ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พุทธมามะกะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา (กรมการศาสนา)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19993
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 11 ส.ค. 2009, 22:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธมามะกะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา :กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

• ประโยชน์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นับเป็นมงคลพิธีสำหรับพุทธศาสนิกชน
เพราะเป็นโอกาสได้ประกาศศรัทธาในพระพุทธศาสนาของตน
ต่อหน้าพระพุทธปฏิมาท่ามกลางสงฆ์
พร้อมทั้งได้รับการประสาทพรจากสงฆ์
เป็นพิธีที่แสดงถึงความภาคภูมิ และความมั่นใจในพระพุทธศาสนา
อันเป็นพิธีที่เสริมสร้างสำนึกทางจริยธรรมคุณธรรมให้แข็งแกร่งแน่วแน่ยิ่งขึ้น

เพราะผู้ที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว
เท่ากับได้ถวายสัญญาใจกับพระพุทธเจ้าท่ามกลางสงฆ์ว่า
จะเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
และจะดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม
คุณธรรมของพระพุทธศาสนาที่ได้รับคำแนะนำศึกษานั้นตลอดไป


การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
คือ ประกาศให้รู้ว่ายึดถือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต จัดเป็นการถึงสรณะที่ประเสริฐกว่าสรณะอื่นในโลก


คุณานิสงส์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ใน พระไตรปิกก ขุททกนิกายธรรมบท ว่า

“มนุษย์เป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้ว
ย่อมถึงภูเขา ป่า อาราม และรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง
สรณะนั่นแลไม่เกษมสรณะนานแล ไม่อุดม (สูงสุด ประเสริฐ)
เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้

ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง
ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์
และมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ
ซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาชอบ
สรณะนั่นแลของบุคคลนั้นเกษม สรณะนั้นอดุม (สูงสุด ประเสริฐ)
เพราะบุคคลอาศัยสรณะน้น ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : พุทธมามกะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ; กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. จัดพิมพ์ในงานสัปดาห์ส่งสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๑ , หน้า ๒-๓๐)

เจ้าของ:  sirinpho [ 03 พ.ย. 2014, 17:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธมามะกะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา :กรมการศาสนา กระทรวงวัฒน

ขอโมทนาค่ะ :b8: :b1: ช่างดีแท้ๆ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/