วันเวลาปัจจุบัน 18 เม.ย. 2021, 18:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 360 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การกระทำของพระอรหันต์เป็นกิริยา

เมื่อ: 16 มี.ค. 2012, 16:11 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1206


อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ ทสพลวรรคที่ ๓ ภูมิชสูตร อรรถกถาภูมิชสูตรที่ ๕ บทว่า โส กาโย น โหติ ความว่า เมื่อกายใดมีอยู่ สุขทุกข์ภายใน ที่มีกายสัญเจตนาเป็นปัจจัย ก็เกิดขึ้น. กายนั้นไม่มี. แม้ในวาจาและมนะก็นัยนี้นี่แหละ. อนึ่ง เจตนากาย ชื่อว่ากาย เจตนาวาจา แม้ก็ชื่อว่าวาจา. กรรมโนน...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: จิตเราที่ผูกกับเค้า

 หัวข้อกระทู้: Re: จิตเราที่ผูกกับเค้า
เมื่อ: 16 มี.ค. 2012, 15:55 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 4645


ใช่ๆ กำหนดเครื่องรู้มาหนึ่งอย่าง อะไรก็ได้ตามถนัด แล้วใส่ใจสิ่งนั้น.

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: จิตเราที่ผูกกับเค้า

 หัวข้อกระทู้: Re: จิตเราที่ผูกกับเค้า
เมื่อ: 16 มี.ค. 2012, 12:01 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 4645


ให้หาที่อยู่ให้กับจิต เช่นผูกจิตไว้กับ พุท โธ ถ้าแล่นออกจากฐานนั้นเมื่อไรเจอทุกข์เมื่อนั้น ให้หาที่อยู่ให้กับจิต ถ้าจิตไม่อยู่กับที่ก็จะเจอสิ่งที่ท่านไม่อยากเจอ ให้สวด พุท โธ ไปเรื่อยๆ ทั้งวันนั่นแหละ

จะลองดูก็ได้ว่าผมพูดจริงหรือเปล่า ถ้าท่านไม่บริกรรม พุท โธ นะ ต้องเจอกับทุกข์

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผมอยากบวชตอบแทนพระคุณแม่ อุทิศบุญกุศลให้แม่ที่เพิ่งจากไป

เมื่อ: 13 มี.ค. 2012, 11:19 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 3563


ผมมีความตั้งใจจะบวชให้แม่หลังเรียนจบ ก่อนที่แม่จะเสีย แต่พอดีภรรยาตั้งท้องพอดี สมควรที่จะบวชหรือไม่อย่างไร เพราะภรรยาจะคลอดช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเข้าพรรษา ช่วงที่ผมอยากจะบวชพอดีครับ เลยอยากทราบว่าควรบวชเลยดีไหมหรือว่ารอให้ภรรยาคลอดก่อนแล้วค่อยบวชปีหน้าดีครับ ถ้าบวชแล้วมีความกังวล อย่าบวช ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อธิบายคำว่าเจดีย์

 หัวข้อกระทู้: อธิบายคำว่าเจดีย์
เมื่อ: 13 มี.ค. 2012, 11:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 931


อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค เจดีย์ บทว่า อารามเจติยานิ ความว่า ภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ทั้งหลาย เช่นสวนดอกไม้ สวนผลไม้เป็นต้นนั่นแล ชื่อว่าอารามเจดีย์ เพราะว่าสถานที่เหล่านั้นเรียกว่าเจดีย์ เพราะหมายความว่าเป็นที่ยำเกรง. อธิบายว่า เพราะหมายความว่าเป็นสถานที่ที่บุคคลพึงบูชา. บทว่า วนเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าเคยคิดจะบัญญัติปาราชิกข้อที่ ๕

เมื่อ: 13 มี.ค. 2012, 10:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1013


อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ มหาวรรคที่ ๗ ปุตตมังสสูตร อรรถกถาปุตตมังสสูตรที่ ๓ ก็โดยสมัยนั้นแล พระผุ้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรง เป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัช บริขาร แม้พระสงฆ์แลก็เป็นผู้อันชนสักการะ ฯลฯ เป็นผู้ได้ ฯลฯ บริขาร. เห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อะไรเป็นตัวแทนของศาสดา

เมื่อ: 09 มี.ค. 2012, 08:58 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 3777


แก้ความสะเทือนใจให้แล้วนะ.......... :b39:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฏิบัติธรรม แบบง่าย

เมื่อ: 08 มี.ค. 2012, 22:33 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 8902


เดี๋ยวผมจะแสดงธรรมที่พระ พุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่าไม่ผิด ๓ ข้อ อปัณณกสูตร [๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิด และชื่อว่าเธอปรารภปัญญาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายธรรม ๓ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฏิบัติธรรม แบบง่าย

เมื่อ: 08 มี.ค. 2012, 22:29 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 8902


ขอแสดงความคิดเสริมท่านศรีอริยะ ที่ว่า มรรคๆๆกันนั้น มันอย่างไร มรรคแปลว่าหนทาง แล้วหนทางของใคร ทุกๆคนก็มีมรรคเป็นของตนเอง จนบางท่านถึงกับเถียงกันว่าของฉันถูก ของคนอื่นผิด เช่น เรื่องตาบอดคลำช้าง [๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในพระนครสาวัตถีนี้แล มีพระราชาพระองค์หนึ่ง ครั้งนั้นแล พระราชาพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: งง ตรงขั้นแรกของปฏิจจสมุปบาท

เมื่อ: 08 มี.ค. 2012, 21:59 

ตอบกลับ: 27
แสดง: 5398


เอาหลักใหญ่ๆมาอ่านกันให้จะแจ้งดีกว่า พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๒. วิภังคสูตร [๔] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถ บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง จักจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอ พวก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: งง ตรงขั้นแรกของปฏิจจสมุปบาท

เมื่อ: 08 มี.ค. 2012, 16:50 

ตอบกลับ: 27
แสดง: 5398


ความจริงปฏิจจสมุปบาทเป็นของยากอยู่แล้ว เช่น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมา ข้าแต่พระองค์ เจริญ ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณ และปรากฏเป็นของลึก ก็แหละถึงจะเป็นเช่นนั้น ก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์ เหมือนเป็นของตื้นนัก ฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธออย่าพูดอย่างนั้น อานนท์ เธออย่าพูดอย่างนั้น...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: เราไม่รู้จะทำอย่างไร

เมื่อ: 08 มี.ค. 2012, 15:59 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 5634


ไฟไม่ว่าจะเกิดจากเชื้อใดๆ ก็ยังเป็นไฟ ฉันใด
ผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นวรรณะใด ก็ยังเป็นคนดี ฉันนั้น.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมื่อเห็นคนพิการให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราเคยเป็นมาแล้ว

เมื่อ: 08 มี.ค. 2012, 15:47 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1247


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ทุติยวรรคที่ ๒ ๑. ทุคคตสูตร [๔๔๓] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อาราม ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แล้วได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แบบไหนศาสนาจะยืนยาวกว่า

เมื่อ: 08 มี.ค. 2012, 10:09 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1034


อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกธัมมาทิบาลี วรรคที่ ๑ อรรถกถาวรรคที่ ๑๐ พระเถระทั้งหลายเกิดสนทนากันขึ้นในที่นั้นว่า ปริยัติเป็นมูลแห่งพระศาสนา หรือปฏิบัติเป็นมูล . พระเถระผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรกล่าวว่า ปฏิบัติเป็นมูลแห่งพระศาสนา. ฝ่ายพระธรรมกถึกทั้งหลายกล่าวว่า พระปริยัติเป็นมูล. ลำดับนั้น พระ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมื่อทำบุญแล้วอย่าลืมบอกพยายมราชเป็นพยานด้วย

เมื่อ: 07 มี.ค. 2012, 22:15 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 768


อรรถกถา มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ สุญญตวรรค เทวทูตสูตร อรรถกถาเทวทูตสูตร อำมาตย์คนหนึ่งบูชามหาเจดีย์ด้วยหม้อดอกมะลิ ได้ให้ส่วนบุญแก่พญายม. นายนิรยบาลนำอำมาตย์นั้นผู้เกิดในนรกเพราะอกุศลกรรมไปหาพญายม. เมื่ออำมาตย์นั้นระลึกไม่ได้ ด้วยเทวทูตทั้ง ๕ พญายมตรวจดูเอง เห็นแล้วให้ระลึกว่า ท่านบูชามหาเจดีย์ด้ว...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 24 [ พบ 360 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร