วันเวลาปัจจุบัน 25 เม.ย. 2024, 20:40  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 27 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: นาคราชผู้อาภัพ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2022, 15:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2242


ครั้งหนึ่งสมัยพระศาสดาพระนามว่า“กัสสปะ” ยังคงประกาศสัจธรรมอยู่ สมัยนั้นอายุมนุษย์หากนับเป็นจำนวนปีเหมือนยุคปัจจุบัน มนุษย์ยุคนั้นจะมีอายุยืนยาวถึง ๒ หมื่นปีทีเดียว ขณะที่สมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ พุทธศาสนาถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน ตลอดจนอินทร์พรห...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: กุสราชมหาสัตว์ (เขียนโดย สืบ ธรรมไทย)

เมื่อ: 12 ก.ย. 2021, 10:41 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2812


กุสราชมหาสัตว์ ๓ กุสราชมหาสัตว์ ๓ หลังจากพระเจ้ากุสราชได้ทรงตอบโต้ถ้อยคำกับพระนางประภาวดีในวันนั้นแล้ว หลายวันผ่านไปพระองค์ก็ยังไม่ได้ทรงเห็นพระพักตร์ของนางอีกเลย จึงทรงเกิดความกังขาว่านางมีความ รู้สึกเยี่ยงไรต่อพระองค์ จึงทรงคิดจักทดสอบดู วันหนึ่งหลังจากที่ทรงส่งพระกายาหารให้กับพระธิดาจนครบทุกพระอ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 18 ก.ค. 2020, 21:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2713


ร่างทับถม จมดิน สิ้นภพชาติ ตัดไม่ขาด อาฆาตจิต คิดขุ่นแค้น แม้นเกิดใหม่ ฉันใด ไม่เปลี่ยนแปลง ขอตามแค้น ตามอาฆาต ทุกชาติไป โพธิสัตว์ฉัททันต์ ครั้งชินวร สอนโลก โปรดเหล่าสัตว์ ให้สละ ตัดรอน ถอนหลงใหล ขุดรากเหง้า เถากิเลส เหตุเภทภัย เพื่อจิตได้ คลายเขลา เข้านิพพาน มีอยู่ครา องค์มหา มุนีตรัส โปรดบริษัท ณ ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: สามเณรโข่งผู้ไม่ย่อท้อ (เขียนโดย สืบ ธรรมไทย)

เมื่อ: 16 ม.ค. 2020, 16:19 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2416


สามเณรโข่งผู้ไม่ย่อท้อ เมื่อครั้งอดีตกาลยังมีบุรุษผู้หนึ่ง เขาเป็นคนใจบาปหยาบช้าเป็นอย่างยิ่ง ทุกวันจักออกจากบ้านเข้าป่าไปล่าสัตว์อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นทวิบาทตัวเล็กตัวน้อยหรือจตุบาทที่มีร่างกายใหญ่โตปานใด หากว่าเนื้อหรือหนังของมันกินได้ขายได้ล่ะก็ เขาจะไม่รีรอที่จะเข้าไปประหัตประหาร แล่เอาเนื้...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: กุสราชมหาสัตว์ (เขียนโดย สืบ ธรรมไทย)

เมื่อ: 10 ม.ค. 2020, 07:12 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2812


กุสราชมหาสัตว์ ๒ กุสราชมหาสัตว์ ๒ กล่าวถึงพระนางประภาวดี ถึงจักทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีแล้ว แต่องค์เทวีก็ยังไม่เคยทรงเห็นหน้าพระสวามีในยามกลางวันเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียว! ถึงพระมหาสัตว์ก็เหมือนกัน ตั้งแต่ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางประภาวดีมา พระองค์ก็ยังไม่เคยทรงเห็นพระพักตร์ของพระชายาในยามกล...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: กุสราชมหาสัตว์ (เขียนโดย สืบ ธรรมไทย)

เมื่อ: 10 ม.ค. 2020, 07:05 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2812


กุสราชมหาสัตว์ ๑ กุสราจอมราชัน ๑ สมัยหนึ่งขณะที่พระศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร อารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย มีอยู่คราหนึ่งพระองค์ได้ทรงปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่ยินดีในธรรม มีใจใคร่จะสึกว่า “ เราได้ยินว่ากุลบุตรชาวสาวัตถีผู้หนึ่งถวายตนมาบรรพชาแล้ว ขณะบิณฑบาตเห็นสตรีแต่งกายงดงามก็เ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ไม้แตกคอ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 27 ก.พ. 2019, 09:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2550


ไม้แตกคอ ณ ดินแดน แม้นสรวง ล่วงไพรเขา สุดลำเนา เผ่าชน ด้นดั้นถึง มีถิ่นแคว้น แสนวิจิตร ติดตราตรึง ปานประหนึ่ง กึ่งสวรรค์ บรรจบกัน สงฆ์เรืองฤทธิ์ เหล่านักสิทธิ์ วิทยาธร ชนทั้งผอง กองก่าย หมายใฝ่ฝัน พรหมเทพมาร ยามสงบ นัดพบกัน ดินแดนฝัน ดื่มด่ำจิต งามติดใจ ดุจเสกสรร พิลาสล้ำ เกินคำเปรียบ เอ่ยขานเรียก ส...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: สามเณรสุขะผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 05 ต.ค. 2018, 09:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1389


สามเณรสุขะเป็นบุคคลในสมัยพุทธกาลเกิดในตระกูลคหบดีบิดาเป็นโยมอุปัฏฐากพระสารีบุตร เมื่อครั้งมารดาท่านตั้งครรภ์มีเรื่องเล่าว่านางมีอาการประหลาด อยากกินอาหารที่เหลือจากภิกษุ สามีจึงไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนหนึ่งให้มาฉันอาหารที่บ้าน แล้วจัดให้นางนั่งต่อจากพระรูปสุดท้ายคอยรับอาหารที่เหลือจา...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “สามเณรสุขะ” ผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 04 ต.ค. 2018, 22:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1792


สามเณรสุขะ ผู้มากบารมี สามเณรสุขะเป็นบุคคลในสมัยพุทธกาล เกิดในตระกูลคหบดี บิดาเป็นโยมอุปัฏฐากพระสารีบุตร เมื่อครั้งมารดาท่านตั้งครรภ์มีเรื่องเล่าว่านางมีอาการอยากกินอาหารที่เหลือจากพระภิกษุฉัน ดังนั้นสามีจึงไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้มาฉันอาหารที่บ้าน จากนั้นก็จัดให้นางนั่งต่อจากพระรูปสุด...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อสุรกายผู้มีกรรม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 25 พ.ค. 2018, 08:56 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2134


อสุรกายผู้มีกรรม ครั้งหนึ่งยังมีอสุรกายตนหนึ่ง เขาทนทุกข์เพราะความกระหายน้ำมาเป็นเวลาเนิ่นนานนักหนา ตลอดเวลาได้แต่เที่ยวหาน้ำไปตามที่ต่างๆ แต่จักมีสักครั้งที่ประสบพบพานก็หาไม่ จนกระทั่งคืนหนึ่งเขาสะเปะสะปะมาเจอแม่น้ำสายหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ มีความยาวจนสุดลูกหูลูกตา อารามดีใจจึงรีบวิ่งไป หวังจักดำผุดดำ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: วสวัตตีมาราธิราชคำกลอน(ภาคจบ) ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 14 ก.ย. 2017, 15:24 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3455


วสวัตตีมาราธิราช (ภาคจบ) กาลวันคร่า พร่าผลาญ ลาญทุกสิ่ง กลบกลืนกิน สิ้นแม้ซาก ยากแก้ไข ล้วนเกิดดับ กลับเปลี่ยน หมุนเวียนไป พ้นวิสัย ใครจักฉุด ให้หยุดลง พุทธกาล ล่วงคล้อย สองร้อยเศษ หลากประเทศ เขตมัชฌิม สิ้นสุขสม เกิดข้าวยาก หมากแพง แก่งแย่งสะดม ซ้ำฟ้าฝน พิกลแกล้ง แล้งเหลือใจ ผลหมาก รากไม้ ก็ตายสิ้น ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 15 พ.ย. 2016, 07:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2031


ครั้งหนึ่งก่อนที่ศาสนาของพระสมณโคดมจักปรากฏ ครานั้นยังมีบุรุษผู้หนึ่ง เขาไม่มีบ้านเรือนเป็นหลักเป็นแหล่ง ได้แต่ยึดเอากำแพงเมืองทิศอุดรเป็นที่พำนักเรื่อยมา บุรุษผู้นี้ไม่มีความรู้ใด อาศัยตนยังอยู่ในวัยฉกรรจ์ จึงใช้พละกำลังที่มีเป็นเครื่องดำรงชีพ คราวหนึ่งเขาสะสมทรัพย์ได้ครึ่งมาสกไม่รู้จักเก็บที่ไหน จ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หัวใจเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 10 พ.ย. 2016, 16:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1211


สมัยหนึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้ายังทรงประกาศสัจธรรมอยู่ มีอยู่คราวหนึ่งพระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ขีณาสพจำนวนสองหมื่นรูปได้เสด็จมาถึงนครแห่งหนึ่ง ชาวเมืองพอทราบต่างก็ดีใจ รีบชักชวนพวกพ้องพากันมาบริจาคทานรักษาศีลกันเป็นจำนวนมาก ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมแรงร่วมใจกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ โด...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ทศพิธธรรมราชา ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 29 ต.ค. 2016, 16:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2102


ทศพิธธรรมราชา ธ ทรงยิ่ง ด้วยทาน เจือจานราษฎร์ ธ ทรงศีล ผุดผาด ปราศมัวหมอง ธ สละ ความสุข ทุกข์จำยอม หวังไทยผอง ร่มเย็น เป็นสุขใจ ธ สัตย์ซื่อ ถือมั่น ทำหน้าที่ เปี่ยมอารี มีเมตตา อัฌชาสัย มากความเพียร เลี่ยงความโกรธ งดโทษภัย ไม่ขวนขวาย พอเพียง เลี้ยงครอบครัว ธ อดทน ข่มกลั้น ระวังจิต ไม่มองผิด คิดทำลาย...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 27 ต.ค. 2016, 08:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2005


สมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่พระอรหันต์ยังคงมีมากอยู่ในชมพูทวีป ครานั้นมีคหบดีผู้หนึ่งเขามีใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทุกๆต้นเดือนแลกึ่งเดือนเขาจักนินมต์พระเรวตะเถระให้มาฉันอาหารที่บ้านอยู่เป็นประจำ คหบดีผู้นี้มีธิดาอยู่สองนาง คนโตชื่อภัททา ส่วนคนน้องชื่อ สุภัททา ทุกครั้งที่ว่างจากกิจเขามักจั...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 27 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร