ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ปริเฉทที่ ๘ โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=45976
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:28 ]
หัวข้อกระทู้:  ปริเฉทที่ ๘ โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เป็นข้อความบางตอนจากอาจารย์ผู้บรรยาย
- การศึกษาธรรมไม่ได้อยู่ที่ต้องได้เกรด A เกรด B การศึกษาต้องเอาความรู้เหล่านั้นกลับมาดูตัวเอง
- ตราบใดเรายังไม่รู้วงจรของปฏิจจสมุปบาท เราไม่สามารถพ้นไปจากอบายภูมิได้เลย
- ปฏิจจสมุปบาทเป็นวิปัสสนาภูมิ ๑ ในวิปัสสนาภูมิ ๖
- ปฏิจจสมุปบาทแสดงไว้ ๒ ส่วน คือ แสดงไว้ใน พระสูตร และ พระอภิธรรม
การแสดงในพระสูตรอาศัยตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นการแสดงโดยข้ามภพข้ามชาติ ส่วนที่แสดงในพระอภิธรรมแสดงโดยภายในจิตดวงเดียว อุปาท ฐีติ ภังคะ เป็นการที่จิตตามรู้จิต และยังการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในหมวด กาย เวทนา จิต ธรรม ไม่ต้องกล่าวถึง อดีตสู่ปัจจุบันเพื่อรู้อนาคต เป็นการกล่าวโดยขณะจิตเดียว คือจิตตามรู้จิตอยู่เนืองๆ
- ตา กระทบ รูป ไม่ใช่กุศล หรือ อกุศล แต่เป็นวิบากเกิดขึ้น
- การแสดงในพระสูตรจะแสดงในกัมมสกตาญาณ คือเป็นการให้เชื่อกรรมและผลกรรม เพื่อให้เข้าถึงพระอภิธรรมในหลักของวิปัสสนาญาณ คือรู้ได้ในขณะจิตเดียวเท่านั้น พระสูตรจึงเป็นการเดินงานเข้าสู่พระอภิธรรม โดยได้อาศัยตัวบุคคลเพื่อให้เข้าถึงจิตโดยแท้จริงโดยไม่ต้องอาศัยตัวบุคคล
- การที่เจริญฌานให้เข้าถึงรูปพรหมและอรูปพรหมนั้น ต้นทางก็มาจากอวิชชาที่เป็นต้นทางเดียวกัน
- การแสดงในพระสูตรแสดงในจิตหลายๆดวงมีทั้ง กุศล อกุศล และวิบาก อันได้แก่ องค์ ๑๒ นั่นเอง
มี อวิชชา สังขาร ฯลฯ จนถึง มรณะ โดยจิตแต่ละอย่างๆ
- การแสดงในพระอภิธรรมแสดงในจิตดวงเดียว วงจรปฏิจจสมุปบาทก็มีอยู่ในจิตดวงเดียวครบอยู่แล้ว
(โปรดดูอาจารย์อธิบาย)

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ. อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ. อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น- นับตั้งแต่ในสังสารวัฏฏ์นั้นเราเจริญสมาธิเสียเป็นส่วนมาก จึงทำให้เรายังต้องเกิดอยู่
- การเดินที่เป็นวิปัสสนาต้องระลึกรู้ดูที่ปัจจุบัน การเดินหนึ่งก้าวมีปัจจุบัน ๖ ขณะ ยก ย่าง ย้าย ลง เหยียบ กด
- คัมภีร์วิภังปกรณ์ แสดงปฏิจจสมุปบาทไว้ ๒ แบบ คือแสดงแบบ ข้ามภพข้ามชาติ และแสดงในจิตดวงเดียว
เหตุผล
๑ เพราะแสดงในจิตดวงเดียวมันยากที่จะเข้าใจ
๒. เป็นการแสดงที่สืบต่อกันมา
๓. เนื้อหาขาดตอนเป็นบางส่วน
- ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆษาจารย์ ท่านแสดงไว้แบบเดียวคือแบบข้ามภพข้ามชาติ
- ส่วนในคัมภีร์สัมโมหะวิโนทนีอรรถกถาจารย์ พุทธโฆษาจารย์ท่านนี้แหละได้แสดงใหม่ โดยแสดงแบบทั้ง ๒ อย่าง คือ แสดงแบบข้ามภพข้ามชาติ และ แสดงแบบในจิตดวงเดียว

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ. อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ. อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ. อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ. อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ. อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ. อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 11:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ. อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 19:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 19:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 20:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 20:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.ค. 2013, 20:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปริเฉทที่ ๘ โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ๑ - ๖๒ แผ่น


หน้า 1 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/