วันเวลาปัจจุบัน 01 เม.ย. 2020, 02:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1729 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 10:29 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 110


วันนี้เจอคำถามแปลกๆ ถามว่าคุณได้นั่งสมาธิบ้างมั้ย ได้ยินว่าปฏิบัติธรรม ก็ตอบว่าตอนเด็กๆ ก็นั่งบ่อย สองวันก่อนก็นั่ง แต่ปกติไม่ค่อยได้นั่ง ก็ใช้ชีวิตตามปกติ แล้วก็ถูกถามต่อไปว่านั่งสมาธิได้อะไร ก็เลยตอบว่าได้ความสงบ แล้วก็เจอคำถามที่สองว่า คุณเคยได้ฌานมั้ย เจอคำถามแบบนี้ก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร เพราะผู้ถ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 21 ม.ค. 2020, 04:12 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1014


เรื่องชน ๓ คน เรื่องมีอยู่ว่า มีภิกษุ 3 กลุ่มมีประสบการณ์ไปพบเห็นที่แตกต่างกัน คือ ภิกษุกลุ่มที่หนึ่ง จะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดา ในระหว่างทางได้ไปแวะพักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ขณะที่พวกชาวบ้านกำลังตระเตรียมปรุงอาหารบิณฑบาตถวายพระสงฆ์อยู่นั้น มีบ้านหลังหนึ่งเกิดไฟไหม้ และมีเสวียนไฟ(ลักษณะเป็นวงกลม...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 31 ธ.ค. 2019, 03:15 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1014


ผลแห่งการสดุดีพระรัตนตรัย คำกล่าวของท่านสุคันธเถระ พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพราหมณ์ ทรงพระยศใหญ่ มีพระนามชื่อว่ากัสสปะ ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในภัทกัปนี้ พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันรัศมีวาหนึ่งแวดล้อม มีข่ายรัศมีบังเกิดปรากฏ ก...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2019, 02:35 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงเหตุปัจจัย ๒๔ ปัจจัย เริ่มต้นแต่เหตุปัจจัย ๖ อย่างที่เป็นมูลแห่งวิบัติและสมบัติของโลก ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงนัยอื่นอีก ธรรม ๓ ประการเหล่านี้คือ ๑.โลภะ ๒.โทสะ ๓.โมหะ ชื่อว่าเป็นเหตุ เพราะอรรถว่าเป็นมูลรากแห่งความวิบัติ แห่งสัตว์โลกบ้าง สังขารโลกบ้าง โอกาสโลกบ้างแม้ทั้งสิ้น ธรรม ๓ ประการเหล่านี้คือ ๑....

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2019, 02:27 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงปัฏฐานนัยที่แสดงเอกันตปัจจัยพร้อมทั้งความพิเศษแห่งมุขยปัจจยุบันและนิสสันทปัจจยุบัน จะกล่าวต่อไปนี้ในอธิการนี้ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งปัฏฐานศัพท์ เหตุที่เป็นประธานเพราะเหตุนั้นชื่อว่าปัฏฐาน ในถ้อยคำนั้น คำว่า ประธาน หมายถึง ประมุข คำว่า ฐาน หมายถึง เหตุ อธิบายว่า เหตุที่เป็นประธาน เหตุโดยตรง เ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2019, 02:14 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงปัจจยฆฏนานัยในเวลาที่ช่วยทำอุปการะระหว่างนามธรรมกับอุตุชรูปและอาหารชรูปทั้งหลาย ในปวัตติกาลนับตั้งแต่ฐีติกาลแห่งปฏิสนธิจิตไป นามธรรมทั้งหลายแม้ทั้งปวงย่อมช่วยอุปการะแก่อุตุชรูปกลาปทั้งหลายและอาหารชรูปกลาปทั้งหลายทั้งปวง ด้วยอำนาจแห่งปัจฉาชาตปัจจัยปัจจัยเดียวเท่านั้น, แม้ในอธิการว่าด้วยการช่วยทำอ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2019, 02:03 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงปัจจยฆฏนานัยในเวลาที่ช่วยอุปการะระหว่างนามธรรมกับจิตตชรูปทั้งหลาย ในปวัตติกาล นามขันธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากรูปย่อมช่วยอุปการะแก่จิตตชรูปกลาปที่เกิดร่วมกันกับตนด้วยอำนาจปัจจัย ๕ ปัจจัย คือ มหาสหชาตปัจจัย ๔ และวิปยุตตปัจจัย ๑ และในนามขันธ์ธรรมเหล่านั้นนั่นเอง ย่อมช่วยอุปการะด้วยอำนาจแห่งปัจจัย ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2019, 01:51 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงปัจจยฆฏนานัยที่ช่วยอุปการะระหว่างนามธรรมกับกัมมชรูปทั้งหลาย บรรดารูปธรรม นามธรรมเหล่านั้น ปฏิสนธินามขันธ์ ๔ อย่าง ย่อมช่วยอุปการะแก่กัมมชกลาปรูปทั้งหลาย โดยปัจจัยทั้ง ๖ คือ มหาสหชาตปัจจัย ๔ วิปากปัจจัย ๑ วิปยุตปัจจัย ๑ และย่อมช่วยอุปการะแก่หทยวัตถุรูปโดยปัจจัยทั้ง ๗ รวมกันกับอัญญมัญญปัจจัย ๑ ในน...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2019, 01:37 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงรูปที่พ้นจากความเป็นกลาปรูป รูปที่พ้นจากความเป็นกลาปรูปมี ๕ ประการคือ อากาศธาตุ ๑ และลักขณะรูป ๔ ประการ, บรรดารูปทั้ง ๕ ประการเหล่านั้น, อากาศธาตุพ้นจากความเป็นกลาปรูป เพราะเป็นแต่เพียงรูปที่กำหนดระหว่างแห่งกลาปรูปทั้งลาย และลักขณรูป ๔ ประการชื่อว่าพ้นจากกลาปรูป เพราะเป็นเพียงลักษณะ เพื่อการรู้ค...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 29 ธ.ค. 2019, 01:58 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงสภาวะและความปรากฏขึ้นแห่งอาหารกลาป ๒ หมวด

อาหารชกลาปรูปมีอยู่ ๒ หมวดคือ
๑. สัพพมูลอัฏฐกกลาป
๒. กลาปรูปที่เป็นไปกับด้วยวิการรูป

กลาปรูป ๒ หมวดนี้ บัณฑิตพึงทราบ ด้วยอำนาจแห่งรูปที่เป็นไปสม่ำเสมอและเป็นไปไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นแล้วจากอาหารที่เป็นสัปปายะหรือไม่เป็นสัปปายะเถิด

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 27 ธ.ค. 2019, 23:51 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงสภาวะและความปรากฏขึ้นแห่งอุตุชกลาป ๔ หมวด อุตุชกลาปมีอยู่ ๔ หมวด ๔ หมวด, มีอะไรบ้าง มี มูลกลาป ๒ หมวดคือ ๑. สัพพมูลอัฏฐกกลาป ๒. สัททนวกกลาป และกลาปรูปที่เป็นไปกับด้วยวิการรูป ๒ หมวด ในถ้อยคำนั้นก็เพราะกายนี้ ย่อมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนอิริยาบถจนตลอดชีวิต ฉะนั้นเพราะอาศัยอิริยาบถต่างๆ ความเป็นไปสม่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 27 ธ.ค. 2019, 23:44 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงความปรากฏขึ้นแห่งจิตตชรูป ๘ หมวด บรรดาจิตตชกลาป ๘ หมวดเหล่านั้น ในเวลาที่มีความเป็นไปไม่สม่ำเสมอแห่งธาตุที่มีในร่างกาย แต่มูลกลาปรูป ๔ หมวด ย่อมเป็นไปแก่บุคคลผู้เป็นไข้ จริงอยู่ในเวลานั้น รูปที่มีในร่างกายทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นไข้นั้นย่อมเป็นสภาพหนัก แข็งกระด้างและมึนงง, ทั้งการผลัดเปลี่ยนอิริย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 27 ธ.ค. 2019, 03:19 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงสรุปจิตตชกลาป ๘ หมวด

จิตตชรูปกลาปมีอยู่ ๘ หมวด, ๘ หมวด มีอะไรบ้าง?

๑. สัพพมูลอัฏฐกกลาป
๒. สัททนวกกลาป
๓. กายวิญญัตินวกกลาป
๔. สัททวจีวิญญัติทสกกลาป

และมูลกลาปรูปเหล่านั้นนั่นเอง รวมกับ วิการรูป ๓ ประการ คือ ลหุตารูป ๑ มุทุตารูป ๑ กัมมัญญตารูป ๑ จึงเป็นสวิการกลาปรูป ๔ หมวด

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 26 ธ.ค. 2019, 02:08 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงกิจกับด้วยที่ตั้งแห่งกัมมชกลาปรูป ๙ หมวดแต่ละอย่างๆ บรรดากัมมชกลาปรูป ๙ หมวด เหล่านั้น กลาปรูป ๔ หมวด คือ ชีวิตนวกกลาป ๑ กายทสกกลาป ๑ ภาวทสกกลาป ๒ ย่อมเป็นไปในร่างกายทั้งสิ้น ในถ้อยคำเหล่านั้น ปาจกัคคิ(ไฟที่เผาอาหารให้ย่อย) และกายัคคิ(ไฟในร่างกาย) เรียกว่า ชีวิตนวกะ ส่วนแห่งธาตุไฟที่เผาอาหารให้ย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 26 ธ.ค. 2019, 01:55 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1979


แสดงเหตุที่ชื่อว่า กลาปในรูปกลาป ๒๓ หมวด ในรูปกลาปมีอยู่ ๒๓ หมวด บรรดารูปกลาป ๒๓ หมวดเหล่านั้น กลาป แห่งรูปธรรมทั้งหลายที่เนื่องกันอยู่ด้วยชาติรูปอย่างหนึ่ง เหมือนกับกำผมที่ถูกรวบไว้ด้วยเชือกเส้นหนึ่งและเหมือนกับกำหญ้า ฉะนั้น ปริปิณฑิรูปกลาป(หมวดแห่งรูปที่รวมกันอยู่) แสดงสรุปสัพพมูลอัฏฐกกลาป บรรดารู...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 116 [ พบ 1729 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร