วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.ย. 2022, 00:56  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2171 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก" (สมด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 226


. "ภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก" " .. การภาวนา "พุทโธ" ไม่ใช่งานหนัก ไม่ใช่งานยาก "แต่มีคุณมหาศาลเกินกว่าจะมีผู้ใดบอกได้ ผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจตนเอง" จึงขอให้ทำเพื่อหนีผลแห่งกรรมไม่ดีที่ไม่อาจรู้ได้ว่า กำลังจะเกิดแก่ชีวิตในวินาทีใดและร้ายแรงเพียงไหน เช่นที่เกิดขึ้นใ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: กัมมัฏฐานทั้งปวง มีอยู่ในกายทั้งนั้น (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 26 ก.ย. 2022, 06:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 405


. "กัมมัฏฐานทั้งปวง มีอยู่ในกายทั้งนั้น" " .. กายของเรานี้มีธรรมอยู่พร้อมเบ็ดเสร็จทุกอย่าง "จะพิจารณาให้เป็นอสุภก็ได้ ให้เป็นกัมมัฏฐานอะไร ๆ ได้หมด" และเป็นที่ตั้งทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วย "จะพิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนก็ได้ อย่าไปทิ้งกายอัน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ศีล สมาธิ ปัญญา" (หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร)

เมื่อ: 25 ก.ย. 2022, 06:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 463


. "ศีล สมาธิ ปัญญา" " .. "ศีลกับสมาธิ ปราบกิเลสอย่างหยาบและอย่างกลางเท่านั้น แต่กิเลสอย่างละเอียดนั้นปราบด้วยปัญญา" นักค้นคว้าหาเหตุผลด้วยกำลังไตรลักษณ์ ประหารกิเลสเหล่านั้นให้สิ้นไปจากสันดาน "ธรรมดาของจิตติดกายว่าสวยงาม ใช้ปัญญาแยกส่วน แบ่งส่วนของกายให้เห็นเป็นปฏิกูลโส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พบหลวงปู่มั่นครั้งแรก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 24 ก.ย. 2022, 05:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 441


. "พบหลวงปู่มั่นครั้งแรก" " .. มาก็บึ่งหาท่านเลย ท่านก็ใส่เปรี้ยงเลย ท่านต้อนรับท่านกางเรดาร์ไว้เรียบร้อยแล้ว สรุปความลง ย่นเข้ามาว่า "ท่านมาอะไร มาหามรรคผลนิพพานเหรอ" มาหาบุญหากุศลเหรอ "ท่านก็ชี้ไปต้นไม้ภูเขาไม่ใช่มรรคผลนิพพาน" ไม่ใช่บาป ไม่ใช่บุญ ไม่ใช่ธรรม ทั่วโ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เกลือไม่เค็ม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2022, 06:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 456


. "เกลือไม่เค็ม" " .. พระรูปหนึ่งบอกว่า "เป็นนักปฏิบัติ เมื่อมาขออยู่กับอาตมา" ถามถึงระเบียบปฏิบัติ อาตมาจึงอธิบายให้ฟ้งว่า "เมื่อมาอยู่กับผม จะสะสมเงินทองและสิ่งของไม่ได้ผมถือตามวินัย" .. ท่านพูดว่า : "ท่านปฏิบัติไม่ยึดไม่หมาย" อาตมาบอกว่า : "ผมไม่ท...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กิเลสทั้งหลาย จิตดวงนี้เองที่สร้างขึ้น" (หลวงปู่เหรียญ วรลา

เมื่อ: 22 ก.ย. 2022, 06:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 443


. "กิเลสทั้งหลาย จิตดวงนี้เองที่สร้างขึ้น" " .. กิเลสทั้งหลายนะ "ขอแต่ว่ามาฝึกจิตตัวเองให้มันได้ก็แล้วกัน" บังคับจิตตัวเองให้มันได้แล้ว "เรื่องของกิเลสไม่ยากเย็นเลย เพราะว่ากิเลสนั้นมันก็จิตดวงนี้เองที่สร้างขึ้น" ปรุงแต่งขึ้น ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ แล้วกิเลสมันมาสวมเอาเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ปัจจุบันเท่านั้น สำเร็จประโยชน์ได้" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 21 ก.ย. 2022, 06:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 483


. "ปัจจุบันเท่านั้น สำเร็จประโยชน์ได้" " .. "สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรทำความผูกพัน" เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง แม้กระทำความผูกพันและหมายมั่นให้สิ่งนั้น กลับมาเป็นปัจจุบัน ก็เป็นไปไม่ได้ "ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว" โดยความไม่สมหวังตลอ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 20 ก.ย. 2022, 06:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 487


. "ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา" " .. "ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา ของดีอย่างนี้ในศาสนาอื่นไม่มีเลย" ของดีในที่นี้หมายถึงสัจธรรมของจริงของแท้ มีเหตุมีผลยืนยันได้เต็มที่ มี ๔ อย่าง คือ .. - ทุกข์ ๑ - สมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ๑ - นิโรธ ความดับทุกข์ ๑ - มรรค หนทางให้ถึงความดับทุกข์ ๑...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รักษาศีล คือรักษากายวาจาใจของเรา" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 19 ก.ย. 2022, 06:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 476


. "รักษาศีล คือรักษากายวาจาใจของเรา" " .. ขณะนี้เราไม่ได้ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งหลาย โทษทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีในตัวเรา เราต้องพิจารณามันให้แน่นอนลงไป เชื่อมั่นลงไป คือศรัทธาความเชื่อของเรา เชื่อจริงหรือไม่จริงเล่า "ที่ท่านวางศีลไว้ คือกาย วาจา ใจของเรานี้เป็นศีล" ท่านไม่ได้ให้รัก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รากเหง้าของพระศาสนา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ)

เมื่อ: 18 ก.ย. 2022, 06:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 541


. "รากเหง้าของพระศาสนา" " .. "ทาน - ศีล - ภาวนา" เป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัย - "ทาน" เป็นเครื่องแสดงน้ำใจ เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ - "ศีล" เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พระอริยบุคคลพ้นอบายภูมิ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 17 ก.ย. 2022, 06:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 490


. "พระอริยบุคคลพ้นอบายภูมิ" " .. "พระอริยบุคคลขั้นแรก (พระโสดาบัน) ท่านจึงไม่เข้าไปสู่อบาย" ตรงแน่วแน่ไปเลย "ไม่มีชาติที่แปดเกิดขึ้น" เพราะอะไรเพราะมันแน่นอนแล้วน่ะสิ มันแน่นอนแล้ว เมื่อเข้าหนทางก็ไม่ได้สงสัย ทีนี้ค่อยเคลื่อนไป ไม่ได้มีความสงสัย ไม่ถึงวันใดก็ต้องถึ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "หลวงปู่ชอบ ท่านเคยเป็นพญานาคราช" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 16 ก.ย. 2022, 06:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 491


. "หลวงปู่ชอบ ท่านเคยเป็นพญานาคราช" " .. ญาติโยมวัดบวรนิเวศวิหาร และวัญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่าว่า "เคยได้ประจักษ์ในอิทธิฤทธิของการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวกับท่านพระอาจารย์ชอบ ฐานสโม" และเคยเล่าให้ฟังด้วยความปิติโสมนัสมหัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่า...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 15 ก.ย. 2022, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 461


. n"ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ" " .. ผู้บริกรรมภาวนาพุทโธ ๆ ๆ พึ่งทำใจเย็น ๆ อย่าได้รีบร้อน ให้ทำความเชื่อมั่นในคำบริกรรมพุทโธ "มีสติควบคุมจิตของตนให้อยู่ในพุทโธของตนก็แล้วกัน" ความเชื่อมั่นเป็นเหตุให้ใจตั้งมั่นไม่คลอนแคลน ปล่อยวางความลังเลสงสัยอะไรทั้งหมดและจิตจะรวมเข้ามาอย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เมตตา มุทิตาที่ผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 14 ก.ย. 2022, 06:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 452


. "เมตตา มุทิตาที่ผิด" " .. เมตตาขาดอุเบกขาก็ผิด กรุณาขาดอุเบกขาก็ผิด มุทิตาขาดอุเบกขาก็ผิด "เมตตากรุณาที่ผิด" ก็เช่น "ปรารถนาให้เขาเป็นสุข" พยายามช่วยให้พ้นทุกข์เต็มกำลังความสามารถ "เมื่อทำไม่ได้ดังปรารถนาก็เป็นทุกข์ เพราะไม่วางอุเบกขา" เช่นนี้แหละผิด แต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ไฟราคะดับยาก" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

เมื่อ: 13 ก.ย. 2022, 06:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 443


. "ไฟราคะดับยาก" " .. พระพุทธศาสนาเน้นลงเบื้องต้น "กล่าวเรื่องไฟราคะดับยากและก็ไหม้จิตใจแบบอบอวลนิ่มนวล" เหมือนไฟเผาถ่านที่อบไว้ จะบรรเทาและดับได้ "ก็เนื่องด้วยการพิจารณาร่างกายที่เปื่อยเน่าและสกปรกโสมมให้เห็นชัด" ทั้งกลิ่นและสีและลักษณะที่อยู่ให้เห็นเป็นของโสโครกจ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 145 [ พบ 2171 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร