ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สยามนุภาพ...แนะนำตัว
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=29&t=48113
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สยามนุภาพ [ 08 ก.ค. 2014, 15:22 ]
หัวข้อกระทู้:  สยามนุภาพ...แนะนำตัว

นวโกวาท : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48099

ธรรมวิจารณ์ : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48097

พระมงคลวิเสสกถา : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48269

ร.๔ พระราชนิพนธ์ ว่าด้วยลักษณะการเคารพพระรัตนไตรย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=48142

มงคลสูตรคำฉันท์ : สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=48262

ธรรมาธรรมะสงคราม : สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=48275

พระปฏิบัติสัทธรรม : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48083

พระไตรสรณาคมน์ และสมาธิวิธี : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48078

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ : โดยพระมหาบัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48246

เทศน์อบรมพระ : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48280

สีลานุสสติ : พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมมฺธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=48248

พระอภิธัมมาติกาบรรยาย : พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=48249

อตฺตปวตฺต : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48080

กายนคร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48108

ธรรมย่อของอธาตุ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48089

พุทธรัตนกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48115

ธรรมวิจยานุศาสน์ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48079

ไตรนิกาย : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48124

โลกวินิจฉัย : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48129

เขมสรณคมน์ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48135

ทสุตตรสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48100

วรรณนาสัลเลขสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48143

วรรณนาจูฬสาโรปมสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48155

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48156

อนัตตลักขณสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48163

อาทิตตปริยายสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48164

วรรณนาอุชชยสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=48218

วินิจฉัยเทศนา ทุลลภวัตถุและมารวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48146

จักรแก้ว วิชาน่ารู้ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48172

เมตตสุตตกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48148

ปกิณกเทศนา (๘ กัณฑ์) : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48165

นาถกรณกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48166

บัณฑิตลักษณกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48167

ธรรมรัตนกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48175

อริยธนกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48193

มหานุภาพ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48185

สัจจธรรมวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48186

นิสสัยโกศลนวกานุศาสน์ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48189

ศีล ๑๐ ศีล ๘ ศีล ๕ และกรรมบถ ๑๐ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=48190

ร.๔ พระราชนิพนธ์ ว่าด้วยลักษณะการเคารพพระรัตนไตรย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=48142

แบบแสดงตนเป็นพุทธมามกะ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48192

เทศนาฌาปนกิจวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48194

เทศน์ ๑๒ นักษัตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48195

สุภาษิตโลกานุวัตติธรรม : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48198

ปรวัชชทัสสนานุสาสน์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48197

เทศนาในวันวิสาขบุรณมี : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48196

นางยักษินีวัตถุ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48212

มหาโมรชาดก : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48216

มณฑลิโกวาท : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48219

สัปปุริสธรรม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48221

โพธิปักขิยธรรมวิภาค พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48222

วิปัสสนาภูมิ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48223

ขันธวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48230

ธรรมคุณกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48232

พระมหาสิริจันทเถระ ปรารภการทำบุญแซยิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48233

สิริจันโทวาท ยอดคำสอน : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48258

สุจริตธรรม : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48282

หลักสูตรคนดี : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48283

พุทธอุทานคาถาต้น : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48284

วิธีไถ่ถอนกิเลส : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48285

พระพุทธคุณบรรยาย : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48286

เจ้าของ:  Duangtip [ 08 ก.ค. 2014, 21:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แนะนำตัว

:b8: ขออนุโมทนานะคะ เอาธรรมะดีๆ หาอ่านได้ยาก
มามอบเป็นธรรมทานให้กับเพื่อนๆ ลานธรรมจักร rolleyes

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 20 ก.ค. 2014, 23:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สยามนุภาพ...แนะนำตัว

:b44: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรม มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรม รู้แจ้งในพระสัจจธรรม ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง ท่านใดมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ท่านใดมีสุข ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (♡✿◕‿◕✿♡) :b8: :b8: :b8: :b20:

ไฟล์แนป:
การทำบุญ ทำทาน.jpg
การทำบุญ ทำทาน.jpg [ 24.79 KiB | เปิดดู 2541 ครั้ง ]

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 30 มี.ค. 2015, 07:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สยามนุภาพ...แนะนำตัว

smiley smiley smiley

ยินดีต้อนรับท่านสมาชิกใหม่สู่ลานธรรมจักร

ณ ลานแห่งนี้มีธรรมมะและกัลยาณมิตรมากมาย

ขอให้ท่านพักผ่อนใจให้ร่มเย็น ณ. ลานธรรมจักรแห่งนี้

ขอท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตราบนานเท่านาน

tongue tongue tongue

ไฟล์แนป:
สวัสดีครับ.jpg
สวัสดีครับ.jpg [ 28.07 KiB | เปิดดู 2221 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/