วันเวลาปัจจุบัน 26 ม.ค. 2021, 12:27  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 341 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

 หัวข้อกระทู้: Re: ขุ. ธ. ๒๕/๒๙/๔๙
เมื่อ: 09 มี.ค. 2009, 23:59 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 8166


:b41: :b41: :b41: :b42: :b41: :b41: :b41: ยสฺส ชิโต กามกณฺฏโก อกฺโกโส จ วโธ จ พนฺธนญฺจ ปพฺพโต วิย โส ฐิโต อเนโช สุขทุกฺเขสุ น เวธตี ส ภิกฺขุฯ ขุ. อุ. ๒๕/๗๕/๑๑๒ ภิกษุใดชนะหนามแห่งกาม ชนะการด่า การฆ่า และความผูกพันได้แล้ว ภิกษุนั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวดุจภูเขา เธอย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์ ชนะหนามแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ใครรู้ ช่วยบอกทีครับ

 หัวข้อกระทู้: Re: ใครรู้ ช่วยบอกทีครับ
เมื่อ: 09 มี.ค. 2009, 23:00 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1447


:b41: :b41: :b41: :b42: :b42: :b42: :b41: :b41: :b41: ตามอนัตตลักขณสูตร นั้น เป็นการกล่าวถึงลักษณะของ อนัตตา เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสูตรนี้จบลง พระปัญจวัคคีย์ก็พ้นจากอาสวะกิเลส เพราะได้พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ จึงเบื่อหน่าย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: “สัมมาทิฎฐิ” สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรก

เมื่อ: 09 มี.ค. 2009, 20:16 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2749


:b41: :b41: :b41: ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) คือการมีความรู้ในอริยสัจสี่ ซึ่งเกิดจากการศึกษาอริยสัจสี่พร้อมฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์แปด เพื่อดับกิเลส กองทุกข์ และพัฒนาจิตใจให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐ หรือเป็นบุคคลผู้มีวิชชานั่นเอง ความหลง(โมหะ) เป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลส การดับความหลงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ใครตอบได้บ้าง? จุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธคืออะไร?

เมื่อ: 05 มี.ค. 2009, 23:27 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3205


:b41: :b41: :b41: :b42: :b42: :b42: :b41: :b41: :b41: พระพุทธองค์ ทรงสอน เป็นพรล้ำ ละเลิกทำ บาปชั่ว ทั่วทั้งผอง กุศลสร้าง สมไว้ ให้เนืองนอง ดวงจิตต้อง ชำระ อย่าละวาง สามข้อใหญ่ ใจความ ตามพุทธศาสน์ ผู้ใดปรารถ- นาจริง ไม่ทิ้งขว้าง เครื่องร้อยรัด อัตตา หลุดละร้าง ด้วยเดินทาง ที่พระองค์ ทรงผ่านมา เจริญ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ไม่เถียงกับใครๆ

เมื่อ: 05 มี.ค. 2009, 22:29 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1448


:b41: :b41: :b41:
ขออนุโมทนากับคุณอริยชนด้วยครับ

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว


เจริญในธรรมครับ

:b41: :b41: :b41:

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

 หัวข้อกระทู้: Re: ขุ. ธ. ๒๕/๒๙/๔๙
เมื่อ: 05 มี.ค. 2009, 21:49 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 8166


:b41: :b41: :b41: :b42: :b42: :b42: :b41: :b41: :b41: น ภเช ปาปเก มิตฺเต น ภเช ปุริสาธเม ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ ภเชถ ปุริสุตฺตเมฯ ไม่ควรคบมิตรชั่ว ไม่ควรคบบุรุษต่ำทราม ควรคบมิตรดี ควรคบบุรุษสูงสุด ชื่อว่ามิตรชั่วช้าอย่าคบคุ้น ประเดี๋ยวคุณความดีจะหนีหาย มิตรต่ำทรามห่างไกลอย่าใกล้กราย ความเลวร้ายจะตามมาช...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

 หัวข้อกระทู้: Re: ขุ. ธ. ๒๕/๒๙/๔๙
เมื่อ: 03 มี.ค. 2009, 19:30 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 8166


:b41: :b41: :b41: :b42: :b42: :b42: :b41: :b41: :b41: กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี อุนฺนฬา จาสมาหิตา น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเตฯ (องฺ. จ. ๒๑/๒๖/๓๔) คนใด ล่อลวง กระด้าง ประจบ วางท่า มานะดุจไม้อ้อ และไม่ตั้งมั่น คนนั้นย่อมไม่งอกงามในธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง บุคคลใดล่อลวงล่วงต่ำช้า กาย...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

 หัวข้อกระทู้: เสียงธรรมจากพระโอษฐ์
เมื่อ: 03 มี.ค. 2009, 00:05 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 8166


:b41: :b41: :b41: :b42: :b42: :b42: :b41: :b41: :b41: ผมอ่านหนังสือเสียงธรรมจากพระโอษฐ์ เห็นว่าไพเราะขอยกมาร่วมครับ น เตน ปณฺฑิโต โหติ ยาวตา พหุ ภาสติ เขมี อเวรี อภโย ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติฯ คนมิได้ชื่อว่า บัณฑิต เพียงเพราะพูดมาก คนที่เกษมปลอดจากเวรภัย นั่นต่างหากเราเรียกว่า บัณฑิต จะพูดมากเพียงใดก็ไร้ค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฤทธานุภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: ฤทธานุภาพ
เมื่อ: 02 มี.ค. 2009, 23:45 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 4879


:b41: :b41: :b41: ปัญหาของอจินไตย ๔ ข้อ ถาม ๑. สิ่งที่เป็นอจินไตย นี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้ ไม่ใช่วิสัยของปุถุชนคนธรรมดาหรือพระอรหันต์ธรรมดาจะรู้ได้ใช่ไหม ตอบ สิ่งที่เป็นอจินไตยนั้นมี ๔ อย่าง คือ ๑. พุทธวิสัย วิสัยของพระพุทธเจ้า ๒. ฌานวิสัย วิสัยของผู้ได้ฌาน ๓. กัมมวิบาก ผลจากกร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คลายความทุกข์ได้อย่างไร

เมื่อ: 24 ก.พ. 2009, 16:59 

ตอบกลับ: 35
แสดง: 6829


:b41: :b41: :b41: ผมเห็นด้วยกับคุณหนานครับ อย่าไปยึดติด การมีสติจะช่วยให้ใจแยกออกมาอยู่ห่าง ๆ จากความเจ็บปวดและอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการยึดติดจะกลายเป็นความปล่อยวาง ความทุกข์ทั้งปวงมีต้นตอมาจากการยึดติดสิ่งต่าง ๆ ที่ปรุงแต่งขึ้นเอง ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่าเรา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความทุกข์เป็นของใคร?

 หัวข้อกระทู้: Re: ความทุกข์เป็นของใคร?
เมื่อ: 24 ก.พ. 2009, 00:08 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3540


:b42: :b42: :b42: ความทุกข์...ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ อยู่ที่ "จิต" ครับ หาได้อยู่ที่กายไม่ บางคนคิดเพียงสั้น ๆ ว่า ตายเสียก็หมดทุกข์ แต่ความตายเป็นเพียงการทำลายแห่งรูปเท่านั้น คือความดับแห่งสังขารอันปรุงแต่งจากธาตุทั้งหลายอันเป็นสมบัติของโลก ทุกข์ สุข อยู่ที่จิตครับ เมื่อจิตตกอยู่ในกองบา...
เรียงตาม:  
หน้า 23 จากทั้งหมด 23 [ พบ 341 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร