ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

(๕) อุบาสก ในสมัยพุทธกาล
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=57960
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  webmaster [ 26 ก.ย. 2013, 18:52 ]
หัวข้อกระทู้:  (๕) อุบาสก ในสมัยพุทธกาล

๑. พ่อค้าชื่อตปุสสะและภัลลิกะ
เอตทัคคะในทางผู้ถึงสรณะก่อน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7404

๒. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
เอตทัคคะในทางผู้เป็นอัครทายก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50333

๓. จิตตคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถึก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7408

๔. หัตถกคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7289

๕. เจ้ามหานามศากยะ
เอตทัคคะในทางผู้ถวายทานอันมีรสประณีต

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7410

๖. อุคคคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้ถวายสิ่งที่น่าพอใจ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7407

๗. สูรอัมพัฏฐอุบาสก
เอตทัคคะในทางผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7412

๘. นกุลบิดาคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้กล่าวคำคุ้นเคย

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7360

๙. หมอชีวกโกมารภัจจ์
เอตทัคคะในทางผู้เลื่อมใสในบุคคล

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57759
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6286
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7351

๑๐. อุคคตคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7409

๑๑. พระเจ้าพิมพิสาร
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7263
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46223

๑๒. พระเจ้าปเสนทิโกศล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50277

๑๓. พระเจ้าสุทโธทนะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50366

๑๔. อุบาลีคหบดี อดีตมือขวาของพระมหาวีระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50313

๑๕. เมนานเดอร์ กษัตริย์กรีกผู้นับถือพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50325

๑๖. จิตตหัตถ์ ชายเจ็ดโบสถ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50337

๑๗. พระเจ้าจันทรคุปต์
พระอัยกาของพระเจ้าอโศกมหาราช

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50347

๑๘. พระจ้าอชาตศัตรู พระราชา “เสือสำนึกบาป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50364

๑๙. พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ทรงธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50365

๒๐. ปายาสิราชันย์ นักคิดนักปรัชญาผู้หลงผิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50367

๒๑. สันตติมหาอำมาตย์ ขี้เมาผู้บรรลุธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50409

๒๒. อภัยราชกุมาร
พระบิดาแห่งนายแพทย์ประจำพระพุทธองค์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50414

๒๓. บุรุษนิรนาม ผู้ใคร่ในการฟังธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50415

๒๔. สุปปพุทธะ อริยะขี้เรื้อน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50421

๒๕. พราหมณ์ใจบุญคนยาก
ผู้ได้อานิสงส์ทันตาด้วยผ้าผืนเดียว

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50422

๒๖. กุมภโฆสกะ เศรษฐีผู้ตกยาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50447

๒๗. โทณพราหมณ์ ผู้แจกพระบรมสารีริกธาตุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50448

๒๘. ครหทิน อุบาสกอดีตเดียรถีย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50489

๒๙. อุตตรมาณพ ผู้เตือนปายาสิราชันย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50490

๓๐. อิลลีสะ เศรษฐีผู้ขี้เหนียว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57246

๓๑. นายกาละ ลูกชายโทนของ “ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50642

๓๒. วิสาขะ อุบาสกผู้แตกฉานในธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58008

๓๓. อายุวัฒนกุมาร เด็กรอดตายเพราะต่ออายุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58081

๓๔. ชาวนานิรนาม ผู้รอดตายเพราะพระมหากรุณา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58082

๓๕. อุคคตสรีระ พราหมณ์โย่งผู้กลับใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58083

๓๖. พราหมณ์ขี้ยัวะ ผู้ซึ่งกลับตัวกลับใจได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58084

๓๗. เวรัญชพราหมณ์ พรมหมณ์ผู้ขี้หลงขี้ลืม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58085

๓๘. พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
อทิฏฐสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58086

๓๙. พราหมณ์เฒ่า ผู้ได้รับพระกรุณาจากพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50708

๔๐.

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/