ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=26203
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 11 ต.ค. 2009, 20:55 ]
หัวข้อกระทู้:  สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue


:b48: กุศล เอย กุศลจิต
เชิญเจ้ามา สถิต กลางจิตหนอ
คิด พูด ดี กระทำดี อย่ารีรอ
เพื่อสานก่อ กุศลไว้ ในกลางใจ
:b48: :b48: :b48:


:b41: อกุศล เอย อกุศลจิต
ขอเจ้ามา อย่าชิด ขออย่าใกล้
ที่มีอยู่ ก็เพียรละ ขจัดไป
ในกลางใจ อย่าให้มี ธุลีมาร :b41: :b41: :b41:
:b48: :b48: เจริญในธรรมค่ะ :b48: :b48: :b48: tongueรูปภาพ

ไฟล์แนป:
1881149ck7ng0r1km.gif
1881149ck7ng0r1km.gif [ 184.59 KiB | เปิดดู 6670 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 11 ต.ค. 2009, 21:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue

Quote Tipitaka:

ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน


กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ

มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ
สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ
อโลภ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ (สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ) กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ

มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น.

สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล


รูปภาพ


:b48: ถ้าเมื่อใด
จิตท่าน เป็นกุศล
จะดาลดล
"สติ" เกิด กำเนิดเสมอ
สิ่งสำคัญ อย่าทำจิต ให้เผอเรอ
หรือพลั้งเผลอ เป็น
อกุศล ดลสติคลาย

:b48: โปรดพิจารณา ในธัมมา ที่ยกไว้
จากพระไตรฯ ยกให้เห็น เน้นความหมาย
ในอกุศลจิต โปรดดำริ
สติกลาย
ถ้ากุศลสลาย สติก็กลาย กลับหายไป

:b48: โปรดเทียบดู องค์ธรรม ที่นำมา
สร้างปัญญา เขลาคลาย หายสงสัย
ถ้าจะให้
มีสติ ทำอย่างไร
คำตอบไซร้
สร้างกุศลธรรม นำจิตพลัน :b48: :b48: :b48: :b48:

Quote Tipitaka:

[๒๗๕] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน?

อกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยทิฏฐิ
มีรูปเป็นอารมณ์ หรือมีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา วิริยินทรีย์ สมาธินทรีย์ มนินทรีย์
โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ
อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปัคคาหะ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นอกุศล.


:b48: :b48: เจริญในธรรมค่ะ :b48: :b48: :b48: tongue


รูปภาพ

ไฟล์แนป:
1648987wj8nc7eaxg.gif
1648987wj8nc7eaxg.gif [ 140.66 KiB | เปิดดู 7080 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 11 ต.ค. 2009, 21:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

กุศลจิตมีหลายชนิดนะ
สติ เป็นส่วนหนึ่งของกุศลจิตในหลายๆชิดนั้น

อุปมาเหมือนคำว่า "ผลไม้" กับคำว่า "ส้ม"
ถ้าพูดว่า "ส้มคือผลไม้" อันนี้ถูก
แต่ถ้าพูดว่า "ผลไม้คือส้ม" อันนี้ผิดทันที เพราะว่า ผลไม้ยังมี มะคุด ละมุด ลำไยฯลฯ

ข้อสรุปที่ว่า เมื่อมีกุศลจิต เมื่อนั้นจะมีสติ
อันนี้ลองพักเอาไว้เป้นข้อสงสัยก่อน
แล้วลองศึกษาเพิ่มเติมดูครับ

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 12 ต.ค. 2009, 08:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue


กามาวจรมหากุศลจิต ๘

จิตดวงที่ ๑

[๑๖] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ
มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ
โอตตัปปพละ อโลภ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น.

สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศลไฟล์แนป:
R802-6.gif
R802-6.gif [ 9.91 KiB | เปิดดู 7007 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 12 ต.ค. 2009, 10:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue

จิตดวงที่ ๒

[๑๒๕] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหครคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ
มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ
โอตตัปปพละ อโลภ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น.

สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล
ไฟล์แนป:
R2267-7.gif
R2267-7.gif [ 49.45 KiB | เปิดดู 6552 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 12 ต.ค. 2009, 11:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue

กามาวจรมหากุศลจิต ๘
จิตดวงที่ ๓

[๑๒๖] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ
มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ
สติพละ
สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปัสสัทธิ
จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
สติ สมถะ ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล.ไฟล์แนป:
2_6_f9494ac557f53ac.jpg
2_6_f9494ac557f53ac.jpg [ 47.25 KiB | เปิดดู 6540 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 12 ต.ค. 2009, 12:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue

กามาวจรมหากุศลจิต ๘
จิตดวงที่ ๔

[๑๒๙] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ
มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ
วิริยพละ
สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ
กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา
กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
สติ สมถะ ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้น

สภาวะธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล ฯลฯไฟล์แนป:
img3.gif
img3.gif [ 47.47 KiB | เปิดดู 6543 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 12 ต.ค. 2009, 18:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue


กามาวจรมหากุศลจิต ๘
จิตดวงที่ ๕

[๑๓๐] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ
มีรูปเป็นอารมณ์ หรือมีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ อุเบกขินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัทธาพละ วิริยพละ
สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ
อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา
จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
สติ
สัมปชัญญะ
สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล.ไฟล์แนป:
logo002.jpg
logo002.jpg [ 26.11 KiB | เปิดดู 6524 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 12 ต.ค. 2009, 18:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue


กามาวจรมหากุศลจิต ๘
จิตดวงที่ ๖

[๑๓๔] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ
มีรูปเป็นอารมณ์ หรือมีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ อุเบกขินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ
สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ
อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา
กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา

สติ สัมปชัญญะ
สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด
มีอยู่ในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล ฯลฯไฟล์แนป:
R2267-8.jpg
R2267-8.jpg [ 22.09 KiB | เปิดดู 6524 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 12 ต.ค. 2009, 19:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

"จิตเกิดดับตลอดเวลา"

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 12 ต.ค. 2009, 19:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

อีกประการหนึ่งพึงระวังมิจฉาสติ

พุทธพจน์ -
มิจฺฉาสติสฺส มิจฺฉาสมาธิ ปโหติ
สมฺมาสติสฺส สมฺมาสมาธิ ปโหติ

(อวิชชาสูตร ๑๙/๑)

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 12 ต.ค. 2009, 21:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue


กามาวจรมหากุศลจิต ๘

จิตดวงที่ ๗

[๑๓๕] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ
มีรูปเป็นอารมณ์ หรือมีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก
วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ มนินทรีย์ อุเบกขินทรีย์ ชีวิตินทรีย์
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ
โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา
กายุชุกตา จิตตุชุกตา
สติ สมถะ ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่ อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด
มีอยู่ในสมัยนั้น.

สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล ฯลฯไฟล์แนป:
R2336-29.gif
R2336-29.gif [ 45.47 KiB | เปิดดู 6496 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 12 ต.ค. 2009, 22:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue


กามาวจรมหากุศลจิต ๘

จิตดวงที่ ๘

[๑๓๘] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ
มีรูปเป็นอารมณ์ หรือมีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์
สมาธินทรีย์ มนินทรีย์ อุเบกขินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัทธาพละ วิริยพละ
สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ
หิริ โอตตัปปะ กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา
จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
สติ สมถะ ปัคคาหะ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่ อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น.

สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล ฯลฯไฟล์แนป:
R802-4.jpg
R802-4.jpg [ 18.54 KiB | เปิดดู 6485 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 13 ต.ค. 2009, 00:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue


:b41: กระบี่ฯ นำมาให้ ได้รู้เพิ่ม
จึงขอเติม ความในไตรฯ ให้ศึกษา
ใคร่ขอเชิญ ผู้อ่าน ที่ผ่านมา
ได้ร่วมกัน ศึกษา เรื่องจิตกัน

:b41: กามาวจรกุศลจิต ทั้งแปดนี้
ทุกดวงมี องค์ธรรม นำสุขสันต์
ทั้งแปดดวง มีสติ ประกอบกัน
กุศลจิต ที่เสนอนั้น เป็นจิต ... กามาวจร:b48: :b48: เจริญในธรรมค่ะ :b48: :b48: :b48: tongue


ไฟล์แนป:
812230dpz5ru6iaz.gif
812230dpz5ru6iaz.gif [ 114.38 KiB | เปิดดู 6468 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 13 ต.ค. 2009, 18:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สร้างกุศลจิต .. เพื่อ สติ

:b48: :b48: :b48: tongue

:b48: กุศลจิต ดวงที่หนึ่ง ถึงที่สี่
เป็นจิตมี โสมนัส จัดสุขศานต์

หนึ่ง และ สอง เป็นจิตที่ ประกอบด้วยญาณ

สาม และ สี่ ไม่มีญาณ ไร้ปัญญา


Quote Tipitaka:
จิตดวงที่ ๑
[๑๖] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ

มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด


:b41: :b41: :b41: :b41: :b41:

จิตดวงที่ ๒
[๑๒๕] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหครคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ

มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด


:b44: :b44: :b44: :b44: :b44:

จิตดวงที่ ๓
[๑๒๖] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ

มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด


:b39: :b39: :b39: :b39: :b39:

จิตดวงที่ ๔
[๑๒๙] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ

มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด


:b48: ด้วยเหตุนี้ ทั้งสี่ดวง จึงต่างกัน
ที่รังสรรค์ ปัญญาธรรม นำสิกขา
จึ่งต่างกัน ที่องค์ร่วม ของธัมมา
ล้วนบรรดา องค์ธรรมประกอบ ชอบในญาณ

:b48: :b48: :เจริญในธรรมค่ะ
:b48: :b48: :b48: tongue

ไฟล์แนป:
0331.gif
0331.gif [ 47.55 KiB | เปิดดู 6450 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/