ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระคาถาไก่เถื่อน : สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44831
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 11 ก.ค. 2009, 08:47 ]
หัวข้อกระทู้:  พระคาถาไก่เถื่อน : สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)

รูปภาพ

พระคาถาไก่เถื่อน : สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)


พระคาถาไก่เถื่อน

เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว
ทา ยะ สา ตะตะ สา ยะ ทา
สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา
กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 11 ก.ค. 2009, 08:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระคาถาไก่เถื่อน : สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่

รูปภาพ

พระคาถาพระยาไก่เถื่อน

เป็นคาถานำพระคาถาทั้งปวง ใช้ในทางสำเร็จประโยชน์ แต่ผู้ใช้พระคาถานี้ต้องเป็นผู้มีสมาธิจิตเป็นเอกัคตาจิตขั้นสูง ถึงเมตตาเจโตวิมุตติ จึงจะใช้พระคาถานี้ได้ เพราะเป็นคาถามหาเมตตา เพื่อปลดปล่อยสัตว์และปลดปล่อยจิตของตัวเอง

พระคาถาพระยาไก่เถื่อนนี้ ผู้ใดภาวนาได้สามเดือนทุกๆ วันโดยไม่ขาด ผู้นั้นจะมีปัญญาดั่งพระพุทธโฆษาฯ และไก่ป่านี้ขันขานไพเราะนัก ด้วยอำนาจแห่งพระคาถาพระยาไก่เถื่อน ให้สวดสามจบ จะไปเทศน์ ไปสวด ไปร้อง หรือไปเจรจาสิ่งใดๆ ดีนัก มีตบะเดชะนัก ถ้าแม้นสวดได้เจ็ดเดือน อาจสามารถรู้ใจคน เหมือนดังไก่ป่ารู้กลิ่นตัวคนฉะนั้น ถ้าสวดครบหนึ่งปีจะมีตบะเดชะเหนือกว่าคนทั้งหลายทั้งปวง

แม้จะเดินทางไกล ให้สวดแปดจบเหมือนไก่ขันยาม เป็นสวัสดีกว่าคนทั้งหลาย ใช้เสกหิน เสกแร่ ไว้สี่มุมเรือน โจรผู้ร้ายไม่เข้าปล้นเหมือนไก่ป่าไม่ทิ้งรัง แม้ผีร้ายเข้ามาในเขตบ้าน ก็คร้ามกลัวยิ่งนัก เสกข้าวสารปรายหนทางก็ดี ประตูก็ดี ผีกลัวยิ่งนัก คนเดินไปถูกเข้าก็ล้มแล แพ้แก่อำนาจเรา

พระคาถานี้ได้เมื่อพระกกุสันโธเสวยพระชาติเป็นไก่ป่า เป็นอาการสามสิบสองของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม พระศรีอริยเมตไตย พระคาถาบทนี้ ถ้าจำเริญภาวนา จะมีอานุภาพมาก ผู้ใดภาวนาเป็นนิจสิน จะเกิดลาภยศมิรู้ขาด ทำมาค้าขึ้น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เจริญงอกงามดี ทั้งทำให้บังเกิดสติปัญญาด้วย ถ้าเดินทางไปทางบกหรือเข้าป่า สวดภาวนาให้คลาดแคล้วจากภัยอันตรายดีนักแล ในบั้นปลายก็จะบรรลุพระนิพพานด้วยเมตตาบารมีนี้เอง

เริ่มต้นภาวนาให้ว่า นะโม ๓ จบ แล้วว่า

พุทธัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิฯ

(แล้วสวดบทพระพุทธคุณ ๑ จบ)
อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

แล้วจึงว่าตัวพระคาถา ๓ จบ, ๗ จบ, ๙ จบ ก็ได้ ดังนี้

เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว

ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา

สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา

กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 11 ก.ค. 2009, 08:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระคาถาไก่เถื่อน : สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่

ก่อนนั่งพระกรรมฐาน พระคาถาวาณี
ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)


มุนินทะ วะทะ นัมพุชะ คัพภะ สัมภะวะ สุนทรี

ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง

ข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนานางฟ้า คือพระไตรฏก ผู้มีรูปอันงาม เกิดแต่ห้องปทุมชาติคือพระโอฐของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นใหญ่กว่านักปราชญ์ทั้งหลาย มะนัง ขอจงมาสู่มโนทวารของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติละเสียซึ่ง อาสวะกิเลส ที่ดองอยู่ในสันดานของข้าพเจ้า ทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียดให้สิ้นไปเสื่อมไป ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้เป็นอัตตกิลมัตถานุโยค ไม่ให้ลำบากแก่สังขาร

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าขออาราธนา พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า จงมารับเครื่องสักการบูชาของข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้เถิดฯ

------------

พระคาถาไก่เถื่อน
ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)


ให้ว่า นะโม สามจบ

แล้วว่า พุทธัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ ฯ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

แล้วจึงว่าพระคาถา พระยาไก่เถื่อน ว่า ๓ จบ, ๗ จบ, ๙ จบก็ได้

เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว

ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา

สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา

กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

กรวดน้ำให้มารทั้ง ๕

ปัญจะมาเร ชิเนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสติ มหาวีรัง สัพพะพุทเธ นะมามิหังฯ

พระโลกนาถเจ้าทรงชนะมารทั้ง๕ บรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณแล้ว ทรงประกาศ อริยสัจจ ๔ ข้าฯขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ผู้ทรงมีความเพียรใหญ่

เจ้าของ:  น้องนุ่น [ 11 ก.ค. 2009, 09:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระคาถาไก่เถื่อน ; พระสังฆราช ญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)

สาธุๆๆนะค่ะ :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  แค่อากาศ [ 20 มี.ค. 2019, 22:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระคาถาไก่เถื่อน : สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/