ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=28774
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 18 ม.ค. 2010, 22:20 ]
หัวข้อกระทู้:  สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

รูปภาพ
[ภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์ “พระพุทธเจ้าในทิพยสถาน”
: สร้างสรรค์โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์]


:b42: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย :b42:

จากข้อมูลที่ทราบมา และจากหนังสือ “สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม”
เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ มีรายชื่อวัดที่มีการสอนพระอภิธรรม
จึงขอนำมาลงเท่าที่เนื้อที่จะอำนวยดังนี้

:b42: ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร :b42:

๑. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ (อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย)

๒. วัดระฆังโฆษิตาราม

๓. วัดบวรนิเวศวิหาร

๔. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

๕. วัดบุรณศิริมาตยาราม

๖. วัดสังเวช (บางลำพู)

๗. วัดสามพระยา (บางขุนพรหม)

๘. วัดธาตุทอง

๙. วัดสุวรรณประสิทธิ์

๑๐. วัดเพลงวิปัสสนา


:b42: ภ า ค ก ล า ง :b42:

๑. วัดสร้อยทอง (นนทบุรี)

๒. วัดจากแดง (สมุทรปราการ)

๓. วัดมเหยงคณ์ (อยุธยา)

๔. วัดเขาสมโภชน์ (ลพบุรี)


:b42: ภ า ค เ ห นื อ :b42:

๑. วัดพรหมจรรยาวาส

๒. วัดสระโบสถ์ (นครสวรรค์)

๓. วัดใหม่เจริญผล (สุโขทัย)

๔. วัดเมืองทาง (เชียงใหม่)


:b42: ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ :b42:

๑. วัดพรมศิลาแตล (สุรินทร์)

๒. วัดมหาวนาราม (อุบลราชธานี)


:b42: ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก :b42:

๑. วัดเขาพุทธโคดม (ชลบุรี)

๒. วัดพนมพนาวาส (ฉะเชิงเทรา)


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย” ใน ธรรมะเพื่อชีวิต
เล่มที่ ๕๔ ฉบับวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๑ : จัดทำโดย มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา
วัดบูรณศิริมาตยาราม, หน้า ๔๐.)

เจ้าของ:  มหาราชันย์ [ 19 ม.ค. 2010, 22:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

พระอภิธรรมจากพระไตรปิฎก


สำนักปฏิบัติธรรมวังเจ้า ( ตาก )
วัดป่าธาราสวรรค์ ( พิษณุโลก )
วัดพระธาตุจอมรุ่ง ( น่าน )

เจ้าของ:  ไวโรจนมุเนนทระ [ 19 ม.ค. 2010, 23:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

. :b48: :b48: :b48:.

ข้อสังเกตุเกี่ยวกับการศึกษาพระอภิธรรม

ไม่รู้มีใครเห็นด้วยกับผมรึปล่าว เป็นการตั้งข้อสังเกตุครับโดยมากนะครับ

ลักษณะผู้เรียนผู้สอน

- จะเป็นการเรียนด้วยศรัทธา มักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วโดยมาก วัย สว.เยอะ

- ผู้สอนมักจะสอนกันแบบฟรี ๆ รุ่นพี่สอนรุ่นน้องด้วยใจรัก มีค่าจ้างบูชาธรรมะเล็กน้อย

- ผู้เรียนจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน เพราะส่วนมากจะเป็นนักปฏิบัติธรรมลักษณะวิชาที่เรียน

- เนื่องจากเป็นหลักธรรมล้วน ๆ ยากแก่การเข้าใจ ต้องใช้วิริยะอุตสาหะมาก

- เรียนจบแล้วไม่สามารถนำไปสมัครงานประกอบวิชาชีพได้ ยกเว้นสอนธรรมะ จึงเป็นการเรียน
เพื่อการกุศลโดยแท้


ลักษณะสำนักเรียน

- สำนักเรียนอภิธรรมต้องหางบประมาณเอง เจ้าสำนักต้องมีศรัทธาเข้มแข็งมาก ๆ

- สำนักเรียนอภิธรรมโดยส่วนมากจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เผยแพร่พระพุทธศาสนา

อาจารย์ที่สอนพระอภิธรรม มักจะเป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรม เช่น วัดเมืองมาง วัดมเหยงค์

วัดเขาพุทธโคดม วัดมหาธาตุฯ (คณะ๕) วัดเพลงวิปัสสนา วัดจากแดง

วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดบวรนิเวศ วัดระฆัง วัดพนมพนาวาส เป็นต้นถือว่ามีส่วนในการพยุงพระพุทธศาสนา จรรโลงสังคม ทำให้คนเป็นคนดีโดยแท้

ถือว่า เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งของปวงชนจำนวนมาก มีแต่ดีกับดีขออนุโมทนา ผู้เรียนผู้สอนพระอภิธรรม ไม่ว่าแบบไหน ล้วนดีทั้งนั้น


เมืองไทยมีสิ่งไม่ดีเกิดมากพอแล้วครับ สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นควรร่วมอนุโมทนามีสำนักปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นร้อยวัดก็น้อยไป มีโรงสุราเกิดขึ้นหนึ่งแห่ง ก็มากเกินไป

.:b42: :b42: :b42:.

ฐาตุ จิรัง สตัง ธัมโม ธัมมัทธรา จะ ปุคคลา

ขอธรรมของสัตบุรุษจงคงอยู่ชั่วกาลนาน

ขอคนทั้งหลาย จงเป็นผู้ประพฤติธรรมเถิด


.:b45: :b45: :b45:.

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 20 ม.ค. 2010, 23:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

ไวโรจนมุเนนทระ เขียน:
ข้อสังเกตุเกี่ยวกับการศึกษาพระอภิธรรม

ไม่รู้มีใครเห็นด้วยกับผมรึปล่าว เป็นการตั้งข้อสังเกตุครับโดยมากนะครับ

ลักษณะผู้เรียนผู้สอน

- จะเป็นการเรียนด้วยศรัทธา มักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วโดยมาก วัย สว.เยอะ

- ผู้สอนมักจะสอนกันแบบฟรี ๆ รุ่นพี่สอนรุ่นน้องด้วยใจรัก มีค่าจ้างบูชาธรรมะเล็กน้อย

- ผู้เรียนจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน เพราะส่วนมากจะเป็นนักปฏิบัติธรรม


ลักษณะวิชาที่เรียน

- เนื่องจากเป็นหลักธรรมล้วน ๆ ยากแก่การเข้าใจ ต้องใช้วิริยะอุตสาหะมาก

- เรียนจบแล้วไม่สามารถนำไปสมัครงานประกอบวิชาชีพได้ ยกเว้นสอนธรรมะ จึงเป็นการเรียน
เพื่อการกุศลโดยแท้

ลักษณะสำนักเรียน

- สำนักเรียนอภิธรรมต้องหางบประมาณเอง เจ้าสำนักต้องมีศรัทธาเข้มแข็งมาก ๆ

- สำนักเรียนอภิธรรมโดยส่วนมากจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เผยแพร่พระพุทธศาสนา

อาจารย์ที่สอนพระอภิธรรม มักจะเป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรม เช่น วัดเมืองมาง วัดมเหยงค์

วัดเขาพุทธโคดม วัดมหาธาตุฯ (คณะ๕) วัดเพลงวิปัสสนา วัดจากแดง

วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดบวรนิเวศ วัดระฆัง วัดพนมพนาวาส เป็นต้น


ถือว่ามีส่วนในการพยุงพระพุทธศาสนา จรรโลงสังคม ทำให้คนเป็นคนดีโดยแท้

ถือว่า เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งของปวงชนจำนวนมาก มีแต่ดีกับดี


ขออนุโมทนา ผู้เรียนผู้สอนพระอภิธรรม ไม่ว่าแบบไหน ล้วนดีทั้งนั้น


เมืองไทยมีสิ่งไม่ดีเกิดมากพอแล้วครับ สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นควรร่วมอนุโมทนามีสำนักปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นร้อยวัดก็น้อยไป มีโรงสุราเกิดขึ้นหนึ่งแห่ง ก็มากเกินไป


. .

ฐาตุ จิรัง สตัง ธัมโม ธัมมัทธรา จะ ปุคคลา

ขอธรรมของสัตบุรุษจงคงอยู่ชั่วกาลนาน

ขอคนทั้งหลาย จงเป็นผู้ประพฤติธรรมเถิด
. .

:b8: :b8: :b8:

ขออนุโมทนา และขอขอบพระคุณท่าน "ไวโรจนมุเนนทระ" เป็นอย่างยิ่งค่ะ :b8:
ที่กรุณาตั้งข้อสังเกตที่นับเป็นข้อมูลที่ประโยชน์อย่างยิ่ง
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาพระอภิธรรมต่อไป

ไม่ทราบว่า"วัยสว." ที่ท่านใช้คือคำย่อที่หมายถึง "สูงวัย" ใช่หรือไม่คะ :b12:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 20 ม.ค. 2010, 23:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

มหาราชันย์ เขียน:
พระอภิธรรมจากพระไตรปิฎก


สำนักปฏิบัติธรรมวังเจ้า ( ตาก )
วัดป่าธาราสวรรค์ ( พิษณุโลก )
วัดพระธาตุจอมรุ่ง ( น่าน )
ยู่ที่ จงเชียงรายมิใช่หรือคะ


:b8: :b8: :b8:

ขอบคุณท่านมหาราชันย์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
แต่เท่าที่ทราบ วัดพระธาตุจอมรุ่ง อยู่ที่ จ.เชียงราย มิใช่หรือคะ
หรือมีอีกแห่งที่ชื่อพ้องกัน อยู่ที่ จ.น่าน?

เจ้าของ:  Eikewsang [ 28 ม.ค. 2010, 18:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

Onion_L เรียน....คุณไวโรจนมุเนนทระ Onion_L

ขออนุญาต คุณกุหลาบสีชา ตอบความเห็นของคุณไวโรจน์ฯ

เหตุที่ต้องตอบเพราะ มีความเข้าใจผิดบางอย่าง

ขอตอบตามลำดับข้อ (ข้อไหนไม่กล่าวถึงถือว่า เห็นด้วย) เลยนะครับ

***ข้อความว่า ลักษณะผู้เรียนผู้สอน

- จะเป็นการเรียนด้วยศรัทธา มักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วโดยมาก วัย สว.เยอะ
000.........ข้อนี้ถูกต้องครับ.........มีเด็กมาเรียนเหมือนกัน ที่เคยรู้จักอายุประมาณ 13-14 ปี

- ผู้สอนมักจะสอนกันแบบฟรี ๆ รุ่นพี่สอนรุ่นน้องด้วยใจรัก มีค่าจ้างบูชาธรรมะเล็กน้อย
000.......ผู้สอนส่วนใหญ่ เป็น "อภิธรรมบัณฑิต" ครับ
ได้รับค่าวิชาชีพพอสมควร ส่วนใหญ่มักเป็น พระสงฆ์

ข้อความว่า ลักษณะวิชาที่เรียน

- เรียนจบแล้วไม่สามารถนำไปสมัครงานประกอบวิชาชีพได้ ยกเว้นสอนธรรมะ จึงเป็นการเรียนเพื่อการกุศลโดยแท้
000......จบแล้วได้รับ "อภิธรรมบัณฑิต เทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีครับ
ความรู้ของอภิธรรมบัณฑิต ทำงานฝ่ายบุคคลได้สบาย
เพราะมีหลักธรรม ในการทำงาน (อยู่กับโลกแบบไม่ให้โลกกระทบ) ระดับสอนผู้อื่นได้

ข้อความว่า ลักษณะสำนักเรียน

- สำนักเรียนอภิธรรมต้องหางบประมาณเอง เจ้าสำนักต้องมีศรัทธาเข้มแข็งมาก ๆ
000.....บางแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) รัฐมีงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง
แต่ส่วนใหญ่ ได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ตามที่เข้าใจครับ

เจ้าของ:  SOAMUSA [ 27 เม.ย. 2012, 10:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

ขออนุญาติเพิ่มเติมที่เรียนพระอภิธรรมค่ะ

ในกรุงเทพฯ มีที่เรียนพระอภิธรรมอีก 2 ที่ๆ รู้จักค่ะ
1. วัดราชา ใกล้โรงเรียนเซนคาเบรียล สอนวันพฤหัส เวลา 9.00 น.
อาจจะรอเวลาบ้าง จะเริ่มจริง 9.30 น. ค่ะ สอนเรื่องวิถีจิตที่ศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยา
และ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 9.00 น.
ที่อาคารเรียนพระอภิธรรม เดินเข้าไปในซอยวัดถึงป้อมยาม
อยู่ทางขวามือหันหน้าไปทางแม่น้ำนะคะ ถามยามที่ป้อมตรงนั้นก็ได้ค่ะ

2. วัดศรีสุดาราม ใกล้ปากทางบางขุนนนท์ เรียนวันเสาร์อาทิตย์ เริ่ม 9.00 น.
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ไม่ทราบว่ามีเรียนหรือไม่นะคะ ลองไปเสาร์อาทิตย์ดูก่อนนะคะ

ส่วนสำนักปฏิบัติที่นักเรียนพระอภิธรรมจะไปปฏิบัติกัน นอกจากวัดมเหยงค์และที่อื่นๆ แล้วยังมี
1. วัดหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพรชบุรี
2. วัดเขาดินหนองแสง จังหวัดจันทบุรี

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 พ.ค. 2012, 15:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

SOAMUSA เขียน:
ขออนุญาติเพิ่มเติมที่เรียนพระอภิธรรมค่ะ

ในกรุงเทพฯ มีที่เรียนพระอภิธรรมอีก 2 ที่ๆ รู้จักค่ะ
1. วัดราชา ใกล้โรงเรียนเซนคาเบรียล สอนวันพฤหัส เวลา 9.00 น.
อาจจะรอเวลาบ้าง จะเริ่มจริง 9.30 น. ค่ะ สอนเรื่องวิถีจิตที่ศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยา
และ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 9.00 น.
ที่อาคารเรียนพระอภิธรรม เดินเข้าไปในซอยวัดถึงป้อมยาม
อยู่ทางขวามือหันหน้าไปทางแม่น้ำนะคะ ถามยามที่ป้อมตรงนั้นก็ได้ค่ะ

2. วัดศรีสุดาราม ใกล้ปากทางบางขุนนนท์ เรียนวันเสาร์อาทิตย์ เริ่ม 9.00 น.
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ไม่ทราบว่ามีเรียนหรือไม่นะคะ ลองไปเสาร์อาทิตย์ดูก่อนนะคะ

ส่วนสำนักปฏิบัติที่นักเรียนพระอภิธรรมจะไปปฏิบัติกัน นอกจากวัดมเหยงค์และที่อื่นๆ แล้วยังมี
1. วัดหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพรชบุรี
2. วัดเขาดินหนองแสง จังหวัดจันทบุรี


:b8: :b8: :b8:

ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาคุณ SOAMUSA
ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมค่ะ
:b8:

เจ้าของ:  SOAMUSA [ 02 พ.ค. 2012, 08:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

:b18: ด้วยความยินดีค่ะ
เรียนพระอภิธรรมกันเถอะค่ะ เพื่อนๆ ไม่ใช่มีแต่ สว.เท่านั้นที่เรียน
หนุ่มๆ สาวๆ ก็มีค่ะ สนใจเรียนกันเยอะเหมือนกัน ล่าสุดเด็กประถมยังมีเลยค่ะ
มาเรียนตามพ่อแม่ก็มีค่ะ

เจ้าของ:  sarupatta [ 03 ก.ค. 2012, 08:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

อนุโมทนาบุญที่มีความสนใจในพระอภิธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้เข้ามาเรียน
เป็นเวลาท่ีขณะนี้เพิ่งเริ่มเปิดสอนพระอภิธรรม สำหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลาก็มีการเรียนทางไปรษณีย์
เพื่อประโยชน์ และความสุขได้รู้พระสัทธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรสรู้และเผยแผ่เพื่อเวไนยสัตว์
ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิด หมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะเพราะอวิชชาคือความหลง รีบมาสมัครเรียนนะคะ :b8: :b8: :b8: :b8: :b4: :b4: :b4: :b17:

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 ต.ค. 2012, 07:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

เรียนพระอภิธรรมนั้น ก็เพื่อจะแยกคนออกจากคน
จนหาคนไม่เจอ เมื่อไม่เจอคนก็ย่อมไม่ยึดถือว่าเป็นคน
เพื่อคืนคนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้พ้นคน มองไม่เห็นคน

เจ้าของ:  JIT TREE [ 12 ก.ค. 2013, 15:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

ลุงหมาน เขียน:
เรียนพระอภิธรรมนั้น ก็เพื่อจะแยกคนออกจากคน
จนหาคนไม่เจอ เมื่อไม่เจอคนก็ย่อมไม่ยึดถือว่าเป็นคน
เพื่อคืนคนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้พ้นคน มองไม่เห็นคน

สาธุค่ะลุงหมาน

เจ้าของ:  SOAMUSA [ 31 ก.ค. 2013, 13:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

ที่วัดโพธิ์เรียง ถนนจรัญสนิทวงศ์ ก็มีเรียนพระอภิธรรมค่ะ
ถ้ามาจากทางสามแยกไฟฉาย ก็อยู่ก่อนข้ามคลองไปพาณิชย์ธนฯ ค่ะ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 19 ส.ค. 2013, 09:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

กุหลาบสีชา เขียน:
รูปภาพ
[ภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์ “พระพุทธเจ้าในทิพยสถาน”
: สร้างสรรค์โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์]


:b42: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย :b42:

จากข้อมูลที่ทราบมา และจากหนังสือ “สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม”
เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ มีรายชื่อวัดที่มีการสอนพระอภิธรรม
จึงขอนำมาลงเท่าที่เนื้อที่จะอำนวยดังนี้

:b42: ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร :b42:

๑. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ (อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย)

๒. วัดระฆังโฆษิตาราม

๓. วัดบวรนิเวศวิหาร

๔. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

๕. วัดบุรณศิริมาตยาราม

๖. วัดสังเวช (บางลำพู)

๗. วัดสามพระยา (บางขุนพรหม)

๘. วัดธาตุทอง

๙. วัดสุวรรณประสิทธิ์

๑๐. วัดเพลงวิปัสสนา


:b42: ภ า ค ก ล า ง :b42:

๑. วัดสร้อยทอง (นนทบุรี)

๒. วัดจากแดง (สมุทรปราการ)

๓. วัดมเหยงคณ์ (อยุธยา)

๔. วัดเขาสมโภชน์ (ลพบุรี)


:b42: ภ า ค เ ห นื อ :b42:

๑. วัดพรหมจรรยาวาส

๒. วัดสระโบสถ์ (นครสวรรค์)

๓. วัดใหม่เจริญผล (สุโขทัย)

๔. วัดเมืองทาง (เชียงใหม่)


:b42: ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ :b42:

๑. วัดพรมศิลาแตล (สุรินทร์)

๒. วัดมหาวนาราม (อุบลราชธานี)


:b42: ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก :b42:

๑. วัดเขาพุทธโคดม (ชลบุรี)

๒. วัดพนมพนาวาส (ฉะเชิงเทรา)


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย” ใน ธรรมะเพื่อชีวิต
เล่มที่ ๕๔ ฉบับวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๑ : จัดทำโดย มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา
วัดบูรณศิริมาตยาราม, หน้า ๔๐.)

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/