วันเวลาปัจจุบัน 18 เม.ย. 2021, 18:03  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 360 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พรบ.สงฆ์ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือ

เมื่อ: 09 เม.ย. 2012, 23:29 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 12406


ถ้า ธรรม (การปฏิบัติ) เหล่าใด ๑. เป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจ ๒. เป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ (คือทำให้ลำบาก) ๓. เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลส ๔. เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ (คือไม่เป็นการมักน้อย) ๕. เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ ๖. เป็นไปเพื่อความคลุกคลี ๗. เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ๘. เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก พึงรู...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พรบ.สงฆ์ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือ

เมื่อ: 09 เม.ย. 2012, 23:19 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 12406


ผมเบื่อพวกที่ชอบอ้างสิกขาบทเล็กน้อยซึ่งเป็นช่องโหว่นั้นมาหากิน เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าสิกขาบทไหนควรอนุญาตให้ถอน เรื่องราชภัฏบวช [๑๐๒] ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองปลายเขตแดนของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เกิดจลาจล. ครั้งนั้น ท้าวเธอจึงมีพระบรมราชโองการสั่งพวกมหาอำมาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกองว่า ดูกรพนาย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านได้ทำการอนุเคราะห์...พระสงฆ์แล้วหรือยัง

เมื่อ: 09 เม.ย. 2012, 23:06 

ตอบกลับ: 46
แสดง: 8425


ผมได้อนุเคราะห์ทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยการเปิดธรรมวินัย เพราะพระพุทธเจ้ากล่าวว่า พระธรรมวินัยเปิดดี ปิดไม่ดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๓ อย่างนี้เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง ๓ อย่างเป็นไฉน คือ ดวงจันทร์ เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง ๑ ดวงอาทิตย์ เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง ๑...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาบัติปาราชิกยังพอแก้ไขได้

เมื่อ: 09 เม.ย. 2012, 22:45 

ตอบกลับ: 30
แสดง: 9957


พระพุทธเจ้าท่านรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าท่านเทศน์ ภิกษุ ๖๐ จะต้องอ้วกเป็นเลือด อีก ๖๐ จะต้องสึก อีก ๖๐ จะพ้นทุกข์ ท่านรู้ว่ามีภิกษุที่ต้องอ้วกเป็นเลือด แต่ท่านก็ยังไปเทศน์ เพราะว่ามีภิกษุที่จะพ้นทุกข์รอท่านอยู่ นี่ก็เรียกว่าการร่อน ร่อนเอาคนดีไปนิพพาน ใครมีสาระจึงจะทนอยู่ในธรรมวินัยได้ เหมือนตอนที่ม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาบัติปาราชิกยังพอแก้ไขได้

เมื่อ: 09 เม.ย. 2012, 22:43 

ตอบกลับ: 30
แสดง: 9957


อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกธัมมาทิบาลี อัจฉราสังฆาตวรรคที่ ๖ อรรถกถาอัจฉราสังฆาตวรรคที่ ๖ วันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำรงอยู่ในกิจนี้นี่แหละ ทรงตรวจดูสัตว์โลก ก็ได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่า เมื่อเราจาริกไปในมหาโกสลรัฐ แสดงสูตรหนึ่งเปรียบเทียบด้วยกองเพลิง ภิกษุ ๖๐ รูปจักบรรลุพระอรหัต ภิกษุประมาณ ๖๐...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สาวกภูมิเต็มแล้ว แต่หลงมัวเมา

เมื่อ: 06 เม.ย. 2012, 10:29 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1928


อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑ ๙. เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก [๑๒๖] พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงปรารภบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "อจริตฺวา พฺรหฺมจริยํ." เป็นต้น. พวกนักเลงชวนเศรษฐีบุตรให้ดื่มเหล้า ดังได้สดับมา บุตรเศรษฐีนั้นเกิดแล้วในต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พรบ.สงฆ์ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือ

เมื่อ: 06 เม.ย. 2012, 10:07 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 12406


๑.หลวงพี่อย่าเหมารวมไปเองเลย ผมหมายถึงพวกที่รับเงินเท่านั้น ๒.ผมกระทำการป้องกันให้แล้ว แต่หลวงพี่ก็ยังต่อต้านกล่าวตู่ตถาคตอยู่ร่ำไป ถ้าหลวงพี่ยังรับเงินอยู่ถ้าตายไปหลวงพี่มีโอกาสไปนรกสูง และชาวบ้านที่ให้เงินพระนั้นก็ต้องตกนรกขุมเดียวกับพระด้วย ๓.หลวงพี่หรือใครจะด่าหรือว่าเสียดสีอย่างไรก็ตาม แต่ผมมีค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยการร่อน

 หัวข้อกระทู้: ว่าด้วยการร่อน
เมื่อ: 05 เม.ย. 2012, 22:29 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1430


[๓๕๕] ดูกรอานนท์ ก็เหล่าสาวกย่อมเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็น ข้าศึก ไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรอย่างไร ดูกรอานนท์ ศาสดาในธรรม วินัยนี้ เป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรม แก่สาวกทั้งหลายว่า นี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอ นี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอ เหล่าสาวกของศาสดานั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พรบ.สงฆ์ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือ

เมื่อ: 05 เม.ย. 2012, 11:03 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 12406


พระราชบัญญิตคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม (๒) ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร (๓) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธาร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมที่ทำให้โง่

 หัวข้อกระทู้: กรรมที่ทำให้โง่
เมื่อ: 31 มี.ค. 2012, 21:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1132


อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒ บุรพกรรมของพระจูฬปันถก ถามว่า “เพราะอะไร?” แก้ว่า “ได้ยินว่า เธอบวชในกาลพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีปัญญา ได้ทำการหัวเราะเยาะ ในเวลาที่ภิกษุเขลารูปใดรูปหนึ่ง เรียนอุเทศ, ภิกษุนั้นละอายเพราะการหัวเราะนั้น เลยเลิกเรียนอุเทศ ไม่ทำการสาธยาย. เพราะกรรมนั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เอามาฝาก

 หัวข้อกระทู้: Re: เอามาฝาก
เมื่อ: 31 มี.ค. 2012, 21:36 

ตอบกลับ: 66
แสดง: 11655


ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

ขันติคือความอดกลั้นเป็นบรมตบะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สรณะที่เกษมและไม่เกษม

 หัวข้อกระทู้: สรณะที่เกษมและไม่เกษม
เมื่อ: 31 มี.ค. 2012, 21:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 938


สรณะที่เกษมและไม่เกษม พระศาสดาตรัสว่า "อัคคิทัต บุคคลถึง วัตถุทั้งหลาย มีภูเขาเป็นต้น นั่นว่าเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย, ส่วนบุคคลถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้" ดังนี้แล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :- ๖. พหุ ํ เว สรณํ ยนฺติ ปพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระอรหันต์ก็ต้องทำอุโบสถ

เมื่อ: 22 มี.ค. 2012, 15:11 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 8164


นี่เป็นอีกสูตรหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า พระอรหันต์มีการกระทำที่ยังไม่บริสุทธิ์เท่าตถาคต เป็นการเปรียบเทียบระหว่างพระตถาคตกับพระอรหันต์ ก็เหมือนกระทู้การันทิยชาดก ที่ผมเปรียบเทียบเรื่องการกระทำของพระสารีบุตรที่ยังไม่บริสุทธิ์เท่าตถาคต แต่ก็โดนผู้คุมกฎ ทั้งลบ ทั้งล็อค ทั้งเปลี่ยนชื่อ เพราะไปมองว่าไปดูหมิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระอรหันต์ก็ต้องทำอุโบสถ

เมื่อ: 22 มี.ค. 2012, 14:58 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 8164


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต มุณฑราชวรรคที่ ๕ เรื่องพระมหากัปปินเถระดำริจะไม่ทำอุโบสถ [๑๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระมหากัปปินะพักอยู่ ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน เขต พระนครราชคฤห์. คราวหนึ่ง ท่านไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้น อย่างน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คนรวยควรพิจารณา

 หัวข้อกระทู้: คนรวยควรพิจารณา
เมื่อ: 22 มี.ค. 2012, 14:44 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2229


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ๔. มหาสุทัสสนสูตร (๑๗) ดูกรอานนท์ บรรดาพระนครแปดหมื่นสี่พัน พระนครที่ เราอยู่ครอบครองสมัยนั้น คือกุสาวดีราชธานีเมืองเดียว บรรดาปราสาทแปดหมื่น สี่พันเหล่านั้น ปราสาทที่เราอยู่ครอบครองสมัยนั้น คือธรรมปราสาทหลังเดียว เท่านั้น บรรด...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 24 [ พบ 360 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร