วันเวลาปัจจุบัน 03 ธ.ค. 2021, 08:14  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 356 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 12:54 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2018, 00:52
โพสต์: 511

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เอาเมตตาลงพุทธนุสสติ คำใบ้ที่ 1

รตนัตตยัปปณามคาถา

(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะสังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.)

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว,
พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ ;

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,
พระองค์ใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด ;

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,
เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของโลก ;

วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ.

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,
พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป ;

โย มัคคะปากามะเภทะภินนะโก,
จำแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน, ส่วนใด

โลกุตตระ โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,
ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ, และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้น ;

วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ.

สังโฆ สุเขตตาภยะติเขตตะสัญญิโต,
พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย ;

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,
เป็นผู้เห็นพระนิพพาน, ตรัสรู้ตามพระสุคต, หมู่ใด ;

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส,
เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้า มีปัญญาดี ;

วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ.

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง, ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา, มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.
บุญใด ที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสาม, คือพระรัตนตรัย อันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว, ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้, ขออุปัททวะ (ความชั่ว) ทั้งหลาย, จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย, ด้วยอำนาจความสำเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น.

................................................................................................
(บทสวดมนต์ รตนัตตยัปปณามคาถา นี้ทำให้ผมเจริญพระกรรมฐานเมตตาลงพุทธานุสสติ ได้เป็นครั้งแรกในชีวิต)
................................................................................................

เอาเมตตาลงพุทธนุสสติ คำใบ้ที่ 2

กะระณียะเมตตะสูตร + คำแปล

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
กิจอันใด อันพระอริยะเจ้าบรรลุบทอันกระทำแล้ว กิจอันนั้นกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญ และซื่อตรงดี
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
เป็นผู้ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่มีอติมานะ

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
เป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
เป็นผู้มีธุรกิจน้อย ประพฤติเบากายจิต

สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ
มีอินทรีย์อันระงับแล้ว มีปัญญา
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
เป็นผู้ไม่คะนอง ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
วิญญูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นด้วยกรรมอันใด ไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลย

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
สัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ยังเป็นผู้สะดุ้ง ( คือมีตัณหา ) หรือเป็นผู้มั่นคง ( ไม่มีตัณหา ) ทั้งหมดไม่เหลือ

ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
เหล่าใดยาวหรือใหญ่ หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมพี

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เหล่าใดที่เราเห็นแล้ว หรือมิได้เห็น
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
เหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกล

ภูตา วา สัมภะเวสี วา
ที่เกิดแล้ว หรือแสวงหาภพก็ดี
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น จงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
สัตว์อื่นอย่างพึงข่มเหงสัตว์อื่น
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
อย่าพึงดูหมิ่นอะไรๆ เขา ในที่ไรๆ เลย

พยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้วโกรธด้วยความคับแค้นใจ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
มารดาถนอมลูกคนเดียว ผู้เกิดในตนด้วยยอมพร่าชีวิตได้ฉันใด

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
พึงเจริญเมตตา มีในใจ ไม่มีประมาณในสัตว์ฉันนั้น

----------------------------------------------------------------------------

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
บุคคลพึงเจริญเมตตา มีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้น

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องเฉียง
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
เป็นธรรมอันไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู

ติฎฐัญจะรัง นิสินโน วา
ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น ยืนอยู่ก็ดี เดินไปก็ดี นั่งแล้วก็ดี
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
นอนแล้วก็ดี เป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใด

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ก็ตั้งสติอันนั้นไว้เพียงนั้น
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวกิริยาอันนี้ว่า เป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีสะวา
บุคคลที่มีเมตตา ไม่เข้าถึงทิฏฐิ เป็นผู้มีศีล
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
ถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะ ( คือโสดาปัตติมรรค)

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออก
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ
ย่อมไม่ถึงความนอน ( เกิด) ในครรภ์อีก โดยแท้ทีเดียว.

................................................................................................
(พระสูตรนี้ทำให้ผมเจริญพระกรรมฐานเมตตาลงพุทธานุสสติ บริบูรณ์)
...............................................................................................


อันนี้จะไม่กล่าวในเจโตวิมุตตินะครับ เอาธรรมดาๆก่อน

.....................................................
(จิตรู้สมมติ เป็นสมุทัย)
(ผลอันเกิดจากจิตรู้สมมติ เป็นทุกข์)
(จิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นมรรค)
(ผลอันเกิดจากจิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นนิโรธ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 13:57 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2018, 00:52
โพสต์: 511

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เอาเมตตาลงพุทธนุสสติ คำใบ้ที่ 3


รูปภาพขอขอบพระคุณที่มารูปภาพจาก https://www.phuttha.com

.....................................................
(จิตรู้สมมติ เป็นสมุทัย)
(ผลอันเกิดจากจิตรู้สมมติ เป็นทุกข์)
(จิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นมรรค)
(ผลอันเกิดจากจิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นนิโรธ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 14:00 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2010, 12:11
โพสต์: 4990


 ข้อมูลส่วนตัว


:b1: ...

สงสัยเอกอนจะต้องเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ติดตามอ่านแล้วอ่ะ

เพราะ เอกอนไม่ได้ปฏิบัติมาอย่างเป็นรูปแบบ
อาศัยทำไปเรื่อย :b32:

การจะแสดงความเห็นในแบบที่ลงหมวด ลงหมู่ อย่างเป็นกิจลักษณะ
คงเป็นเรื่องยากสำหรับเอกอน

:b16:

ตามดูอากาศแสดงความเห็นง่ายกว่า

:b9:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 15:48 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2018, 00:52
โพสต์: 511

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


eragon_joe เขียน:
:b1: ...

สงสัยเอกอนจะต้องเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ติดตามอ่านแล้วอ่ะ

เพราะ เอกอนไม่ได้ปฏิบัติมาอย่างเป็นรูปแบบ
อาศัยทำไปเรื่อย :b32:

การจะแสดงความเห็นในแบบที่ลงหมวด ลงหมู่ อย่างเป็นกิจลักษณะ
คงเป็นเรื่องยากสำหรับเอกอน

:b16:

ตามดูอากาศแสดงความเห็นง่ายกว่า

:b9:หูย ผมไม่ถึง ไม่รู้ธรรมอะการถามตอบก็ดีนี่ครับเราเปิดโลกกว้าง มันไม่มีผิดหรือถูก อยู่ที่ว่าแต่ละคนมีสภาพใจและความเป็นอยู่อย่างไร เห็นแบบไหน เข้าถึงแบบไหนแค่นั้นเอง แบบผมไม่ใช่รูปแบบอะนะ แต่เพียงแค่เอามาเจริญคู่กันได้แบบไม่ขัดกันเฉยๆ ท่านเอกอนลองตอบคำถามสิครับ แล้วจะเห็นว่า เฮ้ย..นี่ กรรมฐาน ๔๐ กองที่เป็นเพียงสมถะจริงหรานี้ ทุกกรรมฐานเดินเข้าไปหาองค์มรรคได้เลยนะ :b18: :b18: :b18:

อันนั้ก็เล่นตอบกระทู้กันไปครับ บางคนจำกัดกรรมฐานแต่ละกองไป เพราะไม่รู้ความเป็นองค์กรรมฐานในกองนั้น บางท่านรู้วิธียกจิตเข้าวิปัสสนาทุกกองแต่ไม่พูดก้าวล่วงกอง เพื่อให้กองกรรมฐานแต่ละคงคุณลักษณะเป็นบาทฐานแก่กันไว้ โดยแท้จริง ๔๐ กรรมฐานของพระพุทธเจ้านี้เพื่อมรรค เพื่อวิปัสสนาทั้งนั้น

.....................................................
(จิตรู้สมมติ เป็นสมุทัย)
(ผลอันเกิดจากจิตรู้สมมติ เป็นทุกข์)
(จิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นมรรค)
(ผลอันเกิดจากจิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นนิโรธ)


แก้ไขล่าสุดโดย แค่อากาศ เมื่อ 06 ม.ค. 2019, 15:56, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 15:53 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2010, 12:11
โพสต์: 4990


 ข้อมูลส่วนตัว


:b1:

เอกอนไม่ค่อยถนัดน่ะ
เพราะเอกอนก็ทำไปเรื่อย ๆ เปื่อย ๆ

ซึ่งการจะพยายามไล่เรียงอะไรมาตอบแบบให้เป็นรูปแบบ
มันก็เป็นเรื่องยาก เพราะบางอย่างเมื่อผ่านไปแล้ว
มันมันผ่านไป เอกอนก็ไม่ได้กลับไปหวลทบทวนไล่เรียงรายละเอียด

ดังนั้นคำถามของอากาศจึงเป็นเรื่องยาก
สำหรับเอกอนที่จะตอบ

เพราะอย่างเอกอนที่ไม่ได้เจริญมาทางพุทธานุสติอย่างเป็นรูปแบบ
เอกอนก็ไม่เห็นรูปแบบของพุทธานุสติแบบเป็นรูปแบบ

ซึ่งเมื่อถ้าจะโยงพุทธานุสติโยงไปยังส่วนอื่น ๆ อีก
เอกอนก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไง

:b16:


แก้ไขล่าสุดโดย eragon_joe เมื่อ 06 ม.ค. 2019, 16:06, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 15:57 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2018, 00:52
โพสต์: 511

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


eragon_joe เขียน:
:b1:

เอกอนไม่ค่อยถนัดน่ะ

:b16:ไม่คิดหราครับเหมือนเเราทายถามตอบปัญหากันสนุกๆ :b17: :b17: :b17:

.....................................................
(จิตรู้สมมติ เป็นสมุทัย)
(ผลอันเกิดจากจิตรู้สมมติ เป็นทุกข์)
(จิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นมรรค)
(ผลอันเกิดจากจิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นนิโรธ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 15:59 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2010, 12:11
โพสต์: 4990


 ข้อมูลส่วนตัว


แค่อากาศ เขียน:
eragon_joe เขียน:
:b1:

เอกอนไม่ค่อยถนัดน่ะ

:b16:ไม่คิดหราครับเหมือนเเราทายถามตอบปัญหากันสนุกๆ :b17: :b17: :b17:


ตามอ่าน สนุก ก่า
เพราะเอกอนไม่ได้เจริญพุทธานุสติ
แต่เอกอน มีศรัทธาเป็นอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในใจ
ตามรูปแบบที่มันดำเนินไปเช่นนั้นล่ะ ตามแบบที่เอกอนเล่า
ซึ่งเมื่อเอกอนหยั่งอารมณ์แล้วพบว่าตนนั้นมีศรัทธาในพระพุทธองค์
เอกอนก็ไม่ได้คิดไปในเรื่องการเจริญพุทธานุสติ

ซึ่งการจะพยายามตอบไปตามคำถามชี้นำ แม้จะมีการบอกใบ้ก็ตาม
เอกอนก็อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธานุสติ ไม่ได้
เพราะเอกอนไม่ได้เจริญพุทธานุสติ จริง ๆ

:b1:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 16:20 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2018, 00:52
โพสต์: 511

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


eragon_joe เขียน:
แค่อากาศ เขียน:
eragon_joe เขียน:
:b1:

เอกอนไม่ค่อยถนัดน่ะ

:b16:ไม่คิดหราครับเหมือนเเราทายถามตอบปัญหากันสนุกๆ :b17: :b17: :b17:


ตามอ่าน สนุก ก่า
เพราะเอกอนไม่ได้เจริญพุทธานุสติ
แต่เอกอน มีศรัทธาเป็นอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในใจ
ตามรูปแบบที่มันดำเนินไปเช่นนั้นล่ะ ตามแบบที่เอกอนเล่า
ซึ่งเมื่อเอกอนหยั่งอารมณ์แล้วพบว่าตนนั้นมีศรัทธาในพระพุทธองค์
เอกอนก็ไม่ได้คิดไปในเรื่องการเจริญพุทธานุสติ

ซึ่งการจะพยายามตอบไปตามคำถามชี้นำ แม้จะมีการบอกใบ้ก็ตาม
เอกอนก็อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธานุสติ ไม่ได้
เพราะเอกอนไม่ได้เจริญพุทธานุสติ จริง ๆ

:b1:งั้นรอท่านอ๊บมาตอบครับ อิอิ เชื่อว่าท่านอ๊บจะมีทางที่ดีแน่นอนยิ่งกว่าผมอีกเพราะผมไม่ถึงครับ :b18: :b18: :b18:

.....................................................
(จิตรู้สมมติ เป็นสมุทัย)
(ผลอันเกิดจากจิตรู้สมมติ เป็นทุกข์)
(จิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นมรรค)
(ผลอันเกิดจากจิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นนิโรธ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 17:48 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


คุณอากาส..เป็นอะไรรึเปล่าคับ?...เห็นพูดจัง...ผมยังไม่ถึง..มั้งละ..ผมของปลอมมั้งละ...

อิอิ.. :b32: :b32: :b32:

ผมบอกไปแล้ว....ผมเป็นอย่างเอก่อน...คือ..แค่คล้าย..ๆ.. :b32: :b32: ...ไม่กล้าเหมือน..

จากบทสวด...ผมก็เคารพนะ...คิดตามคำแปล...นั้นแหละ

แต่...มารู้ว่า...ได้แค่คิดตามคำแปล..ก็ตอนที่มันเข้าได้ของจริง..

มาเห็นคุณ..จริงจริง...ก็เมื่อเห็นแล้วว่า..นิพพานเป็นสิ่งที่หมายเดียว...ไม่มีอื่น
:b13: :b13:

บทสวด...ก็เลยเป็นการทบทวน..

:b16: :b16: :b16:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 19:37 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2010, 12:11
โพสต์: 4990


 ข้อมูลส่วนตัว


กบนอกกะลา เขียน:
อิอิ.. :b32: :b32: :b32:

ผมบอกไปแล้ว....ผมเป็นอย่างเอก่อน...คือ..แค่คล้าย..ๆ.. :b32: :b32: ...ไม่กล้าเหมือน..


:b16: :b16: :b16:


:b32: :b32: :b32:

อ่านแล้วรู้สึกมีนัยยะ ทะแม่ง ๆ แฮะ

:b32: :b32: :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 19:47 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


eragon_joe เขียน:
กบนอกกะลา เขียน:
อิอิ.. :b32: :b32: :b32:

ผมบอกไปแล้ว....ผมเป็นอย่างเอก่อน...คือ..แค่คล้าย..ๆ.. :b32: :b32: ...ไม่กล้าเหมือน..


:b16: :b16: :b16:


:b32: :b32: :b32:

อ่านแล้วรู้สึกมีนัยยะ ทะแม่ง ๆ แฮะ

:b32: :b32: :b32:


:b32: :b32: :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 19:59 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2018, 00:52
โพสต์: 511

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กบนอกกะลา เขียน:
คุณอากาส..เป็นอะไรรึเปล่าคับ?...เห็นพูดจัง...ผมยังไม่ถึง..มั้งละ..ผมของปลอมมั้งละ...

อิอิ.. :b32: :b32: :b32:

ผมบอกไปแล้ว....ผมเป็นอย่างเอก่อน...คือ..แค่คล้าย..ๆ.. :b32: :b32: ...ไม่กล้าเหมือน..


:b13: :b13:


:b16: :b16: :b16::b32: :b32: :b32: ไม่มีอะไรครับ แค่ผมรู้ตัวว่ายังด้อย ผมยังต้องเรียนรู้อีกมากครับ
ดังนั้นผมจะพูดไปใยว่าผมรู้ ผมถึง เป็นผู้มีธรรม ก็เมื่อไหร่คนที่เขาเดินตามเรา แต่หากทางนั้นเราเห็นผิด นี่กรรมหนักเลย จึงคิดว่าเวลาสนทนาธรรมกัน เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้ เมื่อเรากล่าวธรรมใดที่เป็นการมนสิการของดราให้เขาฟังเขาวิเคราะห์เองจะดีกว่า ไม่ใช่เชื่อตามผมหรือเข้าใจผิดว่าผมสูงส่ง แล้วหลงตามพระพุทธศาสนาจะเสื่อมเพราะผมเอาได้ครับ ผมกลัวจุดนี้ที่สุด (ถ้าผมบรรลุอรหันต์แล้วก็ว่าไปอีกอย่าง อิอิ)
..อีกประพการคือ เมื่อเรารู้น้อย คู่สนทนาเป็นผู้รู้มาก ท่านย่อมเมตตาเกื้อกูลเราให้รู้และปฏิบัติได้เข้าถึงยิ่งๆขึ้น นี่กำไรชีวิตผมเลยครับ :b22: :b22: :b22:

สิ่งที่ผมเน้นแน่นอนเลยคือที่แน่นอนคือต้องเคารพบูชา พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่บุพการี ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และ ทาน ศีล ภาวนา

กบนอกกะลา เขียน:

จากบทสวด...ผมก็เคารพนะ...คิดตามคำแปล...นั้นแหละ

แต่...มารู้ว่า...ได้แค่คิดตามคำแปล..ก็ตอนที่มันเข้าได้ของจริง..

มาเห็นคุณ..จริงจริง...ก็เมื่อเห็นแล้วว่า..นิพพานเป็นสิ่งที่หมายเดียว...ไม่มีอื่น
:b13: :b13:

บทสวด...ก็เลยเป็นการทบทวน..

:b16: :b16: :b16:


ข้อนี้ดีแล้วครับ เรามาคุยเรื่องบทสวดกันให้เจริญใจดีกว่าครับ จริงแล้วผู้ปฏิบัติย่อมรู้เห็นได้จริง ต่างกับคนที่บริกรรมไปผ่านๆ เพราะคิดว่าดี หรือบริกรรมสาธยายเพื่อขออานิสงส์
พวกเราคนปฏิบัติเวลาพูดถึุงบทสวดนี้มันจะเข้าใจกันง่านเลย ทั้งวิธีทำไว้ในใจ จิตที่เป็น สภาวะทั้งปวง การน้อมจิตไปในสภาวะต่างๆ จนเข้าถึงวิเวก ถึงปัญญา ก็อย่างที่บอกกระทู้นี้อาจจะมีคุณมากกับคนเริ่มปฏิบัติศึกษาธรรม การเปิดมึุมมองมากมายย่อมมีประโยชน์

ผมมองไปไกลแล้ว ไม่ได้อยู่เพียงการถามตอบเท่านั้นครับ :b32: :b32: :b32:

.....................................................
(จิตรู้สมมติ เป็นสมุทัย)
(ผลอันเกิดจากจิตรู้สมมติ เป็นทุกข์)
(จิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นมรรค)
(ผลอันเกิดจากจิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นนิโรธ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 20:10 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2010, 12:11
โพสต์: 4990


 ข้อมูลส่วนตัว


แค่อากาศ เขียน:
eragon_joe เขียน:
แค่อากาศ เขียน:
eragon_joe เขียน:
:b1:

เอกอนไม่ค่อยถนัดน่ะ

:b16:ไม่คิดหราครับเหมือนเเราทายถามตอบปัญหากันสนุกๆ :b17: :b17: :b17:


ตามอ่าน สนุก ก่า
เพราะเอกอนไม่ได้เจริญพุทธานุสติ
แต่เอกอน มีศรัทธาเป็นอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในใจ
ตามรูปแบบที่มันดำเนินไปเช่นนั้นล่ะ ตามแบบที่เอกอนเล่า
ซึ่งเมื่อเอกอนหยั่งอารมณ์แล้วพบว่าตนนั้นมีศรัทธาในพระพุทธองค์
เอกอนก็ไม่ได้คิดไปในเรื่องการเจริญพุทธานุสติ

ซึ่งการจะพยายามตอบไปตามคำถามชี้นำ แม้จะมีการบอกใบ้ก็ตาม
เอกอนก็อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธานุสติ ไม่ได้
เพราะเอกอนไม่ได้เจริญพุทธานุสติ จริง ๆ

:b1:งั้นรอท่านอ๊บมาตอบครับ อิอิ เชื่อว่าท่านอ๊บจะมีทางที่ดีแน่นอนยิ่งกว่าผมอีกเพราะผมไม่ถึงครับ :b18: :b18: :b18:


:b1:

คุณอากาศไม่ต้องรออ๊บซ์หรอก
บางครั้งเราตอบยากว่าอะไรอยู่ในสายตาของผู้ปฏิบัติแต่ละคน

การที่คุณอากาศเห็น พรหมวิหาร เป็นฐานที่โยงไปสู่ ก็เพราะ ฐานของท่านเอื้อมาเช่นนั้น
ซึ่งอากาศก็เป็นผู้ที่ ลำดับได้ดีอยู่แล้ว

:b1:


แก้ไขล่าสุดโดย eragon_joe เมื่อ 06 ม.ค. 2019, 20:32, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 20:17 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


:b13: :b13: :b13:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ม.ค. 2019, 07:56 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2010, 12:11
โพสต์: 4990


 ข้อมูลส่วนตัว


แค่อากาศ เขียน:

ข้อนี้ดีแล้วครับ เรามาคุยเรื่องบทสวดกันให้เจริญใจดีกว่าครับ จริงแล้วผู้ปฏิบัติย่อมรู้เห็นได้จริง ต่างกับคนที่บริกรรมไปผ่านๆ เพราะคิดว่าดี หรือบริกรรมสาธยายเพื่อขออานิสงส์
พวกเราคนปฏิบัติเวลาพูดถึุงบทสวดนี้มันจะเข้าใจกันง่านเลย ทั้งวิธีทำไว้ในใจ จิตที่เป็น สภาวะทั้งปวง การน้อมจิตไปในสภาวะต่างๆ จนเข้าถึงวิเวก ถึงปัญญา ก็อย่างที่บอกกระทู้นี้อาจจะมีคุณมากกับคนเริ่มปฏิบัติศึกษาธรรม การเปิดมึุมมองมากมายย่อมมีประโยชน์

ผมมองไปไกลแล้ว ไม่ได้อยู่เพียงการถามตอบเท่านั้นครับ :b32: :b32: :b32:


เรื่องบทสวด ใครมีความตั้งใจเพียรที่จะทำ
ทำได้ เป็นเรื่องที่ดีมาก

ด้วยเหตุผลหลายอย่าง

:b1:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 356 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 32 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร