ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=44988
หน้า 5 จากทั้งหมด 5

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 เม.ย. 2013, 07:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก

ตติยบท : อชฺฌตฺตพหิทฺธ ธมฺมา
สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นภายในและภายนอกสันดานแห่งตน มีอยู่
องค์ธรรมของตติยบท
ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ทีเป็นภายในและภายนอกสันดานแห่งตน. ธรรมเหล่าเมื่อจำแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๓

ขันธ์ ๕ คือ รูป ๒๘ ที่เป็นภายในและภายนอกแห่งตน. เป็นรูปขันธ์. ในเจตสิก ๕๒ นั้น เวทนาเจตสิก เป็นเวทนาขันธ์. สัญญาเจตสิก เป็นสัญญาขันธ์. เจตสิกที่เหลือ ๕๐ เป็นสังขารขันธ์. จิต ๘๙ เป็นวิญญาณขันธ์.

อายตนะ ๑๒ คือ ในรูป ๒๘ ที่เป็นภายในและภายนอกแห่งตนนั้น จักขุปสาท เป็น จักขายตนะ. โสตปสาท เป็น โสตายตนะ. ฆานปสาท เป็น ฆานายตนะ. ชิวหาปสาท เป็น ชิวหายตนะ. กายปสาท เป็น กายายตนะ. รูปารมณ์ เป็น รูปายตนะ. สัทธารมณ์ เป็น สัททายตนะ. คันธารมณ์ เป็น คันธายตนะ. รสารมณ์ เป็นรสายตนะ.(ปถวี เตโช วาโย) โผฏฐัพพารมณ์ เป็น โผฏฐัพพายตนะ. จิต ๘๙ เป็น มนายตนะ. เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ เป็นธัมมายตนะ

ธาตุ ๑๘ คือ ในรูป ๒๘ ที่เป็นภายในและภายนอกแห่งตนนั้น จักขุปสาท เป็น จักขุธาตุ. โสตปสาท เป็น โสตธาตุ. ฆานปสาท เป็น ฆานธาตุ. ชิวหาปสาท เป็น ชิวหาธาตุ. กายปสาท เป็น กายธาตุ. รูปารมณ์ เป็น รูปธาตุ. สัทธารมณ์ เป็น สัททธาตุ. คันธารมณ์ เป็น คันธาตุ. รสารมณ์ เป็นรสธาตุ.(ปถวี เตโช วาโย) โผฏฐัพพารมณ์ เป็น โผฏฐัพพธาตุ. จักขุวิญญาณจิต ๒ เป็นจักขุวิญญาณธาตุ. โสตวิญญาณจิต ๒ เป็นโสตวิญญาณธาตุ. ฆานวิญญาณจิต ๒ เป็นฆานวิญญาณธาตุ. ชิวหาวิญญาณจิต ๒ เป็น ชิวหาวิญญาณธาตุ. กายวิญญาณจิต ๒ เป็นกายวิญญาณธาตุ. ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ สัมปฏิจฉนจิต ๒ เป็นมโนธาตุ. จิตที่เหลือ ๗๖ เป็นมโนวิญญาณธาตุ. เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ ที่เหลือ เป็นธัมมธาตุ.

สัจจะ ๓ คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) รูป ๒๘ เป็นทุกขสัจจ์. โลภะเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์.
มรรคมีองค์ ๘ หรือ ๗ ที่ในมัคคจิต ๔ เป็นมรรคสัจจ์. มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๙ ผลจิตตุปบาท ๓๗ เป็นสัจจ์วิมุต
นิพพานเป็นติกวิมุต

ติกะนี้ชื่อว่า อาทิลทฺธนามติก และ นิปฺปเทสติก

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 เม.ย. 2013, 05:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก

๒๑. อชฺฌตฺตารมฺมณติก

ปฐมบท : อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา
สภาวธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอัชฌัตตธรรมอย่างเดียว หรือสภาวธรรมทั้งหลายที่กระทำอัชฌัตตธรรมให้เป็นอารมณ์ มีอยู่
องค์ธรรมของปฐมบท
ได้แก่ วิญญาณัญจายตนฌานจิต ๓ เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิต ๓ เจตสิก ๓๐ ที่กระทำอัชฌัตตธรรมให้เป็นอารมณ์แน่นอน และ กามจิต ๕๔ อภิญญาจิต ๒ เจตสิกที่ประกอบ ๔๙ (เว้นอิสสา อัปปมัญญา) ขณะที่กระทำอัชฌัตตธรรมให้เป็นอารมณ์ ธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้ ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สัจจะ ๒

ขันธ์ ๔ คือ ในเจตสิก ๔๙ นั้น เวทนาเจตสิก เป็นเวทนาขันธ์. สัญญาเจตสิก เป็นสัญญาขันธ์. เจตสิกที่เหลือ ๔๗ เป็นสังขารขันธ์. วิญญาณัญจายตนฌานจิต ๓ เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิต ๓ กามจิต ๕๔ อภิญญาจิต ๒ เป็นวิญญาณขันธ์.

อายตนะ ๒ อัชฌัตตารัมมณจิต ๖๒ เป็นมนายตนะ. เจตสิก ๔๙ เป็นธัมมายตนะ.

ธาตุ ๘ คือ อัชฌัตตารัมมณจิต ๖๒ เป็นวิญญาณธาตุ ๗ . เจตสิก ๔๙ เป็นธัมมธาตุ.

สัจจะ ๒ คือ อัชฌัตตารัมมณจิต ๖๒ เจตสิก ๔๖ (เว้นโลภะ) เป็นทุกขสัจจ์. โลภะเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์

ไฟล์แนป:
1481252821648.jpg
1481252821648.jpg [ 91.05 KiB | เปิดดู 2362 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 เม.ย. 2013, 06:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก

ทุติยบท : พหิทธารมฺมณา ธมฺมา
สภาวธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นพหิทธธรรมอย่างเดียว หรือสภาวธรรมทั้งหลายที่กระทำพหิทธธรรมให้เป็นอารมณ์ มีอยู่
องค์ธรรมของปฐมบท
ได้แก่ รูปาวจรจิต ๑๕ (เว้นอภิญญาจิต ๒) อากาสานัญจายตนฌานจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๘ ที่กระทำพหิทธธรรมให้เป็นอารมณ์แน่นอน และ กามจิต ๕๔ อภิญญาจิต ๒ เจตสิก ๕๒ ขณะที่กระทำพหิทธธรรมให้เป็นอารมณ์ ธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้ ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สัจจะ ๒

ขันธ์ ๔ คือ ในเจตสิก ๕๒ นั้น เวทนาเจตสิก เป็นเวทนาขันธ์. สัญญาเจตสิก เป็นสัญญาขันธ์. เจตสิกที่เหลือ ๕๐ เป็นสังขารขันธ์. โลกียพหิทธารัมมณจิต ๗๒ เป็นวิญญาณขันธ์.

อายตนะ ๒ พหิทธารัมมณจิต ๗๒ เป็นมนายตนะ. เจตสิก ๕๐ เป็นธัมมายตนะ.

ธาตุ ๘ คือ พหิทธารัมมณจิต ๗๒ เป็นวิญญาณธาตุ ๗ . เจตสิก ๕๐ เป็นธัมมธาตุ.

สัจจะ ๒ คือ พหิทธารัมมณจิต ๗๒ เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) เป็นทุกขสัจจ์. โลภะเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์ มรรคมีองค์ ๘ หรือ ๗ ที่ในมรรคจิต ๔ เป็นมัคคสัจจ์. มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๙ ผลจิตตุปบาท ๓๗ เป็นสัจจวิมุติ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 เม.ย. 2013, 06:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก

ตติยบท : อชฺฌตฺตพหิทธารมฺมณา ธมฺมา
สภาวธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอัชฌัตตพหิทธธรรมอย่างเดียว หรือสภาวธรรมทั้งหลายที่กระทำอัชฌัตตพหิทธธรรมให้เป็นอารมณ์ มีอยู่
องค์ธรรมของตติยบท
ได้แก่ กามจิต ๕๔ อภิญญาจิต ๒ เจตสิกที่ประกอบ ๔๙ (เว้นอิสสา อัปปมัญญา) ธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้ ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สัจจะ ๒

ขันธ์ ๔ คือ ในเจตสิก ๔๙ นั้น เวทนาเจตสิก เป็นเวทนาขันธ์. สัญญาเจตสิก เป็นสัญญาขันธ์. เจตสิกที่เหลือ ๔๗ เป็นสังขารขันธ์. กามจิต ๕๔ อภิญญาจิต ๒ เป็นวิญญาณขันธ์.

อายตนะ ๒ กามจิต ๕๔ อภิญญาจิต ๒ เป็นมนายตนะ. เจตสิก ๔๙ เป็นธัมมายตนะ.

ธาตุ ๘ คือ กามจิต ๕๔ อภิญญาจิต ๒ เป็นวิญญาณธาตุ ๗ . เจตสิก ๔๙ เป็นธัมมธาตุ.

สัจจะ ๒ คือ กามจิต ๕๔ อภิญญาจิต ๒ เจตสิก ๔๘ (เว้นโลภะ) เป็นทุกขสัจจ์. โลภะเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์. มรรคมีองค์ ๘ หรือ ๗ ที่ในมรรคจิต ๔ เป็นมัคคสัจจ์. มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๙ ผลจิตตุปบาท ๓๗ เป็นสัจจวิมุติ

นัตถิภาวบัญญัตตารัมมณจิตโดยแน่นอน ๓ คืออากิญจัญญายตนฌายจิต ๓ เจตสิก ๓๐ และนัตถิภาวบัญญัตตารัมมณจิตโดยแน่นอน ๓๑ คือ อกุศลจิต ๑๒ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ มหากุศลจิต ๘ มหากริยาจิต ๘ อภิญญา ๒ เจตสิกที่ประกอบ ๔๕ (เว้นวีรตี อัปปมัญญา อิสสา มัจฉริยะ) รูป ๒๘ นิพพาน เป็นติกวิมุต.
ติกะนี้ชื่อว่า อาทิลทฺธนามติก และ สปฺปเทสติก

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 29 เม.ย. 2013, 06:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก

๒๒. สนิทสฺสนติก

ปฐมบท : สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเป็นไปพร้อมด้วยการเห็นได้และกระทบได้ มีอยู่
องค์ธรรมของปฐมบท
ได้แก่ รูปารมณ์. ธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สัจจะ ๑

ขันธ์ ๑ คือ รูปารมณ์ เป็นรูปขันธ์ ๑
อายตนะ ๑ รูปารมณ์ เป็นธัมมายตนะ ๑
ธาตุ ๑ คือ รูปารมณ์ เป็นธัมมธาตุ ๑
สัจจะ ๑ คือ รูปารมณ์ เป็นทุกขสัจจ์ ๑

ไฟล์แนป:
1481252976707.jpg
1481252976707.jpg [ 63.1 KiB | เปิดดู 2362 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 29 เม.ย. 2013, 07:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก

ปฐมบท : อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเห็นไม่ได้ แต่มีสภาพเป็นไปพร้อมด้วยกระทบได้ มีอยู่
องค์ธรรมของปฐมบท
ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๑. (เว้นรูปารมณ์) ธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้
ขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๙ โอฬาริกธาตุ ๙ สัจจะ ๑

ขันธ์ ๑ คือ โอฬาริกรูป ๑๑ (เว้นรูปารมณ์) เป็นรูปขันธ์

อายตนะ ๙ คือ จักขุปสาท เป็นจักขายตนะ ๑ โสตปสาท เป็นโสตายตนะ ๑ ฆานปสาท เป็นฆานยตนะ ๑ ชิวหาปสาท เป็นชิวหายตนะ ๑ กายปสาท เป็นกายายตนะ ๑ สัทธารมณ์ เป็นสัทธายตนะ ๑ คันทารมณ์ เป็นคันธายตนะ ๑ รสารมณ์ เป็นรสายตนะ ๑ โผฏฐัพพารมณ์ เป็นโผฏฐัพพายตนะ ๑

ธาตุ ๙ คือ จักขุปสาท เป็นจักขุธาตุ ๑ โสตปสาท เป็นโสตธาตุ ๑ ฆานปสาท เป็นฆานธาตุ ๑ ชิวหาปสาท เป็นชิวหาธาตุ ๑ กายปสาท เป็นกายธาตุ ๑ สัทธารมณ์ เป็นสัทธธาตุ ๑ คันทารมณ์ เป็นคันธธาตุ ๑ รสารมณ์ เป็นรสธาตุ ๑ โผฏฐัพพารมณ์ เป็นโผฏฐัพพธาตุ ๑

สัจจะ ๑ คือ โอฬาริกรูป ๑๑ (เว้นรูปารมณ์) เป็นทุกขสัจจ์

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 29 เม.ย. 2013, 15:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก

ตติยบท : อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ธมฺมา
สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเห็นไม่ได้ และกระทบไม่ได้ มีอยู่
องค์ธรรมของตติยบท
ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน. ธรรมเหล่าเมื่อจำแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้ขันธ์ ๕ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สัจจะ ๔

ขันธ์ ๕ คือ สุขุมรูป ๑๖ เป็นรูปขันธ์. ในเจตสิก ๕๒ นั้น เวทนาเจตสิก เป็นเวทนาขันธ์. สัญญาเจตสิก เป็นสัญญาขันธ์. เจตสิกที่เหลือ ๕๐ เป็นสังขารขันธ์. จิต ๘๙ เป็นวิญญาณขันธ์. นิพพาน เป็นขันธวิมุต

อายตนะ ๒ คือ ๘๙ เป็น มนายตนะ. เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน เป็นธัมมายตนะ

ธาตุ ๘ คือ จิต ๘๙ เป็นวิญญาณธาตุ ๗. เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ ที่เหลือ นิพพาน เป็นธัมมธาตุ.

สัจจะ ๔คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) สุขุมรูป ๑๖ เป็นทุกขสัจจ์. โลภะเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์.
มรรคมีองค์ ๘ หรือ ๗ ที่ในมัคคจิต ๔ เป็นมรรคสัจจ์. นิพพาน เป็นนิโรธสัจจ์. มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๙ ผลจิตตุปบาท ๓๗ เป็นสัจจ์วิมุต


ติกะนี้ชื่อว่า อาทิลทฺธนามติก และ นิปฺปเทสติก

จบ ติกมาติกา

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 10 ธ.ค. 2016, 04:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก

สรุป ๒๒ ติกะ

ไฟล์แนป:
1481320422010.jpg
1481320422010.jpg [ 197.21 KiB | เปิดดู 2359 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 10 ธ.ค. 2016, 05:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก

000000000000000


ไฟล์แนป:
15400928_1041350835994547_300515465559262131_n.jpg
15400928_1041350835994547_300515465559262131_n.jpg [ 115.05 KiB | เปิดดู 2357 ครั้ง ]

หน้า 5 จากทั้งหมด 5 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/