ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

**สุขใจ**
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=20345
หน้า 16 จากทั้งหมด 23

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 02 ส.ค. 2009, 14:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

ชีวิตนี้แสนสั้น
หากเรายังเป็นมุนษย์เดินดิน ที่ต้องทำงาน ดูแลครอบครัว
เราย่อมไม่อาจที่จะใช้ชีวิตที่มีค่าอยู่ณ.เวลานี้
ในการขบคิดทางอภิปรัชญาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด...ได้มากนัก
เมื่อตกไปอยู่ในโลกแห่งความคิดอันล้ำลึกแล้ว
เราคงเปรียบเหมือนเพียงวิญญาณพเนจร
ที่ยังวกวน วุ่นวาย อยู่ด้วยความคิด...ว่ามี..ไม่มี..หรือ?
เวลาแห่งชีวิตคงจะสูญเปล่าไปเสียแน่..แน่
เริ่มปฏิบัติดูทุกข์ ดูความไม่มีทุกข์ ที่มีอยู่ในใจเรา...
แล้วค่อยๆ คิด..ทำความเข้าใจ..ที่ละน้อย..คงจะถึงธรรมที่ปราศจากทุกข์ได้สักวัน
ชีวิตของเราจะได้ไม่สูญเสียเวลาไปเปล่าๆ
และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับสังคมปัจจุบันตามความจริง

ไม่ต้องพยายามแสวงหาสัจธรรม
ขอเพียงแต่ไม่ยึดมั่น ถือมั่น ในตัวตน
แล้วท่านจะไม่ต้องเวียนว่ายอยู่กับสิ่งที่เป็นนามรูป
จงปล่อยวางให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่
ยอมรับในธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่ง
แล้วท่านจะเข้าสู่มรรคาแห่งการเรียนรู้ให้เแจ้ง


ไฟล์แนป:
aa4431b80a.gif
aa4431b80a.gif [ 101.88 KiB | เปิดดู 2189 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 03 ส.ค. 2009, 02:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

:b47: สุขใจคือความในที่ใจเพรียก
ต่างร้องเรียกหาสุขทุกข์อย่าหมาย
วอนขอสุขจากทุกทิศสถิตกาย
แต่ก่อกายเกิดกาลพาลทุกข์ทน


:b47: น้ำไหว ไหว ใจว่าง ว่าง ต่างกันไหม
มีอะไรในโลกล่าให้พาฝัน
ทั้งร้อยเรียงเรื่องราวสารพัน
ใจผูกพันยึดติดเกิดพิษภัย:b47: ช่วงเวลายาวนานที่ผ่านผัน
เราพากันหาความสุขจากสหาย
ทั้งวัตถุสิ่งของอันมากมาย
แต่กลับกลายเป็นความว่าง ... อย่างเคยเป็น


cool ดีจ๊ะ คุณน้อง :b27: :b20:

ไฟล์แนป:
65087020av0.gif
65087020av0.gif [ 359.78 KiB | เปิดดู 2185 ครั้ง ]

เจ้าของ:  walaiporn [ 03 ส.ค. 2009, 04:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**


นำกาแฟมาแจกพร้อมขนมค่ะ

ตื่นหรือยังค๊า . .. :b32:


ไฟล์แนป:
untitled66.bmp
untitled66.bmp [ 471.73 KiB | เปิดดู 2185 ครั้ง ]
untitled71.bmp
untitled71.bmp [ 300.05 KiB | เปิดดู 2178 ครั้ง ]

เจ้าของ:  walaiporn [ 03 ส.ค. 2009, 23:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**


ได้รับข้อความแล้วค่ะ .. ขอบคุณค่ะ คิดถึงคุณน้องเหมือนกันค่ะ :b12:


A friend is someone we turn to

เพื่อนคือคนที่เรามองหา

when our spirits need a lift

ในยามที่ขาดกำลังใจ

A friend is someone we teasure

เพื่อนคือ สิ่งมีค่า

for our friendship is a gift

ให้มิตรภาพของเราเป็นดั่งของขวัญ

A friend is someone who fill our lives

เพื่อนคือคนที่ คอยเติมเต็มชีวิต

with beauty , joy , and grace

ด้วยความสุขสันต์ และงดงาม

And make the whole world we live in

และทำให้โลกใบนี้

a better and happier place

งดงาม เปี่ยมสุข กว่าที่เคย


By jean Kyler McManus


ไฟล์แนป:
T170609_45S.gif
T170609_45S.gif [ 90.06 KiB | เปิดดู 2167 ครั้ง ]

เจ้าของ:  COMA! [ 04 ส.ค. 2009, 19:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**


อนุโมทนาธรรมทาน....กับคุณปลายฟ้า...คุณwalaiporn...ด้วยค่ะ


ไฟล์แนป:
001_12_roses_2500_baht.jpg
001_12_roses_2500_baht.jpg [ 62.94 KiB | เปิดดู 2172 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 04 ส.ค. 2009, 21:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

"ผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบาน..ย่อมเป็นนายของตัวเอง"

แม้จักรวาลก็ถูกหลอมละลายหายไปกับผู้นั้นแน่นอน
อุปมาเช่นว่า หากแม้นเขาต้องไปอยู่
ท่ามกลางความวุ่นวายและความสกปรก
เขาก็จะเป็นเสมือนดอกบัว
ที่เติบโตเบ่งบานในโคลนตม แต่งดงามกว่า
และจะไม่แปดเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมที่สัมผัสแตะต้อง


หวัดดีค่ะ...พี่น้ำ...คุณลูกโป่ง...คุณบัวศกล...คุณยูฮู...คุณคนไร้สาระ.คิดถึงจัง...

ขอบคุณ...สำหรับช่อดอกไม้สวยๆ ค่ะป้าโคม่า..

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 05 ส.ค. 2009, 04:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

cool ดีจ๊ะ คุณน้อง

ไฟล์แนป:
0c99e3deee4078af0029d67f4f566264_1237444624.gif
0c99e3deee4078af0029d67f4f566264_1237444624.gif [ 27.25 KiB | เปิดดู 2168 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 06 ส.ค. 2009, 00:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

ค้ น พ บ - ค ว า ม จ ริ ง..กั บ..อั ล มิ ต ร า

เ ยื อ ก เ ย็ น อ ย่ า ง เ ป็ น สุ ข
ป ร า ศ จ า ก ทุ ก ข์ อั น ถั่ ง ถ ม
ม อ ง ฟ้ า น ภ า พ ร ห ม
แ ล้ ว ชื่ น ช ม เ ดื อ น ด า ร า

ส า ร พั น ค รั้ น สุ ข เ ศ ร้ า
สิ่ ง ที่ เ ร า เ ฝ้ า โ ห ย ห า
ป ล่ อ ย ว า ง บ้ า ง ค รั้ ง ค ร า
ลื ม อ่ อ น ล้ า แ ล ะ ท ร ม า น

ห ล า ก ห ล า ย เ รื่ อ ง ห น ห ลั ง
สุ ข ส ม ห วั ง ที่ เ ค ย ผ่ า น
พ่ า ย แ พ้ ทุ ก ข์ ท น ท า น
ทุ ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ใ ช่ ยั่ ง ยื น

ล้ ว น เ ป็ น เ ช่ น ป ร า ก ฏ
สุ ด กำ ห น ด อ้ า ง อ ย่ า ง อื่ น
ขื่ น ข ม แ ล ะ ช ม ชื่ น
ห ลั บ เ พื่ อ ตื่ น พ บ " ค ว า ม จ ริ ง "


ขอบคุณ...คุณคนไร้สาระ..พี่น้ำ..ป้าโคม่า..ขอบคุณค่ะ

ไฟล์แนป:
01032_30jpg.jpg
01032_30jpg.jpg [ 137.89 KiB | เปิดดู 2153 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 07 ส.ค. 2009, 22:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

ทุกครั้งที่เราว่าคนอื่นเลว คนอื่นไม่ดี
ก็เท่ากับเราประจานความมืดดำในใจตัวเองออกมา
เห็นสิ่งไม่ดีของใครจงเตือนตัวเองว่า...อย่าทำตาม...อย่าเลียนแบบ
นั่นแหละ..."วิถีของนักปราชญ์"
ถ้าเอาไปว่าร้าย..นินทาเรียกว่า..."วิถีของคนพาล "

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 07 ส.ค. 2009, 22:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

หากเราต้อง ทำความเข้าใจจิตใจมนุษย์
หรือเรียนรู้ว่าความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้
เราห้ามใจใครไม่ได้ สิ่งใดที่เราไม่ได้ทำ ไม่ได้คิด ไม่ได้เป็น
แต่คนอื่นคอยยัดเยียดให้เรา เราก็ไม่ควรให้ความสำคัญ
เพราะเราสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง ใจเราควรสงบนิ่ง ยังไม่ต้องชำระ
ใจผู้อื่นต่างหากที่ควรซักฟอกให้ขาวสะอาดกว่าที่เป็นอยู่
เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารมีเวลามองคนอื่น แต่ไม่มีเวลามองตัวเอง
จงแผ่เมตตาให้เขาไปเถอะ......

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 11 ส.ค. 2009, 22:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

โลกนี้หมุนไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นเอง
มีสุขย่อมมีทุกข์

จึ่งยอมรับได้
ในทุกอารมณ์ผัสสะ ที่มากระทบ
ไม่ว่ารานร้าวเศร้าหมองฤาสุขล้นปรี่
ใจดวงนี้มีเพียงประคับประคอง
ให้รู้ทันเท่าหนาวโลกย์อย่างเข้าใจ

คนดี...
ชีวิตนี้คือนวนิยายคล้ายเช่นนั้น
ชีพประดุจดั่งฝันมิเสแสร้ง
บางบทมิใช่รับอยากแสดง
พรหมมิได้แกล้ง
สวรรค์มิได้ปิดจิตดวงเดิม ...!

ชีวิตนี้...จึ่งคิดดีคิดให้ไมตรีรัก
หยาดน้ำค้างภักดิ์หยาดน้ำค้างใจ
หากจะกระซิบบอกภักดิ์รักบางใคร
นั่นหมายถึง...
ความเข้าใจ อยากให้ทุกดวงใจ
แลโลกโศกสุข..นี้
อย่างเห็นอกเห็นใจ
อภัยเมตตาอย่างไร้คำพิพากษากันและกัน
จง...
โอบเอื้อฝันปันดีพลีให้
เพราะ..
เมื่อสิ้นไร้ร่างแลลมหายใจ ..
จักไม่ได้กล่าวคำว่า..

*เสียใจ..เพราะสายเกิน...!!*


ไฟล์แนป:
The_Sun__s_Gonna_Shine_by_galefra.jpg
The_Sun__s_Gonna_Shine_by_galefra.jpg [ 243.84 KiB | เปิดดู 2110 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 14 ส.ค. 2009, 13:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

ชำระผละกิเลส
เริ่มด้วยเหตุแห่งทานสานกุศล
ต่อด้วยศีลคุ้มกายและใจตน
ขั้นสุดท้ายครองกมลด้วยปัญญา

ทานเป็นบาทเบื้องต้นคนทำดี
และทานนี้ก็มีทุกศาสนา
ศีลก็มีหลากหลายในพารา
แต่ปัญญามีเพียงหนึ่งซึ่งพุทธชน

รู้ดีชั่วกลัวบาปทราบผลเหตุ
ได้ทำดีพิเศษเพื่อมรรคผล
ต้องกอปรด้วยปัญญานำพาตน
เป็นอุบลเหนือน้ำยามอรุณ

การทำทานด้วยปัญญาที่ว่านั้น
คือต้องพร้อมครบครันตั้งใจหนุน
ก่อนกระทำ หลังกระทำในปวงบุญ
ต้องตั้งจิตตั้งทุนไม่หม่นใจ

ขณะทำต้องน้อมนำด้วยศรัทธา
ทำพิธีนานาอย่างแจ่มใส
พ้นจากความโลภหลงกิเลสภัย
คือทำบุญทั่วไปด้วยความดี


ไฟล์แนป:
24348e4c2949c07ca0285577d73f1a07.jpg
24348e4c2949c07ca0285577d73f1a07.jpg [ 112.57 KiB | เปิดดู 2128 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 15 ส.ค. 2009, 14:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

๏ นมัสการยกนอบน้อม พุทธา
สองกรแนบวันทา กราบก้ม
ธรรมะที่แสดงมา ซึ้งซ่าน กมลแฮ
พ้นสิ่งกิเลสโน้ม ฝากไว้ดวงใจ ฯ

ภาวนาให้หลุดพ้น หลักพัน ผูกแฮ
หวังสู่มิขาดกัน เจิดจ้า
รวมเป็นหนึ่งจิตพลัน สรรค์สู่ ธรรมเฮย
เพียรก่อจิตปราศล้า มุ่งไว้คำสอน ฯ

พุทธะองค์มอบไว้ ทุกตอน
เห็นทุกข์เกิดลิดรอน ใฝ่รู้
อริยสัจสี่นำสอน พ้นสิ่ง เกิดแฮ
ขาดต่อวัฏฏะผู้ จัดสร้างเสกสรร ฯ

วิปัสสนาสู่น้อม ฝึกฝน มากนา
พิศเพ่งกายาจน สู่สล้าง
ตัดรอนต่อเปรอะปน ฝังอยู่ ใจเฮย
หนีจากกิเลสสร้าง ซ่อนไว้ลึกหทัย ฯ

จิตเจตสิกย่อมสร้าง เกิดดับ
เวรย่อมเข้าประดับ อ่อนล้า
จนหมกมุ่นติดกับ นำก่อ กรรมแฮ
ดุจดั่งมีคมกล้า ขาดแล้วซึ่งคม ฯ

หากเพียรฝึกหลีกพ้น ทุกข์ภัย หนีนา
สุขย่อมเข้าอาศัย สุดพลิ้ว
เกิดมิก่อปราชัย ยวนยั่ว มากนา
ล้างลบกิเลสกริ้ว ผูกซึ้งจองเวร ฯ

อย่าหักโหมเร่งขึ้น ฉับพลัน
จงหมั่นคอยเสกสรร สู่ไว้
เพียรจิตก่อทุกวาร ผันสู่ ธรรมเฮย
หากเร่งรัดแล้วไซร้ ย่อมสิ้นทางหนี ฯ

พระองค์ตรัสเทิดไว้ จงเพียร มากแฮ
พิศต่อกายหมุนเวียน เปลี่ยนแล้ว
ควันธูปล่องดังเทียน แสงส่อง ไหวเฮย
กายย่อมจากเพริศแพร้ว ยากสร้างสิ่งสนอง ๚ะ๛

*** แก้วประเสริฐ. ***

ขอบคุณกับคำอนุโมทนาของทุกๆ ท่านค่ะ
Bwitch, ป้าCOMA!, jintana63, walaiporn, คนไร้สาระ, บัวศกล, ลูกโป่ง,ลุงมะตูม


ไฟล์แนป:
She_Calls_by_kattnboys.jpg
She_Calls_by_kattnboys.jpg [ 177.26 KiB | เปิดดู 2124 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 16 ส.ค. 2009, 23:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

อธิษฐานจิตชิดใกล้ธรรมะธรรมชาติ
สิ้นสวาทวาดเพียงฝันบรรเจิดฉาย
ปลิดกลีบรักร้างพร่างพราวพราย
พลีโปรยปรายหมายสอนสัจจะใจ

ดอกลั่นทมรู้ซ่อนภักดิ์สลักลึก
ด้วยรู้สึกเศร้าโศกโลกหวามไหว
อดีตฝันวันลาลับดับสายใย
มิเคยไขว่อย่าไปคว้ามายาชีวี

จงเบ่งบานอย่างบุปผาบูชาสรวง
งามเด่นดวงชูช่อหอมศักดิ์ศรี
สะสมบุญกุศลเมตตาบารมี
เป็นมิ่งมณีประดับสรวงพ้นบ่วงกรรม...!


ไฟล์แนป:
005o052zj5s.jpg
005o052zj5s.jpg [ 20.82 KiB | เปิดดู 2111 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 18 ส.ค. 2009, 05:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

cool ดีจ๊ะคุณน้อง ง่วงไหมเอากาแฟมาเสริฟ์ เปลี่ยนกันบ้างน่ะ

ไฟล์แนป:
coffee44.gif
coffee44.gif [ 57.01 KiB | เปิดดู 2116 ครั้ง ]

หน้า 16 จากทั้งหมด 23 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/