วันเวลาปัจจุบัน 19 ต.ค. 2019, 22:57  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5763 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวะที่แล่นไป

 หัวข้อกระทู้: Re: อาสวะที่แล่นไป
เมื่อ: 03 พ.ค. 2019, 09:11 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 426


Love J. เขียน:
ตึ้บเลยครับลุงหมาน :b8: :b26:


หุหุ...ชอบครับคำพูดแบบนี้เพราะเป็นคำพูดที่ออกจากใจจริง
ถ้าไม่เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วรู้ มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวะที่แล่นไป

 หัวข้อกระทู้: อาสวะที่แล่นไป
เมื่อ: 03 พ.ค. 2019, 07:52 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 426


ชื่อว่าอาสวะ เพราะไหลออก. ท่านอธิบายว่า อาสวะทั้งหลายไหล คือซ่านออกจากตาบ้าง จากใจบ้าง. อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าอาสวะ เพราะไหลจากธรรมถึงโคตรภู จากโอกาสถึงภวัคคพรหม. อธิบายว่า อาสวะทั้งหลายกระทำโอกาสนั้นในธรรมเหล่านั้น ไว้ในภายในเป็นไปอยู่ อาการนี้มีความว่า ทำไว้ในภายใน ชื่อว่าอาสวะ เพราะอรรถว่าหมักไว้น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิตของมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: บุพพนิมิตของมรรค
เมื่อ: 02 พ.ค. 2019, 06:40 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 430


บุพพนิมิต คือการเกิดของมรรค คือเครื่องหมายที่เกิดก่อน ที่มรรคจะเกิด หรือรุ่งอรุณของการศึกษา ปรากฏก่อนที่มรรคจะตามมา ในบางครัังท่านก็ใช้คำว่า ปรโตโฆสะ คือ เสียงบอกจากกัลยามิต เป็นเสียงบอกที่เป็นสัมมทิฏฐิ ปรโตโฆสะ เป็นตัวนำเข้าสู่มรรค บุพพ=ก่อน นิมิต=เครื่องมาย บุพพมิต มี ๗ ข้อ ถ้ามีแก่ใครสักข้อนึ่ง แ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิตของมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: บุพพนิมิตของมรรค
เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 10:54 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 430


๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทำโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม) ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง คือ รู้จักคิด รู้จัก พิจารณา มองเป็น คิดเป็น เห็นสิ่งทั่งหลายตามที่มันเป็นไปใน ระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยโดยให้ปัญญาพิจารณา สอบสวนสืบค้นวิเคราะห์วิจัย ไม่ว่าจะเพื่อให้เห็นความจริง หรือ เพื่อให้เห็นแว่ด้านท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิตของมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: บุพพนิมิตของมรรค
เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 10:53 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 430


๖. อัปปมาทสัมปทา (ทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม) ตั้งตนอยู่ ในความไม่ประมาท คือ มีจิตสำนึกในความไม่เที่ยง มองเห็น ตระหนักถึงความไม่คงที่ไม่คงทน และไม่คงตัว ทั้งของชีวิตและ สิ่งทั่งหลายรอบตัว ซึ่งเปลี่ยมแปลงไปตามเหตุปัจจัยทั่งภายใน และภายนอกตลอดเวลา ทำให้นิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้และมองเห็น คุณค่าความสำคัญของก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิตของมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: บุพพนิมิตของมรรค
เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 10:51 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 430


๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทำทิฏฐิให้ถึงพร้อม) ถือหลักเหตุปัจจัยมองอะ ไรๆ ตามเหตุและผล คือ ตั้งอยู่ในหลักความคิดความเชื่อถือที่ดี งามมีเหตุผล อย่างน้อยถือหลักเหตุปัจจัย ที่จะนำไปสู่การ พิจารณาไตร่ตรองสืบสวนค้นคว้าเป็นทางเจริญปัญญา และเชื่อ การทำกระทำว่าเป็นอำนาจใหญ่สุดที่บันดาลชะตากรรม กับทั้งมี พฤติกรรมและจิต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิตของมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: บุพพนิมิตของมรรค
เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 10:49 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 430


๔. อัตตสัมปทา (ทำตนให้ถึงพร้อม) มุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะ ที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้ คือ ระลึกอยู่เสมอถึงความจริงแท้แห่ง ธรรมชาติของมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ซึ่งเมื่อฝึก แล้วจะประเสริฐเลิศสูงสุดแล้วตั้งใจฝึกตนจนมองเห็นความยาก ลำบากอุปสรรคและปัญหา เป็นดุจเวทีที่ทดสอบและพัฒนาสติ ปัญญาความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิตของมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: บุพพนิมิตของมรรค
เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 10:48 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 430


๓. ฉันทสัมปทา (ทำฉันทะให้ถึงพร้อม) มีจิตใจใฝ่รู้ฝ่สร้างสรรค์ คือเป็นผู้มีพลังแห่งความใผ่รู้ใผ่ดีใฝ่ทำ ใฝ่สร้างสรรค์ ใฝ่สัมฤทธิ์ ใฝ่ความเป็นเลศอยากช่วยทำทุกสิ่งทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวข้อง ให้เข้าถึงภาวะที่ดีงาม ไม่หลงติดอยู่แค่คิดจะได้จะเอาและ หาความสุขจากการศึกษา และมีความสุขจากการทำสิ่งที่งาม ด้วยการ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิตของมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: บุพพนิมิตของมรรค
เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 10:46 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 430


๒. สีลสัมปทา (ทำศีลให้ถึงพร้อม) มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนา ชีวิต คือรู้จักจัดระเบียบความเป็นอยู่กิจกรรมกิจการและสิ่ง แวดล้อมให้เอื้อโอกาสแก่การพัฒนาชีวิต อย่างาน้อยมีศีลขั้นพื้น ฐาน คือมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง สังคม ด้วยการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างเกื้อกูลไม่เบียดเบียน ก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิตของมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: บุพพนิมิตของมรรค
เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 10:42 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 430


๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหล่งปัญญา และแบบอย่างที่ดี คือ อยู่ร่วมหรือใกล้ชิดกัลยาณชน เริ่มต้นแต่มีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรในครอบครัว รู้จักคบคน และเข้าร่วมสังคมกับกัลยาณชน ที่จะมีอิทธิพลชักนำและ ชักชวนกันให้เจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยเฉพาะให้เรียนรู้และพัฒนาการสื่อสาร สัมพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิตของมรรค

 หัวข้อกระทู้: บุพพนิมิตของมรรค
เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 06:22 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 430


[280] บุพนิมิตแห่งมรรค 7 (ธรรมที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าว่า มรรคมีองค์ 8 ประการอันประเสริฐจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้น ดุจแสงอรุณเป็นบุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตย์จะอุทัย, แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี, รุ่งอรุณของการศึกษา 1. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร, มีมิตรดี, คบหาคนที่เป็นแหล่งแห่งปัญญาและแบบอย่างที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุพพนิมิต ๓๒ ประการ

 หัวข้อกระทู้: บุพพนิมิต ๓๒ ประการ
เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 05:43 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 170


ในหนังสือพระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส กล่าวถึงลางบอกเหตุอัศจรรย์ หรือ บุพนิมิต ๓๒ ประการ เมื่อพระมหาโพธิสัตว์เสด็จปฏิสนธิในครรภ์พระพุทธมารดา ทรงประสูติ ทรงตรัสรู้ และปรินิพพาน เช่น ฺ- โลกนรกอันเคยมืดมนอยู่เป็นนิตย์เกิดสว่างไสว - ไฟนรกอเวจีอันร้อนแรงนั้นก็พลันดับลง - ผู้ที่ตาพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สุขทุกข์เนื้อเดียวกัน

เมื่อ: 29 เม.ย. 2019, 14:07 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 175


ความสุขมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้มัน ตรงกันข้ามกับความทุกข์ ที่ไม่มีใครจะอยากได้มันเลย เป็นสิ่งที่น่ากลัวด้วยซ้ำไป แต่ก็เป็นสิ่ง ที่น่าอัศจรรย์ตรงที่ ความสุขมันเหมือนว่ามันจะคอยหนีเราไป แล้วเราก็คอยจะวิ่งไล่ตามหา เพราะความทุกข์จะวิ่งตามมาทุกที่ วันๆ เราก็จะวิ่งหาความสุข วิ่งหนีความทุกข์ แม้ว่าเราจะว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สุขทุกข์เนื้อเดียวกัน

 หัวข้อกระทู้: สุขทุกข์เนื้อเดียวกัน
เมื่อ: 29 เม.ย. 2019, 07:39 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 175


ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด ความสุข ความสบาย เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากได้ อยากให้ความสุขนั้น มาเป็นของตนตลอดไป หรือให้ได้มามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยอมแม้กระทั้ง การกระทำแม้ตนเองจะต้องลำบาก หรือแม้จะเป็นไปในทางทุจริต ผิดศีลผิดธรรม เพื่อจะได้มาซึ่งความสุข จึงเป็นชีวิตที่ดิ้นรนหาแต่ความสุข ต่างคนก็ต่างคิดกัน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อภิญญาจิต

 หัวข้อกระทู้: อภิญญาจิต
เมื่อ: 28 เม.ย. 2019, 06:07 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 185


อภิญญา คือ ความรู้ยิ่ง ซึ่ง เป็นชื่อของ ปัญญา ที่เกิดอยู่ในจิต ที่เรียกว่า จิตที่เป็นมหัคคตจิต หรือในรูปฌาน ที่เป็นปัญจมฌาน หรือจะเรียกว่าจิต ก็เป็นจิตที่พิเศษที่นอกเหนือไปจากจิต ๑๒๑ ดวง เพราะที่เรียกว่าจิตพิเศษเพราะจะเน้นเอาแต่ ปัญญาเจตสิก ที่เกิดร่วมกับปัญจมฌาน หมายถึงปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปก...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 385 [ พบ 5763 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร