วันเวลาปัจจุบัน 16 มิ.ย. 2024, 12:45  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=25กลับไปยังกระทู้  [ 95 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 พ.ย. 2009, 22:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b44: ร า ชั ญ ย ค า ถ า :b44:
ท่านรุ่งอรุณ จันทร์สงคราม
คุ้มศึกษาพระบาฬีพุทธาภิชาน


• คุ รุ วั น ท า •

พุทธาทิรตนตฺตยํ มมาเจรญฺจ วนฺทิย
ราชญฺญคาถํ วกฺขสฺสํ มหนฺตํ ตํ สุวณฺณิตุ.


พุทธาทิระตะนัตตะยัง มะมาเจรัญจะ วันทียะ
ราชัญญะคาถัง วักขิสสัง มะหันตัง ตัง สุวัณณิตุง

ขออภิวาทพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น

ขอนมัสการวันทาครูของข้าพระพุทธเจ้า
มีท่านพระอาจารย์พระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ
เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ

และท่านอาจารย์พระครูธรรมรสุมนต์ นนฺทิโก
เจ้าอาวาสวัดจากแดง
เป็นต้น

ข้าพระพุทธเจ้าจะกล่าว ๘๙ พระคาถามหาราชันย์ (ราชัญญคาถา)
เพื่อสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมชกาตติยมาการวิปุลาคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 05 ธ.ค. 2009, 04:27, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 พ.ย. 2009, 22:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๑. อ ง ค์ พ ร ะ ภู มิ น ท ร์

ภูมินฺโท ภูมิปาโล โย ภูมิพลนามโก
เตชสี อตุลเตโช สฺยามินฺท สฺยามนนฺทโก.


ภูมินโท ภูมิปาละโก โย ภูมิพะละนามะโก
เตชะสี อุตุละเตโช สฺยามินโท สฺยามะนันทะโก.

องค์พระภูมินทร์ ทรงปกครองสยามประเทศนี้
ทรงพระปรมาภิไธยว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระเดชานุภาพ
หาผู้เสมอด้วยพระเดชานุภาพมิได้
ทรงเป็นพระสยามินทร์
ทรงทำให้ขาวสยามทั้งมวลล้วนยินดี


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมชการตติยสการวิปุลาคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 13 พ.ย. 2009, 22:06, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 พ.ย. 2009, 22:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๒. บ ร ม บุ รุ ษ

ปราภิภู ปรมญฺญู ปรตฺโถ ปรสาธโน
ปรจฺจิโต ปรเมสี ปรโม ปรนายโก.


ปะราภิภู ปะระมัญญู ปะรัตโถ ปะระสาธะโน
ปะรัจจิโต ปะระเมสี ปะระโม ปะระนายธโก.

พระองค์ทรงสูงส่งกว่าผู้อื่น
ทรงพระปรีชาญาณเป็นล้ำเลิศ
ทรงมุ่งประโยชน์ต่อผู้อื่น
ทรงช่วยให้ผู้อื่นสำเร็จประโยชน์
ทรงได้รับการบูชาจากผู้อื่น ทรงค้นพบสิ่งที่เลิศ
ทรงเป็นบรมบุรุษ ทรงก้าวนำผู้อื่น


:b8: :b8: :b8:

(อุภยสการวิปุลาคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 13 พ.ย. 2009, 22:07, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 พ.ย. 2009, 22:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๓. ธ ง ข อ ง แ ผ่ น ดิ น

สกฺโก นรวโร ราชา อุตฺตโม นรกุญฺชโร
ปพฺพโตว นรเทโว ธโชว วสุธาย โส.


สักโก นะระวะโร ราชา อุตตะโม นะระกุชะโร
ปัพพะโตวะ นะระเทโว ธะโชวะ วะสุธายะ โส.

ทรงเป็นนรชนผู้องอาจ
ทรงเป็นนรชาติผู้สูงส่ง
ทรงเป็นนรเทพผู้มั่นคง
ทรงเป็นดุจธงของแผ่นดิน


:b8: :b8: :b8:

(ตติยสการวิปุลาคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 13 พ.ย. 2009, 22:12, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 พ.ย. 2009, 22:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๔. พ ลั ง แ ห่ ง แ ผ่ น ดิ น

ภูมิยา หิ พลํ ขตฺตํ ภูมิยา วุฑฺฒิกํ กรํ
ภูมิยา ธมฺเมน ปาลํ ภูมิยา สิญฺจตี รตี.


ภูมิยา หิ พะลัง ขัตตัง ภูมิยา วุฑฒิกัง กะรัง
ภูมิยา ธัมเมนะ ปาลัง ภูมิยา สิญจะตี ระติง.

พระองค์ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินโดยแท้
ทรงกระทำความเจริญให้แก่แผ่นดิน
ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
ทรงหลั่งความรักลงในแผ่นดิน


:b8: :b8: :b8:

(ตติยรการวิปุลาคาถา)

คำว่า “ภูมิยา” ในบาทที่สาม
ในความหมายของทุติยา เหมือนคำว่า “ติเลหิ” เขตฺเต วปติ”


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 พ.ย. 2009, 22:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕. เ อ ก ร า ช า

เอกราชา มหาราชา ทีฆทสฺสี วิจกฺขโณ
นานากิจฺจํ จินฺเตตฺวาน กาเรสิ สพฺพกิจฺจกํ.


เอกะราชา มะหาราชา ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
นานากิจจัง จินเตตฺวานะ กาเรสิ สัพพะกิจจะกัง.

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอก
ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล ทรงประจักษ์ชัด
ทรงใคร่ครวญงานต่างๆ แล้วทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจทั้งปวง


:b8: :b8: :b8:

(ตติยมการวิปุลาคาถา)

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 19:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๖. พ่ อ ข อ ง แ ผ่ น ดิ น

รฏฺฐธาตา มหาปญฺโญ รฏฺฐปิตา มหาคุโณ
รฏฐนตา มหาวีโร รฎฺฐวาสี ตมิจฺฉเร.


รัฏฺฐะธาตา มะหาปญฺโญ รัฏฐะปิตา มะหาคุโณ
รัฎฐะนตา มะหาวีโร รัฎฐะวาสี ตะมิจฉะเร.

พระองคผู้ทรงดำรงรัฐ ทรงพระปัญญายิ่ง
ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ทรงพระคุณยิ่ง
ทรงนำรัฐนาวา ทรงหาญกล้ายิ่ง
ชาวประชาต่างรักพระองค์


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 19:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๗. ปิ ย ภั ท ร ว ร ร า ช า

ปิยาภาวงฺคโต ราชา ภทฺทภาวงคฺโต’ธิโป
วรภาวงฺคโต ปิยภทฺทวรุตฺตโม.


ปิยะภาวังคะโต ราชา ภัททะภาวังคะโตธิโป
วะระภาวังคะโต ปิยะภัททะวะรุตตะโม.

พระองค์ทรงบรรลุถึงความเป็นที่รักของปวงประชา
ทรงบรรลุถึงความดีงาม
ทรงบรรลุถึงความประเสริฐ
จึงทรงสูงส่งด้วยความเป็นที่รัก ความดีงาม
และความประเสริฐ


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 15 พ.ย. 2009, 19:38, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 19:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๘. ห นึ่ ง ใ น โ ล ก

นวมินฺโท มหาราชา สพฺพโลเกสุ เอกโก
คุเณเหว สมุเปโต นตฺถิ เตน สมานโก.


นะวะมินโท มะหาราชา สัพพะโลเกสุ เอกะโก
คุเณเหวะ สะมุเปโต นัตถิ เตนะ สะมานะโก.

องค์พระนวมินทรมหาราช
ทรงเป็นหนึ่งเดียวในสากลโลก
ทรงพรั่งพร้อมด้วยพระคุณธรรมทั้งหลาย
หามีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ท่าน


:b8: :b8: :b8:

(ตติยสการวิปุลาคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 15 พ.ย. 2009, 19:39, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 19:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๙. ท ศ พิ ธ ร า ช ธ ร ร ม

ทานํ สีลํ ปริจฺจาโค อชฺชวํ มทฺทวํ ตโป
อกฺโกธาวิหีสา ขนฺติ ทสมํ อวิโรธนํ.
เอเตหิ ราชธมฺเมหิ นิยุตฺโต ราชขตฺติโย
สพฺพกาลํ สมฺปีเณติ สุขาเปติ มหาชเน.


ทานัง สีลัง ปริจจาโค อัชชะวัง มัททะวัง ตะโป
อักโกธาวิหึสา ขันติ ทะสะมัง อวิโรธะนัง.
เอเตหิ ราชะธัมเมหิ นิยุตโต ราชะขัตติโย
สัพพะกาลัง สัมปีเณติ สุขาเปติ มะหาชะเน.

พระองค์ทรงทศพิธราชธรรมเหล่านี้ คือ

๑. ทาน ๒. ศีล ๓. บริจาค ๔. อัชชวะ ๕. มัททวะ
๖. ตบะ ๗. อักโกธะ ๘. อวิหิงสา ๙. ขันติ ๑๐. อวิโรธนะ

ทรงทำให้มหาชนยินดีและเป็นสุขอยู่เสมอมา


:b8: :b8: :b8:

(ตติยมการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 19:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๑๐. วั น พ ร ะ บ ร ม ร า ช ส ม ภ พ

ธนุมาสปญฺจมาเห จนฺทวาเร อเมริเก
สุญฺญอสฺสณฺณวปกฺเข พุทฺธวสฺเส สุชาติโก.


ธะนุมาสะปัญจะมาเห จันทะวาเร อะเมริเก
สุญญะอัสสัณณะวะปักเข พุทธะวัสเส สุชาติโก.

พระองค์ทรงมีพระบรมราชสมภพ
ในวันจันทรที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมรการตติยสการวิปุลาคาถา)

หมายเหตุ :

o คำว่า “อเมริเก” เป็นการใช้คำทับศัพท์ที่ปรับเป็นบาฬีแล้ว
โดยมีวิเคราะห์ว่า “อเมริกานํ อิทํ รฏํ อมริกํ, ตสฺมึ อเมริเก.”
แปลว่าประเทศของชาวอเมริกัน เรียกว่า อเมริก
และในประโยคนี้ใช้ถ้อยคำในฐานะเป็นสถานที่ จึงมีรูปคำเป็น อเมริเก

o คำว่า “สุญฺญอสฺสณฺณวปกฺเข” เป็น สังเกตสังขยา มีค่าเท่ากับ ๒๔๗๐


(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 22:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๑๑. พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น ก

ปิตา’ป’สฺส สคคคโต ปิยภูปสฺส โอรโส
ปิตุโน วุตฺติกา อสส ปรตฺถการิกา คติ.


ปิตา ปัสสะ สัคคะคะโต ปิยะภูปัสส โอระโส
ปิตุโน วุตติกา อัสสะ ปะรัตถะการิกา คะติ.

แม้พระบรมราชชนกในพระองค์
ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระปิยะมหาราช
จะสิ้นพระชนม์ไปก็ตาม
พระจริยาวัตรในพระบรมราชชนก
ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
ได้เป็นแนวทางแก่พระองค์


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมภการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 22:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๑๒. พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น นี

ราชา อุตตมปุริโส มาตา ตสส วรุตฺตมา
สา ตํ ปาเลสิ ธมฺเมน วฑฺเฒสิ จ มโนรถํ
.

ราชา อุตตะมะปุริโส มาตา ตัสสะ วะรุตตะมา
สา ตํ ปาเลสิ ธัมเมนะ วัฑเฒสิ จะ มะโนระถัง.

พระองค์ทรงเป็นเอกบุรุษวโรดม
พระบรมราชชนนีในพระองค์ ทรงเป็นผู้ประเสริฐสุด
ทรงอภิบาล และทรงอบรมพระองค์โดยธรรม
สมดังพระมโนปณิธาน


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมนการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 22:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๑๓. พ ร ะ ป ร ม า ภิ ไ ธ ย

อภิธานํ วรํ ตสฺส ปิตุเลนสฺส ทินฺนกํ
ปชาธิปกขตฺเตน สตตเมน จกฺกิวํสเก.


อะภิธานัง วะรัง ตัสสะ ปิตุเลนัสสะ ทินนะกัง
ปชาธิปะกะขัตเตน สัตตะเมนะ จักกิวังสะเก.

พระปรมาภิไธยในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
ในพระบรมราชจักรีวงศ์
ผู้ทรงเป็นพระปิตุลาธิราชเจ้าได้พระราชทาน


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 16 พ.ย. 2009, 23:03, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 23:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๑๔. ส ม เ ด็ จ พ ร ะ พี่ น า ง แ ล ะ พ ร ะ บ ร ม เ ช ษ ฐ า ธิ ร า ช

เอกาสฺส เชฏฺฐภคินี เชฏฺฐภาตาปิ เอกโก
เทฺวปิ อุตตมปุคฺคลา เชฏฺโฐ อฏฺฐมขตฺติโย.


เอกาสสะ เชฏฺฐะภะคินี เชฏฺฐะภาตาปิ เอกะโก
เทวปิ อุตตะมะปุคคะลา เชฏฺโฐ อัฏฺฐะมะขัตติโย.

พระองค์ทรงมีสมเด็จพระพี่นาง ๑ พระองค์
และพระบรมเชษฐาธิราช ๑ พระองค์
ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นบุคคลผู้สูงศักดิ์
พระบรมเชษฐาธิราช
คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมนการตติยชการวิปุลาคาถา)


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 95 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร