ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27665
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:05 ]
หัวข้อกระทู้:  พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

••• พระรูปเขียนสี •••
สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐ พระองค์


รูปภาพ

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)

พระนามเดิม : ศรี
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๓๗


เสด็จสถิต ณ :
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44312

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๒
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)

พระนามเดิม : ศุข
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๓๗-๒๓๕๙


เสด็จสถิต ณ :
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44311

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๓
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)

พระนามเดิม : มี
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๕๙-๒๓๖๒


เสด็จสถิต ณ :
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44310

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๔
สมเด็จพระอริยวงษญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

พระนามเดิม : สุก
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๖๓-๒๓๖๕


เสด็จสถิต ณ :
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44309

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๕
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

พระนามเดิม : ด่อน
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๖๕-๒๓๘๕


เสด็จสถิต ณ :
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44308

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๖
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)

พระนามเดิม : นาค
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๘๖-๒๓๙๒


เสด็จสถิต ณ :
วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44307

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๗
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรํสี)

พระนามเดิม : พระองค์เจ้าวาสุกรี
พระนามฉายา : สุวณฺณรํสี
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๓๙๖


เสด็จสถิต ณ :
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29889

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๘
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค)

พระนามเดิม : พระองค์เจ้าฤกษ์
พระนามฉายา : ปญฺญาอคฺโค
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๓๕


เสด็จสถิต ณ :
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=26031

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๙
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)

พระนามเดิม : สา
พระนามฉายา : ปุสฺสเทโว
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๔๒


เสด็จสถิต ณ :
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=21489

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๐
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)

พระนามเดิม : พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ
พระนามฉายา : มนุสฺสนาโค
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๔


เสด็จสถิต ณ :
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=21082

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๑
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)

พระนามเดิม : หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท
พระนามฉายา : สิริวฑฺฒโน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๘๐


เสด็จสถิต ณ :
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20842

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๒
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)

พระนามเดิม : แพ พงษ์ปาละ
พระนามฉายา : ติสฺสเทโว
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗


เสด็จสถิต ณ :
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20378

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๓
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)

พระนามเดิม : หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์
พระนามฉายา : สุจิตฺโต
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๐๑


เสด็จสถิต ณ :
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20236

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๔
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)

พระนามเดิม : ปลด เกตุทัต
พระนามฉายา : กิตฺติโสภโณ
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๕


เสด็จสถิต ณ :
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20023

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 12 ธ.ค. 2009, 19:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

รูปภาพ

:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๕
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)

พระนามเดิม : อยู่ ช้างโสภา (แซ่ฉั่ว)
พระนามฉายา : ญาโณทโย
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘


เสด็จสถิต ณ :
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20022

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/