วันเวลาปัจจุบัน 09 ก.ค. 2020, 18:11  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1584 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาทิฏฐิ ......จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้

เมื่อ: 04 ก.พ. 2014, 17:15 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 5045


มรรคมีองค์ ๘ เกิดขึ้นได้อย่างไร ? ในธรรมเหล่านั้น มรรคมีองค์ ๘ เป็นไฉน ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลก ให้เข้าสู่นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาทิฏฐิ ......จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้

เมื่อ: 04 ก.พ. 2014, 17:04 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 5045


สัมมาสติ ๒ แห่งไม่ตรงกัน ในพระอภิธรรมกล่าวอย่างนี้ [๑๖๙] สัมมาสติ เป็นไฉน ภิกษุในศาสนานี้ ผู้ประกอบด้วยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก ผู้ประกอบ ด้วยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่ ฯลฯ ผู้ประกอบด้วยความเพียร ม...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาทิฏฐิ ......จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้

เมื่อ: 04 ก.พ. 2014, 16:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 5045


[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉน นี้คือมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ใน ทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อัน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาทิฏฐิ ......จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้

เมื่อ: 04 ก.พ. 2014, 16:53 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 5045


[๑๖๓] ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ [๑๖๔] สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน ความดำริในการออกจากกาม ความดำริในการไม่พยาบาท ความดำริในการไม่เบียดเบียน นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ [๑๖๕] สัมมาวาจา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การกินเจ - มังสวิรัต บรรลุธรรมจริงหรือ ??

เมื่อ: 05 ส.ค. 2013, 13:08 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2047


การกินเจ - มังสวิรัต บรรลุธรรมจริงหรือ ?? - พระพุทธเจ้าทรงห้ามพุทธบริษัทรับประทานเนื้อสัตว์ หรือไม่ - การรับประทานอาหารมังสวิรัติ คือ งดเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์ เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา ใช่หรือไม่ - การรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นบุญหรือไม่ ..... อาหารมังสวิรัติ ความหมาย อาหารมังสวิรัติ คือ อาห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำบุญด้วยสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจริงหรือ..?

เมื่อ: 01 ส.ค. 2013, 12:16 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2194


พุทธฏีกา เขียน:
เย นํ ททนฺติ สทฺธาย
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ตเมว อนฺนํ ภชติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ

บุคคลเหล่าใดมีใจผ่องใส ย่อมให้ข้าวด้วยศรัทธา
บุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเอง ทั้งโลกนี้และโลกหน้า


อ้าววว
ถ้าอย่างนั้นอยากได้แฟนสวยแฟนหล่อ
ก็ต้องบริจาคแฟนสวยแฟนหล่อเป็นทานทุก ๆ ชาติสิ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การชำระจิตให้ผ่องใสทำอย่างไร ?

เมื่อ: 23 ก.ค. 2013, 10:06 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2677


การชำระจิต [๔๕๖] ภิกษุนั้น ประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรียสังวร และสติสัมปชัญญะ อันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง. เธอกลับจากบิณฑบาต ในกาลภายหลังภัตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า. เธอละความเพ่งเล็งในโลกแล้ว มีใจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปฏิบัติอย่างไรที่ทำให้เรามีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก

เมื่อ: 16 ก.ค. 2013, 10:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 997


ภิกษุทั้งหลาย ! ความรู้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ผลวิบาก ๓ อย่างนี้แล
ที่ทำให้เรามีฤทธิ์มาก... มีอานุภาพมาก... คือ

ผลวิบากแห่งทาน(การให้)
ผลวิบากแห่งทมะ(การบีบบังคับใจ)
ผลวิบากแห่งสัญญมะ(การสำรวมระวัง)

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิธีแก้อกุศลกรรมที่ทำไปแล้วให้เป็นอโหสิกรรม

เมื่อ: 16 ก.ค. 2013, 09:06 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 2713


เจริญมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละวิธีแก้กรรมได้ดีที่สุด
พ้นทุกข์พ้นกรรม กรรมทั้งหลายเป็นอโหสิกรรมแน่นอน

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อวิชชา ของปุถุชน กับ อวิชชา ของพระอนาคามี เหมือนกันไหม ??

เมื่อ: 15 ก.ค. 2013, 20:48 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1850


๑.อกุศลจิต มี อวิชชา อย่างเดี่ยว เพราะมีทั้งอกุศลธรรมและนิวรณ์ ๕ ๒.กามาวจรกุศลจิต มีอโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็นวิชชา แต่มีนิวรณ์ ๕ และการไม่รู้จักอริยสัจ ๔ เป็น อวิชชา ๓.รูปาวจรกุศลจิต มีอโลภะ อโทสะ อโมหะ และการละนิวรณ์ ๕ เป็นวิชชา แต่ไม่รู้จักการละรูปสัญญาและความไม่รู้จักอริยสัจ ๔ เป็น อวิชชา ๔.อรูปาวจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้วันพระควรทำอะไร ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรดี ??

เมื่อ: 15 ก.ค. 2013, 20:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1098


วันนี้วันพระควรทำอะไร ?? ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรดี ?? [๑๖๒๖] ธ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายยังครองเรือน นอนกกลูกอยู่ ยังทาจันทน์แคว้นกาสี ยังใช้มาลาของหอมและเครื่องลูบไล้ ยังยินดีทองและเงินอยู่ จะเข้าถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแล้ว อันลึกซึ้ง มีเนื้อความอันลึก เป็นโลกุตตะ ประกอบด้วยความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อวิชชา ของปุถุชน กับ อวิชชา ของพระอนาคามี เหมือนกันไหม ??

เมื่อ: 13 ก.ค. 2013, 12:35 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1850


อวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิของปุถชน คือความไม่รู้จักอริยสัจ ๔ หรือแค่เคยฟังอริยสัจ ๔ แต่ใช้อริยสัจ ๔ ทำลายสังโยชน์ไม่ได้เลย วิชชาหรือสัมมาทิฏฐิของพระอนาคามีนั้นรู้อริยสัจ ๔ และใช้อริยสัจ ๔ ทำลายสังโยชน์ได้ ๕ ส่วนอวิชชา ของพระอนาคามี คือความไม่รู้จัก อรหัตตมัคค ไม่สามารถเจริญอริยสัจ๔ ให้บรรลุอรหัตตมัคคเท่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ละอุปาทานขันธ์ ๕ ได้อย่างไร ??

เมื่อ: 12 ก.ค. 2013, 21:10 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1075


พิจารณาเห็นอุปาทานขันธ์ ๕ [๙๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง เมื่อพิจารณาเห็น ย่อมพิจารณาเห็นตนเป็นหลายวิธี สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมพิจารณาเห็นอุปาทานขันธ์ ๕ หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนไม่ได้สดับแล้ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อวิชชา ของปุถุชน กับ อวิชชา ของพระอนาคามี เหมือนกันไหม ??

เมื่อ: 12 ก.ค. 2013, 20:26 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1850


รูปภาพ

อวิชชา ของปุถุชน กับ อวิชชา ของพระอนาคามี เหมือนกันไหม ??

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การพิจารณาธรรม เราพิจารณาโดยจิตอยู่ในอรูปฌานได้ไหม ??

เมื่อ: 10 ก.ค. 2013, 18:58 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3239


อ่านแล้วพิจารณาดี ๆ นะครับ

มหาราชันย์ เขียน:
เพราะการคิดนึกเป็นหน้าที่ขององค์ธรรมที่ชื่อ เจตนา ไม่ใช่หน้าที่ของ วิตกวิจาร
ไม่มีวิตก วิจารในจิต ก็พิจารณาธรรมได้ครับ
[๒๐๐] เจตนา มีในสมัยนั้น เป็นไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้นอันใด นี้ชื่อว่า เจตนา มีในสมัยนั้น.
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 106 [ พบ 1584 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร