วันเวลาปัจจุบัน 23 ก.พ. 2020, 03:11  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 94 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ

เมื่อ: 05 ก.ย. 2012, 11:59 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 19049


ธรรม องค์หลวงปู่ ผู้ใดรู้ ใดได้เห็น
แม้เข้าใจในความเป็น ย่อมสงบเย็นในใจเอย

อนุโมทนา สาธุการ

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ

เมื่อ: 05 ก.ย. 2012, 11:59 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 1185


ธรรม องค์หลวงปู่ ผู้ใดรู้ ใดได้เห็น
แม้เข้าใจในความเป็น ย่อมสงบเย็นในใจเอย

อนุโมทนา สาธุการ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กสทช. ปฏิบัติงานขัดต่อธรรมขององค์หลวงตา : ขอเชิญร่วมคัดค้าน

เมื่อ: 05 ก.ย. 2012, 11:40 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 8018


"แม้พระพุทธองค์ ยังทรงมีพระชนม์ชีพ มารก็มิได้ลดลงเลยจาก โลกสงสาร กิเลสมาร ในหัวใจสัตว์ ยังมีความยิ่งใหญ่ตลอดมา คู่กับโลกาไปตราบนานเท่านาน" ได้แต่ปลงวังเวชแล้ว พุทธบริษัทเอ๋ย.. ...ชนใด ทนุบำรุงศาสนาสมณโคดม ชนนั้นย่อมสั่งสมบารมีแล้วในตน ชนใด ปฏิบัติตามคุณธรรมในพระพุทธศาสนา ผู้นั้นนับว่า ได้ป...

 บอร์ด: ข่าวสารจากทางเว็บ   หัวข้อ: “ครบรอบ ๙ ปี เว็บธรรมจักร”

เมื่อ: 04 ก.ย. 2012, 11:10 

ตอบกลับ: 30
แสดง: 18962


อนุโมทนา แม้ห่างเหินมา ร่วม 5 ปี ก็เต็มใจสาธุการ กับส่วนวิสุทธิธรรม นั้นๆ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 09 ม.ค. 2008, 21:02 

ตอบกลับ:
แสดง:


เพิกโลกออกจากธรรมด้วยเจโตวิมุติโลกุตตร ในลำดับต่อไปนี้จักได้แสดง เจโตวิมุติโลกุตตร เจโตวิมุติโลกิยได้กล่าวไว้แล้วในชั้นต้น แต่ต้องย้ำอีกก่อนเจโตวิมุติโลกิยยังเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสารเพราะเหตุที่เพิกโลกออกจากธรรม เพิกอารมณ์ออกจากจิตยังไม่ได้ ส่วนเจโตวิมุติโลกุตตร เป็นวิมุติที่เพิกโลกออกจา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 15 ต.ค. 2007, 19:28 

ตอบกลับ:
แสดง:


จึงห้ามมิให้เอาอารมณ์ เข้ามาประสมกับจิตคือ ความยึดติดในอารมณ์นั้น ๆ ให้เพิกโลกออกจากธรรม เพิกอารมณ์ออกจากจิต การที่จะเพิกโลกออกจากธรรม เพิกอารมณ์ออกจากจิตก็ต้องเห็นโลกเห็นอารมณ์ว่าเป็นของว่าง ของสูญ หาสาระ หาแก่นสารมิได้ จึงถอนอัตตนุทิฏฐิ ความสำคัญว่าตัว ว่าตนเสียคือ เมื่อโลกภายนอกเข้ามากระทบโลกภายใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

 หัวข้อกระทู้: อริยสัจจ์
เมื่อ: 02 ต.ค. 2007, 19:08 

ตอบกลับ:
แสดง:


อริยสัจจ์ 4 วัตถุ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (หทัยวัตถุ) เป็นสัตว์โลกไม่ใช่เราจริงเป็นของใช้ชั่วคราว อารมณ์ 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ไม่ใช่ของ ๆ เราจริง เป็นสิ่งที่เราอาศัยชั่วคราว วิญญาณธาตุ 7 คือ จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานะวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 16 ก.ค. 2007, 19:05 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขึ้นรอบที่ 2 หูของเราเป็นโลกภายใน เสียงที่มากระทบหู ถ้าเป็นเสียงดนตรี เสียงฟ้าร้อง เสียงคลื่น เสียงลมนี้เป็นโอกาสโลก ถ้าเป็นเสียงสัตว์ เสียงคน เป็นสัตว์โลกภายนอก เมื่อโลกภายนอกเข้ามากระทบโลกภายใน เรียกว่า เกิดอารมณ์ประสมเข้ากับจิตในกาลใด ในกาลนั้นโสตวิญญาณได้เกิดขึ้นจึงรู้ชัดว่าเรา ว่าเขา เป็นสัตว์ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 28 มิ.ย. 2007, 20:27 

ตอบกลับ:
แสดง:


“ อารมฺณูปนิจฺฌานฺ” ต่อเมื่อใดได้อาศัยปัญญาเข้ากำกับในสมาธิ พิจารณาองค์ฌาณ คือตัว สมถและธรรม อันสัมปยุตอยู่ด้วยองค์ฌาณ สันนิษฐานว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงเรียกว่า “ ลกฺขณูปนิจฺฌานฺ” จึงจะตัดเสียซึ่งรูปโลก อรูปโลกได้ เหตุนั้น ลำพังศีลอย่างเดียวหรือสมาธิอย่างเดียว ก็เป็นเครื่องประหารโลก ประหารอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 พ.ค. 2007, 21:31 

ตอบกลับ:
แสดง:


สมาธิเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์

ในระดับนี้ จักแสดงชั้นสมาธิอันเป็นเครื่องเพิกโลกออกจากธรรม เพิกอารมณ์ออกจากจิต
สมาธิ แปลว่า ทำจิตให้ตั้งมั่น อยู่ในอารมณ์อันเดียว ประกอบไปด้วยองค์ธรรมทั้ง 5 ละนิวรณ์ทั้ง 5 คือ
เอกัคคตาจิต เป็นคู่ปรับกับกามฉันทะ กามฉันทะเกิดขึ้น

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 พ.ค. 2007, 21:24 

ตอบกลับ:
แสดง:


สมองเป็นเครื่องมือของ "จิต"

สมองเป็น"รูปธรรม"
จิตเป็น "นามธรรม"

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 14 พ.ค. 2007, 20:12 

ตอบกลับ:
แสดง:


วิธีเพิกโลกออกจากธรรม

เหตุนี้ จึงมีปัญหาถามขึ้นมาว่า การที่จะเพิกโลกออกจากธรรม เพิกอารมณ์ออกจากจิต จะเอาอะไรมาเพิกจึงจะหลุดพ้นจากโลก

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 12 พ.ค. 2007, 21:24 

ตอบกลับ:
แสดง:


โลกกับอารมณ์ ต่อแต่นี้จักอธิบายในหัวข้อทั้ง 7 ให้พิสดารในกาลบัดนี้ ถ้าหากผิดพลาดขอปราชญ์ทั้งหลายจงได้แต้มเติมอย่าได้ส่อเสริมนินทา แก่ข้าพเจ้าผู้มีปัญญาน้อยด้วยเทอญฯ ข้อที่ว่าโลกกับอารมณ์ทั้ง 2 นี้เป็นอันเดียวกัน ธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกัน การที่จะเพิกโลกออกจากธรรมเพิกอารมณ์ออกจากจิต ก็ต้องให้รู้จัก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 10 พ.ค. 2007, 17:51 

ตอบกลับ:
แสดง:


แค่ คิดว่า จะซ่อมแซม ก็มีจิตอันเป็นกุศลแล้ว
แล้วถ้าปฏิบัติจริงด้วย ก็ขอให้เจริญในมหากุศลเถิด....อนุโมทนา สาธุ

" ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง "

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 10 พ.ค. 2007, 17:43 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขึ้นอยู่กับตัวตั้ง
ว่า จะเอาอะไรเป็นที่สุดของชีวิต
ถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้ง จนตลอดชีพ
ถ้าเอางานเป็นตัวตั้ง ตกงานตลอดชีพ
ถ้าเอาสุขเป็นตัวตั้ง ทุกข์ตลอดชาติ
ถ้าเอาเบื่อเป็นตัวตั้ง ไม่เบื่อตลอดชาติ
...........งง หรือเปล่าหนอ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 7 [ พบ 94 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร