วันเวลาปัจจุบัน 27 ม.ค. 2021, 01:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 ม.ค. 2016, 10:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4025


 ข้อมูลส่วนตัว


เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน‬

สุภมาณพ โตเทยยบุตร..
ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !
อะไรหนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้น มีอายุยืนมีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม
มีผิวพรรณงาม มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !
อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีต.”

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มาณพ !
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้.

ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดารนี้ได้

ขอพระโคดมผู้เจริญ !
ได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยพิสดารด้วยเถิด.

มาณพ !
ถ้าอย่างนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไป..

สุภมาณพ โตเทยยบุตร ทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า“ชอบแล้ว พระเจ้าข้า !”
พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุสั้น.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นนี้ คือ เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต.

มาณพ !
ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุยืน.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้คือ ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตวางอาชญา วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคมาก.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากนี้คือ เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดินหรือท่อนไม้ หรือศัสตรา.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อย.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยนี้ คือ เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนมักโกรธ มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้ายทำความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณทรามนี้ คือ เป็นคนมักโกรธ มากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย ทำความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคืองไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย ไม่ทำความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนน่าเลื่อมใส.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสนี้ คือ เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคืองไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย ไม่ทำความโกรธ ความร้ายความขึ้งเคียดให้ปรากฏ.
มาณพ ! บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม มีใจริษยา ย่อมริษยา มุ่งร้าย ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้และการบูชาของคนอื่น เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อย.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยนี้ คือ มีใจริษยา ย่อมริษยา มุ่งร้าย ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอื่น.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอื่น เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามาก.

มาณพ ! ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้ คือ มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้และการบูชาของคนอื่น.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อาศัย เครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อย.

มาณพ !
ปฏิปที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยนี้ คือ ไม่ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอมเครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย เครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย เครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคะมาก.

มาณพ !
ปฏิปที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมากนี้ คือ ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย เครื่องตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนกระด้างเย่อหยิ่ง ย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ ไม่บูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำนี้ คือ เป็นคนกระด้าง เย่อหยิ่ง ย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ ไม่บูชาคนที่ควรบูชา.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนเกิดในสกุลสูง.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงนี้ คือ เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา.

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญาทราม.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาทรามนี้ คือ ไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไร เป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน .

มาณพ !
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญามาก.

มาณพ !
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากนี้ คือ เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน .

มาณพ !
ด้วยประการฉะนี้แล ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้น ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้น ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืน ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืน ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีโรคมาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมาก ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อย ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อย ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณทรามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณทราม ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใส ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใส ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อย ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามาก ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อย ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อย ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำ ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูง ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูง.ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาทราม ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาทราม ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามาก.

มาณพ !
สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีต.

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้..
สุภมาณพ โตเทยยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า..

“แจ่มแจ้งแล้ว พระเจ้าข้า !
แจ่มแจ้งแล้ว พระเจ้าข้า !

พระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใช่น้อย

เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ
หรือเปิดของที่ปิด หรือบอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด
ด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจักเห็นรูปได้ฉะนั้น ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ.

ขอพระโคดมผู้เจริญ !
จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”.

ความวุ่นวายในโลกนี้ไม่อยู่ที่ไหนนะ
อยู่ที่ใจ ขอให้ท่านทั้งหลาย
จำเอาไว้.. ฟืนไฟอยู่ที่ใจ
เครื่องหลอกลวงให้เราหลงเป็นบ้าไป ก็อยู่ที่ใจ
เครื่องหลอกก็คือกิเลส หลอกลวงไปเรื่อย

พระมหาบัว ญาณสัมปันโนดูก่อน อานนท์ ! เป็นไปไม่ได้
ที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะเกิดขึ้นพร้อมกันสององค์ในโลกธาตุเดียวกัน
แต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะพึงเกิดขึ้นองค์เดียวในโลกธาตุเดียว
(๑๔/๑๗๑)
ขอเชิญร่วมทำบุญ “ซื้อแหวนทองคำ"
หล่อพระพุทธสิงค์ ๑ หน้าตัก ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ องค์ ของบ้านแสงบุญพรหมปัญโญ และพระรูปพระนางจามเทวี ขนาดความสูง ๒ เมตร กับกองทุนหลวงปู่ โสนันโทฯ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ อนุสาวรีย์สามครูบาเขตรอยต่อระหว่างอ.ลี้ และอ.เถิน
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒)
ณ ธุดงคสถานสุทธาวงศ์มงคลราชพรหมปัญโญอนุสรณ์
ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/banthukboon.1/ ... 1155104925
ขอเชิญทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
https://www.facebook.com/54762388194715 ... 37/?type=3ขอเชิญร่วมสร้างทานบารมี‬#เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางปรินิพพาน (ประจำวันอังคาร)
สร้างถวายไว้ ณ วัดป่าปูชนียาจารย์โพธิญาณ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2728712160ขอเรียนเชิญ ร่วมบูรณะศาลาธรรมสังเวทและกุฏีที่กำลังจะพังเนื่องด้วยทางวัดศรีมงคลวนาราม บ้านวัดหลวง หมู่๒ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โดย..พระสมห์อุดร (รักษาการณ์ดูแลวัดในขณะนี้) ได้มีดำริต้องซ่อมแซมบูรณะศาลาธรรมสังเวท หรือศาลาสวดศพ พร้อมทั้งกุฏิสงฆ์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมขนาดหนัก เนื่องจากถูกปลวกแทะไม้จนผุพังเป็นอันมาก จึงจำเป็นต้องรื้อทิ้งส่วนที่เป็นไม้ทั้งหมด และจะใช้เป็นโครงหลังคาเหล็ก และอาคารปูนซีเมต์ ในการนี้ทำให้ต้องใช้ปัจจัยในการก่อสร้างซ๋อมแซมจำนวนมาก

เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาการเปรียญใหม่แทนหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้
ณ. อุโบสถวัดโพธิญาณรังสี บ.ปรือเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๑ น
ขอเชิญหล่อ สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก ปิดทอง-ประดับเพชร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา บ่ายโมง
https://www.facebook.com/viratchai/post ... 2579925313ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระ
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7576249304
ะขอเชิญร่วมบุญสร้างกำแพงข้างวัดล๊อกละ 10,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธา
https://www.facebook.com/jaroonroj.chop ... 3547645726


ขอเชิญปล่อย "ปลาไหล และ เต่า" กันตลอดทั้งปี
https://www.facebook.com/saruttayarose/ ... 7306155060
ขอเชิญร่วมถวายพระพุทธรูป 4 วัดในพม่า และพระประธานเจดีย์ 1 องค์ จังหวัดขอนแก่น
https://www.facebook.com/crew.wings.7/p ... 8332563019

พระครูสุทธกิตติคุณ (พระอธิการสุเทพ กิตติวัณโณ) วัดขวัญสะอาด ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จากรายการพุทธร่มโพธิ์ แจ้งข่าวงานบุญในรายการดังนี้
1. เจ้าภาพผ้าไตรทอด้วยผ้าไหม เพื่อถวายพระธรรมฑูต ที่ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ เมืองหนาว งบประมาณ 18,000 บาท ร่วมบุญสามัคคี ทุนละ 1,000 บาท
2. เจ้าภาพถมดิน ณ วัดพระธาตุสวนธรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านเมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ยังขาดอีก 260 คันรถ คันรถละ 200 บาท
3. เจ้าภาพไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 5 ตัว ตัวละ 22,000 บาท ร่วมบุญสามัคคี ทุนละ 1,000 บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญกับ พระครูสุทธกิตติคุณ
โทร 087-992-0836

ขอเชิญร่วมบุญปล่อยปลาครั้งที่35‬ (ปิดรับ24 ม.ค.เวลา 08.30 น.) ร่วมช่วยชีิวิตปลา คืนอิสระสู่ธรรมชาติ
https://www.facebook.com/54762388194715 ... 80/?type=3บอกบุญบวชพระ‬ 150 รูป
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล ขอเชิญร่วมบรรพชา-อุปสมบท 150 รูป
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนบางลำพู กรุงเทพฯ
https://www.facebook.com/aekawakung/pos ... 6776463848
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สร้างพระใหญ่ 20 เมตร
https://www.facebook.com/sarngpra/photo ... 63/?type=3เชิญร่วมบุญสร้างลานปฏิบัตธรรมสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมูที่ ๓ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร. ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙
https://web.facebook.com/SanakPtibatiTh ... kr/?ref=hlจัดหาถังน้ำสแตนเลส สำนักสงฆ์หนองระหงษ์ จ.กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อท่านมาคือเบอร์ 061-5457584ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสั่งจองวัตถุมงคลเพื่อเป็นทุนก่อสร้างอุโบสถ
หมายเลขโทรศัพท์08-7542-9218 พระวิโรจน์ขอเชิญร่วมสร้างกำแพงล้อมป่าพะยูง 10865 ไร่ ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณปรีดา วรรคาวิสันต์ 086-071-4144
คุณฐิติมา ตรีสวัสดิ์ 081-803-3533ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา (จำลองจากประเทศอินเดีย) ณ วัดปิปผลิวนาราม อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โดยจะทอดผ้าป่าในวันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 13.00 นขอเชิญร่วมสร้าง"ห้องน้ำ"20ห้อง"ตามศรัทธา"ที่วัดบ้านกลางวิปัสสนา กรุงเทพฯขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระไภสัชคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า หน้าตัก ๓๒ นิ้ว
ณ วัดบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theaterขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ สำนักสงฆ์ศรีโพธิ์ทอง บ้านดอนบาก ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานีขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพถวายกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์
ตารางเมตร ละ ๒,๐๐๐ บาท ( จำนวน ๕๐๐ ตารางเมตร ) หรือร่วมบุญตามจิตศรัทธา และ ร่วมงานบุญประเพณีประจำปี ๒๕๕๙ สรงน้ำพระแก้วจักรพรรดิ์ พิธีทักษิณานุปทานอุุทิศถวายพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าจามเทวี
ณ วัดป่าคะยอมใต้ ( โบราณสถาน ) ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
( สถานปฏิบัติธรรมศรีสุริยวงศ์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าจามเทวี )
วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙เนื่องด้วยทางวัดป่าอัมพวโนทยาราม ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กุฏิสำนักงานฯ เพื่อใช้เป็นที่รับรองพระ และญาติโยม
ติดต่อร่วมบุญสอบถามได้ที่ พระมหาธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ โทร.๐๘๕-๑๙๘-๒๙๑๑,๐๘๒-๑๕๐-๓๔๑๓
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดป่า ณ เมืองนาคปุระ ประเทศ อินเดีย และร่วมสร้างถนนเข้าวัดป่าเขาภูหลวง อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมากับท่านพระอาจารย์ไม อินทสิริ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากุศลสร้างพระบรรจุในกรุพระธาตุ "พระแก้ววิเชียรมณี"(แกะสลักจากหินจุยเจียใสปางสมาธิขนาด ๒ เซนติเมตร)จำนวน ๑๐๘ และ"พระแก้วอินทนิลมณี"(แกะสลักจากหินเขียวอเวนจูนรีน ๒ เซนติเมตร)จำนวน ๑๐๘
ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601
ขอเชิญเจ้าภาพเครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้ในงานวัด
ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา ที่ พระมหาธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ โทร.๐๘๕-๑๙๘-๒๙๑๑
ขอเชิญเททองหล่อพระประธานในโบสถ์ 11 โบสถ์ 11 องค์ พร้อมอัครสาวกซ้ายและขวา 11 คู่
สอบถามรายละเอียดข้อมูล เส้นทางการเดินทางไปร่วมงานได้ที่ 081-8208577โครงการช่วยให้มีพระประธาน ประดิษฐานทุกวัดในไทย ริเริ่มโดยคุณศรันย์ ไมตรีเวช ต้องการให้มีพระประธานทุกวัดในประเทศไทย ใครพอทราบว่าวัดใดยังขาดพระประธาน ขอทราบชื่อวัด ที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์ ส่งข้อมูลมาที่ arearoom56@gmail.com
ที่มาและรายละเอียด :
http://on.fb.me/1JDJdqZขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรทุกท่าน เป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์พุทธศรัทธา (สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุง) สร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์ปิดทองประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้้ว พร้อมฐานและบังแทรก ถวายหลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ในงานบวชเนกขัมมะบารมี เนื่องในวันมาฆบูชา วัน 22 กพ.59 ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรีขอเชิญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ100บาทจำนวน100กอง"สร้างฉัตรโลหะ5ชั้น"ถวายพระประธานพระอุโบสถ
0853614989ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพนังกั้นน้ำรอบอุโบสถกลางน้ำ
โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ ๐๘๓-๑๑๔๓๖๘๑ขอเรียนเชิญ ร่วมบูรณะศาลาธรรมสังเวทและกุฏีที่กำลังจะพัง
วัดศรีมงคลวนาราม บ้านวัดหลวง หมู่๒ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย(ปิดรับ29ม.ค.)ร่วมบุญ"เจาะน้ำบาดาล"ที่สำนักสงฆ์ห้วยคลุม จ.ราชบุรี
0853614989
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อพัดลมเพดาน อีกจำนวน 9 ตัว / ตัวละ 650 บาท
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
082 - 2255904 พระยิ้ม (รักษาการเจ้าอาวาส)ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นศาลาขาดอีก188ตรม./ละ70บาทหรือจำนวน 13,170 บาท
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
082 - 2255904 พระยิ้ม (รักษาการเจ้าอาวาส)ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมซื้อระฆังถวายวัดนาวงศ์ จ.น่าน
สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาได้ที่
ชื่อ น.ส.อังคณา ทานมัย
5930183953 ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0614616499 คุณอังคณา
พระครูปลัดบุญฤทธิ์ ปภาโส เจ้าอาวาส 098-8022663(ปิดรับ22ม.ค.)ร่วมทอดผ้าป่าฯหาทุนสร้าง"หลังคา"และ"ถนนทางเข้า"ที่วัดพรหมทินจ.ลพบุรี(สายกลุ่มบัวผลิหน่อ)
โทร 0853614989บุญปิดทองคำแท้พระประจำวันเกิด เสริมชะตาชีวิต 8 องค์เท่านั้น..ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพองค์ละ 5,000 บาท/จำนวนจำกัด ะประดิษฐานอยู่ ณ อุโบสถทองคำ วัดศรีสง่าสามัคคี ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 - 7733177 ขวัญ
ขอเชิญร่วมทำบุญ ยกช่อฟ้าเอกอุโบสถ
ณ วัดปางค่า ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วันที่ 4-6 มีนาคม 2559ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถ วัดลีนานนท์ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โทร.0813649993 เจ้าอาวาสขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่า 9 วัด
วัดที่จะร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาในต่างแดน มีวัดไทยดังนี้.-
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลภูริปาโล ถนนบายพาส พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
2. วัดไทยนาลันทา เมืองนาลันทา
3. วัดไทยกุสาวดี เมืองกุสินารา
4. วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
5. วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
6. วัดจีนสารนาท เมืองพาราณสี
7. วัดไทยไวสาลี เมืองไวสาลี
8. วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา
9. วัดพุทธวิหาร เมืองคยา อินเดีย
หมดเขตร่วมบุญ 19 กุมพาพันธ์ 2559 จ้า
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี ราชบุรี
ชื่อบัญชี พระสรไกร ปัญญาธโร
เลขที่บัญชี 518-2-28750-6
ติดต่อสอบถามโทร
พระสรไกร
062-995-1459
งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต
วัดชัยชนะสงคราม
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(ทางไปสนามบิน เลี้ยวซ้ายข้างรั้ว รพช.)
วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
10 วัน 9 คืน
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญกับสำนักสงฆ์ป่าเขาหินซ้อน (ภูสะนาว) จ.เลย เพื่อหาทุนสร้างกุฎีสงฆ์โรงครัวและห้องน้ำ
ขอเชิญเที่ยว "งานปิดทองลูกนิมิต และหล่อพระประธานในอุโบสถ วัดขจรศิริ (ขอม)" ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดขจรศิริ (ขอม) อ่อนนุช 45 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.09 น.
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดป่า ณ เมืองนาคปุระ ประเทศ อินเดีย และร่วมสร้างถนนเข้าวัดป่าเขาภูหลวง อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมากับท่านพระอาจารย์ไม อินทสิริเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศาลาการเปรียญวัดโพธิญาณรังสี
ณ. อุโบสถวัดโพธิญาณรังสี บ.ปรือเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๑ น.ร่วมก่อกองมหากุศใหญ่ บวชพระบวชเณร บวชเนกขัมมะถือธุดงควัตร ถวายเป็นพระราชกุศลครั้งที่ 5
ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2559
ณ วัดป่าศิริสมบูรณ์
บ้านไร่สมบูรณ์ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สาขา 234 วัดหนองป่าพง ศิษย์สายพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ก.พ. 2016, 06:35 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12219


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 13 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร