วันเวลาปัจจุบัน 15 มิ.ย. 2021, 00:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 3844 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ไม่รู้หนังสือ กับ การบรรลุธรรม

เมื่อ: 14 เม.ย. 2011, 15:19 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5578


“ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่อสงเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงประกาศพรหมจรรย์อันงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้ง อรรถะและพยัญชนะ ” พระปณิธานนี้จะสำเร็จก็ต้อง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ไม่รู้หนังสือ กับ การบรรลุธรรม

เมื่อ: 14 เม.ย. 2011, 15:14 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5578


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หน้าที่ 70 วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติ พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำของพระเถระแล้ว ตรัสว่า "อานนท์ ธรรมดาธรรมที่เรา ( ผู้ตถาคต) กล่าวแล้ว ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ฟัง ไม่เรียน ไม่ท่อง ไม่แสดง โดยเคารพ ดุจว่าดอกไม้สมบูรณ์ด้วยสี (แต่ ) ไม่มีกลิ่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ไม่รู้หนังสือ กับ การบรรลุธรรม

เมื่อ: 14 เม.ย. 2011, 14:53 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5578


"ตำรามีไว้ เป็นแนวทาง" ปริยัติ มีไว้เรียน มีไว้ศึกษา (แม้จบ 9 ประโยค คงไม่เป็นพระอรหันต์ทุกองค์) ปฏิบัติเพื่อการพิสูจน์ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน พิสูจน์ พิจารณา วิตก วิจารณ์ และเมื่อ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ก็จะได้ปฏิเวธธรรม คือความรู้แจ้งแทงตลอด ธรรมที่ทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้คือ การละสังโ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ไม่รู้หนังสือ กับ การบรรลุธรรม

เมื่อ: 14 เม.ย. 2011, 14:44 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5578


:b8: :b8: :b8: ขอนอบน้อมแด่พระรัตนรัย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑-หน้าที่ 213 "หากว่า นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประ- โยชน์เกื้อกูลแม้มาก (แต่) เป็นผู้ประมาทแล้ว ไม่ทำ (ตาม) พระพุทธพจน์นั้นไซร้, เขาย่อม ไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล๒ เหมือนคนเลี้ยงโค นับ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: “ว.วชิรเมธี” ส่งมงคลธรรมรับสงกรานต์แก่ ปชช.ชาวไทย

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 22:04 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3324


:b8: สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 21:28 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


ศึกษา "ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของพระโพธิสัตว์ โดย พระมหาจู่ล้อม ชูเลื่อน" http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12675 อ่าน "ความสำคัญของพระโพธิสัตว์ต่อพระพุทธศาสนา" http://www.daowadung.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=133170 พระโพธิสัตว์ต้องต่อสู้กับคว...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 20:14 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


มหาปณิธาน 4

มหาปณิธาน 4 ประกอบด้วย
1. เราจะละกิเลสให้หมด
2. เราจะศึกษาสัจธรรมให้จบ
3. เราจะช่วยโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น
4. เราจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด

:b8: ที่มาข้อมูล http://www.pantown.com/board.php?id=387 ... ction=view

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 20:10 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์มีอยู่ 3 ข้อใหญ่ 1. มหาปรัชญาหรือปัญญาอันยิ่งใหญ่ หมายความว่าจะต้องเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรม ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส 2. มหากรุณา หมายความว่าจะต้องเป็นผู้มีจิตกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างปราศจากขอบเขต พร้อมที่จะสละตนเองเพื่อช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์ 3. มหา...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 20:10 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


อัธยาศัย ที่ทำให้พระโพธิญานของนิตยโพธิสัตว์แก่กล้ายิ่งขึ้น มี 6 ประการ 1. เนกขัมมะ พอใจในการรักษาศีล การบวช หรือบรรพชา 2. วิเวกะ พอใจอยู่ในที่สงบ 3. อโลภะ พอใจในการบริจาคทาน 4. อโทสะ พอใจในความไม่โกรธ เจริญเมตตา 5. อโมหะ พอใจในการพิจารณาคุณและโทษ เจริญปัญญา 6. นิพพานะ พอใจที่ยกตนออกจากภพ ไม่ยินดีในก...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 20:10 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


พุทธภูมิธรรมของ นิยตะโพธิสัตว์ ในการเพิ่มพูนบารมีให้มากยิ่งขึ้น มีน้ำใจประกอบไปด้วย พุทธภูมิธรรม 4 ประการ คือ 1. อุสสาโห คือประกอบไปด้วยพระอุตสาหะ มีความเพียรอันสลักติดแน่นในจิตใจอย่างมั่นคง 2. อุมัตโต คือประกอบด้วยปัญญา มีปัญญาเชียวชาญเฉียบคม 3. อวัตถานัง คือมีพระทัยอธิษฐานอันมั่นคง มิได้หวั่นไหวคล...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 20:09 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


ธรรมสโมธาน 8 ประการ สำหรับพระโพธิสัตว์ ที่เป็น อนิตยโพธิสัตว์ แต่สร้างบารมี 30 ทัศ และมีธรรมสโมธาน 8 ประการสมบูรณ์แล้ว จะได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรก ต่อหน้าพระพักตร์พุทธเจ้า โดยจะได้รับพุทธพยากรณ์โดยนัยว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงนามว่าอย่างนั้น ในกัปอันเป็นอนาคตที่เท่านั้น และก็...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 20:08 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


นิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ที่จักได้สำเร็จแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณในอนาคตกาล ในขณะที่ก่อสร้างอบรมบ่มพระพุทธบารมีอยู่อย่างมโหฬาร ต้องสังสรณาการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสายธารแห่งห้วงมหรรณพภพสงสาร นับด้วยแสนโกฏิชาติเป็นประมาณหรือมากยิ่งกว่านั้น พระบรมโพธิสัตว์ผู้เที่ยงที่จะได้บ...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 20:07 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


ดังที่ได้มีข้อมูลการเปรีบเทียบพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในพระไตรปิฏก แต่การที่เราท่านทั้งหลายจะตำหนิว่า พระพุทธเจ้าองค์นี้สร้างบารมีบกพร่องไม่ดีกว่าพระพุทธเจ้าองค์โน้นในอดีต หรือในอนาคตนั้น ย่อมไม่ได้เป็นอันขาด เนื่องจากไม่ใช่ความผิดของพระองค์ เป็นเพราะโอกาสที่จะอำนวยให้พระองค์สร้างบารมี เมื...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 20:05 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


ผลของบุญของพระโพธิสัตว์สามารถอธิบายแยกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ ๑. ผลบุญขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาอยู่ในใจ (ไม่ได้กล่าววาจาปรารถนาต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า แต่อาจกล่าวกับบุคคลทั่วไป) ซึ่งบุญบารมียังอ่อนอยู่มากและยังห่างไกลมาก จึงไม่สามารถส่งไปถึงสมัยที่ท่านตรัสรู้ เพราะผลบุญนั้นจะส่งผลในระหว่างทางหม...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ และอสงไขยของการบำเพ็ญเพียรบารมีธรรม

เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 20:05 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6863


พระโพธิสัตว์ คือ บุคคลที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต แบ่งเป็น ๒ ประเภท ๑. พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาเลย เรียกว่า "อนิยตะโพธิสัตว์" ความหมายคือ ยังไม่แน่นอนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะอาจจะเลิกล้มความปรารถนาเมื่อไรก็ได้ ๒. พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากร...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 257 [ พบ 3844 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร