วันเวลาปัจจุบัน 12 ส.ค. 2022, 18:48  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7421 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การหยั่งรู้ลักษณะของสภาวธรรม ทั้งที่ไม่มีสุตะ

เมื่อ: 02 ส.ค. 2022, 03:53 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 431


ที่เป็นจริงนั้นได้เลย ลองลงมือปฏิบัติดูจะเห็นว่า หากเราเพ่งพินิจอย่างใจจดใจจ่อ เราจะเห็นว่า ในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นั้น ความอ่อนล้า ความเจ็บปวด ความเมื่อยชบ เป็นตัน ที่เรียกว่า ทุกขเวทนา ซึ่งปรากฏเกิดขึ้นอยู่ในร่างกายอยู่ตลอดนั้น ก็จะ ปรากฎในญาณของโยคีผู้นั้น ให้โยคีนั้นลองกำหนดดูตามอาการนั้น ว่า ถ้า...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การหยั่งรู้ลักษณะของสภาวธรรม ทั้งที่ไม่มีสุตะ

เมื่อ: 02 ส.ค. 2022, 03:25 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 431


ในขณะที่รูปนามเกิดขึ้นนั้นผู้ที่เห็นรูปนามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ไตยประจักษ์ มีไข เป็นผู้ที่แบบเดาโตยทั้งๆที่รูปนามทีควรรู้ไม่มีอยู่ และก็ไม่ใช่เป็นการรู้แบบนึกคิต ปริกัปป์ตามที่ตนเคยไม้ยินได้ฟัง หรือได้เรียนมาว่า "สภาพหรือลักษณะเช่นนี้ดีอรูป สภาพหรีกลัาพณะ เช่นนี้คือนามแต่ความเป็นจริงแล้วไยดีที่เ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การหยั่งรู้ลักษณะของสภาวธรรม ทั้งที่ไม่มีสุตะ

เมื่อ: 02 ส.ค. 2022, 02:29 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 431


การหยั่งรู้ลักษณะของสภาวธรรม ทั้งที่ไม่มีสุตะ ถามว่า : โยคีผู้ไม่มีสุตะหรือภูมิความรู้ในปริยัติ จะสามารถรู้ถึงสภาวะ ลักษณะของรูปนาม ได้หรือไม่? ตอบว่า : สามารถรู้ได้ เพราะสามารถกำหนดรู้รูปนามที่เป็นปรากฎอยู่ใน ขณะปัจจุบันด้วยสติปัญญาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง หมายความว่า ลักขณะ หรือ สภาวะลักษณะหรือลั...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การกำหนดรู้ในขณะที่เห็น

เมื่อ: 02 ส.ค. 2022, 01:46 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 445


กำหนดไซร้ไยคีผู้นั้นก็จะมีจิตตั้งมันอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นเหตุให้สามารถรู้สภาวะ ของรูปนามตามความเป็นจริงและ สามารถทำลาย สันตตืฆนบัญญัติ กล่าวคือทิวแถว แห่งรูปนามจนทะสุทะลวงมองเห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงได้ในที่สุด ยิ่งเมือ ภาวนาของโยคีนั้นแก่กล้ำเต็มที่แล้ว ก็จะทำให้จิตที่กำหนดอยู่นั้นสามารถละที้ง...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การกำหนดรู้ในขณะที่เห็น

เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 19:02 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 445


และปัญญาแก่กล้าช้า ตังนั้น ใยตีจึงไม่ควรกำทนดใดยมัวแต่เน้นให้ศัพท์และ ความหมายมีความสอดคล้องกัน แต่ควรทำการกำหนดรู้โดยลักษณะพื้นๆ เช่น ในขณะที่เห็น ก็ควรพิจารณาว่า "เห็นหนอ" เท่านั้น ซึ่งการกำหนดเช่นนี้ จะทำให้ โยคีหมดปัญหาตามที่ได้กล่าวมาแล้วและก็จะทำให้โยดีผู้นั้นสามารถน้นและ รู้สภาวะใดส...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การกำหนดรู้ในขณะที่เห็น

เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 18:18 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 445


การกำหนดรู้ในขณะที่เห็น เมื่อสมถยานิกะเข้าถึงฌานใด ออกจากฌานนั้นแล้ว ย่อมพิจารณากำหนดรู้ ฌานนั้น และรูปอันเป็นที่อาศัยของฌานนั้น พร้อมทั้งรูปที่เกิดเพราะฌานนั้น ฉันใด แม้ วิปัสสนายานิกะ ก็ควรพิจารณากำหนดรู้ฉันนั้นเช่นกัน คือ กำหนดรู้จิตเห็น จิตได้ยิน จิตได้กลิ่น จิตลิ้มรส จิตกระทบสัมผัส จิตคิด ซึ่งเ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จิตเกิดความเบื่อหน่าย

เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 14:04 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 420


พระอรหันต์ย่อมทราบว่าตนอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว (วุสิตํ พรหฺมจริยํ) หมายความว่า พรหฺมจรรย์คือมรรคญาณอันเป็นข้อประพฤติสูงสุดใน พระศาสนานี้ ท่านได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แล้ว นอกจากนั้น ท่านทำกิจที่ ควรทำเสร็จแล้ว (กตํ กรณียํ) กล่าวคือ หน้าที่อันเนื่องกับอริยสัจ ๔ เป็น สิ่งที่ท่านเห็นประจักษ์อย่างบริบูรณ์ คือ ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จิตเกิดความเบื่อหน่าย

เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 13:47 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 420


ปัญญารู้เห็นว่าไม่มีภพใหม่อีก พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า ขีณา ชาติ, วุสิตํ พรหมจริย์, ก.ตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ "อริยสาวกย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป" ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสระบุถึงมรรคญาณระดั...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จิตเกิดความเบื่อหน่าย

 หัวข้อกระทู้: จิตเกิดความเบื่อหน่าย
เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 12:20 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 420


เมื่อเบื่อหน่ายรูปนามย่อมพ้นไปจากกิเลส พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจติ.".ㆍ "เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด จิตจึงหลุดพ้นเพราะคลาย กำหนัด ผู้ที่เบื่อหน่ายเช่นนี้จะแสวงหาทางหลุดพัน ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา อย่างต่อเนื่องย่อมจะบรรลุถึงอริยมรรคที่คลายกำหนัดได้เด็ดขาดสิ้น...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ข้อควรพิจารณา

 หัวข้อกระทู้: Re: ข้อควรพิจารณา
เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 09:16 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 470


ปเร สนุทิฏจิปรามาสี อาธานคุคาที ทุปฺปฏินิสฺสคคี ภวิสุสนฺติ. มยเมดุถ อสนุทิฏฺฐิปรามาสี อนาธานคุคาหิ สุปุปฏินิสุสคคี ภวิสุสามาติ สลฺเลโข กรณีโย จิตตํ อุปุปาเทตพุพํ. โยคีควรทำการขัดเกลาจิตใจของตนดังนี้ว่า "แม้ชนเหล่าอื่น จักเป็นผู้ที่ยึดติด เอาแต่ความเห็นของตัวเองเป็นสำคัญโดยไม่ยอมปล่อยวาง แต่เกี...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ข้อควรพิจารณา

 หัวข้อกระทู้: ข้อควรพิจารณา
เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 08:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 470


ข้อควรคิดพิจารณา อาจมีคำถามเกิดขึ้นว่า "เมื่อโยคีได้กำหนดพิจารณาโดยการเทียบเคียงอาศัย ภูมิปริยัติ หรือที่เรียกว่า สุตะ ที่ตนเคยศึกษาเล่าเรียนมาแล้วอย่างนี้จะทำให้การ รับรู้ถึงลักษณะที่ปรากฏของฌานเบื้องล่างทั้งหลายกับเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีความแตกต่างกันได้อย่างไรหรือ?" คำตอบ ก็คือว่า &quo...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ข้อควรทราบเกี่ยวกับวิปัสสนาของพระสารีบุตร

เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 07:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 421


ความเป็นสภาวสังขารที่ละเอียดอ่อนที่สุด จึงเป็นสภาวะที่ยากที่สาวกจะหยั่งถึง จึงทำให้พระสาวกไม่สามารถจับเอาสภาวะดังกล่าวมาจำแนกแยกแยะเป็นอย่างๆได้ จึงได้เพียงแค่พิจารณาเป็นกลุ่มๆ(กลาปสัมมสนะ) เท่านั้น" จากพระบาลีที่ยกมาข้างต้นนั้น พึงทราบว่า พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถ พิจารณาหยั่งรู้สภาวธรรม ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ข้อควรทราบเกี่ยวกับวิปัสสนาของพระสารีบุตร

เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 07:19 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 421


โส ตาย สมาปตฺติยา สโต วุฎฺฐหิตฺวา, เย ธมฺมา อดีตา นิรุทฺธา วิปริณดา, ธมุเม สมนุปสุสติ "เอวํ กิริเม ธมฺมา อทุตฺวา สมุโภนฺติ, ทุตฺวา ปฏิเวนฺดี"ดิ. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอีก, พระสารีบุตรนั้นเธอได้ข้ามอากิญ จัญญายตนฌานแล้วเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จากนั้น เมื่อเธอมีสติจึง ออก...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ข้อควรทราบเกี่ยวกับวิปัสสนาของพระสารีบุตร

เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 06:10 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 421


ข้อที่ว่า "รูปนามที่โยคีพิจารณารับเอามาเป็นอารมณ์ นั้น เนื่องจากว่า หากไม่มีการเกิดขึ้นจริงในขันธสันตานทั้ง ๒ คือ ทั้งอัชมัตติกสันดาน และพทิทธสันดาน ธรรมนั้นก็จะไม่ใช่ปรมัตที่แท้จริงเป็นแต่เพียงบัญญัติที่ตนตรึกนึกคิดเอาเท่านั้นเอง ซึ่งประเด็นนี้ได้กำชับไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าในหนังสือเล่มนี้ ด้วย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ข้อควรทราบเกี่ยวกับวิปัสสนาของพระสารีบุตร

เมื่อ: 01 ส.ค. 2022, 05:00 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 421


ข้อควรทราบ เกี่ยวกับวิปัสสนาของพระสารีบุตรเถระ ผู้ซึ่งได้ทำการกำหนดพิจารณารู้ สภาวธรรมทั้งหมดที่เป็นวิสัยของพระสาวกนั้น พึงทราบว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่ ท่านนำมากำหนดพิจารณาในแต่ละวาระนั้น ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาได้แสดง ไว้อย่างมากที่สุดเพียง ๑๖ ประการเท่านั้น และในบรรดาสภาวะ ๑๖ ประการเหล่านั้น เนื่องจ...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 495 [ พบ 7421 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร