วันเวลาปัจจุบัน 12 ส.ค. 2022, 19:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7424 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: รู้ประจักษ์ปรมัตถ์

 หัวข้อกระทู้: รู้ประจักษ์ปรมัตถ์
เมื่อ: 04 ส.ค. 2022, 19:04 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 445


รู้ประจักษ์คือปรมัตถ์ สภาวะที่เชื่อหรือจำตามคำพูดของคนอื่น บางครั้งจะมีอยู่จริง บางครั้ง อาจจะไม่มีอยู่จริง เป็นไปไม่ได้ที่จะมีอยู่จริงทั้งหมด เพราะฉะนั้น สภาวะเช่นนั้น จึงไม่ได้ชื่อว่า เป็น อุตตมัตถะ หรือปรมัตถะ ส่วนความหมายหรือสภาวะที่โยคีเห็น ประจักษ์แจ้งได้ด้วยตนเองนั้นล้วนเป็นสภาวะที่มีอยู่จริ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ลักษณะที่มีอยู่จริงของรูปนาม

เมื่อ: 04 ส.ค. 2022, 16:31 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 410


เห็นชาย เราได้กระทบสัมผัสหญิง เราได้กระทบสัมผัสชาย" เมื่อหญิงชายเป็นต้น เหล่านี้เป็น อสัจจิกัตถะจึงมิได้เป็นปรมัตถ์ แต่เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ เรียกว่า อปรมัตถธรรม หมายความว่า เป็นธรรมที่ไม่ใช่ปรมัตถ์นั่นเอง แม้แต่ความใสแห่งจักษุที่เรียกว่าจักขุปสาทนี้ ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสภาวะ ที...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ลักษณะที่มีอยู่จริงของรูปนาม

เมื่อ: 04 ส.ค. 2022, 16:24 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 410


ในขณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏ แต่ลักษณะการคิดที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากการเห็นนั้นย่อมมีอยู่อย่างแน่นอน ด้วยความคิดหรือการจินตนาการเอา นั่นแหละ จึงทำให้บุคคลตัดสินลงไปว่านี้คือหญิง นี้คือขาย ตังนี้ เป็นตัน ด้วยการที่ ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เห็นอยู่ แต่สามารถรู้เห็นได้หลังจากยึดติดคิดเอาอารมณ์...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ลักษณะที่มีอยู่จริงของรูปนาม

เมื่อ: 04 ส.ค. 2022, 14:47 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 410


แต่สำหรับผู้ที่ได้ฝึกฝนวิปัสสนามาอย่างชำชองย่อมสามารถตัดสินวินิจฉัยด้วย ญาณปัญญาของตนเองว่า จิตที่เห็นก็เป็นอีกสภาวะหนึ่ง จิตที่รู้ว่า "นี่คือมือ" ก็เป็นอีกสภาวะหนึ่ง จิตที่รู้ว่า "นี้คือการเคลื่อนไหว" ก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งนั่นเทียว แต่อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้บุคคลธ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ลักษณะที่มีอยู่จริงของรูปนาม

เมื่อ: 04 ส.ค. 2022, 14:30 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 410


ลักษณะที่มีอยู่จริงของรูปนาม บุคคลผู้ที่เห็นรูปารมณ์ด้วยตา ย่อมรู้ว่าตนเองได้เห็นรูป และย่อมรู้ว่ารูปที่ตน เห็นนั้นมีอยู่ ก็รูปที่รู้ได้เช่นนี้นั้น มิใช่ไม่มีอยู่จริง เหมือนกับของมายากลที่ถูกเสก เป็นเงินเป็นทอง หรือเหมือนกับพยับแดดที่มีลักษณะปรากฎให้เห็นเหมือนน้ำ ซึ่งเป็น สภาวะที่ไม่ได้มีอยู่จริง แต...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปรมัตถ์กับบัญญัติ

 หัวข้อกระทู้: Re: ปรมัตถ์กับบัญญัติ
เมื่อ: 04 ส.ค. 2022, 12:42 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 470


โดยแท้จริง สภาวธรรม ๕๗ ประการนั้นเองได้ชื่อว่าเป็นสัจจิกัตถะ สภาวะที่ เป็นจริง เนื่องจากว่าสภาพตัวตนของธรรม ๕๗ ประการนั้นมีอยู่อย่างแท้จริง และได้ชื่อว่าเป็นปรมัตถะ เนื่องจากว่าเป็นสภาวะที่โยคีสามารถรู้แจ้งประจักษ์ด้วย ตัวเองเท่านั้น ก็พระพุทธองค์ทรงหมายเอาสภาวธรรม ๕๗ ประการ คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒, ธ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปรมัตถ์กับบัญญัติ

 หัวข้อกระทู้: ปรมัตถ์กับบัญญัติ
เมื่อ: 04 ส.ค. 2022, 11:47 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 470


ปรมัตย์กับบัญญัติ ธรรมที่โยคีพึงกำหนดพิจารณา ในปริเฉทนี้จะได้แสดงจำแนกปรมัตย์กับบัญญัติ และจะได้แสดงสภาธรรม ทั้งหลายที่โยคีพึงนำมาพิจาวณาเป็นวิปัสสนา รวมถึงตัวอย่างของการเจริญวิปัสสนา จากสมถยานิกบุคคลทั้งหลาย ปรโม อุตฺตโม อวิปวีโต อตฺโถ ปรมตฺโถ . (อภิธัมมัตถวิภาวินี) ความหมายหรือสภาวะที่ประเสริฐกล่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การออกจากผลสมาบัติ

 หัวข้อกระทู้: Re: การออกจากผลสมาบัติ
เมื่อ: 03 ส.ค. 2022, 13:12 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 414


คำพูดที่ยกมาเกินหลักฐานดังกล่าวนี้ ทำให้เราสามาวถทราบได้ว่า ในเวลาที่ออก จ าทกสมาบัๅ+นั้น ก่อนทีปัเจจเวกขณะญาณจะเกิด อาจมีการกำทนดรู้อารมณ์อย่างอื่น ได้เช่นกัน อนึ่ง แม้ว่าจะเป็นพระอริยะในระดับเดียวกัน แต่ก็ใซ่ว่าจะสามารถเข้าเสวย ผลสมาบัตืได้ทัดเทียมกัน ในเรื่องนี้ฟังทราบตามที่ท่นอธิบายไว้ในอรรถกถาแ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การออกจากผลสมาบัติ

 หัวข้อกระทู้: Re: การออกจากผลสมาบัติ
เมื่อ: 03 ส.ค. 2022, 11:57 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 414


ความรู้(พหูสูตร)มาก่อน อาจทำให้คิดไปว่าตนสามารถกำหนดพิจารณาอารมณ์ นั้นๆได้ในขณะที่เข้าผลสมาบัติ โดยตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่ พระมหาโมคคัลลาน- เถระ องค์อัครสาวก คือท่านได้เล่าเรื่องของท่านให้พวกภิกษุฟังว่า "เมื่อครั้งที่ท่าน เข้าถึงอาเนญชสมาธิ ณ ที่ริมฝั่งแม่น้ำสิปปีนีอยู่นั้น ท่านได้ยินเสียงบรร...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การออกจากผลสมาบัติ

 หัวข้อกระทู้: การออกจากผลสมาบัติ
เมื่อ: 03 ส.ค. 2022, 11:14 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 414


การออกจากผลสมาบัติ ในพระบาลืมหาเวทัลลสูตรได้ระบุไว้ว่า เทฺว โข อาวุโส ปจุจยา อนิมิตุตาย เจโตวิมุตฺติยา วุฎฺฐานาย, สพฺพนิมิตุตานญฺจ มนสิกาโร, อนิมิตุตาย จ ธาตุยา อมนสิกาโร. (มมู ๑๒/๔๕๔/๔๐๗) การที่ผู้เข้าสมาบัติปล่อยอารมณ์อันเป็นนิพพานทิ้งแล้วหันมากำหนดอารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาขันธ์ ๕ ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ความตั้งอยู่ของผลสมาบัติ

เมื่อ: 03 ส.ค. 2022, 09:04 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 486


ผลจิตตุปบาทย่อมเป็นไปโดยอาการที่เห็นว่า "ประณีตหนอๆ" ได้แม้ตลอด ทั้งวันแก่พระอริยะผู้เข้าถึงสมาบัติด้วยอาการที่เห็นว่า "เป็นของประณีต" (แม้บท ว่า สพฺพสงฺขารสมโถ เป็นต้น ก็เป็นไวพจน์ของนิพพานอันมีชื่อว่า สันตะ ปณีตะ นั่นเอง จริงอยู่ ผลจิตตุปบาท ย่อมเป็นไปโดยอาการที่เห็นว่า "ส...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ความตั้งอยู่ของผลสมาบัติ

เมื่อ: 03 ส.ค. 2022, 08:46 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 486


การรับรู้โลกนี้และโลกหน้า ทั้งด้วยอภิญญาจิต และจิตสามัญ เพราะฉะนั้น จะเห็นว่า ในขณะที่ดนกำลังเข้าผลสมาบัติอยู่ ย่อมไม่รับรู้เรื่องราวของชาวโลก แม้กระทั่งกายและจิตของตน ไม่มีสัญญาในอารมณ์ที่เคยเห็น เคยได้ยิน เคยสัมผัส เคยดำริ เคยถึงด้วยจิต เคยแสวงหาและที่เคยวนเวียนอยู่ (ด้วยบทเหล่านี้แสดง ให้เห็นว่าใ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ความตั้งอยู่ของผลสมาบัติ

เมื่อ: 03 ส.ค. 2022, 08:18 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 486


เกี่ยวกับระยะของการตั้งอๆยู่แห่งผลสมาบัตินี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ใน พระบาลีอังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาตว่า ในขณะที่เข้าผลสมาบัติ ย่อมไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนอกจากนิพพาน อิธานนุท ภิกฺขุ เอวํ สญฺญี โหติ 'เอต๋ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ, ยทิทํ สพุพสงฺขาร- สมโถ, สพฺพปธิปฏินิสุสคุโค ตณุหากฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพุพ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ความตั้งอยู่ของผลสมาบัติ

เมื่อ: 03 ส.ค. 2022, 06:46 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 486


ความตั้งอยู่ของผลสมาบัติ ในมทาน เวทัลลสูตรกล่าวไว้ว่า ตโย โข อาวุโส ปจฺจยา อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตติยา ฐิติยา, สพฺพนิมิตตานญฺจ อมนสิกาโร อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา มนสิกาโร ปุพฺเพ จ อภิสงขาโร ปัจจัยเพื่อกาส่งอยู่แห่งเจโตวิมุตติ(ผลสมาบัติ) ซึ่งปราศจากนิมิต มี ๓ คือ ความไม่อาใจใส่สังขารนิมิต(รูป เจหนา ฯลฯ) ซึ่ง...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ถาม-ตอบประกอบวิปัสสนา

เมื่อ: 02 ส.ค. 2022, 17:06 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 440


เธอก็ไม่เคยดม ปัจจุวันก็ไม่ได้ดม และก็ไม่เคยคิดจินตนาการว่าจะสามารถดม ได้ด้วย ในกรเนีเช่นนี้ เธอจะเกิดความอยาก ความรักใคร่ ความต้องการในกลิ่น พึ่งมีสภาพดังกล่าวหรือ" มาลุกยบุตร ทูลคอบว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีไม่ได้ ขอรับ" พระพุทกองค์ตรัสถามต่อว่า "ดูก่อนมาลุกยบุตร เธอยังไม่ได...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 495 [ พบ 7424 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร