เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ »

01.เว็บธรรมะ (284)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (17)
03.วันสำคัญทางศาสนา (3)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (26)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (33)
09.การศึกษาศาสนา (53)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (45)
12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม (429)
13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม (42)
14.พระไตรปิฎก (17)
15.หนังสือธรรมะ (15)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (4)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (11)
20.นิทาน (10)
21.รูปภาพ (35)
22.บอร์ดสนทนาธรรม (9)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (11)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (23)
27.ศาสนพิธี (9)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (13)
30.คำศัพท์ (7)
31.เว็บทั่วไป (64)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

เว็บใหม่:  

» พระนะโมดอทคอม
เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์

» สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือทำบุญ หนังสือแจกเป็นธรรมทาน หนังส...

» พ่อผ้าขาว'com
เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เ...

» มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น ...

» ธรรมะจังดอทคอม
ธรรมะง่ายๆ ฟังแล้วสบายพร้อมทั้งแง่คิดเพื่อพัฒนาชีวิต


  1.  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ไทย-อังกฤษ
   โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
   http://www.dhammalife.com/dhamma/vocab/
   คลิกชม 5423   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  พจนานุกรมพุทธศาสน์-พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
   พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, ฉบับประมวลศัพท์-ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา, ฉบับประมวลศัพท์ : ไทย-อังกฤษ, ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ-ไทย (ธรรมะไทย)
   http://www.dhammathai.org/bd/dictionary.php
   คลิกชม 10573   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  พรพระดอทคอม
   รวบรวมพระเครื่อง ชมวัด เล่าเรื่องจากภาพ รวมทั้ง บทความ กระดานสนทนา และกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
   http://www.pornpra.com/
   คลิกชม 1620   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  พระกังขาเรวตะเถระ
   ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ -ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-kangkha-revatta.htm
   คลิกชม 2166   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  พระกุมารกัสสปเถระ
   ประวัติพระกุมารกัสสปเถระ - เอตทัคคมหาสาวกผู้แสดงธรรมได้วิจิตร
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-kumar-kassapa.htm
   คลิกชม 1769   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  พระจันทร์
   รวบรวมประวัติท่านจันทร์ จนฺทเสฏฺโฐ รวมทั้ง มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน คลังข่าว กวีวิถีธรรม สื่อธรรมะ และกระทู้ธรรม ตลอดจน เชิญฟังวิทยุผ่านเว็บ ฯลฯ

   http://www.prajan.com/
   คลิกชม 2973   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  พระจุลปันถกเถระ
   ประวัติพระจุลปันถกเถระ - เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ และเอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ

   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-chula-puntaka.htm
   คลิกชม 1806   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  พระธรรม (มะดา) วัดป่าบ้านชาติ
   แหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ คู่สนทนา ภาษาธรรม (มะดา) เรื่องปรัชญา ศาสนา และผญาอีสาน ของวัดป่าบ้านชาติ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
   http://mahatee.multiply.com/
   คลิกชม 5043   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  9.  พระธรรมคำสั่งสอน
   รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อจรัญ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อานิสงส์ในการทำบุญ ศัพท์พุทธศาสนาไทย-อังกฤษ กฎแห่งกรรมและข้อคิด สุภาษิตทางพุทธศาสนา ฯลฯ
   http://www.geocities.com/skychicus/
   คลิกชม 3496   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
   ชีวประวัติพระธรรมปิฎก (ประยุตต์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์
   http://oldwww.mcu.ac.th/dhamapitaka/
   คลิกชม 3294   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  พระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร
   พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
   http://www.mahayana.in.th/tsavok/tsavok.html
   คลิกชม 1456   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  พระธรรมเทศนาออนไลน์
   รวบรวมเสียงธรรมออนไลน์ ของครูบาอาจารย์ต่างๆ
   http://www.rachinuthit.ac.th/thamma/index.php
   คลิกชม 24682   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  พระธาตุเจดีย์
   ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพระธาตุเจดีย์ ในประเทศไทย
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/pratat/pratat.htm
   คลิกชม 2721   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  พระนะโมดอทคอม
   เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์
   http://pranamo.com
   คลิกชม 1510   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  พระนันทเถระ
   พระนันทเถระ (พุทธอนุชา) - เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-nunta.htm
   คลิกชม 2023   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  พระบรมธาตุทั่วเมืองไทย
   ให้ความรู้เกี่ยวกับพระบรมธาตุ บอกประวัติความเป็นมาของพระธาตุที่สำคัญในเมืองไทย รายงานข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมธาตุ ชมภาพพระธาตุเจดีย์ และพระอรหันตธาตุ
   http://www.geocities.com/wnicha/
   คลิกชม 4518   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  พระบรมธาตุทั่วเมืองไทย
   ให้ความรู้เกี่ยวกับพระบรมธาตุ บอกประวัติความเป็นมาของพระธาตุที่สำคัญในเมืองไทย รายงานข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมธาตุ ชมภาพพระธาตุเจดีย์ และพระอรหันตธาตุ
   http://www.geocities.com/wnicha
   คลิกชม 2985   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่
   พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ วัดท่าตอน ภายในประกอบไปด้วย? ชั้นที่ 1 เป็นชั้นแห่ง ทาน และฐานพระบรมธาตุฯ บันทึกรายชื่อผู้บริจาค เมื่อสู่ชั้นที่ 2 ตามสะพานสายรุ้ง? เป็นชั้นแห่งศีล ท่านจะพบกับหยดน้ำคริสตัล ซึ่งอยู่ตรงดุมล้อของธรรมจักร ส่วนภายนอก? จะเป็นลานโล่ง มีโพธิมณฑลห้อมรอบเจดีย์ ( รูปจำลอง ) ประจำปีเกิด และเมื่อท่านเดินตามสะพานสายรุ้ง ขึ้นสู่ชั้นที่ 3 เป็นชั้นแห่งภาวนา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์แก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ " สะพานสายรุ้ง? เป็นเส้นทางทอดผ่านจากแดนมนุษย์ (โลกิยภูมิ) ขึ้นสู่แดนสวรรค์ (โลกุตรภูมิ)
   http://www.geocities.com/wat_thaton
   คลิกชม 2415   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก
   ความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุ, สาเหตุแห่งการเกิดพระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ และ พระธาตุ, ประเภทของพระบรมสารีริกธาตุ แบบพระธาตุ - กระดูกคน, คุณลักษณะต่างๆของพระบรมสารีริกธาตุ, ชนิดของพุทธเจดีย์ในพระพุทธศาสนา เป็นต้น
   http://www.relicsofbuddha.com/
   คลิกชม 8344   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  พระประจำวัน
   พระพุทธรูปพระประจำวันอาทิตย์, พระประจำวันจันทร์, พระประจำวันอังคาร, พระประจำวันพุธ, พระประจำวันพฤหัสบดี, พระประจำวันศุกร์ และพระประจำวันพระเกตุเสวยอายุ
   http://www.dhammathai.org/thailand/phraofday.php
   คลิกชม 10145   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  พระประจำวันเกิด
   -
   http://www.banphra.com/dailybuddha/sunday.htm
   คลิกชม 4652   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  พระปัจเจกพุทธเจ้า [ธรรมจักร]
   พระปัจเจกพุทธเจ้า
   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7928
   คลิกชม 8697   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  พระปิยะโรจน์แสดงธรรม
   พระปิยะโรจน์แสดงธรรม ดาวน์โหลดฟรี ธรรมบรรยายชุด สัมมาสมาธิ บรรยายในเวลาอบรมสมาธิ
   http://www.phrapiyaroj.com
   คลิกชม 5710   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
   ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ -เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-poonna-muntaneebood.htm
   คลิกชม 1720   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  พระพิน (วัดจันทร์ตะวันออก)
   เว็บเพื่อการเผยแผ่ธรรม รวบรวมประวัติของวัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตลอดจน ภารกิจของโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา ที่เปิดสอนสามเณร ม.1-6 สายฟิสิกส์-เคมี ให้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
   http://www.pharphin.org/
   คลิกชม 4671   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  26.  พระพุทธชินราช
   พงศาวดาร พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรีและพระศรีศาสดา
   http://www.soonphra.com/topic/pongsawadan/index.html
   คลิกชม 2704   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  พระพุทธทาสภิกขุ
   รวบรวมชีวประวัติและผลงานต่างๆ ของพระพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้ง รวมบทความ รูปภาพ และวาทะ ฯลฯ
   http://www.buddhadasa.org/
   คลิกชม 4541   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  พระพุทธบาท
   พระพุทธบาท เป็นบริโภคเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งในสี่ประเภทของพระพุทธเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/prabat/index1.htm
   คลิกชม 2295   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  พระพุทธมงคลศักยชัยศรี วัดรางเฆ่ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
   เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้สักทองอายุ ราว 200 กว่าปี แกะเมื่อปี พ.ศ.2526 เป็นพระพุทธรูปศักสิทธิ์ในทางเมตตามหานิยม สามารถมาชมบารมี ได้ที่วัดรางเฆ่ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หรือสอบถามได้ที่ 081-7054094 เจ้าอาวาส
   http:// พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดรางเฆ่
   คลิกชม 1751   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  30.  พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
   ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปทองคำ สมัยสุโขทัย ซึ่งประดิษฐานวัดไตรมิตร กรุงเทพฯ
   http://www.wattrimit.com
   คลิกชม 2575   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  พระพุทธรูป
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/buddha.php?name=bd01
   คลิกชม 11411   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  พระพุทธรูป (กลางแจ้ง)
   - พระพุทธรูปนอน, พระพุทธรูปยืน.
   http://www.dhammathai.org/gallery/buddhainlandscape.php?name=b01
   คลิกชม 5607   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  พระพุทธรูป และพระบูชา
   ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งพระพุทธรูปเพื่อบูชา ตำราโบราณ
   http://www.geocities.com/bestamulet
   คลิกชม 7353   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  พระพุทธรูปที่สำคัญ
   รวมรูปภาพและประวัติพระพุทธรูปที่สำคัญ
   http://www.mcu.ac.th/site/bud07.php
   คลิกชม 4254   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  พระพุทธรูปประจำวัน
   ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจำวันเกิด อันมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
   http://www1.mod.go.th/heritage/religion/buddha/buddha2.htm
   คลิกชม 2914   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  พระพุทธรูปประจำวันเกิด
   ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจำวันเกิด อันมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/buddha/buddha2.htm
   คลิกชม 11906   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  พระพุทธรูปปางต่างๆ
   รวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ
   http://www.dhammathai.org/pang/pang.php
   คลิกชม 16824   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
   เป็นพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดีทางเมตตาและทางโชคลาภ ท่านใดที่มากราบนมัสการถือว่ามีบุญ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่แกะด้วยไม้สักทองทั้งองค์อายุไม้สักประมาณ 2000 ปี หน้าตักกว้ง 150 ม.สูง170 ม. เชิญกราบนมัสการได้ที่ วีดรางเฆ่ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
   http:// sukon2010.com
   คลิกชม 661   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  พระพุทธรูปสมัยต่างๆ [2]
   ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ ของไทย ตั้งแต่สมัยทวารวดี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
   http://www1.mod.go.th/heritage/religion/prapoot/index1.htm
   คลิกชม 5241   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  40.  พระพุทธรูปสำคัญของไทย
   ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธรูปที่สำคัญของไทย มีพระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากร, พระพุทธชินราช, พระพุทธสิหิงค์, พระพุทธเทวปฏิมากร, พระศรีสากยมุนี, พระพุทธชินสีห์ , พระศาสดา, พระโต (วัดบวรนิเวศวิหาร), พระสิทธารถ, หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์, พระพุทธไตรรัตนนายก, หลวงพ่อวัดมงคลบพิตร, พระไสยา, พระนอนจักรสีห์, พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก, พระนอนวัดขุนอินทประมูล , พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์, พระนอนวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ), พระพุทธโสธร, หลวงพ่อเพชร, หลวงพ่อบ้านแหลม, หลวงพ่อโตวัดอินทร์.
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/pra/index01.htm
   คลิกชม 3388   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  พระพุทธศาสนา
   ข้อมูล ประวัติ ความเป็นมา และความรู้ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา กฎหมายของพระสงฆ์ของไทย พระไตรปิฎก พระพุทธรูปสมัยต่างๆ และความรู้ต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา *[ลิ้งตัวนี้มีการแก้แจ้งเสียบ่อย แต่เช็คแล้วไม่มีปัญหา อาจเป็นเพราะว่ามีการเข้าชมมากในช่วงนั้น มีอีกทางหนึ่งที่สามารถเข้าได้ www.thaiheritage.org ]*
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm
   คลิกชม 14653   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  42.  พระพุทธศาสนา [ธรรมจักร]
   รวบรวมประวัติพระพุทธศาสนาและประวัติของพระพุทธเจ้า ฯลฯ
   http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=18
   คลิกชม 5308   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  43.  พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
   -
   http://84000.org/true/index.html
   คลิกชม 1313   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  44.  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
   -
   http://www.dhammathai.org/thailand/thailand.php
   คลิกชม 8416   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  45.  พระพุทธออนไลน์
   ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา หลักธรรม พุทธประวัติ ศาสนพิธี การเผยแพร่ศาสนา มารยาทของชาวพุทธ มงคลชีวิต และสุภาษิตทางพระพุทธศาสนา *(เน็ตฟรี ToT เปิดเข้าชมไม่ได้)
   http://www.geocities.com/praputonline1999/
   คลิกชม 6632   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  46.  พระพุทธเจ้าสอนอะไร
   พระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนา-สร้างปัญญา ปิดที่ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กายสัมผัส-ความคิด จึงนิพพานด้บทุกข์ได้
   http://abuddha.freeoda.com
   คลิกชม 517   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  47.  พระพุทธโสธร
   สถานที่ประดิษฐาน พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร
อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
   http://www.uamulet.com/
   คลิกชม 3749   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  48.  พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ
   ประวัติพระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ -เอตทัคคะเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้เกิดในตระกูลสูง
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-pattiya-kalikotaboot.htm
   คลิกชม 1672   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  49.  พระมหากัสสปเถระ
   ประวัติพระมหากัสสปเถระ -เอตทัคคะผู้เป็นยอดของภิกษุผู้สอนธุดงค์
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-mahakassapa.htm
   คลิกชม 2889   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  50.  พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ
   สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้ใดมีการศึกษาดี (ทั้งทางโลกและทางธรรม) ผู้นั้นย่อมมีความเจริญ
   http://www.geocities.com/mahasertcom/Mahatop.htm
   คลิกชม 1120   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  51.  พระมหาวินัย วินยธโร [วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร]
   เว็บไซต์พระมหาวินัย วินยธโร ได้รวบรวมประวัติของวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน พระอุโบสถ พระพุทธเทวราชปฎิมากร พระพุทธรัตนโกสินทร์ฯ ท่าน้ำ/ปล่อยปลา มณฑปจตุรมุข ภาพวัด ตราสัญลักษณ์วัด แผนที่มาวัด และประมวลภาพกิจกรรมของวัด
   http://www.geocities.com/vinayataro/
   คลิกชม 1168   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  52.  พระรัฐปาลเถระ
   ประวัติพระรัฐปาลเถระ -เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่าพวกภิกษุผู้บวชด้วยศรัทธา

   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-ratta-pala.htm
   คลิกชม 2096   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  53.  พระรัตนตรัย.คอม
   รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี และเชิญฟังคำสอนออนไลน์ของหลวงพ่อ รวมทั้ง ศูนย์ข้อมูลวัดท่าซุง กระดานสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://www.praruttanatri.com/
   คลิกชม 3023   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  54.  พระราหุล
   พระราหุลเถระผู้เป็นพระโอรสของพระบรมศาสดา และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็น ตำแหน่งเอตทัคคะให้เป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ต่อการศึกษา
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-rahoon.htm
   คลิกชม 3633   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  55.  พระวินัยในพระไตรปิฎก [มมร.]
   รวบรวมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฎก วินัยปิฎก วินัยมุข และ หนังสือหนังสือบุพพสิกขวรรณณา ฯลฯ
   http://www.vinaya-mbu.moe.go.th/
   คลิกชม 3576   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  56.  พระสมรักดอทคอม
   รวมนิทานธรรม ชาดก 500 ชาติ แจกฟรี เป็นธรรมทาน กรรม 12 ระเบียบการปฏิบัติของขาวพุทธ และอีกต่างๆ อีกมากมาย ไม่เชื่อคลิ๊กนะ
   http://www.phrasomrak.com
   คลิกชม 1015   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  57.  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า [ธรรมจักร]
   พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7929
   คลิกชม 5071   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  58.  พระสิงห์หยก วัดอู่ทรายคำ [เชียงใหม่]
   ประวัติย่อพระหยกวัดอู่ทองคำ โครงการจัดสร้างพระสิงห์หยก ประวัติการสร้าง อานิสงส์การสร้างพระหยก ความรู้เกี่ยวกับหยก เรื่องราวพระหยกตามสื่อต่างๆ หยกแกะสลักชนิดอื่นๆ และข้อมูลของวัดอู่ทรายคำ ประวัติ แผนที่ตั้งของวัด
   http://www.jadebuddha.net
   คลิกชม 2283   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  59.  พระสิวลี
   พระสีวลีเถระ เป็นพระมหาเถระที่มีประวัติค่อนข้างแปลกไปกว่าพระมหาเถระองค์อื่น ๆ ท่านต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาอยู่ถึง ๗ ปี กับอีก ๗ วัน ด้วยอำนาจบุรพกรรมตามมาส่งผล และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นตำแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศทั้งหลาย ในศาสนาของพระองค์
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-sivalee.htm
   คลิกชม 3558   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  60.  พระหาดใหญ่ ดอท คอม
   รับซ่อมพระเครื่อง เนื้อว่าน เนื้อผง รมดำเหรียญ
   http://www.prahatyai.com
   คลิกชม 873   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  61.  พระองคุลิมาล
   ประวัติพระองคุลิมาล พุทธสาวก
   http://www.larnbuddhism.com/ongkulymal/
   คลิกชม 6467   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  62.  พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน (นีน่า วัน กอร์คอม)
   รวบรวมคำสอนโดย อุบาสิกานีน่า วัน กอร์คอม เรื่องพระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน
   http://www.dharma-gateway.com/ubasika/nina/abhidham-index.htm
   คลิกชม 1339   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  63.  พระอสีติมหาสาวก
   พระอสีติมหาสาวก (หอมรดกไทย)
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/priest/priest.html
   คลิกชม 3116   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  64.  พระอสีติมหาสาวก [ธรรมจักร]
   รวบรวมประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์
   http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=15
   คลิกชม 3636   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


  65.  พระอัญญาโกณฑัญญเถระ
   พระอัญญาโกณฑัญญเถระ - เอตทัคคะผู้เป็นรัตตัญญูรู้ราตรีนาน
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-unyakontanya.htm
   คลิกชม 2314   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  66.  พระอาจารย์สำเภา สนฺติญาณโก
   รวบรวมประวัติของพระอาจารย์สำเภา สนฺติญาณโก วัดประจันตคามเสมาราม (ใยพิมล) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี รวมทั้ง รวบรวมหลักธรรมคำสั่งสอนของพระอาจารย์สำเภา เช่น ธรรมะสายทางนรก ธรรมะสายทางสวรรค์ ธรรมะสายทางมนุษย์ ธรรมะสายทางพระนิพพาน (ธรรมะพิสดาร) ฯลฯ
   http://www.geocities.com/santiyango/
   คลิกชม 1933   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  67.  พระอานนท์
   พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร
   http://www.84000.org/one/1/12.html
   คลิกชม 2908   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  68.  พระอารามหลวง
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/royalwat.php?name=Phrachetupon&soy=wimonmangkhalaram
   คลิกชม 3084   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  69.  พระอุบาลี
   พระอุบาลีเถระ เป็นพระพุทธสาวกองค์หนึ่ง ที่มีความสำคัญยิ่งในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพระวินัยปิฎกทั้งนี้เป็นเพราะเหล่าพระเถระทราบดีว่าพระพุทธองค์ ทรงยกย่องให้ท่านเป็นเอตทัคคะ เลิศกว่าพวกภิกษุผู้ทรงวินัย
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-ubalee.htm
   คลิกชม 3190   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  70.  พระอุรุเวลกัสสปเถระ
   ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ -เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก

   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-ulu-vera-kassapa.htm
   คลิกชม 2447   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  71.  พระเครื่อง พระล้านนา ครูบาศรีวิชัย
   เป็นเว็บศูนย์รวมพระเครื่อง พระล้านนา ครูบาศรีวิชัย และร้านพระเครื่องออนไลน์
   http://www.cm-pra.com
   คลิกชม 3195   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  72.  พระเจดีย์ สำคัญทั่วเมืองไทย
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/chedi.php?name=chedi01&soy=Arunrajawararam
   คลิกชม 3484   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  73.  พระเจ้าสิบชาติ
   ข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติ บารมี 10 ของพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระเตมีย์ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม เป็นต้น รวมชาดกและเรื่องน่าสนใจอื่นๆ พร้อมทั้งแผนผังรูปภาพธรรมะ
   http://www.larnbuddhism.com/buddha/story.html
   คลิกชม 10285   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  74.  พระเรวตขทิรวนิยเถระ
   ประวัติพระเรวตขทิรวนิยเถระ -เอตทัคคมหาสาวกเลิศทางผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-revatta.htm
   คลิกชม 1889   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  75.  พระแก้วมรกต
   บอกประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีภาพประกอบให้ดู

   http://www.geocities.com/Tokyo/9149/prakaew.html
   คลิกชม 2524   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  76.  พระไตรปิฎก
   พระโตรปิฎกออนไลน์ มีบทสวดมนต์ต่าง ๆ ประวัติการประสูติพระพุทธเจ้า รูปพุทธประวัติ ฟังเสียงสวดมนต์พระทำวัตรเช้าเย็นผ่านอินเตอร์เนต มีพจนานุกรมคำศัพท์ทางศาสนาด้วย ค้นหาพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
   http://www.tipitaka.com
   คลิกชม 5267   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  77.  พระไตรปิฎก (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   พระไตรปิฎกภาษาอังกฤษและบทความที่น่าสนใจที่อ้างอิงพระไดรปิฎก
   http://www.accesstoinsight.org
   คลิกชม 3918   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  78.  พระไตรปิฎก (ฉบับออน์ไลน์)
   ข้อมูลเกี่ยว พระสุตตันตปิฎกความย่อ และค้นหาพระสูตร
   http://www.larndham.net/tipitaka/
   คลิกชม 7501   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  79.  พระไตรปิฎกฉบับปฏิบัติ
   รวบรวมเนื้อหาของพระไตรปิฎกฉบับปฏิบัติ
   http://www.larnbuddhism.com/grammathan/tripitakapatibat/
   คลิกชม 1267   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  80.  พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
   ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม โดยคุณสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีเนื้อหา ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก เอกสารทางประวัติศาสตร์ ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ชาดก คำค้นหาพระไตรปิฎก และธรรมปฏิบัติ

   http://www.larnbuddhism.com/tripitaka
   คลิกชม 6033   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  81.  พระไตรปิฎกออนไลน์
   ข้อมูลเกี่ยวกับพระไตรปิฎกตั้งแต่ เล่ม 1- 45 มีบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

   http://www.geocities.com/tipitakaonline
   คลิกชม 2893   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  82.  พระไตรปิฎกเสียง ชุดพระพุทธกิจ 45 พรรษา
   แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก คือโครงการพระไตรปิฎกเสียง จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรม เพื่อมุ่งธำรงธรรม ของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไป โดยต้องการให้พุทธชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง และเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้น ด้วยรูปแบบสื่อเสียง เพื่อให้มีการใช้อย่างแพร่ หลายในชีวิตประจำวันจริงและให้เกิดธรรมรสและอรรถรส
   http://www.uttayarndham.org/th/season01
   คลิกชม 1957   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  83.  พระไทยเน็ต :: ชุมชนพระไทยในอินเตอร์เน็ต
   กิจการคณะสงฆ์ ข่าวสาร ธรรมะสาระ สื่อธรรม กลุ่มงาน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญต่างๆ ฯลฯ
   http://www.phrathai.net/
   คลิกชม 2828   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  84.  พระไพศาล วิสาโล
   รวบรวมงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล
   http://www.visalo.org/
   คลิกชม 1015   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  85.  พระไพศาล วิสาโล
   ขอฝากลิงค์เว็บไซต์ http://www.visalo.org เว็บไซต์รวบรวมงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล
   http://www.visalo.org
   คลิกชม 1573   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  86.  พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์
   เป็นเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา มี CD-MP3 ธรรมบรรยายของปูชนียาจารย์ทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส กับมี VCD ซึ่งใช้เป็นสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแจกจ่ายเป็นธรรมทานโดยผู้ขอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
   http://202.183.235.2/~dabos/
   คลิกชม 5081   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  87.  พลอยพุทธ
   เป็นเวปของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหอวัง ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนา
   http://ploybuddha.2ya.com/
   คลิกชม 1899   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  88.  พลังสมาธิชั้นสูง
   เว็บไซต์เกี่ยวกับการสมาธิชั้นสูง ความหมายของจิตเข้มแข็งกับพลังจิต สมาธิจิตภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎแห่งกรรม สิ่งที่ควรละในการปฏิบัติสมาธิ วิธีปฏิบัติให้เกิดพลังสมาธิ สัจจะ พลังธาตุ ไตรลักษณ์
   http://www.geocities.com/knowledge_meditation/
   คลิกชม 5649   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  89.  พลังแห่งชีวิต
   ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือพลังแห่งชีวิต และฟังคำกล่าวจากบุคคลต่าง ๆ ที่นับถือศาสนาคริสต์
   http://www.palang.org/
   คลิกชม 1603   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  90.  พัฒนศึกษา
   เกี่ยวกับการศึกษา,พัฒนศึกษา,มหาวิทยาลัยศิลปากร
   http://www.edude.th.gs/
   คลิกชม 1605   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  91.  พิธีกรรมทางศาสนา [ธรรมจักร]
   รวบรวมพิธีกรรมทางศาสนา และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
   http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=23
   คลิกชม 5469   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  92.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
   จัดแสดงภาพและข้อมูลของพระพุทธรูปสมัยต่างๆ
   http://www.thailandmuseum.com
   คลิกชม 3492   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  93.  พุทธ-ฝ่ายฆราวาส
   ในชีวิตประจำวัน ของชาวบ้าน คนธรรมดา
เป็นเรื่องของคนที่อยู่บ้าน โดยไม่ต้องไปวัด
   http://www.chaobaan.com/bhud/bhud.html
   คลิกชม 1517   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  94.  พุทธญาณ
   ศูนย์กลางข้อมูลพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย ประวัติพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามหายาน หลักธรรมคำสอน ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย ลำดับเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย สมณศักดิ์จีนนิกาย ทำเนียบวัดจีนนิกาย
   http://www.buddhayan.com/
   คลิกชม 3021   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  95.  พุทธทาส.คอม
   รวบรวมประวัติ ผลงาน บทความ หลักธรรม กระทู้ธรรม ธรรมะในคำกลอน หนังสือธรรมะ ปุจฉา-วิสัชนา และธรรมบรรยายต่างๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาส
   http://www.buddhadasa.com/
   คลิกชม 4973   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  96.  พุทธธรรม
   พุทธธรรม นำพัฒนาชีวิต ยกจิตให้สูง มุ่งสู่พระนิพพาน
   http://www.kaewkaydham.org
   คลิกชม 2681   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  97.  พุทธธรรม
   เพื่อเผยแผ่ธรรมะ พุทธศาสนาวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้ค้นเข้าไปพบแล้ว ปฏิบัติและสอนศิษยานุศิษย์สืบๆ กันมา โดยหวังว่า "พระธรรม" เป็นประทีบส่องทางในการดำเนินชีวิต รู้ทางบุญ รู้ทางบาป ทางเจริญ ทางเสื่อม แห่งชีวิตตามที่เป็นจริง ให้สมกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายได้ปฏิบัติมาก่อนแล้ว
   http://www.buddhaDham.org
   คลิกชม 1565   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  98.  พุทธธรรม นำพัฒนาชีวิต ยกจิตให้สูง มุ่งสู่พระนิพพาน
   พุทธธรรม นำพัฒนาชีวิต ยกจิตให้สูง มุ่งสู่พระนิพพาน เผยแผ่ สืบต่อ ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปฏิบัติและสอนศิษยานุศิษย์
   http://www.buddhaDham.org
   คลิกชม 512   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  99.  พุทธธรรม นำพัฒนาชีวิต ยกจิตให้สูง มุ่งสู่พระนิพพาน
   พุทธธรรม นำพัฒนาชีวิต ยกจิตให้สูง มุ่งสู่พระนิพพาน
   http://www.buddhaDham.org
   คลิกชม 1469   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  100.  พุทธธรรม รวมธรรมะแก่นแท้
   http://พุทธธรรม.thport.com เว็บธรรมะะที่คัดแต่ธรรมมะ ที่แท้จริง และเหมาะกับทุกคน มารวบรวมไว้ที่นี่ มีทั้ง เสียงธรรมะ บทความธรรมะ ภาพคติธรรมสวยๆ คลิปธรรม และหนังสือธรรมะดีๆ
   http://putthatham.thport.com
   คลิกชม 529   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 1242

  << < 1 | 2 | 3 | 4/13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน