ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

วันมาฆบูชา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=18614
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 21 ต.ค. 2008, 17:57 ]
หัวข้อกระทู้:  วันมาฆบูชา

:b42: วันมาฆบูชา :b42:


วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน ๔ ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “ จาตุรงคสันนิบาต “ อันประดุจการปฐมนิเทศ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่โลกต้องจารึก เพราะเป็นการประชุมของผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ เพื่อรับฟังทิศทาง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เหตุอัศจรรย์ในวันมาฆบูชา ๔ ประการ ได้แก่

๑. เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นธรรมย่อ อันเป็นหลักหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ได้แก่ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ด้วยกาย วาจา ใจ และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

๒. พระภิกษุ ๑,๒๕o มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย
๓. ภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์
๔. พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวช แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดา ทรงประทานการบวชให้


เหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ควรให้ความสำคัญ โดยการ ทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรม ในตอนกลางคืนไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ เดินเวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ

จากหนังสือ อยู่ในบุญ

:b39: * * * * * * * * * * * * * * * * :b39:

:b50: :b50: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันมาฆบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45501

:b50: :b50: ◆◆◆◆ “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=88&t=58602

:b50: :b50: โอวาทปาฏิโมกข์ (อาจารย์วศิน อินทสระ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20317

:b50: :b50: “ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร)” ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ
สถานที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันมาฆบูชา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=41350

เจ้าของ:  สุนันท์ [ 21 ต.ค. 2008, 20:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันมาฆบูชา

:b8: :b8:

เจ้าของ:  กำลังเพียร [ 11 พ.ย. 2008, 16:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันมาฆบูชา

:b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42:
:b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/