ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=45828
หน้า 4 จากทั้งหมด 5

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 20 ก.ค. 2013, 05:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๔. บัญญัติอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๕๒ ดวง ได้แก่ .................................ไม่ได้ ๓๙ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๒๑ คือ .........................................อเหตุกจิต (เว้นมโน) ๑๗
รูปาวจรจิต ๑๕ .........................................................มหาวิบาก ๘
อากาสานัญจายตนะ ๓ .....................................วิญญาณัญจายตนะ ๓
อากิญจัญญายตนะ ๓ ................................เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓
..............................................................................โลกุตตรจิต ๘

ไม่แน่นอน ๓๑ คืออกุสล ๑๒
มโนทวาราวัชชนะ ๑
มหากุสล ๘
มหากิริยา ๘
อภิญญาจิต ๒

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 20 ก.ค. 2013, 06:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๕. ปรมัตถอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๗๐ ดวง ได้แก่ ......................................ไม่ได้ ๒๑ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๓๙ คือ ........................................................รูปาวจรจิต ๑๕
อเหตุกจิต (เว้นมโน) ๑๗ ....................................อากาสานัญจายตนะ ๓
มหาวิบาก ๘ .....................................................อากิญจัญญายตนะ ๓
วิญญาณัญจายตนะ ๓
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓
โลกุตตรจิต ๘

ไม่แน่นอน ๓๑ คือ
อกุสล ๑๒
มโนทวาราวัชชนะ ๑
มหากุสล ๘
มหากิริยา ๘
อภิญญาจิต ๒

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 20 ก.ค. 2013, 06:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๖. ธัมมารมณ์

มีจิตที่รับได้ ได้ ๗๘ ดวง ...........................................ไม่ได้ ๑๓ ดวง ได้แก่
ไม่จัดเป็นแน่นอน และไม่แน่นอน ได้แก่

กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑ ...............ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
รูปาวจรจิต ๑๕ .................................................................มโนธาตุ ๓
อรูปาวจรจิต ๑๒
โลกุตตรจิต ๘
อภิญญาจิต ๒

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 20 ก.ค. 2013, 06:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๗. นามอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๕๗ ดวง ได้แก่ ........................................ไม่ได้ ๓๕ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๑๔ คือ ......................................................ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
โลกุตตรจิต ๘ ....................................................................มโนธาตุ ๓
..วิญญาณัญจายตนะ ๓ ...................................................... รูปาวจรจิต ๑๕
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓ .......................................อากาสานัญจายตนะ ๓
...............................................................................อากิญจัญญายตนะ ๓

ไม่แน่นอน ๔๓ คือ
กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑
อภิญญาจิต ๒

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 20 ก.ค. 2013, 06:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๘. ปัญจารมณ์

มีจิตที่รับ ได้ ๕๖ ดวง ............................................ไม่ได้ ๓๕ ดวง ได้แก่
(ไม่จัดเป็นแน่นอนและ ไม่แน่นอน) ได้แก่

กามจิต ๕๔ .........................................................มหัคคตจิต ๒๗
อภิญญาจิต ๒ .........................................................โลกุตตรจิต ๘

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 20 ก.ค. 2013, 06:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๙. รูปอารมณ์ และปัจจุบันอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๕๖ ดวง ได้แก่ .................................ไม่ได้ ๓๕ ดวง ได้แก่
กามจิต ๕๔ และ อภิญญา ๒ ....................................มหัคคตจิต ๒๗
..........................................................................โลกุตตรจิต ๘
แน่นอน ๑๓ คือ
ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
มโนธาตุ ๓


ไม่แน่นอน ๔๓ คือ
กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑
อภิญญาจิต ๒

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 20 ก.ค. 2013, 07:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๑๐. อดีตอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๔๙ ดวง ได้แก่ .....................................ไม่ได้ ๔๒ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๖ คือ ......................................................ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
วิญญาณัญจายตนะ ๓ ........................................................มโนธาตุ ๓
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓ .............................................รูปาวจรจิต ๑๕

ไม่แน่นอน ๔๓ คือ .................................................อากาสานัญจายตนะ ๓
กามจิต(เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑ ...............อากิญจัญญายตนะ ๓
อภิญญาจิต ๒ ..................................................................โลกุตตรจิต ๘

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 21 ก.ค. 2013, 05:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๑๑. อนาคตอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๔๓ ดวง ...........................................รับไม่ได้ ๔๘ ดวง ได้แก่
(ไม่จัดเป็นแน่นอน และไม่แน่นอน) ได้แก่
กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑ ...............ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
อภิญญาจิต ๒ ..................................................................มโนธาตุ ๓
................................................................................มหัคคตจิต ๒๗
.................................................................................โลกุตตรจิต ๘

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 21 ก.ค. 2013, 05:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๑๒. กาลวิมุตตอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๖๐ ดวง ได้แก่ ..............................รับไม่ได้ ๓๑ ดวง ได้แก่
แน่นอน ๒๙ คือ .........................................อเหตุกจิต (เว้นมโน) ๑๗
รูปาวจรจิต ๑๕ ...................................................... มหาวิบาก ๘
อากาสานัญจายตนะ ๓ .....................................วิญญาณัญจายตนะ ๓
อากิญจัญญายตนะ ๓ .................................เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓
โลกุตตรจิต ๘

ไม่แน่นอน ๓๑ คือ
อกุสล ๑๒
มโนทวาราวัชชนะ ๑
มหากุสล ๘
มหากิริยา ๘
อภิญญาจิต ๒

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 21 ก.ค. 2013, 05:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๑๓. อัชฌัตตอารมณ์
มีจิตที่รับได้ ๖๒ ดวง ได้แก่ ...................................รับไม่ได้ ๒๙ ดวง ได้แก่
แน่นอน ๖ คือ ...................................................รูปาวจรจิต ๑๕
วิญญาณัญจายตนะ ๓......................................... อากาสานัญจายตนะ ๓
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓ ....................................อากิญจัญญายตนะ ๓
............................................................................โลกุตร ๘

ไม่แน่นอน ๕๖ คือ
กามจิต ๕๔
อภิญญาจิต ๒

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 21 ก.ค. 2013, 05:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๑๔. พหิทธอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๘๒ ดวง ได้แก่ ...................................ไม่ได้ ๙ ดวง ได้แก่
แน่นอน ๒๖ คือ .............................................วิญญาณัญจายตนะ ๓
รูปาวจรจิต ๑๕ ........................................เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓
อากาสานัญจายตนะ ๓ .......................................อากิญจัญญายตนะ ๓
โลกุตตรจิต ๘

ไม่แน่นอน ๕๖ คือ
กามจิต ๕๔
อภิญญาจิต ๒

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 21 ก.ค. 2013, 05:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๑๕. อัชฌัตตพหิทธอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๕๖ ดวง.........................................รับไม่ได้ ๓๕ ดวง ได้แก่
(ไม่จัดเป็นแน่นอน และไม่แน่นอน) ได้แก่
กามจิต ๕๔ .........................................................มหัคคตจิต ๒๗
อภิญญาจิต ๒ ........................................................โลกุตตรจิต ๘

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 21 ก.ค. 2013, 05:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

จิตมีอารมณ์ได้กี่อย่าง

จิตต้องมีอารมณ์ และจิตที่เกิดขึ้นขณะหนึ่ง ๆ นั้น มีอารมณ์แต่อย่างเดียว เท่านั้น
จิตดวงเดียวที่เกิดขึ้นขณะเดียว จะมีอารมณ์หลายอย่างไม่ได้
แต่ว่าจิตดวงเดียวกันเกิดขึ้นในขณะนี้มีอารมณ์อย่างนี้ แต่เมื่อเกิดขึ้นในขณะอื่น
อาจมีอารมณ์อย่างอื่นก็ได้ อย่างนี้ เรียกว่า จิตมีอารมณ์ได้ หลายอย่าง

จิตบางดวงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะนี้หรือขณะไหน ๆ
ก็ต้องมีอารมณ์ อย่างนั้นแต่อย่างเดียว ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์อย่างอื่นเลย
ก็มีเหมือนกัน อย่างนี้เรียกว่า จิตมีอารมณ์ได้อย่างเดียว ดังต่อไปนี้

๑. จิตที่มีอารมณ์ได้ อย่างเดียว มี ๒๘ ดวง
๒. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๒ อย่าง มี ๒ ดวง
๓. จิตที่มีอารมณได้ ๕ อย่าง มี ๓ ดวง
๔. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๖ อย่าง มี ๑๒ ดวง
๕. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๑๒ อย่าง มี ๓ ดวง
๖. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๑๔ อย่าง มี ๙ ดวง
๗. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๒๕ อย่าง มี ๓ ดวง

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 21 ก.ค. 2013, 06:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

มีรายละเอียดดังนี้

๑. จิตที่มีอารมณ์ได้อย่างเดียว มี ๒๘ ดวง

จักขุวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ รูปารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว
โสตวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ สัททารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว
ฆานวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ คันธารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว
ชิวหาวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ รสารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว
กายวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ โผฏฐัพพารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว

อากาสานัญจายตนจิต ๓ มีอารมณ์ คือ กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ
อากิญจัญญายตนจิต ๓ มีอารมณ์ คือ นัตถิภาวบัญญัติ

วิญญาณัญจายตนะกุสล ๑ วิบาก ๑ มีอารมณ์ อากาสานัญจายตนกุสล
ที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตน ในภพนี้หรือภพก่อน แต่อย่างเดียว

เนวสัญญานาสัญญายตนกุสล ๑ วิบาก ๑ มีอารมณ์ อากิญจัญญายตนกุสล
ที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตน ในภพนี้หรือภพก่อนแต่อย่างเดียว
โลกุตตรจิต ๘ มีอารมณ์ นิพพาน แต่อย่างเดียว

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 ก.ค. 2013, 05:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

๒. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๒ อย่าง มี ๒ ดวง

วิญญาณัญจายตนกิริยาจิต ๑ มีอารมณ์
อากาสานัญจายตนกุสลที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตนในภพนี้หรือภพก่อน ๑,
มีอารมณ์ อากาสานัญจายตนกิริยาที่เคยเกิดแล้ว แก่ตนในภพนี้ ๑

เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาจิต ๑ มีอารมณ์
อากิญจัญญายตนกุสล ที่เคย เกิดมาแล้วแก่ตนในภพนี้หรือภพก่อน ๑,
มีอารมณ์ อากิญจัญญายตนกิริยาที่เคยเกิด มาแล้วแก่ตนในภพนี้ ๑

หน้า 4 จากทั้งหมด 5 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/