วันเวลาปัจจุบัน 22 ม.ค. 2020, 16:07  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5804 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พิจารณา

 หัวข้อกระทู้: Re: พิจารณา
เมื่อ: 20 ม.ค. 2020, 22:52 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 163


๒. ๑๐. ภวสูตร [๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ นี้ ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ ๓ เป็นไฉน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ ๓ นี้ควรละ ไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภพ ๓ นี้ เป็นสภาพอันภิกษุละได้แล้ว และเธอเป็นผู้มีสิกขาอันได้ศึกษาแล้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พิจารณา

 หัวข้อกระทู้: พิจารณา
เมื่อ: 19 ม.ค. 2020, 13:41 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 163


ว่าด้วย แก่น ๑. ๓. อุปนิสสูตร [๖๘] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรารู้อยู่ เห็นอยู่ เราจึงกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็น เราก็มิได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ภิกษุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยวิชชา ๓

 หัวข้อกระทู้: Re: ว่าด้วยวิชชา ๓
เมื่อ: 09 ส.ค. 2019, 20:00 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 923


๙. เทวธาวิตักกสูตร ว่าด้วยความวิตก ๒ ส่วน เรื่องวิตก [๒๕๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว. [๒๕๒] ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำทำนาย

 หัวข้อกระทู้: Re: คำทำนาย
เมื่อ: 21 ก.ค. 2019, 17:10 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 529


สิ้นสงสัยในพระพุทธเจ้า นึกถึงพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับการตรัสรู้อริยสัจ 4(ธรรมฐิติญาณ) และญาณในพระนิพพาน(แจ้งนิพพาน/ปฏิจจสมุปบาท/ความดับภพ) กล่าวโดยย่อ ทุกข์(อุปาทาขันธ์ 5) และความดับทุกข์(นิพพาน/ความดับทุกข์/ตัณหาและอวิชชา) อนุโลมญาณ มัคคญาณ ผลญาณ/สภาวะจิตดวงสุดท้าย ทุกข์(อุปาทาขัน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 21 ก.ค. 2019, 16:06 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1271


รายละเอียดเรื่องโสดาบัน สัทธานุสารี,ธัมมานุสารี เอกาภิญญาสูตร ความเป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆ พระโสดาบันผู้เอกพิชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระสกทาคามี เป็นพระโสดาบันผู้โกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระโสดาบันผู้เอกพิชี เป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะ เพราะอินทรีย์ ๕ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 21 ก.ค. 2019, 15:05 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 1443


๑. รู้อดีต เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ๙. เทวธาวิตักกสูตร ว่าด้วยความวิตก ๒ ส่วน [๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราได้ปรารภความเพียร มีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้ว มีสติมั่นคง ไม่เลอะเลือนแล้ว มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่ายแล้ว มีจิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นอันเดียว ดูกรภิกษุทั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 21 ก.ค. 2019, 15:01 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 1443


ปฏิจจสมุปบาท ถ้านำมากล่าวเนื่องด้วยชีวิต แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี ฯลฯ และขณะทำกาละ(ตาย) เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ถ้านำมากล่าวในแง่ของการรู้เห็นตามความเป็นจริง แบ่งออกเป็น ๔ ๑. รู้อดีต เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 19 ก.ค. 2019, 15:31 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1271


ว่าด้วยสัทธานุสารีบุคคล [๔๖๙] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา หูไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา จมูกไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา ลิ้นไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา กายไม่เที่ยง มี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำทำนาย

 หัวข้อกระทู้: Re: คำทำนาย
เมื่อ: 19 ก.ค. 2019, 15:10 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 529


มหาสุญญตสูตร (๑๒๒) [๓๔๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารนิโครธารามเขตพระนครกบิลพัสดุ์ในสักกชนบท ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสบง ทรงบาตรจีวรแล้ว เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครกบิลพัสดุ์ในเวลาเช้า ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาพระกระยาหารแล้ว จึงเสด็จเข้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำทำนาย

 หัวข้อกระทู้: Re: คำทำนาย
เมื่อ: 18 ก.ค. 2019, 14:42 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 529


ตรงนี้เป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะตน เพราะรู้เห็น ธรรม(ขันธ์ 5) ที่มีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง และรู้เห็น นิพพาน(ความดับภพ) ด้วยตน โดยรู้จากการอบรมกาย อบรมจิต กล่าวคือ ตั้งใจความเพียรแบบตายยอมตาย เป็นผู้มีใจแน่วแน่ จนทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งชัดด้วยกาย(วิโมกข์ 8) จนเห็นแจ้งแทงตลอดปรมั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศิลและสิกขา

 หัวข้อกระทู้: Re: ศิลและสิกขา
เมื่อ: 17 ก.ค. 2019, 23:05 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 534


ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า(โสดาบัน ที่มาเกี่ยวกับพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะ) ก่อนที่จะเกิดแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบัน(๙. เทวธาวิตักกสูตร) ๔. มหาสุทัสสนสูตร (๑๗) ----------------------- [๑๖๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- ในสมัยใกล้เสด็จปรินิพพานคราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับในระหว่างไม้สา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 16 ก.ค. 2019, 14:36 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1271


พระอัสสชิเถระแสดงธรรม [๖๕] ลำดับนั้น ท่านพระอัสสชิ ได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่สารีบุตรปริพาชก ว่าดังนี้:- ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติ ทรงสั่งสอนอย่างนี้. เป็นเรื่อง อริยสัจ 4 ส่วนผู้ที่อ่าน(ตรงนี้) จะเข้าใจหรือให้ความหมายว่าอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 16 ก.ค. 2019, 13:56 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1271


พระอัสสชิเถระแสดงธรรม [๖๕] ลำดับนั้น ท่านพระอัสสชิ ได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่สารีบุตรปริพาชก ว่าดังนี้:- ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติ ทรงสั่งสอนอย่างนี้. ตรงนี้ จะแบ่งวรรคประโยค เผื่ออาจจะ โยนิโสมนสิการ ที่มาของคาถา เย ธมฺมา ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 16 ก.ค. 2019, 13:31 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1271


พระอัสสชิเถระแสดงธรรม [๖๕] ลำดับนั้น ท่านพระอัสสชิ ได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่สารีบุตรปริพาชก ว่าดังนี้:- ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติ ทรงสั่งสอนอย่างนี้. เป็นเรื่อง อริยสัจ 4 ส่วนผู้ที่อ่าน(ตรงนี้) จะเข้าใจหรือให้ความหมายว่าอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 13 ก.ค. 2019, 20:04 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1271


วิปัลลาสสูตร [๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ๑ ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ๑ ในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน ๑ ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม ๑ สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ ประการนี้แล ดูกรภ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 387 [ พบ 5804 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร