ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ม.ค. 2012, 14:59 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

รูปภาพ

:b39: สมาธิ-เจริญสติ

:b47: สมาธิเพื่อชีวิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19826

:b47: สมาธิในการศึกษาเล่าเรียน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47843

:b47: สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38286

:b47: สมถะ-วิปัสนากรรมฐาน ภาคปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=23322

:b47: สมถกรรมฐาน ระงับนิวรณ์ ๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=30536

:b47: หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอบปัญหาธรรม (ธรรมปฏิบัติ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47844

:b47: อย่านับขั้นสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21533

:b47: เหตุแห่งความเสื่อมของสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21507

:b47: ตามรู้จิต ตามรู้ความคิด การนั่งสมาธิภาคปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21460

:b47: มิจฉาสมาธิเป็นอย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=24744

:b47: เมื่อภาวนาได้พลังจะพิจารณาธรรมได้เองเป็นอัตโนมัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38057

:b47: เจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=23117

:b47: อริยสัจ ๔ พระไตรลักษณ์ โลกุตตรจิต และมรรค ๘
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19694

:b47: จิตอรหันต์ - จิตปถุชน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=27089

:b47: ท่านพ่อลี ธมมฺธโร สอนหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=55702

:b47: สร้างพลังจิตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9872

:b47: แผนการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน ๔
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9899

:b39: บทความธรรมะ

• ต้นสายพระธุดงคกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20336

• โอวาทพระบูรพาจารย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21473

• สวดมนต์ให้เย็น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=35872

• ปฏิบัติเพื่อเอาดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35916

• การปฏิบัติเพื่อเอาดีกับพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=58212

• การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25084

• ปฏิปทาพระกัมมัฏฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21722

• การเผยแผ่ธรรมะแก่บุคคลอื่น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21530

พยายามหัดเป็นพระโสดาบัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21531

ขันติ - โสรัจจะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21556

แทนที่เราจะนอนหลับทิ้งเปล่าๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21549

การปรับปรุงสภาวธรรมของตน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9891

การรู้ธรรม เห็นธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21512

เราเหงา เพราะเราหวังพึ่งคนอื่น สิ่งอื่น?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40848

รู้ที่จิต...แก้ที่จิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37932

ฐานิโยวาท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21859

คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสังฆสาวก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25581

สัจจบารมี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34531

พุทธานุสสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=58206

การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=58207

ปฏิบัติธรรมแล้วถ้ารู้สึกเบื่อ ฯลฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21721

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ม.ค. 2012, 14:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

รูปภาพ

:b39: กฎแห่งกรรม

:b50: นักปฏิบัติพึงสังวร ระวัง “อนันตริยกรรม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=49525

:b50: จิตก่อนเกิดและก่อนตายเป็นอย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=40797

:b50: เหล็กไหล-ปลุกพระ-ของฟรี-พระแก้วที่บ้าน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=57358

โลภแต่ไม่บาป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21535

แ ก้ ก ร ร ม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=25097

อุบายตัดกรรมตัดเวร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=39575

อุบายวิธีดับไฟนรก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=37601

ดูจิตตนว่า มี “หิริโอตตัปปะ” หรือยัง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=50821

บาปนั้นยิ่งทำก็ยิ่งมืดมน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=50833

การรับประทานมังสวิรัติดีหรือไม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35664

ตรวจสอบด้วยเมตตาดีกว่านินทาว่าร้าย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30542

ถักจิตทอใจด้วยใยธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30537

สอนนอกเรื่อง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31457

หลักการพิสูจน์ตนของตน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31332

ธรรมะระงับความโกรธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31160

สร้างสัญชาตญาณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31143

เจตนาคือกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30332

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย จากลูกกำพร้าสู่พระมหาเถระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30720

เจริญตามปฏิปทาของพระพุทธองค์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=19101

บุญใดจะวิเศษยิ่งกว่าทำบุญกับพ่อแม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=26073

เกร็ดธรรมชวนยิ้มของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21536

สัจธรรมสากล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=58213

จุดยืนของชาวพุทธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=58217

หวยเบอร์-จิตหลอก-นักเลงพระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7904

หลักการสร้างอธิปไตย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8018

ธรรมะจากรามเกียรติ์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8059

สร้างธรรมในใจ สู้ภัยเศรษฐกิจ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8125

หลักการพิสูจน์ตนของตน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9885

ธรรมะคือความจริงของชีวิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9900

ธรรมะเกี่ยวกับความสุขของชีวิตประจำวัน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9901

เทศน์กัณฑ์สุดท้าย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9903

อิติปิโส ภะคะวือ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9977

:b39: ศีล-การบวช

:b50: สร้างสุขด้วยศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=58214

:b50: ศีล ๕ จุดเริ่มแห่งการกระทำความดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=58215

:b50: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง....มี “ศีล ๕” เป็นเครื่องวัด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=58813

:b50: คฤหัสถ์ที่มีความจำเป็นต้องดื่มสุราเพื่อเข้าสังคมควรทำอย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35666

:b50: ศีล ๕ หรือศีลอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิหรือไม่อย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=35667

:b50: คฤหัสถ์ต้องทำธุรกิจการค้า
วิธีจะรักษาศีลข้อมุสาวาทให้บริสุทธิ์ทำได้อย่างไร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=35665

:b50: เมื่อรับศีลแล้ว กระทำผิดศีล จะเป็นบาปหรือไม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31097

:b50: การปฏิบัติทางจิตเริ่มจากทำตนเป็นผู้มีศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=50903

:b50: ศีลห้าเป็นแม่บทรองรับความดีเบื้องสูง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=56181

:b50: ศีลเป็นทางมรรคผลนิพพาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=59175

:b50: การละบาป...ละตามศีล ๕ นั้นเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=50814

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 28 ม.ค. 2012, 13:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50583

• ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=28489

• ประมวลภาพ “วัดป่าสาลวัน” อ.เมือง จ.นครราชสีมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26620

• งานวันระลึกบูชาคุณบูรพาจารย์ หลวงพ่อพุธ ณ วัดวะภูแก้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=40819

• พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว : “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48723

• เว็บไซต์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
http://www.thaniyo.com/
http://www.thaniyo.net/

รูปภาพ รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย รูปภาพ รูปภาพ

เจ้าของ:  bluebird [ 29 เม.ย. 2012, 22:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

:b43: :b8: :b8: :b8: :b41:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/