ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ภาพประวัติศาสตร์ : ในหลวงรัชกาลที่ ๗-๑๐ ทรงลงพระปรมาภิไธยฯ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=54162
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 08 ก.ค. 2017, 09:34 ]
หัวข้อกระทู้:  ภาพประวัติศาสตร์ : ในหลวงรัชกาลที่ ๗-๑๐ ทรงลงพระปรมาภิไธยฯ

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ
แต่มีเพียง ๕ ฉบับเท่านั้น
ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็น
“พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต


(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕

ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ แห่งราชอาณาจักรไทย
แต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๗
ต่อมาได้กลายเป็น “วันรัฐธรรมนูญ” มาจนถึงปัจจุบัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/529.PDF

(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๓ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๘

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/030/318.PDF

(๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕

ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๙

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/015/1.PDF

(๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๘ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๙

http://dep.go.th/sites/default/files/files/law/20.pdf

(๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๑๐
ซึ่งตรงกับ “วันจักรี” อันเป็นวันที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็น
องค์ปฐมพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์
และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 08 ก.ค. 2017, 09:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

รูปภาพ

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๗ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 08 ก.ค. 2017, 09:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๘ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม


:b44: หมายเหตุ : พระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (ภาพจากหนังสือพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๕)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 08 ก.ค. 2017, 09:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๙ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๙ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 08 ก.ค. 2017, 09:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

รูปภาพ

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม

เจ้าของ:  AAAA [ 01 เม.ย. 2019, 08:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพประวัติศาสตร์ : ในหลวงรัชกาลที่ ๗-๑๐ ทรงลงพระปรมาภิไธ

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/