วันเวลาปัจจุบัน 25 พ.ค. 2020, 15:16  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5871 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาทีนวะคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: อาทีนวะคืออะไร
เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 15:23 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 208


. . อาทีนวะ แปลว่า โทษ ในที่นี้ได้แก่ ทุกขเวทนา รวมทุกข์ ๓ ประการ ด้วยก็เรียกว่า อาทีนวะ หรืออีกนัยหนึ่ง อาทีนวะ มีกล่าวไว้ว่า สพฺเพปิ เตภูมก สงฺขารา (สังขารที่อยู่ในภูมิ ๓)ทั้งหมดชื่อว่าเป็นอาทีนวะ ธาตุแท้ของธรรมก็มีไม่มากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น องค์ธรรมของ อาทีนวะ จึงสามารถยักย้ายจากอัสสาทะ ให้กลายมา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อัสสาทะ คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: อัสสาทะ คืออะไร
เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 12:22 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 205


อสฺสาท สภาวะที่เป็นเหตุให้บุคคลยินดี องค์ธรรมหมายถึง ตัณหาโลภ) ตัณหาเป็นเหตุให้บุคคลยินดี ใน สุขารมฺมณ(อิฎฐารมณ์)นอกจากตัณหาแล้วยังมีวิปัลลาส ๓ คือ (สัญญาวิปัลลาส, ทิฏฐิวิปัลลาส, จิตตวิปัลลาส) แม้สัตว์ทั้งหลาย จะเป็น อนิฏฐารมณ์ แต่ด้วยอำนาจวิปัลลาสจึงทำให้คิดผิด ว่าเป็นอิฏฐารมณ์ ก็เกิดความยินดี เพรา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อัสสาทะ คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: อัสสาทะ คืออะไร
เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 09:53 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 205


อีกนัยหนึ่ง อัสสาทะ หมายถึง อิฏฺฐารมฺมณํ โดยอารมณ์ หมายถึง อิฏฐารมณ์ กล่าวคือ อารมณ์ที่น่ายินดี อิฏฐารมณ์นั้น เรียกว่า อสฺสาท ซึ่งเวลาที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมก็จะทรงแสดงสิ่งเหล่านี้ ประกอบอยู่ด้วย อิฏฐารมณ์โดยองค์ธรรม ได้แก่ เตภูมกสังขาร (จิต เจตสิก รูป ที่อยู่ในภูมิทั้ง ๓ ทั้งหมด สามารถนับเป็นอิฏ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อัสสาทะ คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: อัสสาทะ คืออะไร
เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 09:35 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 205


. . หลักการอธิบายพระพุทธพจน์ โดยการจำแนกเนื้อหา แห่งการเทศนาเป็น ๖ ประการ ๑. อสฺสาท แปลว่า ความยินดี หรือสิ่งที่ถูกคนยินดี น่ายินดี อะไรคือสิ่งที่บุคคลยินดี ท่านบอกว่า สุขํ โสมนสฺสํ องค์ธรรม ของอสฺสาท คือ สุข โสมนัส สิ่งที่ถูกคนยินดี เรียกว่า "อสฺสาท" อสฺสาทหมายถึงสุขโสมนัส (สุขก็น่ายินดี ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหตุกับปัจจัยต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 08:40 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 224


ปัญจโครส ที่ทำมาจากผลิตโค ๕ อย่าง ขีรํ (น้ำนม) เป็นเหตุให้เกิด ทธิ(นมส้ม)เป็นปัจจัยให้เกิด ฆตํ(เนยใส) เป็นปัจจัยให้เกิด ตกฺกํ(เปรียง)เป็นปัจจัย โนนิตํ(นมข้น) รวมเรียกว่า ปัญจโครส ก็ปัญจโดรส ๕ อย่างนี้จะไม่เกิดพร้อมกัน ฉะนั้น นมสด(ขีรํ) เป็นต้นเหตุ นมส้ม(ทธิ)เป็นปัจจัย เนยใส(ฆตํ)ก็เป็นปัจจัยเหมือนกัน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหตุกับปัจจัยต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 07:22 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 224


เอกกาลสมวธานํ ก็การอยู่รวมกันในเวลาเดียวกัน ทุทฺธสฺส จ ของน้ำนม ทธิสฺส จ และนมส้ม น อตฺถิ ย่อมไม่มี น้ำนมและนมส้ม ไม่สามารถจะเป็นอยู่ด้วยในเวลาเดียวกันได้ คือตอนเป็นน้ำนมก็ไม่เป็นนมส้ม ครั้นกลายเป็นนมส้มแล้วเขาก็ไม่เรียกน้ำนม ฉันใด เอวเมวํ นตฺถิ เอกกาลสมวธานํ เหตุสฺส จ ปจฺจยสฺส จ เอวเมวํ โดยทำนองเด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหตุกับปัจจัยต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 04:18 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 224


เหตุ คือสภาพที่เป็นสิ่่งเดียวกันกับผล องฺกุรสฺส หิ ปถวี อาโป จ ปจฺจโย สภาโว เหตุ. หิ อธิบายว่า ปถวี และ อาโป เป็นปัจจัยให้แก่หน่อ(สภาโว ในที่นี้เท่ากับเมล็ดพืช) เหตุ เป็นเหตุ คือสภาว เหตุ หมายถึง เหตุที่ปรากอยู่โดยเฉพาะเจาะจง ก็ได้แก่เมล็ดพืช เพราะฉะนั้นหน่อจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยเหตุและปัจจัย ดินแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหตุกับปัจจัยต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 28 เม.ย. 2020, 20:09 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 224


ปถวี อาโป จ สาธารณา. ดิน และน้ำเป็นสาธารณะ (ความจริงโอช (ปุ๋ย)อีกอย่างหนึ่ง แต่ในที่นี้ไม่ได้บอกไว้) พีช ปถวี อาโป ล้วนเป็นเหตัให้เกิดหน่อ พีช จัดเป็นเหตุ ส่วนปถวีกับอาโปเป็นปัจจัย เพราะว่าปถวีกับอาโปนั้น นอกจากจะเป็นเหตุให้หน่อแล้ว ยังเป็นเหตุให้เกิดอย่างอื่นได้ด้วย จึงจัดเป็นสาธารณะ เรียกว่า เป็นเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหตุกับปัจจัยต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 28 เม.ย. 2020, 16:19 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 224


เพราะฉะนั้น ท่านจึงตั้งคำถามขึ้นมาว่า ยถา กึ ภเว ? ปัจจัยนั้นเช่นกับอะไร ? ตอบว่า :- เป็นเหตุสนับสนุนไม่ใช่ เหตุปทัฏฐานนั้น ท่านเปรียบเทียบกับเหตุภายนอกให้ดู ถ้าเห็น ยถา แสดงว่าโดยส่วนมาก เป็นการอุปมา ซึ่งการอุปมา ในการยกตัวอย่างที่ชาวโลกรู้กันว่า โลกูปมา (โลก+อุปมา) อุปมาทางโลก อุปมาเป็นรู้กันของชา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหตุกับปัจจัยต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 28 เม.ย. 2020, 15:25 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 224


. . อสาธารณลกฺขโณ เหตุ เหตุมีลักษณะไม่สาธารณะทั่วไป หมายความว่า ถ้าเป็นเหตุจะต้องเป็นเหตุเฉพาะผลนั้น ๆ ไม่เกี่ยวกับผลอื่น ๆ สาธารณลกฺขโณ ปจฺจโย ถ้าเป็นปัจจัยเรียกว่าสาธารณะ หมายถึงเป็นเหตุทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ใช่จะเป็นเหตุแต่เฉพาะผลนั้นผลเดียว ไม่ใช่เหตุเจาะจง คือ ธรรมบางอย่างก็เป็นเหตุให้กับสิ่งนั้นได้ส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ข้ามพ้นความตาย

 หัวข้อกระทู้: Re: ผู้ข้ามพ้นความตาย
เมื่อ: 28 เม.ย. 2020, 06:22 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 237


คาถาเดียวกันแต่แสดงอาณัตติและผล และนิสสรณอยู่ด้วย คาถาเดียวแสดงไว้เกือบครบประเด็น ยกเว้น อัสสาทะ และอาทีนาวะ ซึ่งถ้าจะสืบหาก็หาได้เหมือนกันอย่างเช่น โลกํ ก็สามารถหาได้ ว่าอันไหนอัสสาทะ และอันไหนเป็นอาทีนาวะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดง เป็นเทสนาหาระว่าในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมานี้มีอะไรบ้าง ที่สามาร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ข้ามพ้นความตาย

 หัวข้อกระทู้: ผู้ข้ามพ้นความตาย
เมื่อ: 28 เม.ย. 2020, 05:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 237


อตฺตานุทิฏฺฐิ อูหจฺจ เอวํ มจฺจุตโร สิยา ติอิทํ ผลํ อูหจฺจ = (สมุจฺฉินฺทิตฺวา) ถอน อตฺตานุทิฏฺฐิ (สักกายทิฏฐิ) มจฺจุตโร เป็นผูข้ามพ้นความตาย เอวํ อย่างนี้ คำว่า มจฺจุตโร "ผู้ข้ามพ้นความตาย" หมายถึงผู้บรรลุ ในที่ท่านมุงหมายเอา ปุพฺพภาคปฏิปทา ข้ามพ้นความตาย ซึ่งว่าโดยองค์ธรรมจริง ๆ ก็คือ มรร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมถะดับตัณหา วิปัสสนาดับอวิชชา

เมื่อ: 28 เม.ย. 2020, 04:02 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 307


อุโต ทิฏฺฐิจริตา วิปสฺสนาปุพฺพงฺคเมน สเมถน นิยฺยนฺติ ออวิชฺชาวิราคย ปญฺญาวิมุตฺยา. อุโภ ทิฏฺฐิจริตา บุคคลประเภททิฎฐิจริตสองจำพวก (วิปัญจิตัญญู และอุคติตัญญู) นิยฺยนฺติ ย่อมออกจากวัฏฏทุกข์ สมเถน ด้วยสมถะ วิปสฺสนาปุพฺพงฺคเมน ที่มีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้า (ทิฏฐิจริตบุคคลต้องเจริญวิปัสสนาก่อนจึงจะได้สมาธ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมถะดับตัณหา วิปัสสนาดับอวิชชา

เมื่อ: 27 เม.ย. 2020, 19:54 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 307


ฉะนั้น ในที่นี้จึงหมายเอา อนาคามิผลสมาธิ เพราะฉะนั้น ราควิราคาย เจโตวิมุตฺติยา องค์ธรรมก็คือสมาธิที่เกิด ในอนาคามิผล หรือเรียกอีดอย่างหนึ่งว่า อนาคามิผลสมาธิ (เจโตวิมุตฺติ ระบุสมาธิ, ราควิราค ระบุอนาคามิผล) การที่จะกำจัดตัณหาได้จะต้องเป็นพระอนาคามี อนาคามีนั้น เรียกว่า เจโตวิมุตฺติ อนาคามิผลสมาธิ เร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมถะดับตัณหา วิปัสสนาดับอวิชชา

เมื่อ: 27 เม.ย. 2020, 19:07 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 307


ในคำว่า "ราควิราคาย" พึงทราบว่า ราค ก็คือราคะ ตัณหา แปลว่า สำรอก หรือ ละ ราควิราคาย ในที่นี้แปลว่า " สำรอกราคะหรือละราคะ "วิราคาย" านแก้เป็น ราคปฺปหายิกา ประหารหรือหรือละราคะ คำว่าราคะในที่นี้ ถ้าเป็นอริยะมรรคท่านจะนับเอาตั้งแต่อนาคามี แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าพูดถึงราควิราคาย ท่า...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 392 [ พบ 5871 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร