วันเวลาปัจจุบัน 07 ก.ค. 2022, 17:40  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 81 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไม...กสิณถึงมีแค่10???

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไม...กสิณถึงมีแค่10???
เมื่อ: 23 ม.ค. 2017, 11:44 

ตอบกลับ: 27
แสดง: 4863


..อีกประการหนึ่ง กสิณมีแค่สิป น่าจะมาจาก จริตของคนเราที่จะฝึกกรรมฐานมี 6 อย่าง คือ กสิณกลาง มี 6 อย่าง คนทุกจริตฝึกกสิณได้ทั้ง 6 เพราะเหมาะกับทุกอารมณ์ ทุกอุปนิสัยของคน 1.ปฐวีกสิณ (ธาตุดิน/ของแข็ง ไม่ใช่เฉพาะดิน) จิตเพ่งดิน โดยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นดิน หายใจเข้าให้ภาวนาว่า "ปฐวี" หายใจออกให้ภ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไม...กสิณถึงมีแค่10???

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไม...กสิณถึงมีแค่10???
เมื่อ: 18 ม.ค. 2017, 16:39 

ตอบกลับ: 27
แสดง: 4863


...ดูตามเหตุแล้ว พระพุทธองค์ เอาหลักใหญ่ๆๆของธาตุและสี แสงสว่าง ที่ตั้งอยู่บนธาตุดิน เป็นหลัก ถ้าปราศจากธาตุดินและธาตุน้ำ..ธาตุอื่นๆก็ตั้งอยู่ในจักรวาลนี้ก็ไม่ได้ และคงไม่มีเราด้วย แม้แต่ ธาตุน้ำเองต้องอาศัยธาตุดินเป็นหลัก ที่เห็นลอยเป็นก้อนน้ำแข็งในอาวกาศไม่นานคงจะสลายหมด กสิน 10 เป็นการเพ่งให้เกิด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติ เกิดขึ้นช่วงไหน ใน ปฏิจจสมุปบาท

เมื่อ: 13 มี.ค. 2015, 15:38 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3144


ในปัจจัยสังคหะนี้ มีการอุปการะอยู่ ๒ นัย คือ ๑. ปฏิจจสมุปบาทนัย ๒. ปัฏฐานนัย นัยที่ ๑....... กาล ๓ อดีตกาล ๒ คือ -อวิชชา -สังขาร ปัจจุบันกาล ๘ คือ -วิญญาณ -นามรูป -สฬายตนะ -ผัสสะ -เวทนา -ตัณหา -อุปาทาน -ภวะ อนาคตกาล ๒ คือ -ชาติ -ชรามรณะ นัยที่ ๒......องค์ ๑๒ อวิชชา สังขาร/ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสส...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
เมื่อ: 05 มี.ค. 2015, 11:21 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3745


เชน พุทโธ หรือ สัมมาอะระหัง เมื่อสิ้นใจแลวจะไดมีสติ ไปจุติในที่ดีเอาไวก อน แตบางทีถาทําบาปเอาไวมาก จะบอกอยางไรก็ไมมีสติจะระลึกได เพราะเจากรรมนายเวรที่เขาอาฆาตไดปดบัง เอาไว พระพุทธเจาทานจึงสอนนักหนาวา “ขึ้นชื่อวาบาป ไมทําเสียเลย ดีกวา” แตถึงจะเคยทําบาปมา ภายหลังสํานึกได กลับทํา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
เมื่อ: 05 มี.ค. 2015, 11:21 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3745


อาชีพฆาหมูขาย เชือดไก เชือดเปด หรือขายสัตวเปนประจํา คนพวกนี้แมจะมีกรรมดีอยูบาง ก็ยากที่จะเขามา ชวยได เพราะกรรมชั่วติดสันดานเสียแลว เวลาใกลตาย ก็จะสงเสียงรองเหมือนสัตวที่ตนฆา พอสิ้นใจก็ไปนรก ทันที โรงงานใหญๆ ที่ฆาไกสงนอกวันละเปนพันเปนหมื่น เขามักจะจางคนอิสลามมาฆา ก็ไมมีผลอะไ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
เมื่อ: 05 มี.ค. 2015, 11:20 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3745


สงเสริมใหไดรับทุกขเดือดรอนในกําเนิดนั้นยิ่งๆ ขึ้น อยางที่เราเห็นๆกัน คนทําดี เชน ใหทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ ความดีก็จะส งเสริมใหไดดีมีความสุขยิ่งขึ้น บางคนเกิดมายากจน ชีวิตก็ยิ่งไดรับความยากจนตลอดมา ๗. กรรมที่เปนปรปกษตอกรรมอื่นที่ตางฝายกับตน คอยเบียดเบียน ใหฝายตรงขามมีกําลังออนล...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
เมื่อ: 05 มี.ค. 2015, 11:19 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3745


ต่อครับ ไวหลายอยางทั้งบุญและบาป ตายแลวกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกดวยอํานาจกุศลกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งสามารถแตง กําเนิดไดในชีวิตใหมนี้ ที่เราไดรับสุขสมบูรณเปนครั้งคราว เพราะกุศลกรรมในประเภทนี้ใหผล เราไดรับความ เดือดรอนเปนบางครั้ง นั่นคืออกุศลกรรมในประเภทนี้ใหผล ๓. กรรมที่สามารถใหผลสืบเนื่องไป...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
เมื่อ: 05 มี.ค. 2015, 11:18 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3745


ต่อนะครับ เพราะแรงกรรมแตกตางกันดังนี้ ทานจึงแยกกรรมและผลของกรรม ไวดังนี้ ๑. กรรมที่สามารถใหผลใหปจจุบันชาติ ที่เรียกวาใหผลทันตา ไดแก กรรมประเภทประทุษรายผูทรงคุณ เชน บิดา มารดา พระอรหันต แมแตเพียงการด าวาติเตียนทานผูทรง คุณเชนนั้น ก็เปนกรรมที่แรง สามารถ หามมรรคผลนิพพานได ดวยเห...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

เมื่อ: 05 มี.ค. 2015, 11:04 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3745


นอกจากนี้ยังมีลักษณะของกรรมที่อยากใหรูไวใหชัดอีก ๖ ประการ คือ ๑. กรรมจากการฆาสัตวยอมสงผลใหไปสูอบายภูมิ ครั้นกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก ก็เปนคนอายุนอยหรืออายุสั้น ตายเสียกอนวัยอันควร สวนกรรมที่ไมฆาสัตว มีเมตตาปรานีในสรรพสัตว ตายแลวยอมไปสูสุคติโลกสวรรค เมื่อกลับมาเกิดเปนมนุษย ก็เป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: 4 มีนาคม กราบอภิวาทแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงพ่อถาวร

เมื่อ: 03 มี.ค. 2015, 09:58 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1003


กราบอภิวาทดัวยเศียรแทบเท้าแสดงมุทิตาจิตต่อ พระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร) ครับ

ท่านถือกำเนิดเมื่อวันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง ณ บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลหนองแปน กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อ่านแล้วมีประโยชน์

 หัวข้อกระทู้: อ่านแล้วมีประโยชน์
เมื่อ: 20 ก.พ. 2015, 11:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 940


โทสเจตสิก ๘. โทสเจตสิก คือ ความโกรธ ความไม่ชอบใจในอารมณ์ทั้ง ๖ มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้ จณฺฑิกลกฺขโณ มีความหยาบกระด้าง เป็นลักษณะ นิสฺสยทาหนรโส มีการทำให้จิตตนและผู้อื่นหม่นไหม้ เป็นกิจ ทูสนปจฺจุปฏฺฐาโน มีการประทุษฐร้าย การทำลาย เป็นผล อาฆาตวตฺถุ ปทฏฺฐาโน มีอาฆาตวัตถุ เป็นเหตุใกล้ ความไม่ชอบใจ เสียใจ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิต เจตสิก รูป

 หัวข้อกระทู้: Re: จิต เจตสิก รูป
เมื่อ: 17 ก.พ. 2015, 10:38 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5318


สภาพจิตดั้งเดิม.. เป็นอย่างไร พระอาจารย์ เล็ก ท่านตอบลูกศิษย์ท่าน ________________________________________ ถาม : ได้ฟังพระท่านบอกว่าจิตเดิมแท้ของเราอยู่ที่พระนิพพาน แต่ก็ไม่รู้..ยังมีอวิชชาอยู่ จึงทำให้เรามาหลงติดขันธ์ ๕ แล้วเวียนว่ายตายเกิด จริงๆ แล้วจิตเดิมแท้ตั้งแต่แรกอยู่บนพระนิพพานหรือครับ ? ตอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิต เจตสิก รูป

 หัวข้อกระทู้: Re: จิต เจตสิก รูป
เมื่อ: 04 ก.พ. 2015, 10:58 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5318


ขอบคุณ ลุงหมานครับ ที่อุปมาได้ชัดเจน ต่อนะครับ รูปที่ว่าแข็งที่สุด คือเพชร ประกอบด้วย อะตอม คาร์บอน 6 อะตอมมีโครงสร้างทางเคมีเป็นรูป หกเหลี่ยม เหตุที่ทำให้เกิดเป็นเพชรนั้นต้องใช้แรงกดดันสูงและใช้เวลายาวนาน เปรียบเหมือนกับจิตที่เป็นธาตุคาร์บอน ถ้าจะทำให้ธาตุจิตเป็นเพชรหรือจิตประภัสสรได้ ต้องใช้เวลา แ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิต เจตสิก รูป

 หัวข้อกระทู้: Re: จิต เจตสิก รูป
เมื่อ: 23 ม.ค. 2015, 11:15 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5318


อุปมาต่อ นะครับ ถ้าจิตประภัสสร (บริสุทธิ์) ถูกห่อหุุ้มด้วย อวิชชา(เป็นอิเล็คตรอน) มีกำลังคือความอยาก3 เป็นตัวยึด แสดงออกเป็นสีสัน คือ โทสะ โมหะ โลภะ เราต้องใช้กำลังในการปลดปล่อยอิเลคตรอนอวิชชาอย่างมหาศาล ถ้าปลดปล่อยอวิชชาได้สำเร็จ เราจะเห็นจิตประภัสสร แต่ถ้าไม่ปล่อยคำว่า เรา ในสังโยช 8มานะ และ 9 คีอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิต เจตสิก รูป

 หัวข้อกระทู้: จิต เจตสิก รูป
เมื่อ: 21 ม.ค. 2015, 11:31 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5318


ทางพระอภิธรรมถือว่าบุคคลนั้นไม่มี มีแต่สิ่งซึ่งเป็นที่ประชุมรวมกันของ จิต เจตสิก รูป เท่านั้น ส่วนที่เรียก ชื่อว่า นาย ก นาง ข นั้นเรียกโดยสมมุติโวหารเท่านั้น อุปมาว่า สิ่งซึ่งมาประชุมกันว่า น้ำ รูปของน้ำคือของเหลว ของแข็ง หรือว่า ไอน้ำ อยู่บนฟ้าเรียกว่าเมฆ ส่วนรูปของคนประกอบด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ มาประ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 6 [ พบ 81 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร