วันเวลาปัจจุบัน 25 พ.ค. 2020, 15:43  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5871 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มรรคจิตทำหน้าที่ ๑๖ อย่าง

เมื่อ: 11 พ.ค. 2020, 10:47 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 201


ผู้บรรลุหากไม่พิจารณาก็ไม่รู้ว่าตัวเองบรรลุ อนึ่งมรรคนั้นเป็นปัจจุบันกาล แปลว่า "ย่อมหลุดพ้น" เพราะธรรมชาติของมรรคย่อมเกิดขึ้นครั้งเดียว ส่วน วิมุตฺต "หลุดพ้นแล้ว" หมายถึงเมื่อหลุดพ้นแล้ว เป็นขั้นของอริยผล ส่วนคำว่า วิมุตฺตมิติ ญาณํ โหติ อันนี้เป็นขั้น ปัจจเวกขณญาณ หมายความว่า ผู...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มรรคจิตทำหน้าที่ ๑๖ อย่าง

เมื่อ: 11 พ.ค. 2020, 06:20 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 201


มรรคจิตมีกิจ ๑๖ อย่าง หมายถึงนอกจากอย่างอื่นไม่มีอีกแล้ว เมื่อบรรลุอรหันต์ก็ครบ ๑๖ อย่างพอดี เพราะหน้าที่ของมรรคหนึ่ง ๆ นั้นจะแบ่งออกเป็น ๔ อย่าง เช่นในขณะบรรลุโสตาปัตติมรรคก็จะทำหน้าที่ (กิจ) ออกเป็น ๔ อย่าง คือจะทำหน้าที่กำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย แจ่มแจ้งในนิโรธ และทำให้มรรคเจริญ เปรียบเหมือนตะเกียงท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อะไรคือสิ่งสำคัญ

 หัวข้อกระทู้: อะไรคือสิ่งสำคัญ
เมื่อ: 08 พ.ค. 2020, 09:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 268


เมื่อมองยังไม่เห็นสิ่งสำคัญ ก็ควรแสวงสิ่งสำคัญนั้นเสีย เมื่อพบสิ่งสำคัญได้แล้ว ก็จงละสิ่งสำคัญนั้นเสีย ก็ในอริยะสัจจ์ ๔ นั่นแลคือสิ่งสำคัญ ก็ในสิ่งสำคัญ ในอริยะสัจจ ๔ ก็คือตัวสมุทัยเป็นตัวสำคัญที่ต้องละเสีย สมุทัย คือ ตัว ตัณหา+อุปาทาน ที่จะยึดครองให้เกิดกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างภพ สร้างชาติ ในเกิดท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดูเหมือนว่าจะเข้ากันไม่ได้

เมื่อ: 08 พ.ค. 2020, 05:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 271


จิตที่เป็นโลภะ กับจิตที่เป็นโทสะ หลายคนจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ เพราะสภาวะมันคนละอย่างกัน แต่หารู้ไม่ว่าจิตที่เป็นโลภะกับจิตที่เป็นโทสะ ก็มีมูลรากมาจากโมหะด้วยกัน และก็ยังเป็นจิตที่เป็นอกุศล เหมือนกันด้วย จึงเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ก็มี จึงควรจะต้องมองให้รอบด้าน ที่เข้ากันได้ก็มี เข้ากันไม่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมื่อตาเห็นรูป

 หัวข้อกระทู้: เมื่อตาเห็นรูป
เมื่อ: 06 พ.ค. 2020, 09:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 288


เมื่อตาเห็นสิ่งใดยังเห็นว่าสวยว่างาม น่ารัก น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าเป็นเจ้าของ ให้กลับมา ตั้งต้นคิดใหม่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับจิต ถ้าไม่รีบย้อนกลับมาสำรวจจิต กิเลสตัณหา จะเป็นเครื่องฉาบทาทำให้ไม่รู้ มีตาก็เหมือนไม่มีตา มีกำลังก็เหมือนไม่มีกำลัง มีความสามารถก็เหมือนคนไร้ความสามารถ มองไม่เห็นทางสว่าง เรี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ไปละบุญและบาป

เมื่อ: 05 พ.ค. 2020, 16:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 257


.. หลายคนอาจเข้าใจกันว่า เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ย่อมละทั้งบุญและบาป คำพูดแบบนี้มักเจอบ่อยมาก กับผู้ไม่ได้ศึกษาปริยัติ มันเป็น คำพูดของชาวบ้าน คือการพูด เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆ ตามสภาวะธรรมแล้วกุศลนั้นละไม่ได้ เพราะไม่ใช่ ปหาตัพพธรรม ธรรมที่เป็นปหาตัพพธรรมนั้น จะเป็นเฉพาะธรรมที่เป็นอกุศลเท่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเจริญกัมมัฏฐานควรจะรักษาศีลหรือไม่

เมื่อ: 04 พ.ค. 2020, 18:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 212


ถ้าจะเจริญสมาธิ ถ้าไม่มีสถานที่สบาย บางครั้งก็อาจจะเจริญไม่ได้ ฉะนั้น ก็ควรจะต้องหา สถานที่ที่เหมาะสมกับการเจริญกัมมัฏฐาน หมายถึง ที่สัปปายะ(สบาย) เหมาะแก่วิเวก ฉะนั้น สถานที่จึงเป็นส่วนสำคัญ อย่างหนึ่งต่อการเจริญภาวนา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความวิเวกก็ดี สมาธิก็ดี จะเกิดจากการอยู่ใน ปติรูปเทสอย่างเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเจริญกัมมัฏฐานควรจะรักษาศีลหรือไม่

เมื่อ: 04 พ.ค. 2020, 18:00 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 212


ผู้ที่เจริญกัมมัฏฐาน มีศีลไม่บริสุทธิ์ อาจจะทำความลำบาก แก่ ผู้เจริญกัมมัฏฐาน อาจเกิด วิปฏิสาร แปลว่า การหวน ระลึกถึงความผิด ใช้หมายถึงความเดือดร้อนใจ ความรุ่มร้อนใจ ความเสียดายเมื่อนึกถึง วิปฏิสาร ใช้เรียกการที่บุคคลทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภิกษุล่วงละเมิดสิกขาบท ภายหลังหวนระลึกนึกถึงความ ผิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเจริญกัมมัฏฐานควรจะรักษาศีลหรือไม่

เมื่อ: 04 พ.ค. 2020, 15:21 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 212


การเจริญกัมมัฏฐานควรจะรักษาศีลหรือไม่ ตอบว่า :- ควรรักษา เพราะศีลเป็นปทัฏฐาน อย่างหนึ่งที่ทำให้ การเจริญกัมมัฏฐานเป็นไปราบรื่น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่ไม่เคยรักษาศีล ไม่สามารถเจริญกัมมัฏฐานได้ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับ ผู้เจริญด้วย บางคนฆ่าสัตว์มาทั้งชีวิต แต่บั้นปลายก็ยังบรรลุได้ บางคนเห็นว่าต้องรักษา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมถะดับตัณหา วิปัสสนาดับอวิชชา

เมื่อ: 04 พ.ค. 2020, 14:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 307


นัยที่แสดงการดับตัณหา ด้วยสมถะ ดับอวิชชา ด้วยวิปัสสนา ละอวิชชาด้วยวิปัสสนา "สจฺเจหิ โยชยิตฺวา" นำตัณหา และอวิชชาเหล่านั้นมาสังเคราะห์เป็นอริยสัจ โดยนัยเป็นต้น ว่าในบรรดาอริยสัจสี่นี้สามารถจะจัด ตัณหา อวิชชา สมถะ วิปัสสนาประเภทไหน เข้าในอริยสัจ ประเภทไหน คือนัยที่วนเวียนไป อันนี้เขาเรียกว่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 04 พ.ค. 2020, 02:32 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


นี้ถือว่าเป็นอุคฆฏิตัญญู และวิปัญจิตัญญู เป็นผู้มีปัญญา เฉียบแหลมกว่าบุคคลข้างต้น ๒ พวกนั้น เพราะฉะนั้น เวลานำไปประกอบกับนัย ก็ให้นำนัยที่เรียกว่า ของผู้มีปัญญา (คือ สีหวิกกีฬิต) มาแสดงเป็นนัยของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยการเจริญโพชฌงค์ โดยมีผล หรือนิพพานเป็นอารมณ์ ละสิ่งที่ควรละ ฉะนั้น ผู้มีปั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 04 พ.ค. 2020, 01:36 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


หากจะถามว่า ทำไมจึงต้องสั่งสอนด้วย สีหวิกกีฬิตนัย คำตอบก็คือ เพราะ สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญา ข้อนี้ มี อุคฺฆฏิญฺญู ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้เร็วรวมอยู่ด้วย เรียกว่า ไม่จำเป็นจะต้องสอนสมถะ แต่สอนวิปัสสนาเลย ดูตามนี้จะเห็นว่า ปฏิปทาเป็นเหตุให้สั่งสอนแบบนี้ ผู้ออกจากวัฏฏทุกข์ด้วยปฏิปทานี้ หากได้รับการสั่งสอน ด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 03 พ.ค. 2020, 15:05 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


ปัญญาชนกับวิปัสสนาปุพพังคมปฏิปทา เบ วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมาหิ ปฏิปทาหิ นิยฺยนฺติ บุคคลทั้งหลายเหล่าใด ที่ออกจากวัฏฏทุกข์ด้วยปฏิปทาที่มีวิปัสสนานำหน้า พระธรรมกถึกควรสอนบุคคลเหล่านั้นด้วยสีหวิกกีฬิตนัย (สีห-ราชสีห์,ผู้ประเสริฐ วิกฺกีฬิต-ความงามเยื้องกาย ของราชสีห์(ของผู้ประเสริฐ หมายถึงพระพุทธเจ้า) การอยู่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 03 พ.ค. 2020, 08:16 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


ที่จริงจะสอนด้วยนัยอื่นก็ได้ แต่การสอนแบบ นันทิยาวัฏฏนัย นี้ เป็นการสอนที่สะดวกกว่าอย่างอื่น ท่านจึงให้สอนด้วยนันทิบาวัฏฏนัย จริง ๆ แล้วไม่ใช่ว่าจะสินนัยอื่นไม่ได้ แต่เนื่องจากว่าถ้าสอนด้วย นันทิยาวัฏฏนัยแล้วจะทำให้สอนได้ง่าย ฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าควรสอน ด้วยนันทิยาวัฏฏนัย ตือการสอนให้ละตัณหาด้วยสมถะ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 03 พ.ค. 2020, 05:16 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


นนฺทิ แปลตามศัพท์ว่า ตัณหา อาวัฏฏ หมุน นันทิยาวัฎฎนัย จึงหมายถึงนัยที่แสดง การหมุนเวียนของตัณหา ที่แปลไปนี้เป็นการแปล ไปตามศัพท์ ความจริงแล้ว นันทิยาวัฏฏนัยนี้ หมายถึง นัยที่ต้องการสั่งสอน เช่นอบรมสั่งสอนดังนี้ คือ ถ้าเป็นตัณหาให้ละด้วยสมถะ ถ้าเป็นอวิชชาให้ละด้วย วิปัสสนา นัยที่แสดงการประกอบนี้แลท่า...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 392 [ พบ 5871 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร