ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

>>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=18708
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  webmaster [ 25 ต.ค. 2008, 08:59 ]
หัวข้อกระทู้:  >>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>

รูปภาพ

ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์

๑. พระกังขาเรวตะเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7595

๒. พระกัปปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7593

๓. พระกาฬุทายีเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7592

๔. พระกิมพิลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7590

๕. พระกุมารกัสสปเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57860

๖. พระกุณฑธานเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7588

๗. พระคยากัสสปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7587

๘. พระควัมปติเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7586

๙. พระจุนทเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7584

๑๐. พระจุลปันถกเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7583

๑๑. พระชตุกัณณิกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7582

๑๒. พระติสสเมตเตยยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7581

๑๓. พระโตเทยยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7580

๑๔. พระทัพพมัลลบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7576

๑๕. พระโธตกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7574

๑๖. พระนทีกัสสปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7573

๑๗. พระนันทเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7572

๑๘. พระนันทเถระ [พุทธอนุชา] (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7571

๑๙. พระนันทกเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7570

๒๐. พระนาคิตเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7569

๒๑. พระนาลกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7568

๒๒. พระปิงคิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7567

๒๓. พระปิณโฑลภารทวาชะเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7565

๒๔. พระปิลินทวัจฉเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7564

๒๕. พระปุณณกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7562

๒๖. พระปุณณชิเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7561

๒๗. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7559

๒๘. พระปุณณสุนาปรันตเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7558

๒๙. พระโปสาลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7557

๓๐. พระพากุลเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7556

๓๑. พระพาหิยทารุจีริยเถระ หรือ พระพาหิยเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7555

๓๒. พระภคุเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7554

๓๓. พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7553

๓๔. พระภัททิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7551

๓๕. พระภัทราวุธเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7550

๓๖. พระมหากัจจายนเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7544

๓๗. พระมหากัปปินเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7543

๓๘. พระมหากัสสปเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7539

๓๙. พระมหาโกฏฐิตเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7536

๔๐. พระมหานามเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7535

๔๑. พระมหาปันถกเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7534

๔๒. พระมหาโมคคัลลานเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7531

๔๓. พระเมฆิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7530

๔๔. พระเมตตคูเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7529

๔๕. พระโมฆราชเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7528

๔๖. พระยสเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7527

๔๗. พระยโสชเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7524

๔๘. พระรัฐปาลเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7523

๔๙. พระราธเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=57955

๕๐. พระราหุลเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7516

๕๑. พระเรวตขทิรวนิยเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7512

๕๒. พระลกุณฏกภัททิยเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7511

๕๓. พระวักกลิเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7510

๕๔. พระวังคีสเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7508

๕๕. พระวัปปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7507

๕๖. พระวิมลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7506

๕๗. พระสภิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7504

๕๘. พระสาคตเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7503

๕๙. พระสารีบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7502

๖๐. พระสีวลีเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7500

๖๑. พระสุพาหุเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7499

๖๒. พระสุภูติเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7498

๖๓. พระเสลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7497

๖๔. พระโสณกุฎิกัณณเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7496

๖๕. พระโสณโกฬิวิสเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7493

๖๖. พระโสภิตเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7492

๖๗. พระเหมกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7491

๖๘. พระองคุลีมาลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7490

๖๙. พระอชิตเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6808

๗๐. พระอนุรุทธเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6776

๗๑. พระอัญญาโกณฑัญญเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6771

๗๒. พระอัสสชิเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6770

๗๓. พระอานนท์เถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6748

๗๔. พระอุทยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6732

๗๕. พระอุทายีเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6730

๗๖. พระอุบาลีเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6723

๗๗. พระอุปวาณเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6722

๗๘. พระอุปสีวเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6720

๗๙. พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6718

๘๐. พระอุรุเวลกัสสปเถระ (เอตทัคคะ)

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6711

:b47: :b44: :b47:

๘๑. พระจูฬปันถกเถระ พระปัญญาทึบผู้แตกฉาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57213

๘๒. พระมหากัจจายนเถระ (พระสังกัจจายน์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57582

๘๓. พระสีวลี ผู้มีลาภมาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57583

๘๔. พระอุปคุต (พระบัวเข็ม) ผู้ปราบพญามาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57464

๘๕. พระมหาจุนทเถระ ผู้มีส่วนริเริ่มการสังคายนา
(น้องชายของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58007

๘๖.


---------------------------------------------------

•• พระอสีติมหาสาวก (ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ) ••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=18709

---------------------------------------------------

เจ้าของ:  อิชิคาว่า [ 27 ต.ค. 2008, 11:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์

:b44: สาธุ :b8:

เจ้าของ:  กำลังเพียร [ 05 พ.ย. 2008, 20:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: >>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  บุญชัย [ 06 พ.ย. 2008, 14:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: >>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>

ขอบพระคุณท่านในธรรมทาน สาธุ :b20:

เจ้าของ:  ขงเบ้งเทพแห่งกลยุทธ์ [ 07 ก.ค. 2009, 04:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: >>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>

ขอกราบนอบน้อม พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปักเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 11 ก.ค. 2009, 21:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: >>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>

เป็นสุดยอดแห่งคลังความรู้เลยครับ

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

เจ้าของ:  Bwitch [ 28 เม.ย. 2010, 13:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: >>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

:b44: :b44: :b44:

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน
ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจปฏิบัติไว้ดีแล้ว
จงเป็นพลวปัจจัย เป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าเกิดความสุข ความเจริญ
และเกิดปัญญาญาณทั้งในชาตินี้ ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง
จนบรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตกาลนั้น เทอญ.


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 28 เม.ย. 2010, 20:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: >>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>

:b48: :b8: :b48:


รูปภาพ

เจ้าของ:  Duangtip [ 09 ก.พ. 2019, 21:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: >>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/