วันเวลาปัจจุบัน 19 ต.ค. 2019, 21:59  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5763 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กายใจของเรานี้ก็คือขันธ์ ๕

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2019, 05:39 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 210


ผู้ครองเรือนเป็นผู้มีภาระมาก เหมือนผู้เดินแบกสัมภาระไปในทางช่องแคบ
จะวางลงก็แสนยาก เพราะถูก ตัณหา อุปาทาน เป็นยึดไว้
ขันธ์ ๕ หรือสัมภาระเหล่านี้ เราก็แบกมาเป็นระยะทางไกล จนนับภพชาติไม่ถ้วน
แม้ในบางครั้งคิดเห็นตรองตามความจริงได้ก็จริง แต่วางลงยากเพราะไม่รู้จักวิธีวางลง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กายใจของเรานี้ก็คือขันธ์ ๕

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2019, 14:23 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 210


กายและใจเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันมาก ส่วนกายจัดเป็นรูปธรรม ใจจัดเป็นนามธรรม ทั้งสองคือกายและใจ จะต้องอิงอาศัยกันเกิดขึ้น จึงจะมีชีวิตเกิดขึ้น ในทางธรรมเรียกขันธ์ ๕ เป็นสัมภาระที่ต้องแบกพาไป ภารา หะเว ปัญจักขันธา ขันธ์ทั้งห้า เป็นของหนักเน้อ ภาระหาโร จะ ปุคคะโล บุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไป ภาราทานัง ท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กิเลส ๓ ระดับ

 หัวข้อกระทู้: Re: กิเลส ๓ ระดับ
เมื่อ: 10 พ.ค. 2019, 09:31 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 474


วิติกมกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจา จะทำให้ผู้อื่นนั้นรู้ได้และตนเองก็รู้ได้ ปริยุฏฐานะกิเลส จะเกิดในมโนทวารไม่แสดงออกมาทางปัญจทวารใดๆ และเป็นวิถีจิตทางมโนทวาร ตัวเองรู้ได้ บางที่ก็ทำให้ผู้อื่นรู้ได้ อนุสัยกิเลส เป็นกิเลสที่นอนเนื่องในภวังคจิต ไม่ปรากฏทางทวารใดๆเลย และก็ไม่เป็นวิถ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:29 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 230


ตั้งแต่ข้อ 13 - 16 สติละเอียดมากจนพิจารณารูปนามเพราะปรากฏชัดอยู่ในธัมมารมณ์ (สิ่งที่เกิดขึ้นในใจหรือมนายตนะ มี 3 อย่าง คือ เวทนา สัญญา สังขาร ธรรมในความหมายนี้หมายเอาความนึกคิดซึ่งก็คือการพิจารณานั้นเอง) จัดเรียกว่า ธัมมานุปัสสนา พิจารณาเห็นว่ารูปนามเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ 13.หายใจออก - เข้า พิจารณาเห็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:28 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 230


ตั้งแต่ข้อ 9 - 12 สติเริ่มละเอียดจะจับชัดที่การรู้หรือที่อายตนะได้ดี อันเป็นวิญญาณขันธ์ได้ชัดเจน จัดเรียกว่า จิตตานุปัสสนา จนสามารถเท่าทันในเหตุปัจจัยของรูปนามได้ชัดเจน หรือ นามรูปปัจจยปริคคหญาณ 9.หายใจออก-เข้า พิจารณา จิต 10.หายใจออก-เข้า จิตบันเทิงร่าเริง ก็รู้ 11.หายใจออก-เข้า จิตตั้งมั่น ก็รู้ (...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:27 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 230


ตั้งแต่ข้อ 5 - 8 สติเริ่มละเอียดจะจับชัดที่ความรู้สึกได้ชัดเจน จัดเรียกว่า เวทนานุปัสสนา จนสามารถแยกรูปนามออกจากกันได้ชัดเจน หรือ นามรูปปริทเฉทญาณ 5.หายใจออก-เข้า กำหนดในความรู้สึกปีติ ( ปีติอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจ ปีติสัมโพชฌงค์) 6.หายใจออก-เข้า กำหนดในความรู้สึกสุข (ทั้งกายิกสุข สุขทางกายและเจตสิกสุข...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:26 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 230


ตั้งแต่ข้อ 1-4 จัดเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 1.หายใจออก-เข้ายาวรู้ การกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกและริมฝีปากบน[4] 2.หายใจออก-เข้าสั้นรู้ ชัดแจ้งในลักษณะของลมหายใจว่าบ้างสั้น บ้างยาว บ้างเบา บ้างหนัก (ด้วยอำนาจของสติสัมโพชฌงค์ คือสติที่สมบูรณ์ด้วยสัมปชัญญะ ทั้งสี่) 3.หายใจออก-เข้า กำหนดกองลมที่กระทบใน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:22 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 230


ศึกษาคำอธิบายอานาปานสติ 16 ฐานอย่างละเอียดจากพระไตรปิฎกโดยตรงที่พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค อานาปาณกถา [๔๐๑]- [๔๒๒] อานาปานสติแบ่งตามกรรมฐาน ข้อ 1 - 2 จัดว่าเป็นสมถกรรมฐาน (อานาปานสติท่านกล่าวว่าเป็นสมถกรรมฐานที่เป็นรากฐานของวิปัสสนากัมมฐานดีที่ส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติ

 หัวข้อกระทู้: อานาปานสติ
เมื่อ: 09 พ.ค. 2019, 09:14 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 230


การปฏิบัติตามลำดับขั้นของแต่ละหมวดของอานาปานสติภาวนา มีทั้งหมด ๔ หมวด ๑๖ ขั้นตอน ดังนี้ หมวดที่ ๑ : กายานุปัสสนาภาวนา การปฏิบัติในหมวดนี้ คือ การศึกษาเรื่องของกายโดยเฉพาะกายลม คือ ลมหายใจ ต้องศึกษาจนรู้จักธรรมชาติของลมหายใจทุกอย่างทุกชนิดอย่างถี่ถ้วนจนสามารถรู้ชัดว่า กายลมนี้ปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไรแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวะที่แล่นไป

 หัวข้อกระทู้: Re: อาสวะที่แล่นไป
เมื่อ: 07 พ.ค. 2019, 05:11 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 426


Love J. เขียน:
ลุงหมาน เขียน:
ติดต่อทางไลน์ครับ ไลน์มาได้เลย

ลุงหมานตอบข้อความด้วยครับ :b8: :b24:


ตอบอะไรไม่เห็นมีคำถามเลย

คุณิเล่นไลน์หรือเปล่า ถ้าเล่น@ มาเป็นเพื่อนจะพาเข้าห้องเรียน

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยคนโง่ได้ยศไม่เป็นประโยชน์

เมื่อ: 06 พ.ค. 2019, 08:36 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 402


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวะที่แล่นไป

 หัวข้อกระทู้: Re: อาสวะที่แล่นไป
เมื่อ: 05 พ.ค. 2019, 20:38 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 426


ติดต่อทางไลน์ครับ ไลน์มาได้เลย

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกใบนี้มีพระพุทธเจ้าถึง ๕ พระองค์

เมื่อ: 05 พ.ค. 2019, 06:41 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 191


.....

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกใบนี้มีพระพุทธเจ้าถึง ๕ พระองค์

เมื่อ: 04 พ.ค. 2019, 11:58 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 191


โลกเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปเปล่า ๆ ว่างจากพระพุทธเจ้ามา อุบัติขึ้นในโลกนั้นมากมาย บางครั้งก็ว่างเปล่าไปเปล่าๆ จน นับไม่ถ้วนก็มี เรียกว่าอสงไขยกัปป์ และบางครั้งก็มี พระพุทธเจ้า ๑ พระองค์บ้าง บางครั้ง ๒ พระองค์บ้าง ๓ พระองค์บ้าง ๔ พระองค์บ้าง โดยเฉพาะโลกใบนี้มี พระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นถึง ๕ พระองค์ ซึ่งจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวะที่แล่นไป

 หัวข้อกระทู้: Re: อาสวะที่แล่นไป
เมื่อ: 04 พ.ค. 2019, 11:55 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 426


ตึ้บเลยครับลุงหมาน :b8: :b26: หุหุ...ชอบครับคำพูดแบบนี้เพราะเป็นคำพูดที่ออกจากใจจริง ถ้าไม่เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วรู้ มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ รอลุงหมานพาทำความรู้จักอาสวะกิเลสอยู่นะครับ เพราะผมไม่รู้จักมันเลย ก็เลยไม่รู้จะเริ่มถามตรงไหนเลย สนใจจะศึกษาพระอภิธรรมไหมล่ะ แล้วรู้อะไรๆได้อีกเยอะมาก มีสอนทา...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 385 [ พบ 5763 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร