วันเวลาปัจจุบัน 05 ต.ค. 2022, 22:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2155 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: วิมุตติมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: วิมุตติมรรค
เมื่อ: 30 พ.ย. 2020, 14:21 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1370


ต้องตรงกันกะ วิสุทธิมรรค 23 ปริเฉทด้วยนะคะ

ไม่งั้นเป็น มิจฉาวิมุต

s002

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมัยพระพุทธเจ้า ก็บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ: 25 พ.ย. 2020, 11:05 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 968


ที่น่าสังเกตุ คือ กฎหมาย การลงโทษในสมัยพระพุทธองค์นั้น แม้แต่พระพระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก พระ เณร พระอลัชชี สาวก ภาคประชาชน นักสิทธิมนุษย์ชน สถานฑูตประเทศต่างๆ นักข่าว ศาสนาอื่น ลัทธิอื่นๆ ไม่มีสักองค์เดียว ไม่มีสักคนเดียว ที่ไปต่อต้าน สร้างม๊อบ ขึ้นเวที ปลดแอก คัดค้านกรรมกรณ์ s006 s006 s006

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมัยพระพุทธเจ้า ก็บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ: 24 พ.ย. 2020, 23:59 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 968


คริคริ

ไม่สนใจจะยกร่างกฎหมายที่ใช้กัน ในสมัยพระพุทธเจ้า มาใช้มั่งหรอคะ

smiley smiley smiley

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมัยพระพุทธเจ้า ก็บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ: 24 พ.ย. 2020, 23:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 968


กรรมกรณ์ ๓๒ ประการ (ทวัติงสะ, พัตติงสะ ๓๒) ๑ กสาหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยแส้บ้าง ๒ เวตฺเตหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยหวายบ้าง ๓ อฑฺฒทณฺฑเกหิปิ ตาเฬนฺเต ตีด้วยกระบองสั้นบ้าง ๔ หตฺถมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดมือบ้าง ๕ ปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดเท้าบ้าง ๖ หตฺถปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง ๗ กณฺณมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดหูบ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมัยพระพุทธเจ้า ก็บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ: 24 พ.ย. 2020, 22:59 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 968


[๒๔๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ - สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มี พระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๒...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไดโนเสาร์ ลูกหลานไดโนเสาร์ เกิดจากไหน

เมื่อ: 22 พ.ย. 2020, 15:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 702


ไดโนเสาร์ ลูกหลานไดโนเสาร์ เกิดจากไหน กำเนิด ๔ [๑๖๙] ดูกรสารีบุตร กำเนิด ๔ ประการเหล่านี้แล ๔ ประการเป็นไฉน? คือ อัณฑชะกำเนิด ชลาพุชะกำเนิด สังเสทชะกำเนิด โอปปาติกะกำเนิด ดูกรสารีบุตร ก็อัณฑชะกำเนิด เป็นไฉน? สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ชำแรกเปลือกแห่งฟองเกิด นี้เราเรียกว่า อัณฑชะกำเนิด ดูกรสารีบุตร ชลาพุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อันตรายๆๆๆๆ ที่ถูกปกปิด

เมื่อ: 19 พ.ย. 2020, 17:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 740


อันตรายที่ถูกปกปิด อันตรายที่ปกปิดเป็นไฉน? คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ ราคะ โทสะ โมหะ ความ โกรธ ผูกโกรธไว้ ลบลู่คุณท่าน ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ มายา โอ้อวด หัวดื้อ แข่งดี ถือตัว ดูหมิ่นท่าน มัวเมา ประมาท กิเลสทั้งปวง ทุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าใจหลักพระธรรมวินัย กันสักหน่อยนะคะ

เมื่อ: 17 พ.ย. 2020, 10:51 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 809


พุทธศาสนา มีพระไม่ต้องเยอะหรอกค่ะ

มีดีๆองค์เดียว ก็นำพาความเลื่อมใส ศรัทธา นำทางที่ถูกต้อง ให้มหาชน ได้อย่างล้นหลาม

tongue tongue tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าใจหลักพระธรรมวินัย กันสักหน่อยนะคะ

เมื่อ: 17 พ.ย. 2020, 10:35 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 809


หลักกำหนดธรรมวินัย หลักตัดสินธรรมวินัย หรือลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ อย่าง คือ ก. ธรรมเหล่าใด เป็นไป ๑. เพื่อความย้อมใจติด ๒. เพื่อความประกอบทุกข์ ๓. เพื่อความพอกพูนกิเลส ๔. เพื่อความมักมากอยากใหญ่ ๕. เพื่อความไม่สันโดษ ๖. เพื่อความคลุกคลีในหมู่ ๗. เพื่อความเกียจคร้าน ๘. เพื่อความเลี้ยงยาก, ธรรมเหล่าน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าทรงห้ามญาติ

เมื่อ: 15 พ.ย. 2020, 17:57 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 946


สิ่งสำคัญ ที่สุด

พระพุทธเจ้า พระองค์ ไม่ได้ทรงเข้าข้างญาติ ฝ่ายไหน

ผู้ใด แอบอ้างมั่วๆ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สำเร็จ

cry cry cry

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าทรงห้ามญาติ

เมื่อ: 15 พ.ย. 2020, 14:45 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 946


พระเณร สาวกบางรูป
อ้างว่ามาห้ามญาติ

แต่ๆๆๆ เห็นเรื่องแย่งรัฐธรรมนูญ ดีกว่าพี่น้อง
cry cry cry

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าทรงห้ามญาติ

เมื่อ: 15 พ.ย. 2020, 14:43 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 946


ครั้งหนึ่งเมื่อเหล่ากษัตริย์ตระกูลศากยวงศ์ พระญาติฝ่ายพุทธบิดา และเหล่ากษัตริย์ตระกูลโกลิยวงศ์ พระญาติฝ่ายพุทธมารดา เกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโรหิณีเนื่องจากฝนแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ทำให้การทะเลาะวิวาทลุกลามไป จนเกือบกลายเป็นศึกสงครามระหว่างกัน พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุด้วยพระญาณ จึงเส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เอาคิ้วคืนมา

 หัวข้อกระทู้: Re: เอาคิ้วคืนมา
เมื่อ: 13 พ.ย. 2020, 17:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 787


คริคริ

เห็นพระ เณร บางองค์ ต้องการอยากได้คิ้วมั๊กๆๆ

ลองหัดเริ่มทำกายาคตาสติ มั่งนะคะ

ปุถุชนทั่วไปก้อหัดได้


tongue tongue tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติปัฎฐาน คือทางพ้นทุกข์

เมื่อ: 13 พ.ย. 2020, 11:24 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 932


นั้นแน้ๆๆ

หัวข้อกระทู้หายไป

มีผู้ใดบังอาจ มาขโมยหัวข้อกระทู้ไป

เดิมเขียนไว้ว่า" สติปัฎฐาน คือทางพ้นทุกข์ ไม่ใช่ไปตั้งม๊อบ "

Onion_R Onion_R Onion_R Onion_R Onion_R Onion_R Onion_R Onion_R

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติปัฎฐาน คือทางพ้นทุกข์

เมื่อ: 13 พ.ย. 2020, 11:01 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 932


พระ เณร เดินขบวน ตั้งม๊อบ

เป็นไปตามแก่นแท้ หลักพระธรรมวินัยหรือเปล่าคะ ?

tongue tongue tongue
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 144 [ พบ 2155 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร