ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ท่องจำปัจจัย ๒๔
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=53413
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 23 พ.ย. 2016, 18:48 ]
หัวข้อกระทู้:  ท่องจำปัจจัย ๒๔

.
:b1: :b1: :b1: :b1: :b1: :b1: :b1:


ไฟล์แนป:
15192703_1020698298059801_4183488877551918297_n.jpg
15192703_1020698298059801_4183488877551918297_n.jpg [ 106.44 KiB | เปิดดู 3154 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 23 พ.ย. 2016, 18:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

สหชาตชาติ มี ๑๕ ปัจจัย คือ

๑. เหตุปัจจัย
๒. สหชาตาธิปติปัจจัย
๓. สหชาตปัจจัย
๔. อัญญมัญญปัจจัย
๕. สหชาตนิสสยปัจจัย

๖. สหชาตกัมมปัจจัย
๗. วิปากปัจจัย
๘. นามอาหารปัจจัย
๙. สหชาตินทรียปัจจัย
๑๐. ฌานปัจจัย

๑๑. มัคคปัจจัย
๑๒. สัมปยุตตปัจจัย
๑๓. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
๑๔. สหชาตัตถิปัจจัย
๑๕. สหชาตอวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 23 พ.ย. 2016, 19:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

แบ่งสหชาตชาติ เป็น ๓ หมวด ใหญ่ กลาง เล็ก

สหชาตชาติใหญ่ มี ๔ ปัจจัย

๑. สหชาตปัจจัย
๒. สหชาตนิสสยปัจจัย
๓. สหชาตัตถิปัจจัย
๔. สหชาตอวิคตปัจจัย

สหชาตชาติกลาง มี ๔ ปัจจัย

๑. อัญญมัญญปัจจัย
๒. วิปากปัจจัย
๓. สัมปยุตตปัจจัย
๔. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย

สหชาตชาติเล็ก มี ๗ ปัจจัย คือ

๑. เหตุปัจจัย
๒. สหชาตาธิปติปัจจัย
๓. สหชาตกัมมปัจจัย
๔. นามอาหารปัจจัย
๕. สหชาตินทริยปัจจัย
๖. ฌานปัจจัย
๗. มัคคปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 07:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

สหชาตชาติ ๑๕ ปัจจัย แบ่งเป็นชาติ ใหญ่ กลาง เล็ก

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 73.73 KiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 07:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

ปัจจัย ๕๒

๑. เหตุปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย
๓. สหชาตาธิปติปัจจัย
๔. อารัมมณาธิปติปัจจัย
๕. วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปัจจัย

๖. อนันตรปัจจัย
๗. สมนันตรปัจจัย
๘. สหชาตปัจจัย
๙. อัญญมัญญปัจจัย
๑๐. สหชาตนิสสยปัจจัย

๑๑. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๒. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๓. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
๑๔. อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๑๕. ปกตูปนิสสยปัจจัย

๑๖. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๗. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๘. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๙. ปัจฉาชาตปัจจัย
๒๐. อาเสวนปัจจัย

๒๑. สหชาตกัมมปัจจัย
๒๒. นานักขณิกกัมมปัจจัย
๒๓. อนันตรกัมมปัจจัย
๒๔. วิปากปัจจัย
๒๕. นามอาหารปัจจัย, สหชาตาหารปัจจัย

๒๖. รูปอาหารปัจจั
๒๗. รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๒๘. วัตถุปุเรชาตินทริยปัจจัย
๒๙. สหชาตินทริยปัจจัย
๓๐. ฌานปัจจัย

๓๑. มัคคปัจจัย
๓๒. สัมปยุตตปัจจัย
๓๓. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๔. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๕. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย

๓๖. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๗. สหชาตัตถิปัจจัย
๓๘. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย
๓๙. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๐. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย

๔๑. อาหารัตถิปัจจัย
๔๒. อินทริยัตถิปัจจัย
๔๓. วัตถารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๔. นัตถิปัจจัย
๔๕. วิคตปัจจัย

๔๖. สหชาตอวิคตปัจจัย
๔๗. วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๘. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๙. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย
๕๐. อาหารอวิคตปัจจัย

๕๑. อินทริยอวิคตปัจจัย
๕๒. วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 15:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

ชาติของปัจจัยมี ๙ ชาติ

๑. สหชาตชาติ
๒. อารัมมณชาติ
๓. อนันตรชาติ
๔. วัตถุปุเรชาตชาติ
๕. ปัจฉาชาตชาติ
๖. อาหารชาติ
๗. รูปชีวิตินทริยชาติ
๘. ปกตูปนิสสยชาติ
๙. นานักขณิกกัมมชาติ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 15:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

๒, อารัมมณชาติมี ๑๒ ปัจจัย

๑. อารัมมณปัจจัย
๒. อารัมมณาธิปติปัจจัย
๓. วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปัจจัย
๔. วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย
๕. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
๖. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๗. วัตถารัมมปุเรชาตปัจจัย
๘. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๙. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๑๐. วัตถารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๑๑. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๑๒. วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจั

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 15:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

๓. อนันตรชาติมี ๗ ปัจจัย

๑. อนันตรปัจจัย
๒. สมนันตรปัจจัย
๓. อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๔. อาเสวนปัจจัย
๕. อนันตรกัมมปัจจัย
๖. นัตถิปัจจัย
๗. วิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 16:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

๔. วัตถุปุเรชาตชาติมี ๖ ปัจจัย

๑. วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย
๒. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๓. วัตถุปุเรชาตินทริยปัจจัย
๔. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๕. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย
๖. วัตถุปถเรชาตอวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 16:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

๕ .ปัจฉาชาตชาติมี ๔ ปัจจัย

๑. ปัจฉาชาตปัจจัย
๒. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย
๔. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 16:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

๖. อาหารชาติมี ๓ ปัจจัย

๑. รูปอาหารปัจจัย
๒. อาหารัตถิปัจจัย
๓. อาหารอวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 16:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

๗ รูปชีวิตินทริยชาติมี ๓ ปัจจัย

๑. รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๒. อินทริยัตถิปัจจัย
๓. อินทริยอวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 24 พ.ย. 2016, 16:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

๘. ปกตูปนิสสยชาติมี ๑ ปัจจัย คือ

ปกตูปนิสสยปัจจัย

๙. นานักขณิกกัมมชาติมี ๑ ปัจจัย คือ

นานักขณิกกัมมปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 25 พ.ย. 2016, 05:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

สรุปความเป็นปัจจัยและปัจจยุปบัน

(๑) นาม เป็นปัจจัยแก่ นาม มี ๗ ปัจจัย

๑. อนันตรปัจจัย
๒. สมนันตรปัจจัย
๓. อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๔. อาเสวนปัจจัย
๕. สัมปยุตตปัจจัย
๖. นัตถิปัจจัย
๗. วิคตปัจจัย

(๒) นาม เป็นปัจจัยแก่ รูป มี ๔ ปัจจัย

๑. ปัจฉาชาตปัจจัย
๒. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย
๔. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย

(๓) นาม เป็นปัจจัยแก่ นามรูป มี ๙ ปัจจัย

๑. เหตุปัจจัย
๒. สหชาตาธิปติปัจจัย
๓. สหชาตกัมมปัจจัย
๔. นานักขณิกกัมมปัจจัย
๕. วิปากปัจจัย
๖. นามอาหารปัจจัย
๗. สหชาตินทริยปัจจัย
๘. ฌานปัจจัย
๙. มัคคปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 25 พ.ย. 2016, 06:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

(๔) รูป เป็นปัจจัยแก่ รูป มี ๖ ปัจจัย

๑. รูปอาหารปัจจัย
๒. รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๓. อาหารัตถิปัจจัย
๔. อินทริยัตถิปัจจัย
๕. อาหารอวิคตปัจจัย
๖. อินทริยอวิคตปัจจัย
( ๕) รูป เป็นปัจจัยแก่ นาม มี ๑๑ ปัจจัย

๑. วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย
๒. วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย
๓. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๔. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๕. ปุเรชาตินทริยปัจจัย
๖. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๗. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๘. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย
๙. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๑๐. วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๑๑. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย
(๖) รูป ที่เป็นปัจจัยแก่นามรูป

ไม่มี
(๗) นามรูป เป็นปัจจยัแก่ นาม มี ๒ ปัจจัย

๑. อารัมมณาธิปติปัจจัย
๒. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย

หน้า 1 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/