วันเวลาปัจจุบัน 09 ก.ค. 2020, 12:41  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 3630 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สิ่งที่ต้องพิจารณา

 หัวข้อกระทู้: สิ่งที่ต้องพิจารณา
เมื่อ: 30 เม.ย. 2009, 07:50 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1075


ความเข้าใจ เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพื่อ ที่จะให้ละคลายการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน แม้ใน ขั้นของการฟัง แม้ในขั้นของการที่จะเกิดกุศลขั้นต่างๆ เพื่อที่จะได้เกื้อกูลให้สติปัฏฐานเกิดขึ้น และน้อมศึกษารู้ ลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งไม่ ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน .:.:.:.:.:.:.:.....

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำอุทิศบุญจากการถวายผ้าป่าอานิสงค์แรง

เมื่อ: 29 เม.ย. 2009, 14:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 942


ขอเชิญร่วมสร้างผ้าป่าให้กับหลวงปู่ เทพ เทวดา ทั้งจักรวาล ขอเชิญองค์พรหมญาณปรมาจารย์เกจิ ทั้ง ๑๙๙ องค์ ขอเชิญองค์ญาณพรหมบรมครู ทั้ง ๑๙๙ องค์ __________________________________________________ หลวงพ่อดำ(วัดท่าข้าม),หลวงพ่อสด (วัดปากน้ำ),พระพุทธชินราช สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), พระพุทธมหามณีรัตนปฏ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การอบรมสติ

 หัวข้อกระทู้: การอบรมสติ
เมื่อ: 29 เม.ย. 2009, 08:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 768


การอบรมเจริญสติปัฏฐานและการเจริญกุศลทุกประการ เป็นหนทางในการดับกิเลส แต่เรื่อง สติปัฏฐานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยาก เมื่อสติปัฏฐานไม่เกิด จิตส่วนใหญ่ก็ย่อมไหลไปในทางอกุศล คุณธรรมอย่างหนึ่งที่ขาดหายไปในชีวิตประจำวัน คือ ความเมตตา หรือความเป็นมิตรที่เกิดยาก เพราะขาดการอบรมและเห็นประโยชน์ของเมตตาและเพราะมาก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเข้าใจจิต

 หัวข้อกระทู้: ความเข้าใจจิต
เมื่อ: 28 เม.ย. 2009, 08:22 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1133


คำว่า " ความเข้าใจจิต " เป็นชื่อของปัญญาที่รู้จิตตามความเป็นจริง จิตเป็นธัมมะอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เรา จิตเป็นปรมัตถธรรม ชื่อว่าจิตตปรมัตถ์ จิตไม่ใช่เจตสิก จิตไม่ใช่รูป จิตไม่ใช่พระนิพพาน จิตมีหลายประเภท บางครั้งจิตเกิดเป็นอกุศลจิต บางครั้งจิตเกิดเป็นกุศลจิต บางครั้งจิตเกิดเป็น วิบากจิต บางครั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้จากการฟัง

 หัวข้อกระทู้: รู้จากการฟัง
เมื่อ: 27 เม.ย. 2009, 18:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 741


แต่จะต้องค่อยๆรู้ขึ้น...เพราะว่า จะรู้ทันทีนั้น ไม่ได้.! ต้องอาศัย "การฟังอย่างละเอียด" โดยนัยยะ ต่างๆ จนกว่าจะเข้าใจใน"สิ่งที่ปรากฏ" ว่า สิ่งที่ปรากฏนี้...มีจริง. และ "สิ่งที่ปรากฏ" นี้....ก็เป็น "ผลของกรรม" ด้วย มีลักษณะที่เป็น"ปรมัตถธรรม" ปรากฏให้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัญญา

 หัวข้อกระทู้: ปัญญา
เมื่อ: 26 เม.ย. 2009, 14:50 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1004


พระผู้มีพระภาค ก็ยังทรงเห็น เป็นต้นไม้ ฯ แต่ว่า "จิตของพระองค์" เป็น "กิริยาจิต" ส่วนจิตของเรา เป็น "กุศลจิต" หรือ "อกุศลจิต" . เพราะฉะนั้น ต้องรู้ "ลักษณะของจิต"...ว่าเป็น กุศล หรือ อกุศล หลังจาก...วิบากจิต ดับไป. . "วิบากจิต" ได้แก่ การเห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สิ่งที่ได้สะสมมา

 หัวข้อกระทู้: สิ่งที่ได้สะสมมา
เมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 07:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 801


ถ้า "ไม่รู้"....สิ่งที่ได้สะสมมา ในแสนโกฏฏ์กัปป์ ที่ผ่านมา ที่ทำให้เรามีนิสัยเป็นอย่างนี้...มีความคิดเป็นอย่างนี้. และถ้าหาก "ยังไม่รู้".........ต่อๆไปอีก ก็จะยิ่งเป็นการสะสมอกุศล ต่อๆไปอีก. ถ้าขณะนี้....เรากำลัง "สะสมฝ่ายปัญญา" ที่จะทำให้เราเข้าใจ ในสิ่งซึ่งมีในขณะนี้....

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขันติญาณ

 หัวข้อกระทู้: ขันติญาณ
เมื่อ: 24 เม.ย. 2009, 08:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1061


อนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ ธัมมนิชฌานขันติญาณ อันใด มีลักษณะรู้อย่างนี้ ว่ารูปไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่า เวทนาไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่าสัญญาไม่เทียงดังนี้บ้าง ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ดังนี้บ้าง ว่าวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้บ้าง นี้เรียกว่า สัจจานุโลมิกญาณ. พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติสัมปชัญญะ

 หัวข้อกระทู้: สติสัมปชัญญะ
เมื่อ: 23 เม.ย. 2009, 17:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 800


แม้ว่าเหตุการณ์นั้น ยังไม่มาเผชิญหน้า เราก็สะสมกำลังไว้ เพื่อต้านทานสิ่งที่จะเกิด ถ้าเราสะสมไม่พอ เวลาที่สิ่งนั้นเกิด เราก็ต้านทานไม่ได้ ก็เป็นเรื่องธรรมดา. เพราะฉะนั้น จึงยังเป็นไปกับโลภะ โทสะ โมหะ จนกระทั่งเป็นพระอริยบุคคล ตามลำดับ อย่างเช่น พระอนาคามี ท่านไม่มีโลภะกับโทสะ ในรูป รส กลิ่น เสียง โผฏ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มหากิริยาจิต

 หัวข้อกระทู้: มหากิริยาจิต
เมื่อ: 22 เม.ย. 2009, 09:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 713


มหากิริยาจิต มหา ( ใหญ่ , มาก ) + กิริยา ( สักว่ากระทำ ) + จิตฺต ( จิต ) กิริยาจิตที่เป็นไปในอาการมาก หมายถึง สเหตุกกิริยาจิตของพระอรหันต์ที่เป็น กามาวจรภูมิ ที่เรียกว่า มหากิริยา เพราะเป็นจิตที่เป็นไปในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ รู้ อารมณ์ได้ทั้ง ๖ มีอธิบดี ๔ และเป็นไปในทวารทั้ง ๓ มหากิริยาจิตนี้มีสภาพ คล้า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คนตระหนี่

 หัวข้อกระทู้: คนตระหนี่
เมื่อ: 19 เม.ย. 2009, 15:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 947


คนตระหนี่กลัวภัยใดย่อมให้ทานไม่- ได้ ภัยนั้นนั่นแล ย่อมมีแก่คนตระหนี่ผู้ไม่ ให้ทาน คนตระหนี่ย่อมกลัวความหิวและ ความกระหายใด ความหิวและความกระ- หายนั้นย่อมถูกต้องคนตระหนี่นั้นนั่นแล ผู้ เป็นพาลทั้งในโลกนี้ และในโลกหน้า ฉะนั้น บุคคลควรกำจัดความตระหนี่อันเป็น สนิมในใจ ให้ทานเถิด เพราะบุญทั้งหลาย ย่อมเป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ลักษณะของสภาพธรรมะ

 หัวข้อกระทู้: ลักษณะของสภาพธรรมะ
เมื่อ: 18 เม.ย. 2009, 14:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 865


ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม คือ ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ สิ่งที่มี จริงๆ ก่อนการตรัสรู้ ไม่มีใครพบว่าเป็นธรรมะ เพราะเห็นว่าเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเรา เป็นเขา เป็นวัตถุ สิ่งต่างๆ แต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้ว ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตน ไม่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสังเกตจิต

 หัวข้อกระทู้: จิตสังเกตจิต
เมื่อ: 17 เม.ย. 2009, 10:06 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 2193


การศึกษาพระธรรมก็เพื่อให้เข้าใจในลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฎอยู่ในขณะนี้ การฟังพระธรรมควรพิจารณาให้ละเอียด เพื่อความเข้าใจพระธรรมให้ถูกต้อง จึงจะเป็น ปัจจัยให้สังขารขันธ์ปรุงแต่งให้สติเกิดระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฎตรงตามความเป็นจริงไม่ ว่าทางตา ทางหู..... เมื่อปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นจนสามารถระลึกรู้ลักษณ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิปัสสนากรรมฐานของพระโพธิสัตว์

เมื่อ: 16 เม.ย. 2009, 20:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 966


ในอรรถกถาหลายแห่งอธิบายว่า พระโพธิสัตว์ในพระชาติที่ได้ฟังพระธรรมของ พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ท่านบวชอบรมเจริญสมถวิปัสสนา จนบรรลุอนุโลม- ญาณ ในบางแห่งแสดงว่าถึงโคตรภูญาณ แต่ไม่บรรลุมรรค เพราะความปรารถนา เป็นพระพุทธเจ้ากั้น ในชาตินั้นเพราะท่านยังไม่บรรลุอริยมรรคจึงไม่ใช่สาวก แต่บาง ท่านอธิบายว่า ถ้าถึง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การอบรมจิตอุเบกขา

 หัวข้อกระทู้: การอบรมจิตอุเบกขา
เมื่อ: 15 เม.ย. 2009, 09:45 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1430


อุเบกขาบารมี ชื่อว่า อุเบกขา เพราะว่า มีความเป็นกลาง ไม่เดือดร้อน ในความผิดปกติ ที่สัตว์และสังขาร กระทำแล้ว. . ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีปกติ อบรมเจริญสติปัฏฐาน ก็ยากที่จะไม่หวั่นไหวไป ด้วยความรัก ความชัง ขณะที่กระทบกับอารมณ์ภายนอก. . จิตใจ จะไม่สงบ ถ้าอารมณ์ที่ปรากฏนั้น เป็นอารมณ์ ที่ไม่น่าพอใจ ทางตา ทางหู ...
เรียงตาม:  
หน้า 240 จากทั้งหมด 242 [ พบ 3630 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร