วันเวลาปัจจุบัน 18 พ.ค. 2024, 23:47  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 พ.ค. 2019, 16:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

•• กรรมการมหาเถรสมาคม ••
พุทธศักราช ๒๕๒๑
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙

:b8: :b8: :b8:

:b50: :b49: :b50: >>> ประทับพระเก้าอี้
๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน นิลประภา ป.ธ.๔) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ต่อมาพระอัฐิได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์ที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


:b50: :b49: :b50: >>> แถวยืน หน้าสุด (จากซ้ายไปขวา)
๒. สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ ป.ธ.๙) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร

๓. สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
(ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระอัฐิได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์ที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

๔. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก จันทวีระ ป.ธ.๙) วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม)

๕. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร พลายภู่ ป.ธ.๙) วัดสามพระยา วรวิหาร:b50: :b49: :b50: >>> แถวยืน กลาง (จากซ้ายไปขวา)
๖. พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ โชคชัย ป.ธ.๙) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์)

๗. พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร วีรธรรมานุศาสก์ ป.ธ.๗) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

๘. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ วิโรทัย ป.ธ.๖) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

๙. พระพุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต เขื่อนเพ็ชร ป.ธ.๗) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
(ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)

๑๐. พระธรรมวโรดม (สนิธ เขมจารี ทั่งจันทร์ ป.ธ.๙) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระธีรญาณมุนี):b50: :b49: :b50: >>> แถวยืน หลังสุด (จากซ้ายไปขวา)
๑๑. พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร ก่อบุญ ป.ธ.๙) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)

๑๒. พระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต สรรพสาร ป.ธ.๙) วัดนรนาถสุนทริการาม (ต่อมาเป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์)

๑๓. พระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญฺญาราโม บุญมาก ป.ธ.๕) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร (ต่อมาเป็น พระพรหมมุนี)


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 พ.ค. 2019, 13:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นที่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงฉายพระรูปร่วมกับ “กรรมการมหาเถรสมาคม”
ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ


:b47: :b40: :b47:

:b50: :b49: :b50: >>> แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)
๑. สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ ป.ธ.๙) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร

๒. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร ทีปานุเคราะห์ ป.ธ.๙) วัดราชผาติการาม วรวิหาร

๓. สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
(ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระอัฐิได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์ที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

๔. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน นิลประภา ป.ธ.๔) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ต่อมาพระอัฐิได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์ที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

๕. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก จันทวีระ ป.ธ.๙) วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม)

๖. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร พลายภู่ ป.ธ.๙) วัดสามพระยา วรวิหาร

๗. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ วิโรทัย ป.ธ.๖) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร:b50: :b49: :b50: >>> แถวยืน (จากซ้ายไปขวา)
๘. พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ โชคชัย ป.ธ.๙) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์)

๙. พระพุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต เขื่อนเพ็ชร ป.ธ.๗) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)

๑๐. พระพุทธพจนวราภรณ์ (ทองเจือ จินฺตากโร สายเมือง ป.ธ.๖) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี)

๑๑. พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร วีรธรรมานุศาสก์ ป.ธ.๗) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

๑๒. พระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต สรรพสาร ป.ธ.๙) วัดนรนาถสุนทริการาม
(ต่อมาเป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์)

๑๓. พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร ก่อบุญ ป.ธ.๙) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)


⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱

:b44: พระประวัติและปฏิปทา
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20005

:b44: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม : วัดประจำรัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๗
ที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช องค์สังฆบิดรถึง ๓ พระองค์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19364

:b44: ประมวลภาพ...พระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=49647

:b44: “กรรมการมหาเถรสมาคม” ในสมัยรัชกาลที่ ๗
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=50206

:b44: สถาปนา ๒ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ครั้งประวัติศาสตร์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57885

⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.พ. 2024, 08:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.พ. 2024, 10:09 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2876


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร