ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=40727
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 11 ม.ค. 2012, 09:07 ]
หัวข้อกระทู้:  โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

ขอเจริญพรญาติโยม เพื่อนสหธรรมิกผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือเรียน นิตยสาร วารสาร สารคดี วรรณคดีที่เห็นว่ามีประโยชน์สำหรับน้องๆในถิ่นทุรกันดาร อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
**************
เชิญร่วมบริจาคได้ที่ พระใบฎีกาดำรงเกียรติ ธีรวํโส(ลื้องอบ) เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐ โทร. ๐๘๔- ๕๕๕๖๒๐๗ หรือ หากท่านประสงค์จะร่วมเป็นปัจจัยสามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาปัว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ บช. "วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ" เลขที่ ๙๘๐-๗-๐๕๘๙-๑๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพื่อที่จะได้นำไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆต่อไป ปัญญาประดุจดั่งอาวุธ การสร้างคนให้มีความรู้เป็นดั่งประตูสู่การพัฒนาประเทศชาติ
โรงเรียนเป้าหมายมีจำนวน ๑๒ โรงเรียนในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง โรงเรียนบ้านปอน โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘(บ้านงอบ) โรงเรียนบ้านเวียงสอง โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง โรงเรียนบ้านน้ำสอด โรงเรียนบ้านปางแก โรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์ โรงเรียนทุ่งช้างและโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
****************
อานิสงส์สร้างหรือถวายหนังสือ

อนิสงส์สร้างหรือถวายหนังสือ ดั่งประทีปส่องทางให้เห็นนรกและสวรรค์ ผู้นั้นจะได้อานิสงส์เพิ่มพูน กุศลจริยาเป็นเอนกอนันต์ ได้รับชัยชนะต่อจิตใจตนเอง และผู้อื่น มีความรู้ การศึกษาสูง บังเกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า

เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล

ดังมีใจความว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี ในเวลานั้นพระสารีบุตรเถระเจ้า มีความประสงค์ว่า จักทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก ให้ทราบทั่วถึงกันแก่พุทธบริษัทพระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้าทูลถาม แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าชนทั้งหลายให้พุทธศาสนายืนยาวถึง ๕ พันวัสสา จะมีอานิสงส์เป็นประการใด พระพุทธเจ้าข้า


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูกรท่านสารีบุตร ถ้าชนทั้งหลายมีจิตรศรัทธาเลื่อมใสเช่นนั้นแล้ว เมื่อตายไปแล้วก็จักได้ เสวยราชสมบัติ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔ พันกัลป์ ใช่แต่เท่านั้น เมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว ก็จะได้เป็นพระราชา มีอนุภาพอีก ๙ อสงไขย ต่อจากนั้น ก็ได้เสวยสมบัติ ในตระกูลต่าง ๆ เป็นลำดับไป คือตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลเศรษฐีคฤหบดี และเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดา อย่างละ ๙ อสงไขย ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวย ในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น เป็นลำดับไปชั้นละ ๘ อสงไขย เมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้ว มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นที่รักใคร่ แก่คน ทั้งหลาย ที่ได้พบเห็นทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์สุจริต ปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวง และเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม ดังนี้เป็นต้น

ดูกรท่านสารีบุตรเมื่อตถาคตสร้างบารมีอยู่ได้เกิดเป็นอำมาตย์ของพุทธบิดา แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปุราณโคดม ได้สร้าง พระไตรปิฎก ไว้ให้สืบองค์ได้ตั้งความปรารถนา ขอตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งเถิดในอนาคตกาลโน้น สมเด็จพระปุราณโคดมบรมศาสดา ทรงพยากรณ์ไว้ว่า อำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้า จะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า พระสมณโคดมก็คือพระตถาคต เรานี้เองดังนี้ แลก็สิ้นสุด พระกระแสธรรมเทศนา ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าแต่เพียงเท่านี้

ที่มา ::: เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาล จาก http://www.84000.org

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 11 ม.ค. 2012, 09:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

อนุโมทนาในทานที่โยมพัชรินทร์ เจริญวงค์ ร่วมทำบุญ ๓,๐๐๐ บาท โยมชรากร ประเทศเดนมาค ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท อาตมาจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือต่อไป
ส่วนญาติโยมที่มีความประสงค์บริจาคหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งมาตามที่อยู่ที่ประกาศบุญไว้ ขออนุโมทนาสาธุ สร้างคนสร้างชาติด้วยนักปราชญ์ เยาวชนที่มีคุณธรรม

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 11 ม.ค. 2012, 14:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

ขออนุโมทนา โยมธัญญ์นรี เอกณรงค์พันธ์ (โยมกบ)ร่วมทำบุญ จำนวน 1,000 บาท 11 ม.ค. 2555 เวลา 13.35 น. :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 ก.พ. 2012, 19:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

อนุโมทนาโยม นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์ - พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์ ถวายหนังสือธรรมะ 100 เล่ม โยมสุรีย์ ฉิมรุ่งเรือง บริจาคหนังสือธรรมะ 3 กล่อง โยมลักษิกา เทพจันตา 3 กล่อง โยมต้อย สิงโตทอง 2กล่อง :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  totongna [ 19 มิ.ย. 2012, 21:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

สาธุ!! :b8: :b8: :b8:
------------------------

royal1688 , holiday palace , genting

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

++ขออนุโมทนาสาธุโยมพี่รัชฎาภรณ์ วงค์อรุณ Ratchadaporn Wongarun และครอบครัว ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมบุญในโครงการหนังสือดีนี้เพื่อน้อง ขอความเจริญในธรรมพรสี่ประการ จงบังเกิดมีแก่โยมและครอบครัวญาติมิตร เทอญ
· 5 มิถุนายน เวลา 6:44 น.

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

ขออนุโมทนาสาธุ หนังสือธรรมะจากโยมวรางค์ฉัตร ธิตะสิรินันต์ บางรัก กทม. ที่ได้ร่รมบริจาคในโครงการหนังสือดีเพื่อน้อง
25 เมษายน เวลา 6:40 น

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

+++ขออนุโมทนาโยมวิลาสินี พิมพ์ไพบูลย์และเพื่อนๆกทม. และโยมสุวัชรา จุ่นพิจารณ์ เชียงใหม่ ได้ร่วมบริจาคหนังสือธรรมะสำหรับเข้าห้องสมุดของวัดและร่วมบริจาคโครงการหนังสือดีเพื่อน้อง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ คู่คุณธรรมของเยาวชน พร้อมบริจาคปัจจัยชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท ขอความเจริญในธรรมพรสี่ประการ จงบังเกิดมีแก่โยมและครอบครัวญาติมิตร เทอญ
8 เมษายน เวลา 13:47 น.

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

+++ขออนุโมทนาคุณโยมจักรพันธ์ - คุณโยมณัฐยา โกสีหเดชและครอบครัว คุณโยมฐิดารินทร์ แสงรัตนเสฏฐ์และครอบครัวที่ได้ถวายถวายหนังสือธรรมะ วรรณกรรมต่างๆในโครงการหนังสือดีนี้เพื่อน้อง จึงขออำนวยพรให้คุณโยมจงเจริญไปด้วยพรชัยทั้งสี่ประการ ถึงพร้อมด้วยด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิธาน คุณสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติทุกประการเทอญ
6 เมษายน เวลา 14:40 น.

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

+++ขออนุโมทนาโยมแม่สิริวิมล อาโอยางิและเพื่อนๆ ได้ร่วมทำบุญในทานแห่งปัญญาถวายหนังสือธรรมะ "พระพุทธเจ้าชนะมาร พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)" จำนวน ๒๐๐เล่ม จึงขอนุโมทนาให้โยมแม่และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
21 มีนาคม เวลา 15:47 น.

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

ขออนุโมทนาโยมกมลกรณ์ ราชอำไพ Mam Molly Rajumpai ได้ร่วมทำบุญในทานแห่งปัญญาถวายหนังสือธรรมะ จำนวน ๑ กล่อง จึงขอนุโมทนาให้โยมพี่และครอบครัวมีความสุข ความเจริญตลอดไป
14 มีนาคม เวลา 14:06 น.

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

ขออนุโมทนาโยมพี่ อารีย์ รักในหลวง ร่วมถวายทานปัจจัยในโครงการ เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาโยมพี่ Atipa Kasemwattana ร่วมถวายทานปัจจัยในโครงการ เป็นจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
12 มีนาคม เวลา 10:11 น.

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

ขออนุโมทนาในทานอันเป็นกุศลแห่งปัญญาของโยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมถวายหนังสือในโครงการหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง จ.น่าน เป็นหนังสือ 65 เล่ม มูลค่า 10,000 บาท และขออนุโทนาบริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด ร่วมถวายหนังสือสมทบอีก 62 เล่ม มูลค่า10,000 บาท
ขออนุโมทนาบุญ ด.ช. ศุภมงคล - ด.ญ. ศุภาวลัย อรุณศักดิ์ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมทำบุญหนังสือ จำนวน 25 เล่ม ขออนิสงส์แห่งการสร้างดวงปัญญานี้ จงอำนวยพรให้โยมประสบแต่ความสุขความเจริญในพรสี่ประการเทอญ

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

ขอสาธุอนุโมทนาโยม Goy Rujibha ร่วมทำบุญ 1,500 บาท

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 มิ.ย. 2012, 22:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โครงการปันหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง

ขออนุโมทนาโยมนาถยา สังขสัญญา จ.กระบี่ ร่วมถวายหนังสือ จำนวน 1 กล่องใหญ่ ขอความปราถนาในกุศลทานแห่งปัญญานี้ จงสัมฤทธิ์ผลเทอญ
3 มีนาคม เวลา 9:29 น.

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/