วันเวลาปัจจุบัน 19 ต.ค. 2019, 21:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5763 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เงินทองไม่ใช่ปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: Re: เงินทองไม่ใช่ปัจจัย
เมื่อ: 27 เม.ย. 2019, 18:03 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 283


เงินทองมิใช่ปัจจัยอะไรเลยของมนุษย์ แต่เงินทองเป็นแค่ตัวแทนของปัจจัย ๔ ของมนุษย์เท่านั้น เงินและทองคือสิ่งที่สมมุติของมนุษย์ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน สิ่งที่นำมาซึ่งความติดข้องต้องการพอใจในกามคุณ5อยู่สำหรับคฤหัสถ์ เงินและทองไม่ใช่ปัจจัย4และเป็นของต้องห้ามที่ไม่สมควรแก่เพศบรรพชิต ก็บรรพชิตสละเพศคฤหัส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เงินทองไม่ใช่ปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: เงินทองไม่ใช่ปัจจัย
เมื่อ: 27 เม.ย. 2019, 07:50 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 283


เงินทองมิใช่ปัจจัยอะไรเลยของมนุษย์ แต่เงินทองเป็นแค่ตัวแทนของปัจจัย ๔ ของมนุษย์เท่านั้น

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔ ทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์

เมื่อ: 25 เม.ย. 2019, 19:47 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 314


๑. สติสัมโพชฌงค์ เป็นคู่ปรับกับอวิชชา ๒. ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นคู่ปรับกับทิฏฐิ(สักกายทิฏฐิและสีลัพพัตปรามาส) ๓. วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นคู่ปรับกับวิจิกิจฉา ๔. ปีติสัมโพชฌงค์เป็นคู่ปรับกับปฏิฆะ ๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นคู่ปรับกับกามราคะ ๖. สมาธิสัมโพชฌงค์เป็นคู่ปรับกับภวราคะ(รูปราคะ อรูปราคะ (ภพที่สงบ)ก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔ ทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์

เมื่อ: 25 เม.ย. 2019, 16:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 314


........ โพชฌงค์ ๗ คำว่า โพชฌงค์ นั้นตามศัพท์แปลว่าองค์คุณ หรือองค์สมบัติแห่งความตรัสรู้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ว่า เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ คือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ เรียกว่าโพชฌงค์ ซึ่งมี ๗ ประการ อันได้แก่ ๑.สติโพชฌงค์ หรือ สติสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์ หรือ สัมโพชฌงค์คือสติ ได้แก้ สติปัฏฐาน ๔ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔ ทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์

เมื่อ: 25 เม.ย. 2019, 09:42 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 314


เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงบำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ๑.สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ในสมัยนั้น สติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่เผลอเรอ สมัยใด สติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอ ในสมัยน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โรหิตัสสสูตร

 หัวข้อกระทู้: โรหิตัสสสูตร
เมื่อ: 24 เม.ย. 2019, 17:11 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 170


โรหิตัสสสูตรที่ ๖ [๒๙๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว โรหิตัสสเทวบุตรมีวรรณงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้ว จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธศาสนามาเผยแพร่ในไทย

เมื่อ: 23 เม.ย. 2019, 09:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 189


พ.ศ.๒๘๗ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ได้ถวายเทศนาแก่พระเจ้าอโศกมหาราช จนพระองค์ทรงมีความเลื่อมใส และซาบซึ้งในหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ ได้ประทับอยู่ที่อุทยานนับเป็นเวลา ๗ วัน เพื่อชำพระศาสนาให้บริสุทธิ์จากเดียรถีย์เข้าปลอมบวช ในวันที่ ๗ พระองค์ได้ประกาศบอกนัดให้พระภิกษุที่อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติสัมปชัญญะ

 หัวข้อกระทู้: สติสัมปชัญญะ
เมื่อ: 22 เม.ย. 2019, 11:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 139


สติ เปรียบ เหมือนเชือก อารมณ์ เปรียบเหมือน หลัก จิต เปรียบเหมือน วัว เมื่อสติเกิดก็ย่อมจะมีสัมปชัญญะด้วย แต่มักจะเรียกกันว่าสติเฉยๆ ซึ่งดูเหมือนว่าสัมปชัญญะขาดหายไป สตินั้นไม่ว่าจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนา ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเสมอ แต่จะแตกต่างตรง สมถะจะมุ่งตรงสู่สมาธิ เพื่อไปสู่ ผลคือ ฌาน อภิญญา วิปัสสน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อนุสัยกิเลสอยู่ในฐานะที่ยังละไม่ได้

เมื่อ: 21 เม.ย. 2019, 15:31 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 225


onion พิจารณานะคะ เพศบรรพชิตมีชีวิตที่เบาสบาย ครองจีวร3ผืนฉันอาหารจากบิณฑบาต ไม่สะสมวัตถุเงินทองฉันได้ไม่เกินเที่ยงมีแค่อัฐบริขาร ไม่ต้องกลัวโจรปล้นไม่ต้องสร้างวัตถุเพื่อมาสั่งสมกิเลสชาวบ้านสร้างให้ ไม่ทำอะไรเผื่อใครไม่ต้องให้ทานเพราะไม่มีสมบัติเงินทองรับได้แค่ปัจจัยสี่เท่าที่ฉันพอยังอัตภาพเท่านั้น...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: นายพรานกุกกุฏมิตร

 หัวข้อกระทู้: Re: นายพรานกุกกุฏมิตร
เมื่อ: 21 เม.ย. 2019, 15:28 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 311


เศรษฐีบ้านนอกได้เป็นหัวหน้า ชาวแว่นแคว้นทำเศรษฐีบ้านนอกนั้นให้เป็นหัวหน้า ด้วยอ้างว่า "ชื่อว่าทรัพย์ใครๆ ก็อาจให้เกิดขึ้นได้, แต่เศรษฐีบ้านนอกนี้พร้อมทั้งบุตรและภริยา มอบตัว (เฉพาะเจดีย์) เศรษฐีนี้แหละจงเป็นหัวหน้า." ชนทั้ง ๑๖ คนนั้น ได้เป็นทาสของเจดีย์ด้วยประการฉะนี้. แต่ชาวแว่นแคว้นได้ทำ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: นายพรานกุกกุฏมิตร

 หัวข้อกระทู้: Re: นายพรานกุกกุฏมิตร
เมื่อ: 21 เม.ย. 2019, 15:27 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 311


บุรพกรรมของกุกกุฏมิตรพร้อมด้วยบุตรและสะใภ้ โดยสมัยอื่น พวกภิกษุสนทนากันว่า "อะไรหนอแล เป็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของนายพรานกุกกุฏมิตร ทั้งบุตร และสะใภ้? นายพรานกุกกุฏมิตรนี้เกิดในตระกูลของพรานเนื้อ เพราะเหตุอะไร?" พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนาก...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: นายพรานกุกกุฏมิตร

 หัวข้อกระทู้: Re: นายพรานกุกกุฏมิตร
เมื่อ: 21 เม.ย. 2019, 15:25 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 311


พระโสดาบันไม่ทำบาป พวกภิกษุสนทนากันว่า "ได้ยินว่า ภริยาของนายพรานกุกกุฏมิตร บรรลุโสดาปัตติผลในกาลที่ยังเป็นเด็กหญิงนั่นแล แล้วไปสู่เรือนของนายพรานนั้น ได้บุตร ๗ คน, นางอันสามีสั่งตลอดกาลเท่านี้ว่า ‘หล่อนจงนำธนูมา นำลูกศรมา นำหอกมา นำหลาวมา นำข่ายมา’ ได้ให้สิ่งเหล่านั้นแล้ว นายพรานนั้นถือเครื่อง...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: นายพรานกุกกุฏมิตร

 หัวข้อกระทู้: Re: นายพรานกุกกุฏมิตร
เมื่อ: 21 เม.ย. 2019, 13:36 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 311


กุกกุฏมิตรเลิกอาฆาตในพระพุทธเจ้า ลำดับนั้น มารดาของพวกเขาคิดว่า "ทำไมหนอแล? บิดา (และ) บุตรจึงล่าช้าอยู่" ไปกับลูกสะใภ้ ๗ คน เห็นชนเหล่านั้นยืนอยู่อย่างนั้น คิดว่า "ชนเหล่านี้ยืนโก่งธนูต่อใครหนอแล?" แลไปก็เห็นพระศาสดา จึงประคองแขนทั้ง ๒ ร้องลั่นขึ้นว่า "พวกท่านอย่ายังบิดาของ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: นายพรานกุกกุฏมิตร

 หัวข้อกระทู้: Re: นายพรานกุกกุฏมิตร
เมื่อ: 21 เม.ย. 2019, 13:35 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 311


กุกกุฏมิตรอาฆาตในพระพุทธเจ้า ภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรกับบุตรและสะใภ้ เข้าไปภายในข่าย คือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญว่า "นั่นเหตุอะไรหนอแล?" ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของชนเหล่านั้นแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร ได้เสด็จไปที่ดักบ่วงของนา...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: นายพรานกุกกุฏมิตร

 หัวข้อกระทู้: นายพรานกุกกุฏมิตร
เมื่อ: 21 เม.ย. 2019, 13:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 311


. เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร [๑๐๒] ข้อความเบื้องต้น พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนายพรานชื่อกุกกุฏมิตร ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส" เป็นต้น. ธิดาเศรษฐีรักพรานกุกกุฏมิตร ได้ยินว่า ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ เจริญวัยแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การรักษา มารดาบิดาจึ...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 385 [ พบ 5763 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร