วันเวลาปัจจุบัน 01 มี.ค. 2024, 12:35  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4491 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า :พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 20:58 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3793


ทรงประกอบด้วย จรณะ คือ คุณธรรมหรือความประพฤติที่ประกอบด้วยธรรม ๑๕ ประการคือ ๑. เป็นผู้มีศีล สำรวมระวังในพระปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ๒. คุ้มครองอินทรีย์ทั้งหลาย เห็นรูปด้วยตา ได้ยินเสียงด้วยหู สูดดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พระบฏ : ภูมิปัญญาไทยในจิตรกรรมไทยประเพณี

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 20:43 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 13440


http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Bod.jpg [พระพุทธเจ้าประทับยืน ปางประทานอภัย ขนาบด้วยพระอัครสาวก คือ พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร ขนาด ๑.๐๓ x ๒.๙๒ เมตร ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร] พระบฏ : ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย ในจิตรกรรมไทยประเพณี เมื่อพูดถึงหรือนึกถึง พระบ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: นรก-สวรรค์ มีจริงหรือไม่ : พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 20:43 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 7830


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/buddha1.jpg น ร ก - ส ว ร ร ค์ มี จ ริ ง ห รื อ ไ ม่... ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของนักเผยแผ่หรอกหรือ...? พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร เรื่องนรก สวรรค์ เป็นเรื่องที่ท่านผู้ได้บรรลุญาณ ที่เรียกว่า จุตูปปาตญาณ คือ ญาณที่ทำให้ทราบการเกิด ...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า :พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 20:43 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3793


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%C0%D2%BE%BE%D8%B7%B8%C8%D4%C5%BB%EC.jpg พ ร ะ เ กี ย ร ติ คุ ณ ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑. พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์อย่างไร พระพุทธเจ้าทรงได้ชื่อว่า เป็นพระอรหํ เพราะหักกำแห่งสังสารจ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร จ.มหาสารคราม

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 00:33 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 20825


:b8: :b8: :b8: ขออนุโมทนาสาธุการ กับคุณดุสิตธานี (มด) และผู้ร่วมบุญทุกท่านด้วยค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อภิธรรม ๗ คัมภีร์

 หัวข้อกระทู้: Re: อภิธรรม ๗ คัมภีร์
เมื่อ: 23 ก.พ. 2012, 16:04 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 4740


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เมื่อเรากลายเป็นของมัน : พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เมื่อ: 18 ก.พ. 2012, 22:54 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2266


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1240026883.jpg_206.jpg “เ มื่ อ เ ร า ก ล า ย เ ป็ น ข อ ง มั น ” พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ “…ไม่มีอะไรที่จะทรงพลังเท่ากับคำว่า “ของฉัน”’ ไม่ว่าความวิบัติจะรุนแรงเพียงใดก็ตาม หากมันไม่เกี่ยวข้องกับ “ของฉัน” เราก็จะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาด้วย แ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพงานประชุมเพลิงสรีระสังขาร “หลวงปู่ศรี มหาวีโร”

เมื่อ: 19 ม.ค. 2012, 09:56 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 12725


:b8:ขอขอบคุณ "คุณดุสิตธานี (มด)" ที่บันทึกภาพมาให้ได้ชมกัน :b8:
และขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะคะ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: จิตเปรียบเหมือนกระจกเงา : พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ

เมื่อ: 16 ต.ค. 2011, 14:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2426


http://www.beirutnightlife.com/wp-content/uploads/2010/06/mirror-mirror.jpeg จิตเปรียบเหมือนกระจกเงา พระราชสุเมธาจารย์ (พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ) “...จิตเปรียบเหมือนกระจกเงา มันสะท้อนภาพ ผู้ฉลาดรู้ว่าภาพมันก็สักแต่ว่าภาพ ไม่ใช่ตัวตน ภาพไม่ทำอันตรายต่อตัวกระจกแต่ประการใด กระจกสะท้อนสภาวะที่โสโครกที...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2011, 10:52 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


ที่นี้บางท่านก็มีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วย ปวดทางร่างกาย นั่งไปแล้วรู้สึกมันปวด มันทุกข์ทางร่างกายจะทำอย่างไร เวลามีทุกขเวทนาแล้วจะทำอย่างไร การเจริญวิปัสสนานั้นน่ะก็จะต้องกำหนดรู้ทุกข์ ปล่อยวางในทุกข์ ทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ร่างกายสติระลึกรู้แล้วก็ดูจิต เหมือนกับว่าจะพยายามรักษาจิตไม่ให้จิตไปกระวนกระวาย ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2011, 10:43 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


ในเรื่องภาษาก็เหมือนกัน การที่จิตจะมีภาษาเป็นคำพูดในใจ เป็นชื่อภาษาพากย์อยู่ในใจก็คือจิตมันปรุงแต่งอยู่ มีตัวสัญญามีตัววิตกวิจารปรุงแต่งในจิตใจ มันก็มีภาษาขึ้น มีคำพูดขึ้น บางคนรู้ไม่ทันก็เหมือนกับจิตนี่มันคุยกัน จิตมันพูดกันในจิต พูดอย่างนี้ตอบอย่างนั้น พูดอย่างนั้นว่าอย่างนี้ รู้ไม่ทันก็กลับหลงว่า...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2011, 10:39 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


ถ้าหากว่าย้อนดูไม่เป็นมันก็ว่างอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไร ถ้าย้อนรู้เป็นจะพบว่ามีสภาวะอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่างเว้น มีจิตรับรู้อยู่ตลอด ตัวสติเป็นตัวระลึกตัวสัมปชัญญะเป็นตัวพิจารณาหรือจะรวมเรียกว่าตัวดูเนี่ย ตัวดูมันบอกไม่มีอะไรแต่ที่จริงก็มีตัวเองอยู่คือตัวดูอยู่ ก็ดูที่ตัวของตัวเอง ก็เห็นตัวเองมีลักษณะที่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2011, 10:33 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


ที่นี้บางท่านปฏิบัติไปก็ไม่ได้เคร่งเครียดไม่ได้เคร่งตึง จิตใจมีความสงบดี จิตมีความสงบดื่มด่ำเป็นสุข แต่ว่าทำไปแล้วมันไม่มีอะไร มันว่างไปหมด ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่า จิตใจสงบเป็นสุข ว่าง แต่ก็ไม่เห็นมันไปยังไง อยู่ยังงั้น ก็เรียกว่าเราทำมีสมาธิเกิดสมาธิเกิดความสงบ สภาวธรรมต่าง ๆ ละเอียด มีความละเอียด...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2011, 10:28 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


...........แก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ได้ แล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะแก้ให้ได้ ไม่มีใครเขามาทำให้เราได้ เราฟังคำสอนแล้วเราก็ต้องแก้ของเราเองได้ ต้องคลี่คลายต้องวางให้นุ่มนวลละเอียดในการไม่ฝืน คือถือหลักว่าจะต้องไม่ฝืน จะต้องไม่มีการเข้าไปบังคับ ไม่มีการฝืนไม่มีการบังคับโดยเด็ดขาด ถ้ามีการบังคับนิดหนึ่งก็จะเกิดแล้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2011, 10:25 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


หรือจะดูจิตเฉพาะจิตตรง ๆ ตรงตัวก็ดูสภาพของจิตที่รับรู้อารมณ์ ดูกิริยาของจิต ในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าดูลักษณะของจิต แต่ถ้าพูดภาษาที่สื่อแล้วเข้าใจได้ง่ายก็คือ สังเกตกิริยาของมัน จิตมันมีการเคลื่อนไหวและการรับรู้อารมณ์ เปลี่ยนอารมณ์รับรู้อารมณ์ ส่วนคุณสมบัติในจิตที่มันมีอาการปฏิกิริยาเรียกว่าเป็นสภาพธร...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 300 [ พบ 4491 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร