ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

การสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=21277
หน้า 3 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 26 มี.ค. 2009, 01:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

(อานุภาพแห่งพระรัตนตรัย)

๒๕๔. มาระเสนะวิฆาตัสสะ ชินัสสะ สุขะฌายิโน
เตโชพะเลนะ มะหะตา สะทา มังคะละมัตถุ โน.


ด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ ของพระชินเจ้า
ผู้ทรงขจัดมาร และเสนามาร
ผู้เสวยสุขในฌาน ด้วยพลังเดชอันยิ่งใหญ่
ขอมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

๒๕๕. นานาคุณะวิจิตตัสสะ รูปะกายัสสะ สัตถุโน
สัพพะเทวะมะนุสสานัง มาระพันธะวิโมจิโน
เมตตาพะเลนะ มะหะตา สะทา มังคะละมัตถุ โน.


ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่
ของพระศาสดาผู้ทรงมีพระวรกายอันงามวิจิตรด้วยคุณต่าง ๆ
ผู้ทรงปลดเปลื้องเหล่าทวยเทพ และมนุษย์ทั้งปวง
ให้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมาร
ขอมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

๒๕๖. สัพพัญญุตาทิกายัสสะ ธัมมะกายัสสะ สัตถุโน
จักขาทยะโคจะรัสสาปิ โคจะรัสเสวะ ภูริยา
เตโชพะเลนะ มะหะตา สัพพะมังคะละมัตถุ โน.


ด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ แห่งพระธรรมกาย
คือ หมู่ธรรม มีพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
อันไม่ใช่อารมณ์ของจักษุเป็นต้น
แต่เป็นอารมณ์ของปัญญาเท่านั้น
ขอสรรพมงคล จงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิด

๒๕๗. รูปะกายะสะทิสัสสะ นิมมิตัสสะ มะเหสิโน
ธัมมัสสะ วัตตุโน สัคเค เทวานัง สุคะตา ปะติ
เตโชพะเลนะ มะหะตา สะทา มังคะละมัตถุ โน.


ด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธปฏิมาที่ทรงเนรมิตขึ้น
ให้เหมือนรูปจริง แทนพระพุทธองค์ ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
เมื่อทรงแสดงอภิธรรมแก่เหล่าทวยเทพในชั้นดาวดึงส์
ขอมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

๒๕๘. สิกขิตฺวา มานุเส เทเว โมจะยิตฺวา สะเทวะเก
สังขาเร ปะชะหันตัสสะ นิพพุตัสสะ มะเหสิโน
มะหันเตนานุภาเวนะ สัพพะมังคะละมัตถุ โน.


ด้วยพระอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
ผู้ทรงฝึกเหล่ามนุษย์และเทวดา ให้หลุดพ้นจากบ่วงมาร
ผู้ทรงละสังขารดับขันธ์ปรินิพพาน
ขอสรรพมงคล จงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิด

๒๕๙. จะตุราสีติสะหัสสะ- ธัมมักขันธัสสะ เตชะสา
นะวังคะสาสะนัสสาปิ นะวะโลกุตตะรัสสะ จะ
สัพพะปาปะปะวาเหนะ สัพพะมังคะละมัตถุ โน.


ด้วยพระเดชานุภาพของพระธรรม แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
ด้วยพระเดชานุภาพแห่งนวังคสัตถุศาสน์
และด้วยพระเดชานุภาพแห่งนวโลกุตตรธรรม
อันนำบาปทั้งปวงออกไป
ขอสรรพมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิด

๒๖๐. มะหะโตริยะสังฆัสสะ ปุญญักเขตตัสสะ ตาทิโน
ปะหีนะสัพพะปาปัสสะ สีลาทิกขันธะธาริโน
มะหาเตชานุภาเวนะ สัพพะมังคะละมัตถุ โน.


ด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ ของพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ
ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม
ผู้ละบาปทั้งปวง ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณมีศีลเป็นต้น
ขอสรรพมงคลจงมีแก่พวกข้าพเจ้าเถิด


(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 26 มี.ค. 2009, 01:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

(อานุภาพของเทวดาต่าง ๆ)

๒๖๑. ปาตาเล ภูตะลากาเส เทวะยักขะปิสาจะกา
วิชชาธะรา จะ คันธัพพา นาคะกุมภัณฑะรักขะสา
สัพเพสะมานุภาเวนะ สัพพะมังคะละมัตถุ โน.


ด้วยอานุภาพแห่งหมู่เทวดา ยักษ์ ปีศาจ และวิทยาธร
คนธรรพ์ นาค กุมภัณฑ์ และรากษส
ผู้อาศัยอยู่ในบาดาลก็ดี บนพื้นดินก็ดี ในอากาศก็ดี
ขอสรรพมงคลจงมีแก่พวกข้าพเจ้าเถิด


(อานุภาพของอุปปาตะสันติ)

๒๖๒. อิจเจวะมุปปาตะสันติง โย วะเทยยะ สุเณยยะ วา
วิเชยยะ สัพพะปาปานิ วุทธัตตัญจะ ภะวิสสะติ.


ผู้ใดสวด หรือฟังคัมภีร์ อุปปาตะสันติ
อันกล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้
จะพึงชนะบาปทั้งปวง และจักเจริญด้วยคุณ ๕ ประการ
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ

๒๖๓. โสตถิกาโม ละเภ โสตถิง สุขะกาโม สุขัง ละเภ
อายุกาโม ละเภยยายุง ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง.


ผู้ใดปรารถนาความสวัสดี พึงได้ความสวัสดี
ผู้ปรารถนาความสุข พึงได้ความสุข
ผู้ปรารถนาอายุ พึงได้อายุ ผู้ประสงค์บุตร พึงได้บุตร

๒๖๔. นะ ตัสสะ โรคา พาเธนติ วาตะปิตตาทิสัมภะวา
อะกาละมะระณัง นัตถิ นะ เทโว วิสะโมสะเร.


โรคที่เกิดจากลม จากดีเป็นต้น ย่อมไม่เบียดเบียนบุคคลนั้น
ความตายในกาลอันไม่สมควร ย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้น
มิจฉาเทวดาย่อมไม่รังแกต่าง ๆ นา ๆ

๒๖๕. นะ จุปปาตะภะยัง ตัสสะ โนปิ ปัตตะภะยัง ตะถา
นัสสันติ ทุนนิมิตตานิ ปาปะกัมมัฏฐิตานิ จะ
ทีฆะมายุ มะหาโสตถิง อาโรคฺยัญจะ สะทา ภะเว.


เคราะห์ร้ายและภัยย่อมไม่มีแก่เขา
นิมิตร้ายและสิ่งที่ตั้งขึ้นเพราะบาปกรรมย่อมพินาศไป
ความมีอายุยืน ความสวัสดี อันประเสริฐ
และความไม่มีโรคจะพึงมีแก่เขา ในกาลทุกเมื่อ

๒๖๖. โย สุตฺวาปิ มะหาสันติง สังคามัง ปะวิเส นะโร
วิชะเย เวริโน สัพเพ นะ สัตเถหยะภิภูยะเต.


ผู้ใดฟังคัมภีร์อุปปาตะสันติอันประเสริฐแล้ว
พึงเข้าไปสู่สมรภูมิ
บุคคลนั้นอันศาสตราไม่กล้ำกราย ย่อมชนะข้าศึกทั้งมวล

๒๖๗. สัพพะทา ละภะเต ปีติง วิปัตติง นาวะคาหะติ
โรเคหิ นาภิภูยะเต สะวัตถูหิ วิวัฑฒะเต.


เขาย่อมได้ซึ่งความอิ่มใจในกาลทุกเมื่อ
ความวิบัติ ย่อมไม่มากล้ำกราย ย่อมไร้โรคา
ย่อมเจริญด้วยทรัพย์ศฤงคาร

๒๖๘. ยัตฺระ เทเส วะโกวะกา พาฬหะกา รักขะสาทะโย
อุปปาตะสันติโฆเสนะ สัพเพ ตัตถะ สะมันติ เต.


สัตว์ร้ายน้อยใหญ่ และรากษสเป็นต้น
ผู้อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรทั้งหลายทั้งปวง
ย่อมสงบด้วยเสียงแห่งการสวดคาถาอุปปาตะสันติ

๒๖๙. ยะมุททิสสะ วะเท สันติง สะชีวัญจาปยะชีวิตัง
โส มุจจะเต มะหาทุกขา ปัปโปติ สุคะติง สะทา.


บุคคลสวดคัมภีร์อุปปาตะสันติ
อุทิศให้ผู้ใดที่มีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่
บุคคลนั้นย่อมพ้นจากมหันตทุกข์
ย่อมเข้าถึงสุคติภพ ในกาลทุกเมื่อ

๒๗๐. เทวัฏฐาเน นะคะเร วา นิจจะมุปปาตะสันติยา
ปาละกา เทวะราชาโน เตชะสิรีวิวัฑฒะนา.


ท้าวเทวราชทั้งหลายผู้ปกปักรักษาเนืองนิจ
ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ หรือในพระนคร
เป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยคัมภีร์อุปปาตะสันตินี้

๒๗๑. ปะฐัพฺยาปาทิสัญชาตา อุปปาตา จันตะลิกขะชา
อินทาทิชะนิตุปปาตา ปาปะกัมมะสะมุฏฐิตา
สัพพุปปาตา วินัสสันติ เตชะสุปปาตะสันติยาติ.


เหตุร้ายอันเกิดจากแผ่นดินไหว และน้ำท่วมเป็นต้น
เหตุร้ายที่เกิดจากฟากฟ้า
เหตุร้ายอันเกิดจากจันทรุปราคาเป็นต้น
เหตุร้ายที่เกิดขึ้นจากบาปกรรม
เหตุร้ายทั้งปวงเหล่านั้นจักพินาศไป
ด้วยเดชแห่งอุปปาตะสันติ

อุปปาตะสันติ นิฏฐิตา.

จบอุปปาตะสันติ
มนต์สำหรับระงับเหตุร้ายทั้งปวง


:b8: :b8: :b8:

รวบรวมและเรียบเรียงมาจาก :
http://board.agalico.com/showthread.php?t=22714
http://www.geocities.com/palapanyo/f...patasanti.html
http://www.geocities.com/palapanyo/file ... santi.html
http://www.konmeungbua.com/forum/topic5532.html
http://www.sac.or.th/Subdetail/article/ ... icle4.html

:b8: :b8: :b8:

ฟังเสียงสวดอุปปาตะสันติได้ที่ :
http://www.suadmon.com/modules.php?name ... age&pid=36

เจ้าของ:  di_dee [ 26 มี.ค. 2009, 09:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

:b8: ขอบคุณทางทีมงานที่เอาเรื่องการสวดอุปปาตะสันติมหาสันติหลวง มาโพสต์ค่ะ
ทำให้เข้าใจการสวดบทสวดนี้ดีขึ้นมากๆ เพราะเมื่อเสาร์และอาทิตย์ที่ 21-22 ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาส
ไปปฎิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งและได้มีโอกาศสวดบทสวดนี้แต่ก็ไม่เข้าใจความหมาย
หรือจุดประสงค์ของการสวด :b9:
กำลังคิดอยู่ว่าจะเข้ามาค้นหาในอินเตอร์เน็ต
วันนี้ก็เข้ามาเจอเลยโดยที่ไม่ต้องค้นหาเลย
ของคุณทีมงานและเว็ปมากค่ะ :b20: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 26 มี.ค. 2009, 23:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

อนุโมทนาบุญด้วยอย่างยิ่งนะคะ คุณ di_dee
ที่ได้ไปปฏิบัติธรรม และฟังสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง :b8:

เนื่องจากโอกาสได้เราจะได้ยินได้ฟังบทสวดนี้
ไม่ค่อยมีง่ายนักเลยนะคะในปัจจุบัน

สำหรับใน กทม. เท่าที่ทราบ
จะมีการสวดทุกวันเสาร์สิ้นเดือน
ช่วง ๓ -๖ โมงเย็นที่อุโบสถ วัดราชผาติการาม เชิงสะพานซังฮี้....น่ะค่ะ
:b4: :b1:

เจ้าของ:  อิสสโร [ 31 มี.ค. 2009, 13:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

ผมมีไฟล์เสียงสวดมนต์บทนี้ เป็น MP3 ครับ แต่เป็นเสียงสวดพระบาลีในทำนองทั่วไป ถ้าสนใจอยากเอาไว้เปิดฟัง ก็ติดต่อมาได้ครับ..จะส่งไปให้

เจ้าของ:  ร่มเย็นเป็นสุข [ 01 ก.พ. 2015, 11:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

tongue
:b8:
:b8:
:b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 09 ก.พ. 2016, 16:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

:b39: :b45: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 18 ส.ค. 2018, 18:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 3 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/