ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ขอน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=54940
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ต.ค. 2013, 17:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร่วมขอถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ

ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรฯ

“สมเด็จวัดปากน้ำ” มอบคำสั่งเจ้าคณะภาคฯ ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในการมอบคำสั่งเจ้าคณะภาค1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) ตั้ง สมเด็จพระวันรัต เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 ว่า ด้วยการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 โดยมีพระเถรานุเถระ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับคำสั่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง มีใจความว่า ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง ว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

จึงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) อายุ 77 พรรษา 57 วิทยฐานะ ป.ธ.9 เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง

มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม

ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน เทอญฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2556 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2556

สมเด็จพระธีรญาณมุนี
เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)

:b8: โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 ตุลาคม 2556 19:02 น.

รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ในพระราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงถวายเครื่องไทยธรรมแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


:b49: :b50: ในภาพ...พระคุณเจ้าองค์ที่นั่งข้างหลังสมเด็จพระญาณสังวรฯ
คือ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

รูปภาพ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) แม่กองธรรมสนามหลวง และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นศิษย์สายตรงผู้ใกล้ชิดของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) โดยเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธา เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในระหว่างที่เสด็จออกทรงผนวช และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำริ้วขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนริ้วขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

:b44: :b47: :b44:

พระเสลี่ยงกลีบบัว

พระเสลี่ยงกลีบบัว เรียกตามลายสลักที่ประดับฐาน เป็นพระราชยานแบบประทับราบ มีคาน ๒ คาน สร้างด้วยไม้สลักปิดทองประดับกระจก ใช้เป็นยานเกียรติยศแก่พระยาแรกนาในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และใช้สำหรับสมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระราชาคณะ ประทับอ่านพระอภิธรรมนำพระโกศพระบรมศพ แห่เชิญโดยกระบวนพระราชอิสริยยศจากพระบรมมหาราชวังไปยังหน้าวัดพระเชตุพนฯ เพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ และนำกระบวนแห่พระโกศพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง ปัจจุบันเก็บรักษาพระเสลี่ยงกลีบบัวไว้ที่พระตำหนักสวนฝรั่งกังใส พระราชวังดุสิต

:b8: ข้อมูลจาก...หนังสือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ. กรมศิลปากร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : กรม, พ.ศ.๒๕๓๙

:: ประวัติและปฏิปทา “สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=49008

:: สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ปฏิบัติศาสนกิจ
ที่วัดบอสตันพุทธวราราม ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๕๑

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48999

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ต.ค. 2013, 17:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร่วมขอถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ

พระเสด็จสู่แดนแก้ว ไตรรัตน์
รอยครรไลประภัสสร์ ผ่องแผ้ว
คำพระสอนแจ้งชัด ปฏิบัติ
สม “ศิษย์พระ” นามแน่ว อ้างตน

ชนม์สังขารละแล้ว สู่สันติ์
คุณพระยังปกปัญญ์ กรุ่นหล้า
บำเพ็ญห่างหลงทัน กิเลส
รักพระรับธรรมกล้า ตื่นรู้เบาวิญญ์


ประพันธ์โดย สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


๏ พุทธศาสนิกน้อมก้อง.............กฤษฎาญ๚

๏ สมเด็จพระสังฆราชสิ้น...........สังสาร
สมเด็จพระญาณสังวร...............ว่างแล้ว
พระสังฆราชสมเด็จญาณฯ..........ยอดยิ่ง
สมเด็จพระสังฆราชผู้แผ้ว...........ผ่องเพ็ญ๚

๏ บุญกุศลสรรพสิ่งสร้าง.............สละโลกย์
สมเด็จพระสังฆราชเห็น..............หิตให้
ถูกธรรมเที่ยงทางวิโมกข์............หมายมุ่ง
สมเด็จพระสังฆราชแท้ไท้...........เทิดธรรม๚

๏ สว่างไสวแจ่มจุ่งแจ้ง...............จิตใน
โรจน์รุ่งจำรูญจำเริญนำ...............เนื่องโน้น
พุทธศาสนิกเวี่ยไว้.....................วอนวากย์
สรรเสริญส่งเสด็จพ้นโพ้น............นิพพาน๚

๏ สมเด็จพระสังฆราชจากแล้ว......ระงับโศก
พิสิฐพิสุทธิ์ประสาร.....................แซ่ซ้อง
พระคุณเลื่องระบือโลก................ล้ำเลิศ
พุทธศาสนิกน้อมก้อง..................กฤษฎาญ๚๛

ประพันธ์โดย คุณพีร์ บีพีเค

รูปภาพ

ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

รูปภาพ

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้มีมติกำหนดเวลาให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพแบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงแรก เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. และช่วงที่ ๓ เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ซึ่งช่วงเวลานี้จะกำหนดให้เฉพาะประชาชนที่เข้ามาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมเท่านั้น เนื่องจากจะต้องจัดสถานที่เพื่อเตรียมบุคคลสำคัญที่จะเข้าร่วมพิธี ดังนั้น การที่จะไปยืนต่อแถวจะดูไม่เหมาะสม พร้อมกันนี้ทางวัดยังกำหนดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ข้อมูลกลางในการสอบถามเกี่ยวกับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ ที่เบอร์ ๐-๒๘๐-๙๕๗๘-๙

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 27 ต.ค. 2013, 02:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร่วมขอถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

ขอน้อมเกล้าฯ กราบพระบาทส่งเสด็จองค์สังฆบิดร
ด้วยความรฤกถึงในพระเมตตา และพระกรุณาธิคุณแห่งพระองค์
ที่ได้ทรงดูแลทำนุบำรุงสืบสานอายุพระพุทธศาสนา
ทั้งยังทรงเป็นดั่งดวงประทีปธรรมนำพาพุทธบริษัททั้งชาติ
ในการศึกษาประพฤติ ปฏิบัติธรรม
ตามรอยองค์บรมศาสดา ตลอดพระชนมชีพสืบมา

พระเมตตาอันมากล้นของพระองค์นั้น
จะยังคงสถิตย์สถาพรในดวงใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยในฐานะที่ทรงเป็น

"พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช า ใ น ด ว ง ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น"

ตลอดไปชั่วกาลนาน

ขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งปวงที่เกล้ากระหม่อมได้กระทำมาทุกภพชาติ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งการทำทาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมทาน)
รักษาศีล เจริญภาวนา และบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ แด่องค์สังฆบิดร

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

ขอถวายสักการะด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยเศียรเกล้า
แด่พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งในวาระโอกาสนี้


:b8: :b8: :b8:

มหาเถเร ปมาเทน ทฺวารตฺตเยน กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมตุ เม ภนฺเต

เจ้าของ:  อมันตรา [ 29 ต.ค. 2013, 13:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมใดที่พระองค์ท่านรู้ ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ตามด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

เจ้าของ:  ศิษย์หลวงปู่ทา [ 30 ต.ค. 2013, 17:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

ขอน้อมถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้าฯ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 31 ต.ค. 2013, 17:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปภาพ
พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางรำพึง
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
ขวามือสุด : “พระมหาสมณอาสน์” กั้นเบญจปฎลเศวตฉัตร ฉัตร ๕ ชั้น
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางรำพึง
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ซึ่งเดิมเคยประดิษฐานอยู่เหนือพระแท่นบรรทมของพระองค์
มาโดยตลอดตราบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=48491

:b42: -------------------------------- :b42:

คำถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

สงฺขารานํ ขยํ กตฺวา สนฺตคามึ นมามิหํ

เกล้ากระหม่อมขอนอบน้อมนมัสการพระองค์ผู้ทรงดับสิ้นสังขาร
บรรลุถึงธรรมอันสงบระงับพระครูสังฆสิทธิกร
กรรมการประชาสัมพันธ์ งานบำเพ็ญพระกุศลพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

-------------------------------------------

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แนะนำคำถวายสักการะอย่างเป็นทางการ ดังนี้

“ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้าฯ”

ทั้งนี้ งดใช้คำ สวรรคาลัย, นิพพาน


-------------------------------------------

ราชาศัพท์ที่ถูกต้องตามสำหรับใช้กับกล่าวต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
ที่ดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายก ดังนี้


คำขึ้นต้น : กราบทูล (กล่าวพระนามเต็ม)

สรรพนามแทนผู้พูด : เกล้ากระหม่อม (ชาย), เกล้ากระหม่อมฉัน (หญิง)

สรรพนามแทนพระองค์ท่าน : ฝ่าพระบาท

คำลงท้าย : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 05 พ.ย. 2013, 10:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปภาพ

อะหัง วันทามิ มหาสังฆราชา เจริญ สุวฑฺฒโน นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
ขอแสดงความอาลัยถวายแด่ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


:b8: :b8: :b8: :b20: :b20: :b20:

เจ้าของ:  Bluesky [ 06 พ.ย. 2013, 12:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปภาพ

“ขอถวายอภิสัมมานสักการะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ด้วยเศียรเกล้า” สาธุ สาธุ สาธุ


:b8: :b8: :b8:

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/