ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระธรรมเทศนาถวาย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๒๗ ธ.ค. ๒๕๑๕
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=58786
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 13 เม.ย. 2020, 16:35 ]
หัวข้อกระทู้:  พระธรรมเทศนาถวาย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๒๗ ธ.ค. ๒๕๑๕

รูปภาพ

ธรรมธชกถา
ในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
(เนื่องในพระราชพิธิสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร)


สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร

ถวาย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.


นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺมญฺเญว นิสฺสาย ธมฺมํ สกฺกโรนฺโต
ธมฺมํ ครุกโรนฺโต ธมฺมํ อปจายโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ ธมฺมาธิปเตยฺโยตฺ.

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ธรรมธชกถา** พรรณนาธรรมอันบัณฑิตนับถือเพียงดังธง ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” ด้วยว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงพระราชปรารถคำกราบบังคมทูลแห่งสภาบริหารคณะปฏิวัติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ให้ดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” โดยอนุโลมขัตติยราชประเพณีที่เคยมีมาแล้ว และเพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธี เริ่มแต่พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ และพระราชลัญฉกร ต่อด้วยพระราชพิธีศรีสัจจปานการเสกน้ำพระพิพัฒนสัตยา และการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ บัดนี้ และจะสืบต่อไปถึงการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา ทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมาและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรร่วมกับประชาชนแล้วเสด็จให้ประชาชนเฝ้า และพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้า (มีรายละเอียดปรากฏในหมายกำหนดการ)

ทั้งนี้ ด้วยอำนาจพระมหากรุณาแก่ประเทศชาติประชาชนพร้อมทั้งพระกตัญญูกตเวทิตาะรรมในสมเด็จพระบรมราชบูรพการเพราะพระบรมราชวงศ์ย่อมเนื่องมาจากสมเด็จพระบรมราชบูรพการีในอดีต และจะสืบไปสู่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในอนาคต ฉะนั้นในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลมหาสมัยนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีขึ้นประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร และเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารคู่พระบรมอัฐิประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ประกอบด้วยเครื่องอิสริยยศราชูปโภคพร้อมสรรพแล้ว สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบูรพการีตามทางพระพุทธศาสนา ด้วยอำนาจพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีทุกพระองค์ได้ทรงมีพระราชคุณูปการเป็นพ้นประมาณเพราะได้ทรงปฏิบัติตามพระราชธรรมจรรยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ในพระพุทธศาสนา ดังเช่นที่ตรัสไว้ในอาคตสถานแห่งหนึ่งว่า

“ธรรมย่อมเป็นราชาแห่งพระราชาผู้จักรพรรดิ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรม เป็นพระธรรมราชา พระราชาผู้จักรพรรดิ์ทรงอาศัยสักการะเคารพนับถือธรรม มีธรรมเป็นธง มีธรรมเป็นอธิปไตย ย่อมทรงจัดแจงการรักษาป้องกันคุ้มครองอันประกอบด้วยธรรมในอันโตชน (หมู่ชนภายใน) ในขัตติยบริษัท ในพลกายคือ กองทัพ ในพราหมณ์คหบดี ในชาวนิคมชนบท ในสมณพราหมณ์ ในเนื้อและนกทั้งหลาย ยังจักรให้เป็นไปโดยธรรม จักรนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ใครๆ ผู้เป็นข้าศึกเปลี่ยนแปลงทำลายมิได้ ฉันใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็ฉันนั้น ทรงอาศัยสักการะเคารพนับถือธรรม จัดรักษาป้องกันคุ้มครองที่เป็นธรรม ในพุทธบริษัททั้งหลายว่าควรเสพคือประพฤติ ไม่ควรเสพคือ ไม่ควรประพฤติ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อาชีพ คามนิคมอย่างนี้ๆ ยังจักรคือธรรมให้เป็นไป ซึ่งใครๆ เปลี่ยนแปลงทำลายมิได้”

พระพุทธภาษิตนี้ตรัสถึงพระองค์เองว่า ทรงเคารพธรรม เหมือนดังพระราชาผู้จักรพรรดิ์ผู้ทรงเคารพธรรมและได้ตรัสไว้อีก ถือเอาใจความว่า

“ขัตติยะราชผู้ทรงมุรธาภิเษกแล้ว ประทับอยู่ในทิศใดๆ ย่อมประทับอยู่ในแว่นแคว้นของพระองค์เท่านั้น ที่ทรงชนะและในทิศนั้นๆ ด้วยองคสมบัติ ๕ ประการ คือ

๑. ทรงมีพระชาติวุฒิทีพึงนับถือทั่วไป มีประเทศชาติเป็นบึกแผ่นมั่นคง
๒. มีการคลังบริบูรณ์
๓. มีกำลังทัพทุกหมู่เหล่าคอยรับพระราชโองการ
๔. มีปริณายกผู้ฉลาดสามารถ
๕. มีพระอิสริยยศอันเกิดจาก ๔ ข้อข้างต้น คือ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไปในทิศทั้งปวง”

แล้วได้ตรัสธรรม ๕ ประการเป็นข้อปฏิบัติคู่กัน คือ

๑. ศีลคู่กับความมีพระชาติสมบูรณ์ขององค์ขัตติยราช
๒. พาหุสัจจะ ความเป็นผู้สดับมาก คู่กับความมีการคลังสมบูรณ์
๓. เริ่มความเพียรไม่หยุดหย่อน คู่กับความพรั่งพร้อมด้วยกำลังทัพทุกหมู่เหล่า
๔. ปัญญา คู่กับความถึงพร้อมด้วยปริณายก
๕. จิตวิมุติ คู่กับความสมบูรณ์ด้วยพระอิสริยยศทั่วทุกทิศ(มีต่อค่ะ)-----------------
ธรรมธชกถา* ธรรมอันบัณฑิตนับถือเพียงดังธง
คำว่า “ธช” อ่านว่า ทะชะ เป็นคำบาลี แปลตามศัพท์ว่า “ผ้าที่สะบัดไป” (หมายถึงธงทั่วไป)

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=16251.0;wap2

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/