วันเวลาปัจจุบัน 07 ก.ค. 2022, 18:23  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1515 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 22:12 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


สมัยบวชด้วยความศรัทธา..มีอยู่เยอะ ไม่เห็นหรอ...ในตำรา...พระจับกลุ่มคุยกันเรื่องนั้น..หรือเรื่องนี้...แล้วพระองค์ทราบด้วยพระญาณ...ก็เสด็จมาเทศน์...จบกัณต์เทศน์...พระหลายองค์ได้มีดวงตาเห็นธรรม... อย่างนี้มีอยู่เยอะ..ในตำรา..ไม่เคยเห็นบ้างหรอ..ท่าน เห็นแล้ว..ก็เลิกกล่าวแบบเดิม ๆ ด้วยเสียนะ.. สูตรใหน เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 22:02 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


ประวัติพระจูฬปันถกเถระ อยู่ในพระไตรปิฏกเล่มใหน หน้าใหน หาไม่เห็นเจอ จากคาถาของพระจูฬปันถกเถระ ตรงที่ท่านรจณาว่า ยังมีความอาลัยในศาสนา ก็แสดงได้ว่า ท่านบวช แต่การบวชในระยะหลังๆ ก็บวชด้วยศรัทรา ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม ถือเป็นโดยสงฆ์สมมุติ ก็มี ... การอ่านพระสูตรพระวินัย ถึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ว่า ใครพู...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมื่อไม่มีตัวตนแล้วใครเล่า เข้าสู่นิพพาน

เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 21:43 

ตอบกลับ: 156
แสดง: 42145


พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นไฉน? เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะอาศัยหูและเสียง ... เพร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 21:33 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


ตอนที่พระพุทธเจ้าเอาผ้าขาวให้ท่านจูฬปันถกลูบผ้าแล้วพิจารณาผ้า...พร้อมภาวนาว่า..รโชหรณํ ๆ ตอนนั้น..ท่านจูฬปันถก...เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วรึ?? คาถาสุภาษิตของพระจูฬปันถกเถระ [๓๗๓] เมื่อก่อน ญาณคติเกิดแก่เราช้า เราจึงถูกดูหมิ่น และพี่ ชายจึงขับไล่เราว่า จงกลับไปเรือนเดี๋ยวนี้เถิด เราถูกพี่ชายขับไล่แ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 20:53 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


พระพุทธเจ้าเป็นสัปปบุรุษ เราเรียกว่าสัปปบุรุษที่ยิ่งกว่าสัปปบุรุษ อริยสาวกก็เป็นสัปปบุรุษ เมื่อพระอินทร์ถามพระพุทธเจ้าเรื่องนิพพาน พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ละการยึดมั่นถือมั่นได้ก็นิพพาน กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ท่านก็สรุปเอามาแต่ยอด ไม่ได้ลงรายละเอียด เมื่อท่านแสดงมรรคแก่อริยสาวก ท่านก็ตรัส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมื่อไม่มีตัวตนแล้วใครเล่า เข้าสู่นิพพาน

เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 20:42 

ตอบกลับ: 156
แสดง: 42145


ความยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์อย่างเดียวหรืออไม่ onion onion ทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดเพราะการประชุมของธรรม ๓ ประการ คือ อายตนะ ผัสสะ และเวทนา กองทุกข์ทั้งหลายจึงเริ่มเกิดด้วยการประชุมกันของธรรมทั้ง ๓ ประการนี้ เมื่ออายตนะภายนอกเข้ามากระทบสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กาย เกิดความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ และหลงไปก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมื่อไม่มีตัวตนแล้วใครเล่า เข้าสู่นิพพาน

เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 08:57 

ตอบกลับ: 156
แสดง: 42145


ก็เข้าใจอ่ะนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตา แต่ข้องใจนิดหนึ่งเรื่องที่ว่าให้ชี้ว่าคนอยู่ใหน ก็ในเมื่อคำว่าคนคือจะต้องประกอบด้วยธาตุ4และอวัยวะต่างๆจนเป็นรูปร่างขึ้นมาถึงจะเรียกว่าคน ถ้ามีเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะไม่เรียกว่าคน เรียกเป็นอีกอย่างไป ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วยังจะให้ชี้ว่าคนอยู่ใหน ถ้าคุณให้ผม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 07:24 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งหมด สรุปลงอยู่เรื่องเดียว คือเรื่องทุกข์ กับการดับทุกข์ หรือ อริยสัจสี่ พระพุทธงค์แสดงความจริงอันประเสริฐนี้ ตามหลักของไตรลักษณ์และอิทัปปัจจยตาปกิจจสมุปปาท ผู้ที่มีดวงตามเห็นธรรม หรือเห็นอิทัปปัจจยตาปกิจจสมุปปาท ย่อมรู้แจงแทงตลอดในอริยสัจสี่ได้โดยง่าย ตามประสาของนักดั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 08 ก.ค. 2011, 21:01 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


ธรรมของสัปปบุรุษ ก็ต้องมาจากสัปปบุรุษ สัปปบุรุษก็คือผู้ที่ฝึกตนเองจนเป็นสัปปบุรุษ เห็นออกบ่อยที่ท่านซุปฯมักกล่าวว่า....ทำเหตุให้ตรง..ผลย่อมตรง..อะไรทำนองนี้..นี่นา?? ถ้ามีไฟใหม้บ้าน คนเขาจะตะโกนว่า "ไฟใหม้ ช่วยมาดับไฟหน่อย" คนดับไฟก็สาดน้ำเข้าที่ต้นเพลิง เปลวไฟก็หายไป คงมีคนไม่รู้ไม่กี่คนท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมื่อไม่มีตัวตนแล้วใครเล่า เข้าสู่นิพพาน

เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 20:07 

ตอบกลับ: 156
แสดง: 42145


ความไม่มีตัวตน เป็นการกล่าวกับแบบย่อๆ ถ้าจะได้ความโดยสมบูรณ์ จะใช้คำว่า ไม่มีตัวตนเป็นของตน หรือว่างจากตัวตน ... ไม่ได้แปลว่า มันไม่มี ยกตัวอย่าง เก้าอี้ไม้ที่เราเห็น ๑ ตัว ถ้าเราแยกออกมาเป็นชิ้นๆ จะได้กองไม้ กองตะปู สี แลคเกอร์ อยู่เป็นกองๆ สิ่งที่เราเรีกว่า เก้าอี้ จริงๆ แล้ว จึงไม่มี หรือ คำว่า เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 19:36 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


"Supareak Mulpong" ๑) ได้พบผู้รู้ - ใครคือผู้รู้ที่ต้องได้พบ ? ๒) ถึงจะได้ฟังความจริงจากผู้รู้ - ความจริงอะไรที่ผู้รู้กล่าว ? ๓) ได้ฟังแล้วถึงจะทำให้เกิดความน้อมเชื่อ - น้อมเชื่อว่ายังไง ? ๑) อริยสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ สัปปบุรุษ ๒) ความจริงเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงที่แท้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 09:41 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้ การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการสำ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 06 ก.ค. 2011, 08:50 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


:b8: ของจริงนิ่งเป็นใบ้ ของพูดได้ไม่จริง ของจริงสงบ สว่าง ว่าง รู้จักกาล ของไม่จริงฟุ้งซ่าน โอ้อวด นี่แหละ กับดักพยามาร ในศีล ๒๒๗ ข้อ ห้ามพระไม่ให้อวดอุตริ จะบอกกับผู้ที่ไม่ได้เป็นอุปสัมบันว่า ฉันสิ้นราคะโทสะโมหะแล้ว ก็ยังไม่ได้ แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสห้ามอุบาสกอุบาสิกา ธรรมชาติของการเรียนรู้ จะต้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: สติปัฏฐาน ๔
เมื่อ: 05 ก.ค. 2011, 19:16 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 13632


๗. สฬายตนวิภังคสูตร (๑๔๙) [๘๒๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่า ดูกรภิกษุทั้งห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 05 ก.ค. 2011, 19:05 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 39730


แมลงวันคือความดำริที่อิงราคะ จักตอมบุคคลผู้ไม่คุ้ม ครองในจักษุและโสต ไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลาย ภิกษุ ผู้ทำตนให้เป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูง ชุ่มเพราะกลิ่นดิบ ย่อม อยู่ห่างไกลจากนิพพาน เป็นผู้มีส่วนแห่งความคับแค้นถ่าย เดียว คนพาลสันดานเขลา ถูกแมลงวันทั้งหลายไต่ตอม ไม่ได้เพื่อนที่เสมอตน พึงเที่ยวไปในบ้านบ้าง...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 101 [ พบ 1515 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร