ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=83&t=53798
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 15 ก.ย. 2009, 13:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ

รูปภาพ

กั ณ ฑ์ ฉ ก ษั ต ริ ย์

:b44: สาระน่ารู้สู่ผู้สดับ

คำว่า “ฉ” หรือ ฉะ แปลว่า “๖” (หก)
ฉกัษตริย์ประดับด้วยคาถา ๓๖ พระคาถา
เป็นพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

เพลงประจำกัณฑ์ คือ เพลง “ตระนอน”
ประกอบ กิริยานอนหลับใหลของกษัตริย์ ๖ พระองค์ เมื่อได้ทรงพบกัน

:b44: ข้อคิดจากกัณฑ์

การให้อภัย สามารถลบรอยร้าวฉานและความบาดหมางทั้งปวง ก่อให้เกิดสันติสุข

:b44: เนื้อความโดยย่อ

พระชาลี ทรง ช้างปัจจัยนาเคนทร์ เป็นทัพหน้า
เสด็จถึงเขาวงกตก่อนเพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้ากรุงสญชัย

เมื่อ พระเจ้ากรุงสญชัย เสด็จถึงเขาวงกต
ทรงพระดำริว่าหากเสด็จเข้าไปพร้อมกันทุกพระองค์
จะเป็นเหตุให้ทุกข์โศกสาหัสจนระงับมิได้

จึงเสด็จเข้าสู่พระอาศรมแต่พระองค์เดียวก่อน
พอทุเลาโศกลงบ้างแล้ว
จึงจะให้ พระนางผุสดีและสองพระกุมาร ตามเสด็จเข้าไป

แม้กระนั้น เมื่อทั้งสามพระองค์เสด็จเข้าไปในพระอาศรม
พระนางมัทรีซึ่งมิอาจทรงหวังได้เลยว่า จะได้พบสองพระกุมารอีก

ครั้นได้ทรงพบกัน จึงต่างกันแสงพิรี้รำพัน
ทั้งเศร้าโศรกและยินดี จนข่มพระทัยไว้มิได้
ก็สลบสิ้นสติสมปฤดี ณ ที่นั้นทั้งสามพระองค์

ฝ่าย พระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุสดีและพระเวสสันดร
ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น
ทรงกลั้นโศกมิได้ กันแสงแล้วสลบสิ้นสติสมปฤดีไปเช่นกัน
เหล่าพระสนมและข้าราชบริพารก็ล้วนโศกศัลย์ล้มสลบตามกันไป

เหตุครั้งนั้น ทำให้แผ่นพสุธาไหวทั่วทั้งพื้นพิภพ
พระอินทรเทพ ทรงทราบจึงทรงแก้เหตุวิกฤติที่อุบัติขึ้น
ทรงดลบันดาลให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมา ณ ที่นั้น

กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ และผู้คนทั้งหลายต่างฟื้นคืนสติโดยทั่วกัน
นั่นเป็น ฝนโบกขรพรรษ ที่เคยตกมาสมัยก่อนพุทธกาล
ที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสเล่าโปรดพระอรหันตสาวก
อันเป็นพระพุทธปรารภเรื่อง พระเวสสันดร

:b8: :b8: :b8:

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 15 ก.ย. 2009, 13:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ

รูปภาพ

กั ณ ฑ์ น ค ร กั ณ ฑ์

:b44: สาระน่ารู้สู่ผู้สดับ

นครกัณฑ์ เป็นกัณฑ์สุดท้ายของมหาชาติเวสสันดรชาดก
ถือว่าเป็นกัณฑ์สวัสดีมีชัย เพราะเป็นตอนที่ พระเวสสันดร เสด็จกลับเมือง

กัณฑ์นี้ประดับด้วยคาถา ๔๘ พระคาถา
เป็นพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

เพลงประจำกัณฑ์ คือ เพลง “กลองโยน”
ประกอบกิริยาการยกขบวนพยุหยาตราของ พระเวสสันดร
พรั่งพร้อมด้วยขบวนพระอิสริยยศอย่างสมพระเกียรติ

:b44: ข้อคิดจากกัณฑ์

การทำความดีย่อมได้รับผลดีตอบแทน
การใช้ธรรมะในการปกครอง จะทำให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบและร่มเย็น


:b44: เนื้อความโดยย่อ

เมื่อเหตุทั้งปวงคลี่คลายลง ต่างพระองค์ต่างสงบพระทัยได้แล้ว
พระเจ้ากรุงสญชัย จึงขอให้ พระเวสสันดร เสด็จกลับไปปกครองบ้านเมืองดังเดิม

เหล่าข้าราชบริพารและเหล่าชาวเมือง
ที่ตามเสด็จ พระเจ้ากรุงสญชัย มาต่างก็กราบทูลวิงวอน
ร้องขอให้ พระเวสสันดร ทรงอภัยให้ และกลับไปครองสิริราชสมบัติดังเดิม

พระเวสสันดร ทรงใคร่ครวญไตร่ตรองเหตุที่ควรจะเป็น
และทรงคำนึงถึงพระพรที่ทรงขอจาก พระอินทรเทพ ว่า
ให้พระราชบิดารับกลับไปครองสิริราชสมบัติ จึงตัดสินพระทัยเสด็จกลับพระนคร

กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ เสด็จกลับ กรุงสิพี พร้อมข้าราชบริพารและผู้ตามเสด็จ
ท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับด้วยความปีติยินดีของชาวเมือง
ที่รักเคารพเทิดทูนพระองค์เป็นอย่างยิ่ง

:b44: ตัวละครสะท้อนคุณธรรม

ชาวเมืองสิพี เป็นตัวอย่างของผู้รักษาสิทธิ์ ตามระบอบประชาธิปไตย
เมื่อไม่พอใจก็แสดงความคิดเห็น คัดค้านและเรียกร้องให้มีการลงโทษ
เมื่อพอใจก็ยอมรับ และยุติ พร้อมกับรู้จักขอโทษในสิ่งที่ได้กระทำผิดไป

:b8: :b8: :b8:

หมายเหตุ : ผู้เรียบเรียงเนื้อหา

ผู้เรียบเรียง ๑ : เนื้อความโดยย่อทุกกัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศศรี กมลเวชช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้เรียบเรียง ๒ : คำบรรยายภาพกัณฑ์ทุกกัณฑ์, สาระน่ารู้สู่ผู้สดับ,
ข้อคิดจากกัณฑ์ทุกกัณฑ์ และ ตัวละครสะท้อนคุณธรรมทุกกัณฑ์


อาจารย์อรชา เผือกสุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : หนังสือที่ระลึกเทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐, จัดพิมพ์โดย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์)

:b44: อานิสงส์ในฟังเทศน์มหาชาติ : พระมหา ดร.ไสว เทวปุญฺโญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=44683

เจ้าของ:  jintana63 [ 15 ก.ย. 2009, 16:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ

:b8: ขออนุโมทนาสาธุค่ะ คุณกุหลาบสีชา :b8:
:b44: ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไปด้วยค่ะ :b44:
:b48: ธรรมะสวัสดีค่ะ :b48:

เจ้าของ:  O.wan [ 15 ก.ย. 2009, 17:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ

:b8: :b8: ค่ะ คุณกุหลาบสีชา :b8: :b8:

:b48: ขอบคุณนะคะ สำหรับสิ่งดีๆ ที่มีมาให้เราชาวลานแห่งนี้ค่ะ
:b48:

เจ้าของ:  moddam [ 15 ก.ย. 2009, 18:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ

ขอบคุณมากเลยครับ

ได้ความรู้เพิ่มอีก

smiley

เจ้าของ:  -dd- [ 15 ก.ย. 2009, 19:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ

ขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ :b8: :b8: :b8: :b51: :b53: :b51: :b53: :b51: :b53:

เจ้าของ:  Duangtip [ 15 ต.ค. 2013, 12:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ

หากมีโอกาส มักจะไม่พลาดการไปฟังเวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ เลยคะ

เจ้าของ:  Duangtip [ 16 ต.ค. 2015, 17:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ

:b39: :b42: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/