ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

อานิสงส์ของการสวดมนต์ :: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=34609
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 ก.ย. 2010, 08:56 ]
หัวข้อกระทู้:  อานิสงส์ของการสวดมนต์ :: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

รูปภาพ
รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
ณ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรีอานิสงส์ของการสวดมนต์

เทศนาโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ดังปรากฏในงานของ ท่านเจ้าพระยาสรรเพชรภักดี จางวางมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๔ ที่ได้นิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จโตมาเทศน์ที่บ้าน

ครั้นพลบค่ำ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพร้อมลูกศิษย์ได้เดินทางจากวัดระฆังมายังบ้านของท่านเจ้าพระยาสรรเพชรภักดี ซึ่งในขณะนั้นมีอุบาสก อุบาสิกา นั่งพับเพียบเรียบร้อยกันเป็นจำนวนมาก ด้วยต้องการสดับรับฟังการเทศน์ของท่านเจ้าประคุณ ณ ที่เรือนของท่านเจ้าพระยา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตได้ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงกล่าวบูชาพระรัตนตรัย เมื่อจบแล้ว ท่านจึงเทศน์เรื่อง “อานิสงส์ของการสวดมนต์”

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโต ได้กล่าวว่า ยังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่อง ความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีแห่งพระรัตนตรัย ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณวิเศษเช่นไร พระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อรหันต์อริยเจ้ามีคุณเช่นไร...การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิ แล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจธรรมที่แท้ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ นั่นคือ จะทำให้ท่านเป็นผล จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์

ที่อาตมากล่าวเช่นนี้ มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่า โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ ๕ โอกาสด้วยกันคือ

๑. เมื่อฟังธรรมที่ถูกต้อง ซึ่งสอนเรื่องกรรม ศีล ภาวนา

๒. เมื่อแสดงธรรม คือ เมื่อเข้าใจถึงธรรมที่ถูกต้องแล้ว
(รู้ได้เองว่าเป็นโสดาบัน) ก็พอใจจะสอนธรรมให้ผู้อื่นรู้ด้วย

๓. เมื่อสาธยายธรรม นั่นคือ การสวดมนต์อย่างมีสมาธิ

๔. เมื่อตรึกตรองธรรม หรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น
หมายความว่า รู้ถึงความหมายโดยรวมของธรรมนั้น

๕. เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณ คือ พิจารณาทุกสิ่งด้วยธรรม
โสดาบันขึ้นไปเท่านั้นจึงจะวิปัสสนาได้


การสวดมนต์ในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ โดยแบ่งเวลาเป็น ๒ เวลา นั่นคือ ตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม การฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไป การสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ทั้ง ๓ นั่นคือ

๑. กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม
๒. ใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
๓. วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรญเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัย
พร้อมเป็นการขอขมาในความผิดพลาดหากมี และกล่าวสักการะเทิดทูนสิ่งสูงยิ่ง
ซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกุศล ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทีเดียว


อาตมาภาพขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าแลเย็นไม่ขาดแล้ว บุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์อย่างแน่นอน การสวดมนต์นี้ ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดังพอสมควร ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตน และประโยชน์แก่จิตอื่น


*ที่ว่าประโยชน์แก่จิตตน คือ เสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิต ก็จะทำให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ ทำให้เกิดสมาธิและปัญญาเข้ามาในจิตใจของผู้สวด

*ที่ว่าประโยชน์แก่จิตอื่น คือ ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอยได้เกิดความรู้เกิดปัญญา มีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วย ผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานโดยทางเสียง เหล่าพรหมเทพที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์มีอยู่จำนวนมาก ก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมาย เมื่อมีเหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้น ภัยอันตรายต่างๆ ที่ไหนก็ไม่สามารถกล้ำกลายผู้สวดมนต์ได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ ย่อมมีเกราะแห่งพรหมเทพและเทวดาทั้งหลายคุ้มครองภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยม

ดูก่อน ท่านเจ้าพระยาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นี้ การสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เมื่อจิตมีที่พึ่งคือคุณพระรัตนตรัย ความกลัวก็ดี ความสะดุ้งกลัวก็ดี และความขนพองสยองเกล้าก็ดี ภัยอันตรายใดๆ ก็ดี จะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์นั่นแล

รูปภาพ
รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม:b8: :b8: :b8: คัดลอกมาจาก :: หนังสืออมตะธรรม
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี


:b44: รวมกระทู้เกี่ยวกับ “การสวดมนต์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=44099

เจ้าของ:  siyapat [ 22 ก.ย. 2010, 14:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ของการสวดมนต์...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ขออนุโมทนาด้วยคะคุณสาวิกาน้อย :b8:

เจ้าของ:  น้องจ๋า [ 22 ก.ย. 2010, 14:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ของการสวดมนต์...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

:b8: :b8: :b8: ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

เจ้าของ:  O.wan [ 22 ก.ย. 2010, 15:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ของการสวดมนต์...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

:b8: :b8: สาธุ...สาธุ...สาธุ คุณสาวิกาน้อย :b8: :b8: ...

ไฟล์แนป:
s.gif
s.gif [ 26.2 KiB | เปิดดู 12414 ครั้ง ]

เจ้าของ:  เจ้าหญิงใจดี [ 22 ก.ย. 2010, 16:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ของการสวดมนต์...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ขออนุโมทนาค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 03 ต.ค. 2010, 21:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ของการสวดมนต์...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

กราบอนุโมทนาบุญ tongue tongue tongue

ผู้มีศรัทธา
มีปัญญา
ตั้งในธรรม
ถึงพร้อมด้วยศีล
แม้คนเดียว
ย่อมเป็นประโยชน์แก่ญาติ
และ พวกพ้องผู้ไม่มีศรัทธา

ไฟล์แนป:
Lotus162.jpg
Lotus162.jpg [ 3.89 KiB | เปิดดู 12204 ครั้ง ]

เจ้าของ:  bbby [ 27 ก.พ. 2013, 13:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ของการสวดมนต์...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี

ขอถามคุณสาวิกาน้อยเรื่องหนึ่งน่ะค่ะ
การสวดมนต์บทย่อคาถาชินบัญชร
ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุสัพพะทา(108)จบ
กับ สวดคาถาชินบัญชรแบบเต็ม(108)จบ
แตกต่างกันหรือปล่าวค่ะ :b8: :b41: :b55: :b50:

เจ้าของ:  หมอกดอย [ 26 มี.ค. 2014, 23:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ของการสวดมนต์...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี

ผมสวด คาถาบทนี้ ตั้งแต่ ม.4 ครับ

สะมะนัง วันทามิ หัง
เป็นคาถา ไหว้ กราบหลวงพ่อเกษมครับ
ทุกคืนก่อนนอน

แบบสั้นๆ เอามาแชร์ ครับ
สาธุครับ cool cool cool cool cool

เจ้าของ:  หมอกดอย [ 26 มี.ค. 2014, 23:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ของการสวดมนต์...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี

ถึงคุณ bbby

ผมขอเสนอความคิดเห็น นะครับ

ว่าเเบบย่อ และแบบเต็ม ย่อมแตกต่างกันแน่นอน

:b17:

แตกต่างกัน ตรงไหน
เอาส่วนที่เห็นง่ายๆ ที่ใจเรานี้ครับ
ตรงตัวเรานี้แหละครับ จิตใจ ดวงนี้มันมีความเพียรมากหรือเพียรน้อย
อันนี้เห็นได้ง่ายๆเลย ส่วนอื่น ก็ยังมีความเเตกต่างกันอยู่อีกหลายประการ
(จะค่อยพูดต่อไป) :b29: :b29: :b29:

แต่ถามว่าได้กุศลไหมตอบว่า ได้ครับ
จะได้ มากหรือ น้อย ก็ว่ากันไป ตามเหตุปัจจัย อีก

ครับ หากใคร ช่วยเสริมได้ช่วยเสริมให้เลยนะครับ
หากผิกประการใด ช่วยชี้เเนะด้วยครับ :b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/