ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

แสดงโอวาทอบรมพระภิกษุสงฆ์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=52889
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 21 พ.ค. 2011, 20:07 ]
หัวข้อกระทู้:  แสดงโอวาทอบรมพระภิกษุสงฆ์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

แสดงโอวาทอบรมพระภิกษุสงฆ์ ตอนค่ำ
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
(พระวิสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)

วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ

:b39: :b39:

วินัยของสมณะที่จะพึงรักษาและปฏิบัติก็คือ
การสำรวม ๔ ประการ ได้แก่

๑) อินทรียสังวรศีล
ได้แก่ การสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
และอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน
ให้เป็นไปด้วยความงดงามและควรแก่สมณเพศ

๒) อาีชีวปาริสุทธิศีล
สำรวมในการเลี้ยงชีวิต
หมายถึง การแสวงหาเครื่องอุปโภค บริโภคโดยสุจริต
ไม่มีโทษ และไม่เบียดเบียนผู้อื่น

๓) ปาฏิโมกขสังวรศีล
สำรวมในศีลพระปาฏิโมกข์
และสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้โดยไม่มีการล่วงละเมิด

๔) ปัจจเวกขณศีล
ให้พิจารณาในปัจจัยสี่
คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช
ให้เป็นไปตามมีตามได้พอสมควร ไม่ประกอบไปด้วยความละโมบ
มิฉะนั้นก็จะไม่ใช่นักบวชแต่เป็นนักเบียดเสียด เบียดเบียนพระศาสนา

ผู้เป็นสมณะ จะต้องประพฤติตามโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้
สิ่งใดที่ทรงห้ามต้องไม่ทำ สิ่งที่ทรงสั่งให้ทำต้องทำ

เมื่อผู้ใดได้กระทำตามคำสอน ดำเนินตามแบบอย่างของพระองค์
ย่อมได้ชื่อว่า “ศากยปุตโต”
คือ เป็นลูกผู้สืบเชื้อสายของพระองค์ซึ่งเป็นตระกูลกษัตริย์วงศ์ศากยะ
มีมารยาทงดงามสูงกว่าคนธรรมดาสามัญ
และถ้าใครสามารถปฏิบัติจิตใจให้สูงเหนือขึ้นไปอีกจนถึงขั้นอริยะ
ผู้นั้นก็เลื่อนขึ้นเป็น อริยวงศ์
สูงเหนือขึ้นไปจากสกุลกษัตริย์อีก
นับว่าเป็นสกุลอันประเสริฐกว่าสกุลทั้งหลายอื่น

อาหารทุกอย่างมันก็ดีแต่ร้อนๆ เท่านั้น
ถ้าทิ้งไว้นานหน่อยมันก็บูดเน่าหนอนขึ้น
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็เช่นเดียวกัน
ไม่มีสาระแก่นสาร เป็นของลมๆ แล้งๆ
ของที่คนอื่นนำมาให้มันไม่วิเศษวิโสอะไร
เหมือนกับของที่มีขึ้นในตัวของเราเอง
ใครไปยินดีหลงเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ก็จะมีแต่โทษกับทุกข์เท่านั้น
เราเองไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านี้
ใครจะนั่งสรรเสริญหรือนินทาอยู่ ๑๐ วัน ๑๐ คืนก็ไม่เห็นแปลกอะัไร:b43: :b43:


คัดลอกมาจาก : หนังสือแนวทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒.
ชมรมกัลยาณธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. ปี ๒๕๕๓, หน้า ๗๐-๗๑= รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

= ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 25 พ.ค. 2011, 20:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงโอวาทอบรมพระภิกษุสงฆ์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/