ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=51763
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 15 ม.ค. 2016, 18:51 ]
หัวข้อกระทู้:  เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์

เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ ยังท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร
และได้พบพระพบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ แล้วแต่ว่าเป็นเทวดาบ้าง เป็นพราหมบ้าง
เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นยักษ์บ้าง และก็ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นต้นมา

เมื่อในครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าทีปังกรท่านได้เกิดเป็นดาบส ชื่อว่า สุเมธดาบส
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าโกณทัญญะท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ชื่อว่า วิชิตาวี
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้ามังคละท่านได้เกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อว่า สุรุจิ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าสุมนะท่านได้เกิดเป็นพยานาค ชื่อว่า อตุละ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าเรวตะท่านได้เกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อว่า อติเทพ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าโสภิตะท่านได้เกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อว่า อชิตะ

เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าอโนมทัสสีท่านได้เกิดเป็น ยักษ์
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าปทุมะท่านได้เกิดเป็น ราชสีห์
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้านารทะท่านได้เกิดเป็น ฤษี
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าสุเมธะท่านได้เกิดเป็น อุตตรมานพ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าสุชาตะท่านได้เกิดเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ์
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าปิยะทัสสีท่านได้เกิดเป็น กัสสปะมานพ

เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าอัตถทัสสีท่านได้เกิดเป็น สุสิมะดาบส
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าธัมมทัสสีท่านได้เกิดเป็น ท้าวสักกะ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าสิทธัตถะท่านได้เกิดเป็น มังคละดาบส
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าติสสะท่านได้เกิดเป็น กษัตริย์ชื่อว่า สุชาตะ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าปุสสะท่านได้เกิดเป็น กษัตริย์ชื่อว่า วิชิตาวี
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าวิปัสสีท่านได้เกิดเป็นพยานาคราช

เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าสิขีท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์ ชื่ออินทมะ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าเวสสภูท่านได้เกิดเป็นพระราชา ชื่อว่า สุทัสสนะ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้ากกุสันธะท่านได้เกิดเป็นพระราชา ชื่อว่า เขมะ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้าโกนาคมนะท่านได้เกิดเป็นพระราชา ชื่อว่า ปัพพตะ
เมื่อครั้งนั้นได้พบกับพระพุทเจ้ากัสสปะท่านได้เกิดเป็นมานพ ชื่อว่าโชตปาละ

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 64.24 KiB | เปิดดู 1956 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 17 ม.ค. 2016, 06:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธสัตว์

โลกใบนี้เมื่อครั้งตั้งขึ้นมาใหม่ๆจนกว่าถึงการแตกสลายไปเรียกว่ากัปป์หนึ่ง
กัปป์นี้หรือโลกในนี้เรียกว่า"ภัทรกัป" แปลว่า กัปป์เจริญ เพราะในภัททกัปจะมีพระพุทธเจ้า
อุบัติขึ้นถึง ๕ พระองค์ คือ

๑. พระกกุสันธะ (พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ที่เป็นอดีต)
๒. พระโกนาคมนะ (พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ที่เป็นอดีต)
๓. พระกัสสปะ (พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ที่เป็นอดีต)
๔. พระโคดม (คือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน)
๕. พระศรีอริยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ในอนาคต)

ทำไมจึงเรียกว่ากัปป์ที่เจริญเพราะในอดีตกัปป์ที่ผ่านมา โลกที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนนั้น
จะไม่มีโลกใบไหนที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ๕ พระองค์แม้แต่ใบเดียว อย่างดีก็แค่ ๔ พระองค์
และพระองค์เดียวบ้างและที่ยิ่งไปกว่านั้นโลกเกิดขึ้นแล้วแตกสลายไปเป็นการว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้า
อุบัติขึ้นนั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วน ที่เรียกสุญญกัปป์ หรืออสุญญกัปป์ คือว่างเปล่าพอนับได้บ้าง
และก็ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าที่นับไม่ได้บ้าง และหลังจากพระศรีอริยะเมตตรัยได้อุบัติขึ้น
มายังโลกใบนี้แล้ว และหลังจากนั้นก็เป็นอันที่ต้องสิ้นการอันอวสานของโลกใบนี้ไปอีกนานแสนนาน
เข้าสู่ "อสุญญกัปป์" เป็นกัป์ที่โลกที่เกิดขึ้นแล้วว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าจนนับไม่ถ้วน

ถ้าพูดถึงเราได้มาเกิดบนโลกใบนี้ก็นับว่าโชคดีที่ได้มาเกิดในโลกที่มีพระพุทธเจ้าอุบัตเกิดขึ้น
มากถึง ๕ พระองค์ ถ้าหากว่าเราไปเกิดบนโลกที่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าแล้ว
หนทางที่จะออกจากทุกข์นั้นแสนจะมืดมนอนธการไปอีกนานแสนนานเลยที่เดียว

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 18 ม.ค. 2016, 06:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธสัตว์

นับตามกัปป์ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดมากบ้างน้อยบ้างว่างเปล่าบ้าง
สารกัป หมายถึง มหากัปที่มีแก่นสาร เป็นมหากัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๑ พระองค์
มัณฑกัป หมายถึง มหากัปที่มีความผ่องใส เป็นมหากัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๒ พระองค์
วรกัป หมายถึง มหากัปที่ประเสริฐ เป็นมหากัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๓ พระองค์
สารมัณฑกัป หมายถึง มหากัปที่ประเสริฐกว่าและมีแก่นสารมากกว่ากัปที่ผ่านมา เป็นมหากัปที่มี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๔ พระองค์

ภัทรกัป หมายถึง มหากัปที่เจริญที่สุดและเกิดขึ้นได้ยากที่สุด เป็นมหากัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จอุบัติขึ้น ๕ พระองค์ ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุด และจะไม่มีมากกว่าในภัทรกัปนี้อีกแล้ว
จึงทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในกัปนี้มีโอกาสจะกระทำอาสวะให้สิ้นไปได้มากกว่ากัปอื่น
และในกัปป์ที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยหรือว่างเปล่าจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เรียกว่าสุญญกัป์บ้าง อสูญญกัปป์ หรืออสูญญอสงไขยกัปป์บ้าง

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ค. 2018, 05:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/