วันเวลาปัจจุบัน 20 มิ.ย. 2019, 14:00  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5738 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตแสนสั้นนัก

 หัวข้อกระทู้: Re: ชีวิตแสนสั้นนัก
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 07:02 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 79


ชีวิตมนุษย์ก็ทำนองเดียวกัน เมื่อเกิดมาแล้วโตขึ้นมาหน่อยนึง ก็ต้องเข้าโรงเรียน เพื่อไปศึกษาวิชาทำมากินประกอบอาชีพทางโลกหาเลี้ยงชีวิต เมื่อเรียนจบออกมา ก็ต้องหางานทำถ้าเป็นงานทางราชการ กว่าจะเกษียณก็อายุ ๖๐ เป็นอันว่าใช้ชีวิตไปแล้ว ๖๐ ปี และในช่วงเกิน ๖๐ ปีนั้นก็พอจะมีเวลาว่างพอที่จะเก็บเกี่ยวบุญกุศลไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตแสนสั้นนัก

 หัวข้อกระทู้: ชีวิตแสนสั้นนัก
เมื่อ: 18 มิ.ย. 2019, 09:17 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 79


ชีวิตของเป็ดไก่ย่อมตายเสียตั้งแต่ยังไม่ออกจากไข่บ้างก็มี ถ้ารอดมาได้ก็มาตายเสียเมื่อโต เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยินดีกับการกินเพื่อการอยู่ต่อไปอีก จิกตีกันทะเลาะแย่งอาหาร แย่งในเรื่องกาม แย่งความชนะเป็นใหญ่กันไม่เคยคิดแม้ชีวิตนี้มันจะสั้นหรือยาวเพียง สุดท้ายมันก็เกิดมาตายเปล่า ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตมีเป็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุเบกขา มี ๑๐ อย่าง

 หัวข้อกระทู้: Re: อุเบกขามี ๑๐ อย่าง
เมื่อ: 16 มิ.ย. 2019, 07:40 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 144


เฉยโง่ อัญญาณุเบกขา มาจากคำว่า อัญ+ญาณ ญาณ แปลว่า ความรู้, อัญญาณ แปลว่า ความไม่รู้, อุเบกขา ที่แปลว่า ความวางเฉย, อัญญาณ + อุเบกขา วางเฉยโดยไม่รู้ เรียกง่ายๆ ว่า เฉยโง่ องค์ธรรม คือ โมหะ ซึ่งเป็นอีกชื่อของอวิชา แปลว่า ความไม่รู้ เกิดได้ในมูลจิต ๒ ดวง คือ วิจิกิจฉาสัมปยุต และ อุทธัจจะสัมปยุต โดยมีเว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุเบกขา มี ๑๐ อย่าง

 หัวข้อกระทู้: อุเบกขา มี ๑๐ อย่าง
เมื่อ: 16 มิ.ย. 2019, 06:58 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 144


อุเบกขา การวางเฉย มี ๑๐ อย่าง ฉฬังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพที่วางเฉยในอารมณ์ ๖ ของพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว พรหมวิหารุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งวางเฉยเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย โพชฌังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ที่เป็นองค์ คือ ส่วนประกอบที่ทำให้ตรัสรู้อริย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กัมมฐาน ๔๐

 หัวข้อกระทู้: กัมมฐาน ๔๐
เมื่อ: 15 มิ.ย. 2019, 14:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 136


กรรมฐาน ๔๐ วิธี เจริญให้เกิดสมาธิ แบ่งออกเป็น ๗ หมวด ดังนี้ (๑) หมวดกสิน ๑๐ (เจริญได้ตั้งแต่ปฐมฌานถึงปัญจฌาน) เป็นการทำสมาธิด้วยวิธีการเพ่ง ๑. ปฐวีกสิน เพ่งธาตุดิน ๒. อาโปกสิณ เพ่งธาตุน้ำ ๓. เตโชกสิณ เพ่งไฟ ๔. วาโยกสิน เพ่งลม ๕. นีลกสิน เพ่งสีเขียว ๖. ปีตกสิน เพ่งสีเหลือง ๗. โลหิตกสิณ เพ่งสีแดง ๘. โ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กายใจของเรานี้ก็คือขันธ์ ๕

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2019, 05:39 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 157


ผู้ครองเรือนเป็นผู้มีภาระมาก เหมือนผู้เดินแบกสัมภาระไปในทางช่องแคบ
จะวางลงก็แสนยาก เพราะถูก ตัณหา อุปาทาน เป็นยึดไว้
ขันธ์ ๕ หรือสัมภาระเหล่านี้ เราก็แบกมาเป็นระยะทางไกล จนนับภพชาติไม่ถ้วน
แม้ในบางครั้งคิดเห็นตรองตามความจริงได้ก็จริง แต่วางลงยากเพราะไม่รู้จักวิธีวางลง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กายใจของเรานี้ก็คือขันธ์ ๕

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2019, 14:23 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 157


กายและใจเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันมาก ส่วนกายจัดเป็นรูปธรรม ใจจัดเป็นนามธรรม ทั้งสองคือกายและใจ จะต้องอิงอาศัยกันเกิดขึ้น จึงจะมีชีวิตเกิดขึ้น ในทางธรรมเรียกขันธ์ ๕ เป็นสัมภาระที่ต้องแบกพาไป ภารา หะเว ปัญจักขันธา ขันธ์ทั้งห้า เป็นของหนักเน้อ ภาระหาโร จะ ปุคคะโล บุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไป ภาราทานัง ท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กิเลส ๓ ระดับ

 หัวข้อกระทู้: Re: กิเลส ๓ ระดับ
เมื่อ: 10 พ.ค. 2019, 09:31 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 385


วิติกมกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจา จะทำให้ผู้อื่นนั้นรู้ได้และตนเองก็รู้ได้ ปริยุฏฐานะกิเลส จะเกิดในมโนทวารไม่แสดงออกมาทางปัญจทวารใดๆ และเป็นวิถีจิตทางมโนทวาร ตัวเองรู้ได้ บางที่ก็ทำให้ผู้อื่นรู้ได้ อนุสัยกิเลส เป็นกิเลสที่นอนเนื่องในภวังคจิต ไม่ปรากฏทางทวารใดๆเลย และก็ไม่เป็นวิถ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:29 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 156


ตั้งแต่ข้อ 13 - 16 สติละเอียดมากจนพิจารณารูปนามเพราะปรากฏชัดอยู่ในธัมมารมณ์ (สิ่งที่เกิดขึ้นในใจหรือมนายตนะ มี 3 อย่าง คือ เวทนา สัญญา สังขาร ธรรมในความหมายนี้หมายเอาความนึกคิดซึ่งก็คือการพิจารณานั้นเอง) จัดเรียกว่า ธัมมานุปัสสนา พิจารณาเห็นว่ารูปนามเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ 13.หายใจออก - เข้า พิจารณาเห็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:28 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 156


ตั้งแต่ข้อ 9 - 12 สติเริ่มละเอียดจะจับชัดที่การรู้หรือที่อายตนะได้ดี อันเป็นวิญญาณขันธ์ได้ชัดเจน จัดเรียกว่า จิตตานุปัสสนา จนสามารถเท่าทันในเหตุปัจจัยของรูปนามได้ชัดเจน หรือ นามรูปปัจจยปริคคหญาณ 9.หายใจออก-เข้า พิจารณา จิต 10.หายใจออก-เข้า จิตบันเทิงร่าเริง ก็รู้ 11.หายใจออก-เข้า จิตตั้งมั่น ก็รู้ (...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:27 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 156


ตั้งแต่ข้อ 5 - 8 สติเริ่มละเอียดจะจับชัดที่ความรู้สึกได้ชัดเจน จัดเรียกว่า เวทนานุปัสสนา จนสามารถแยกรูปนามออกจากกันได้ชัดเจน หรือ นามรูปปริทเฉทญาณ 5.หายใจออก-เข้า กำหนดในความรู้สึกปีติ ( ปีติอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจ ปีติสัมโพชฌงค์) 6.หายใจออก-เข้า กำหนดในความรู้สึกสุข (ทั้งกายิกสุข สุขทางกายและเจตสิกสุข...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:26 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 156


ตั้งแต่ข้อ 1-4 จัดเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 1.หายใจออก-เข้ายาวรู้ การกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกและริมฝีปากบน[4] 2.หายใจออก-เข้าสั้นรู้ ชัดแจ้งในลักษณะของลมหายใจว่าบ้างสั้น บ้างยาว บ้างเบา บ้างหนัก (ด้วยอำนาจของสติสัมโพชฌงค์ คือสติที่สมบูรณ์ด้วยสัมปชัญญะ ทั้งสี่) 3.หายใจออก-เข้า กำหนดกองลมที่กระทบใน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:22 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 156


ศึกษาคำอธิบายอานาปานสติ 16 ฐานอย่างละเอียดจากพระไตรปิฎกโดยตรงที่พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค อานาปาณกถา [๔๐๑]- [๔๒๒] อานาปานสติแบ่งตามกรรมฐาน ข้อ 1 - 2 จัดว่าเป็นสมถกรรมฐาน (อานาปานสติท่านกล่าวว่าเป็นสมถกรรมฐานที่เป็นรากฐานของวิปัสสนากัมมฐานดีที่ส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:14 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 156


การปฏิบัติตามลำดับขั้นของแต่ละหมวดของอานาปานสติภาวนา มีทั้งหมด ๔ หมวด ๑๖ ขั้นตอน ดังนี้ หมวดที่ ๑ : กายานุปัสสนาภาวนา การปฏิบัติในหมวดนี้ คือ การศึกษาเรื่องของกายโดยเฉพาะกายลม คือ ลมหายใจ ต้องศึกษาจนรู้จักธรรมชาติของลมหายใจทุกอย่างทุกชนิดอย่างถี่ถ้วนจนสามารถรู้ชัดว่า กายลมนี้ปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไรแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวะที่แล่นไป

 หัวข้อกระทู้: Re: อาสวะที่แล่นไป
เมื่อ: 07 พ.ค. 2019, 05:11 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 305


Love J. เขียน:
ลุงหมาน เขียน:
ติดต่อทางไลน์ครับ ไลน์มาได้เลย

ลุงหมานตอบข้อความด้วยครับ :b8: :b24:


ตอบอะไรไม่เห็นมีคำถามเลย

คุณิเล่นไลน์หรือเปล่า ถ้าเล่น@ มาเป็นเพื่อนจะพาเข้าห้องเรียน
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 383 [ พบ 5738 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร