วันเวลาปัจจุบัน 27 พ.ย. 2020, 22:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 152 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คุณเป็นผู้ทำพุทธศาสนาเสื่อมหรือเปล่า

เมื่อ: 02 ก.ย. 2009, 22:32 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 4100


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอคุยเรื่องพระอภิธรรม

เมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 22:05 

ตอบกลับ: 59
แสดง: 7841


พระอภิธรรม คืออะไร เป็นอย่าไร ครับ???

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน กรรมฐาน หรือ กัมมัฏฐาน???

เมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 12:03 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 5479


ภิกษุ ท.! พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูก ด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูก ย่อมมีนัยอันถูกต้องเช่นนั้น. ภิกษุ ท.! นี่เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. -บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๘/๑๖๐, ----------------...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติ ปัญญา และวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: สติ ปัญญา และวิปัสสนา
เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 18:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2091


แล้ว ปัญญา คืออะไรครับ ???

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มารู้จักแนวทางทั้ง ๔ ที่นำไปสู่อรหัตตผลกันเถิด

เมื่อ: 30 พ.ค. 2009, 07:21 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2078


การปฏิบัติเพื่อความสมดุลแห่งสมถะและวิปัสสนา ภิกษุ ท. ! ในบรรดาสี่จำพวกนั้น ๑. บุคคลผู้ได้เจโตสมถะในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา นั้น บุคคลนั้น พึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา แล้วถามว่า “ท่านผู้มีอายุ ! เราควรเห็นสังขารกันอย่างไร? ควรพิจารณากันอย่างไร? ควรเห็นสังขารกันอย่างไร?” ดั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มารู้จักแนวทางทั้ง ๔ ที่นำไปสู่อรหัตตผลกันเถิด

เมื่อ: 30 พ.ค. 2009, 07:12 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2078


พึงทำความสมดุลของสมถะและวิปัสสนา ภิกษุ ท. ! บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้ มีอยู่ หาได้อยู่ ในโลก. สี่จำพวกอย่างไรเล่า ? สี่คือ บุคคลบางคน ได้เจโตสมถะในภายใน แต่ไม่ได้ธัมมวิปัสสนาด้วยอธิปัญญา ; บุคคลบางคน ได้ธัมมวิปัสสนาด้วยอธิปัญญา แต่ไม่ได้เจโตสมถะในภายใน ; บุคคลคน ไม่ได้ทั้งเจโตสมถะในภายในและไม่ได้ธัมมวิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมภเวสี คืออะไร???

 หัวข้อกระทู้: สัมภเวสี คืออะไร???
เมื่อ: 29 พ.ค. 2009, 21:25 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 9985


สัมภเวสี คืออะไรครับ???
---------------------------------
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วาจาของคนไม่ดี และ คนดี เป็นอย่างไร???

เมื่อ: 29 พ.ค. 2009, 21:21 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 988


วาจาของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ ๑. วาจาของอสัตบุรุษ ภิกษุ ท ! บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็นที่รู้กันว่าเป็น อสัตบุรุษ. สี่ประการ อย่างไรเล่า ? สี่ประการ คือ :- ภิกษุ ท ! อสัตบุรุษในกรณีนี้ แม้ไม่มีใครถามถึง ความไม่ดีของ บุคคลอื่น ก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถาม ; ก็เมื่อถูกใครถา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท้องฟ้า....มีสิ่งสวยงามตลอดกาล

เมื่อ: 28 พ.ค. 2009, 23:41 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 4397


กามคุณ ๕อย่างเหล่านี้ คือ รูป ทั้งหลาย อันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักษุ.... เสียงทั้งหลายอันจะถึงรู้แจ้งได้ด้วยโสตะ.... กลิ่นทั้งหลาย อันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยฆานะ.... รสทั้งหลาย อันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยชิวหา.... โผฏฐัพพะทั้งหลาย อันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยกาย อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะอั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าศีล ๕ บริบูรณ์ แล้ว ยังจะตกนรกได้หรือไม่???

เมื่อ: 28 พ.ค. 2009, 23:34 

ตอบกลับ: 41
แสดง: 8396


มาแล้วครับ คำพระพุทธเจ้า ชัดเจนมาก อานนท์! บรรดาสมณพราหมณ์ ท. เหล่านั้น (ก) สมณพราหมณ์ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า "ท่านผู้ เจริญ ท.! กรรมที่เป็นบาปไม่มี, วิบากแห่งทุจริกก็ไม่มี"ดังนี้; คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้น เราไม่ ยอมรับรู้ด้วย. (ข) แต่ข้อใดที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวต่อไปอีกอย่างนี้ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน กรรมฐาน หรือ กัมมัฏฐาน???

เมื่อ: 27 พ.ค. 2009, 22:36 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 5479


พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน กรรมฐาน หรือ กัมมัฏฐาน??? -------------------- :b8: :b8: :b8: ในพระไตรปิฎกภาษาไทย มีการใช้คำว่า..... สมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน อสุภกัมมัฏฐาน อานาปานสติกัมมัฏฐาน ......... แต่ในบาลีสยามรัฐใช้ว่า อสุภาย จิตฺตํ ภาเวหิ อานาปานสฺสตึ ภาเวนฺโต อานาปานสฺสตึ พหุลีกโรนฺโต ----------...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัตว์ที่มีขันธ์ หนึ่งขันธ์ มีหรือไม่???

เมื่อ: 27 พ.ค. 2009, 21:18 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 5967


อานนท์! มาเถิด, เราจักไปสู่บ้านหัตถิคาม, บ้านอัมพคาม,บ้านชัมพุคามและโภคนคร. (ที่โภคนครประทับที่อานันทเจดีย์, ได้ตรัสหลักมหาปเทสสำหรับ เทียบเคียงในการวินิจฉัยว่า ถ้ามีคำกล่าวอย่างนี้ ๆ และอ้างว่าเป็นพุทธวจนะ, จะจริงหรือไม่.) ภิกษุ ท.! ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าฟังมาแล้ว ได้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมเราจึงมีทุกข์???

 หัวข้อกระทู้: ทำไมเราจึงมีทุกข์???
เมื่อ: 27 พ.ค. 2009, 20:38 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 882


เพราะ ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค จงทรง แสดงซึ่งความเกิดและความดับไปแห่งทุกข์ แก่ข้าพระองค์เถิด." คามณิ! ถ้าเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่าน ปรารถอดีตกาลนานไกลว่า มันได้มีแล้วอย่างนี้ในอดีตกาล ดังนี้ไซร้, ความสงสัยเคลือบแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัตว์ที่มีขันธ์ หนึ่งขันธ์ มีหรือไม่???

เมื่อ: 27 พ.ค. 2009, 18:36 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 5967


คุณเช่นนั้น ครับ กระผมว่า เราจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะครับ เอาคำพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ไม่ควรเอาคำสาวกมาเป็นหลัก นะครับ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎก ล้วนแต่เป็นคำสาวกทั้งสิ้น ซึ่งขัดแย้งกับคำพระพุทธเจ้านะครับ --------------------------- ภิกษุ ท.! ผู้ใด จะพึงกล่าวอย่างนี้ ว่า "เราจักบัญญัต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าศีล ๕ บริบูรณ์ แล้ว ยังจะตกนรกได้หรือไม่???

เมื่อ: 25 พ.ค. 2009, 14:28 

ตอบกลับ: 41
แสดง: 8396


ขอบพระคุณมากครับทุกท่าน
:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 11 [ พบ 152 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร