วันเวลาปัจจุบัน 25 พ.ค. 2020, 16:07  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5871 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 02 พ.ค. 2020, 16:06 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


ในกรณีของอุคฆฏิตัญญู เขาไม่ไปเจริญสมถะก็สามารถบรรลุได้ เพราะปัญญาเฉียบแหลมอยู่แล้ว ท่านบอกว่าในบรรดาบุคคลประเภทเหล่านี้ ข้างบนสองจำพวกนนั้น (เนยยบุคคล วิปัญจิตัญญูบคคล) ให้สั่งสอนหรือแนะนำด้วยนันทิยาวัฏฏนัย นนฺทิ เป็นชื่อดอกไม้ เขาเรียกว่า " ดอกเซ่ง " มีลักษณะ ซ้อนกันไปซ้อนกันมา อาวัฏฏะ แป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 02 พ.ค. 2020, 10:53 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


เมื่อนักศึกษานำฝ่ายสมถะ กับวิปัสสนา ไปเปรียบเทียบข้อความ แปลเมื่อสักครู่ โดยเอาบุคคลมาจับอีก ก็จะเห็นว่าบุคคลใดย่อมออกจากสัฏฏทุกข์ ด้วยสมถปุพพังคมา ปฏิปทา บุคคลนั้นก็คือผู้ที่ออกจาดทุกข์ด้วย ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา หมายถึงนั่นเอง ซึ่งก็ได้แก่ เนยยบุคคล และ ด้วย ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ซึ่งก็หมายถึง ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 02 พ.ค. 2020, 07:07 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


ปฏิปทา ๔/ ปฏิปทา ๒ ๑. ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา เรียกว่า สมถปุพพังคมปฏิปทา (ผู้ปฏิบัติยาก(เนยฺย) ๒. ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา เรียกว่า สมถปุพพังคมาปฏิปทา (ผู้ปฏิบัติยาก)(วิปญฺจิตญฺญู) ๓. สุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา เรียกว่า วิปัสสนาปุพพังคมปฏิปทา (ผู้ปฏิบัติง่าย)(วิปญฺจิตญฺญู) ๔. สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา เรียก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 02 พ.ค. 2020, 06:14 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


สมมุติว่า ในกรณีของคนที่เข้าฌานหรือได้ฌาน การปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่การบริกรรมกสิณ ไปจนใกล้จะบรรลุฌาน ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่า อุปจารฌาน ก็ช่วงนี้แหละเรียกว่าปฏิปทา นั่นหมายความว่าตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดกสิณ กำหนดภาวนา อะไรก็แล้วแต่จนถึงช่วงที่ใกล้จะได้ฌาน ช่วงนี้เรียกปฏิปทา ส่วน อภิญญา หมายถึงช่วงได้ฌาน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท

เมื่อ: 02 พ.ค. 2020, 05:46 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 237


เวไนยสัตว์แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. อุคฺฆฏิตญฺญู ๒. วิปญฺจิตญฺญู ๓. เนยฺย (ส่วน ปทปรม ไม่ถือว่าเป็นเนยฺย) ปฏิปทา ๔ ๑. ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญญา สำหรับเนยยบุคคล ๒. ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญญา สำหรับวิปัญจิตัญญูบุคคล ๓. สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญญา สำหรับวิปัญจิตัญญูบุคคล ๔. สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญญา สำหรับอุคฆฏิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิสสรณะคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: นิสสรณะคืออะไร
เมื่อ: 01 พ.ค. 2020, 17:51 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 197


รูปวิเคราะห์แรกหมายถึงธรรมชาติที่เป็นเหตุให้ออกจากทุกข์ ได้แก่อริยมรรค วิเคราะที่สอง แปลว่า ธรรมชาตินั้นนั่นแหละ เป็นธรรมชาติที่ออกจากทุกข์เองหมายถึงพระนิพพาน ลักษณะของการเก็บองค์ธรรมนั้นจะให้สอดคล้อง กับรูปวิเคราะห์ วิเคราะห์แรกองค์ธรรมจะเป็นพระนิพพานไม่ได้ เพราะนิพพานไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดการเกิดออ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิสสรณะคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: นิสสรณะคืออะไร
เมื่อ: 01 พ.ค. 2020, 16:16 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 197


. . นิสฺสรณ วิเคราะห์ว่า นิสฺสรติ เอเตนาติ นิสฺสรณํ(อริยมคฺค) นิสฺสรติ ย่อมหลุดพ้น เอเตน ด้วยธรรมนี้ เพราะเหตุนี้ เรียกว่า นิสฺสรณ ธรรมเป็นเครื่อง(เหตุ)นำออก ธรรมเป็นเหตุให้พ้นเรียกว่า นิสฺสรณ โดยตรง หมายถึง อริยมรรค เท่านั้น ส่วนอริยผล อาจจะได้แต่ไม่โดยตรง เพราะธรรมที่ทำหน้าที่ออกจริง ๆ ก็คืออริยมร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลภะ กับ อภิชฺฌา ต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 30 เม.ย. 2020, 19:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 288


อภิชฺฌา แปลว่า ความเพ่ง ความอยาก
ความต้องการอยากได้สิ่งของๆ ผู้อื่น
โลภะ กับ อภิชฺฌา คือความต้องการเหมือนกัน
แต่มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
อภิชฺฌา เป็นความอยากได้เฉพาะของผู้อื่นเพื่อเอามาเป็นของๆ ตน
ส่วน โลภะ เป็นความอยากได้ทั่วๆ ไป

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมมาทิฏ ๓ ระดับ

 หัวข้อกระทู้: สัมมาทิฏ ๓ ระดับ
เมื่อ: 30 เม.ย. 2020, 17:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 296


. .๑. ปุพพภาคสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิในขั้นพื้นฐาน เช่น เชื่อในเรื่องกรรม และผลของกรรม ว่ามีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ๒. วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิที่พิจารณา รูป นาม เห็นไตรลักษณ์ ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของใคร เห็นอนิจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะ ของรูปนามขันธ์ ๕ ๓. โลกุตต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหตุ ๓ ประเภท

 หัวข้อกระทู้: Re: เหตุ ๓ ประเภท
เมื่อ: 30 เม.ย. 2020, 13:57 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 206


มาๆๆ อ่านต่อ มรรคจึงสามารถเป็นปทัฏฐานของนิโรธหรือนิพพานได้ ข้อนี้ห้ามเอาชนกเหตุหรือญาปากเหตุเป็นอันขาด อันนี้เราต้องแยกแยะ ต้องดูว่ามันเข้ากันกับเหตุประภทไหนได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ส่วนมากเป็นชนกเหตุ(เหตุที่เป็นปัจจัยสิ่งนั้น) ถ้าเราเอามรรคเปนชนกเหตุ แล้วมรรคจะไปทำทำให้นิพพานเกิดได้อย่างไร เพราะว่านิพพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหตุ ๓ ประเภท

 หัวข้อกระทู้: เหตุ ๓ ประเภท
เมื่อ: 30 เม.ย. 2020, 12:02 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 206


. ๑. ชนกเหตุ ๒. ญาปกเหตุ ๓. สมฺปาปกเหตุ ๑. ชนกเหตุ คือ เหตุที่ทำให้เกิดวิบาก เรียกว่า "ชนกเหตุ" เช่น มหากุศลจิต ทำให้เกิด มหาวิบากจิต ๒. ญาปกเหตุ คือเหตุที่แสดงให้รู้ว่า มีเหตุนี้ มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย เป็นลางบอกเหตุ เป็นสัญญาณบ่งบอก อย่างเช่นว่า เห็นควันพวยพุ่งขึ้นในที่ไกลๆ ก็สันนิษฐานไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผัสสะที่เจือด้วยอาสวะกิเลส

เมื่อ: 30 เม.ย. 2020, 10:21 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 200


นิจฺจสญฺญา-ความสำคัญว่าเป็นของยั่งยืน คือ ความสำคัญผิด อสมนุปสฺสนลกฺขณา-มีการไม่พยายามตามพิจารณา สงฺขตลกฺขณานํ ธมฺมานํ-ในธรรมทั้งหลายที่เป็นสังขตธรรม (ธรรมชาติที่มีลักษณะถูกปัจจัยสร้างขึ้น ท่านเรียกว่าสังขตลักษณะ) ไม่พิจารณาธรรมที่เป็นสังขตลักษณะ หมายความว่า ยกเว้น พระนิพพาน ซึ่งไม่เป็นสังขตลักษณะ น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผัสสะที่เจือด้วยอาสวะกิเลส

เมื่อ: 30 เม.ย. 2020, 07:58 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 200


. . ผัสสะที่มีการเข้าถึงสิ่งนั้น ที่มีอาสวะเป็นอารมณ์ สำคัญผิดคิดว่าเป็นสุข กล่าวคือ การได้สัมผัสที่มีอาสวะอยู่ ก็ในปัจจุบันนั้นมีเยอะมาก ผัสสะที่มีอาสวะทำให้เกิดสุขสัญญา ได้สัมผัสสิ่งดี ๆ นุ่ม ๆ สวยๆ หอม ๆ ก็อันนี้แหละเรียกว่า "สาสวผสฺสอุปคมน" ทำให้เกิดลักษณะสุขสัญญา คือเกิดการเข้าใจผิดคิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุญมิใช่จะเกิดขึ้นมาลอย ๆ

เมื่อ: 30 เม.ย. 2020, 03:30 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 331


เมื่อไม่มีอุปสรรคอันตรายเราก็สามารถเรียนคัมภีร์เนตติจบ จนสามารถเข้าใจหลักเนตติ เมื่อเข้าใจหลักเนตติก็จะเป็นปทัฏฐาน แก่การเข้าใจพระไตรปิฎก การเข้าใจพระไตรปิฎกเป็นปทัฏฐาน แก่วิธีการปฏิบัติ การจะเข้าใจพระไตรปิฎกได้ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ จับพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่านแล้วเข้าใจ ฉะนั้นอาจารย์กัจจายนะ ท่านจึงเอาหลักเนต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาทีนวะคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: อาทีนวะคืออะไร
เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 18:59 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 208


เพราะฉะนั้น อาทีนวะ ในที่นี้โดยรวมก็หมายถึงสังขารในภูมิ ๓ ที่เป็นทุกข์ เช่นถ้าเป็นอริยสัจก็เป็นทุกข์อริยสัจ เราจะเห็นว่า อาทีนวะนั้น พระองค์แสดงไว้ในธรรม บางทีแสดงไว้โดยตรงว่า "สิ่งนี้ทุกข์ สิ่งนี้คืออาทีนวะ" พระองค์จะทรงชี้ลงไปเลยว่า สิ่งนี้เป็นอาทีนวะ แต่บางสูตรไม่ได้ตรัสบอกไว้ เนื่องจาก...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 392 [ พบ 5871 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร