ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

•• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา” ••
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=45505
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 พ.ค. 2013, 12:46 ]
หัวข้อกระทู้:  •• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา” ••

รูปภาพ

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา”
:b44: ชาวพุทธควรศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญสากลของโลก :b44:

ประวัติความเป็นมา “วันวิสาขบูชา”
http://www.dhammajak.net/budday/visak2.php

ความสำคัญของวันวิสาขบูชาระดับสากล (กรมการศาสนา)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=22152

ความหมายของวันวิสาขบูชาในแง่ปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ฯ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=32139

ความหมายของวันวิสาขบูชา
ในแง่คติจากพระชนมชีพของพระบรมศาสดา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=44815

อันเนื่องในวันวิสาขบูชา
:: พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=21921

วันวิสาขบูชา (อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15830

วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15904

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๕๑ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=32216

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๕๐ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15882

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๔๘ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12677

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๓๘ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=45463

พระธรรมเทศนาในวันวิสาขบูชา (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42145

วิสาขบูชา และความหมายของวันวิสาขบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42306

จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2105

พระราชพิธีวิสาขบูชาครั้งแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=22135

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
http://www.dhammajak.net/suadmon1/7.html

บทสวดวันวิสาขบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=22096

ขอเชิญเพื่อนผองพี่น้องตั้งสัจจาธิษฐานในวันวิสาขบูชา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15822

“วันวิสาขบูชา” เป็น “วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=51303

พุทธชยันตี : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42774

งานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42167

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45428

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันวิสาขบูชา ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42161

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=38086

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันวิสาขบูชา ๒๕๕๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=32135

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วิสาขบูชา ๒๕๕๑
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15881

เทศนาในวันวิสาขบุรณมี : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=48206

พุทธคุณ ๙ : คุณความดีของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=27034

******

ประวัติ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ทั้ง ๔ ต้น ณ พุทธคยา แดนตรัสรู้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39333

พระมหาเจดีย์พุทธคยา หรือ “พระมหาโพธิเจดีย์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=41318

“พระพุทธเมตตา” พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=34195

พุทธสังเวชนียสถาน สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

:b44: “ลุมพินีวัน” อนุสรณ์สถานแห่ง “การประสูติ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=55508

:b44: “พุทธคยา” อนุสรณ์สถานแห่ง “การตรัสรู้”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=55509

:b44: “กุสินารา” อนุสรณ์สถานแห่ง “การปรินิพพาน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=55510

:b42: -------------------------- :b42:

:b47: “ภาพพุทธประวัติ”
อันงดงามยิ่ง หาชมได้ยาก พร้อมคำบรรยาย ๓๕ ภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=38097

:b47: “ภาพพุทธประวัติ”
อันทรงคุณค่ายิ่ง พร้อมคำบรรยายโดยสังเขป ๘๑ ภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=39272

:b47: “ภาพพุทธประวัติ”
อันงดงามมาก พร้อมคำร้อยกรอง-คำบรรยายโดยสังเขป

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=39613

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 พ.ค. 2013, 12:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา”

รูปภาพ

:b8: รวมกระทู้...วัด-สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕
เฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”


งานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42167

ขอเชิญปฏิบัติบูชาครั้งประวัติศาสตร์ สวดมนต์ข้าม ๒๖ ศตวรรษ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42195

“วิสาขบูชา มหามงคล” ๒๕ พค.-๔ มิย.๕๕ ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42223

วัดระฆังฯ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๔-๕ มิย.๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42224

วัดอโศการาม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๒-๕ มิย.๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42225

วัดหนองจอก ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๓๑ พค.-๔ มิย.๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42228

ขอเชิญร่วมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสังฆทาน ๓๑ พค.-๓ มิย.๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42021

โอเคแมส ฉลองพุทธชยันตี จัดมหกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42178

มจร.จัดเสวนาวิชาการพุทธศาสนานานาชาติฉลองพุทธชยันตี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42268

มมร.จัดงานวิสาขพุทธบารมี ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42267

ขอเชิญบวชเนกขัมมภาวนาวันวิสาขบูชา ๕๕ ณ วัดมเหยงคณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42094

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ณ วัดใหม่สายตะกู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42192

วันวิสาขบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42193

มูลนิธิดวงแก้วฯ ขอเชิญฟังธรรมวันวิสาขบูชา ณ อาคารลุมพินีสถาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42239

นิโรธาราม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๒-๔ มิย.๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42229

ขอเชิญปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี วัดป่าบางแสม หลวงพ่อเยื้อน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42273

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/